Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.2.2019 o 9:15 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.2.2019 9:15 - 9:16 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1260). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o tomto návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:15 - 9:16 hod.

Michal Bagačka
Navrhujem hlasovanie na dnes na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

5.2.2019 9:05 - 9:07 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady o predmetnom návrhu vládneho zákona (tlač 2001) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1553 zo 6. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 510 z 22. januára 2019, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 326 z 24. januára 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 34 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 34 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 2001), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená výborom Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 334 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril predložiť návrhy podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.12.2018 14:14 - 14:15 hod.

Michal Bagačka
Pán premiér, ani nie tak doplňujúca otázka, ale v podstate také poďakovanie, lebo čo chodíme, aj sme z regiónov, myslím si, že ľudia to vnímajú pozitívne a samozrejme najviac pozitívnejšie to budú vnímať budúci rok, keď naozaj v tej peňaženke možno uvidia viacej euro a ešte pozitívnejšie ten ďalší rok. Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

6.12.2018 9:09 - 9:12 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 1137) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 1400 zo 16. októbra 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 472 z 20. novembra 2018, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 335 z 20. novembra 2018, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 295 z 22. novembra 2018 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 180 z 22. novembra 2018.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 a 11 až 21 spoločne s odporúčaním schváliť. O bodoch 10 a 22 spoločne s odporúčaním neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy, a v stanoviskách poslancov gestorského výboru, vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1137), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 316 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma poveril výbor predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

6.12.2018 9:05 - 9:06 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, pán minister, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému vládnemu návrhu zákona (tlač 1201), v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2018 14:54 - 14:59 hod.

Michal Bagačka
Ďakujem. Takže termín hlasovania o 17.00 hodine dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2018 14:54 - 14:58 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady k predmetnému vládnemu návrhu zákona, 1194. Národná rada Slovenskej republiky schválila 16. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 105 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 31. októbra 2018 uviedol dôvody na vrátenie zákona a v časti III navrhol dve pripomienky. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1245 z 2. novembra 2018 pridelil vrátený zákon na opätovné prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie.
K pripomienkam prezidenta k zákonu zaujali uvedené výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady prerokoval vrátený zákon 20. novembra 2018 a uznesením č. 493 odporučil Národnej rade zákon zo 16. októbra 2018 schváliť v pôvodnom znení. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 22. novembra 2018. Výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov Národnej rady uvedených v bode II tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať, po prvé, spoločne o pripomienkach prezidenta Slovenskej republiky č. 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť; po druhé, o zákone zo 16. októbra 2018 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom na opätovné prerokovanie Národnou radou, s odporúčaním gestorského výboru schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov k predmetnému vládnemu návrhu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 294 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a predkladať návrhy na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 16:44 - 16:44 hod.

Michal Bagačka
Ďakujem, ja len tak na odľahčenie, pán kolega, podľa mňa to nie je kakadu žltočelý, ale kakadu ružový v tej Austrálii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 13:57 - 14:00 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, kolegyne kolegovia, pán podpredseda vlády, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady k prerokovaniu predmetného vládneho návrhu (tlač 1073) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1316 z 11. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 441 z 9. októbra 2018 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 285 z 15. októbra 2018. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 19 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 19 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1073) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 293 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis