Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2017 o 2:11 hod.

Mgr.

Michal Bagačka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.4.2017 2:11 - 2:12 hod.

Michal Bagačka
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 22:29 - 22:31 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja tiež poviem, že poďme naspäť. Áno. Pán kolega, myslím si, že svojím takým pokojným vystupovaním aj tónom si dosiahol to, že sa tak ukľudnila situácia, ale naša opozícia nepotrebuje ukľudniť situáciu. Ona potrebuje bičovať emócie. A od toho prvého vystúpenia je to, je to evidentné.
A tak ako som povedal aj v tom prvom svojom príspevku, že zatiaľ veľmi málo sa spomenula tá manipulácia s rodičmi, a teda aj s deťmi a že len sa tlačí na tie emócie. A veľa z toho, čo som chcel povedať, povedal aj kolega Senko. Keď myslíte, že sa máme venovať len Čistému dňu, tak načo ste tam písali do dôvodovej správy veci ohľadne nezamestnanosti a podobne? Takže sa k tomu legitímne niekto aj vyjadruje. A tie čísla, si myslím, že sú také, aké sú. Nech si každý spraví nejaké poznatky o tom.
A čo sa týka, k nejakému postoju k Čistému dňu ako takému, to je, to je čiste, ako to vnímame. Ja si myslím, ako poznám aj ministra, že spravil, respektíve má podklady, ktoré mu povedali, že áno, síce v niektorých veciach sa pochybilo, ale nie je to na to, aby sa odobrala akreditácia. Vy máte iný názor. To je všetko, nič viac, nič menej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.4.2017 20:35 - 20:37 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja, naopak, chcem poďakovať za, myslím, že konkrétne, vecné aj argumentačné vystúpenie, hlavne čo sa týka textu dôvodovej správy. A na začiatku ste, pán minister, spomínali teda, že ste hneď snažili sa spolupracovať aj s predkladateľkou a s predkladateľmi návrhu. No zo začiatku aj ja som celkovo aj veril aj pani Blahovej, že to nejak myslí naozaj úprimne, kým to potom nenabralo takú prezentáciu osobnú, až do tej, išlo to do tej politiky a človek by sa naozaj divil, že ak keď chcú byť niektorí ľudia v médiách, čo dokážu urobiť a dokonca možno aj zneužiť deti na svoju prezentáciu. A, samozrejme, ak sa konalo nejak niekde protizákonne, v niektorých tých príbehoch, tak som aj ja tiež prvý, ktorý bude za to, aby sa s tým zaoberali kompetentní.
Ale vy ste zvolili teraz takú, taký, taký kúštik, takú fintu, ako prekryť to vaše manipulovanie, čo tu počúvame už posledné týždne, ako sa vsadili teda na emócie a na emotívne vystupovanie, takže celkom je to také dobré prekrytie všetkých tých vašich krokov a manipulácií, ktoré v poslednom čase a v posledných týždňoch vyšli, dá sa povedať, na povrch.
A príbehy, ktoré čítala napríklad pani Nicholsonová, bohužiaľ, diali sa, dejú a budú diať. Ja tiež viem možno vyberať 10, 20 takých príbehov za jej pôsobenia, keď bola štátna tajomníčka, lebo sa to deje, bohužiaľ, aj bude diať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2017 16:53 - 16:56 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/99 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 309, v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 354 z 29. novembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 136 z 11. januára 2017, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 76 z 26. januára 2017. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 36 pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 79 z 31. januára 2017. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spravodajcu podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady predniesť tento návrh.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 10:57 - 10:58 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som sa chcel teda poďakovať za, myslím, že za fundované, odborné a hlavne argumentačné vystúpenie, čo sa týka hlavne k rokovaciemu poriadku. A myslím, že kto chce, pochopí, a kto nechce, bude vystupovať ďalej v niektorých týchto aj trápnych vystúpeniach. A kto počul celé vystúpenie a z tých ešte, čo sú prihlásení a má trošku súdnosti, tak sa z tej rozpravy odhlási.
Áno, vystupovali ste 40 minút, čo bolo hlavne vo faktických poznámkach niektorých opozičných kolegov pertraktované, ale povedali ste aj b, to znamená, že v prípade, že sa uznesieme na tom, že ten limit bude 20 minút, tak svoje vystúpenie k tomu, samozrejme, aj primerane prispôsobíte.
A taktiež som si vypočul aj faktické poznámky predchádzajúce, ale, tak ako ste spomínali na začiatku, mnohé nemali nič spoločné s rokovákom a s odbornosťou, skôr to boli také nacvičené vety, ktoré v rámci odbornej diskusie nemali nič podstatné čo povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2016 9:21 - 9:23 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Nejaký taký, hneď taký podtón, by som povedal, že toto bola taká slabšia slohová práca, úvaha. Ale spomínali ste teda, že vláda chodí do regiónov a že to teda nie je až také potrebné. Vidieť teda, že žijete, pán kolega, v Bratislave a máte asi veľmi slabé vedomosti, ako sa žije mimo Bratislavy. Myslím si, že viacerí z nás, ktorí pochádzajú aj z týchto ťažších regiónov, to berú úplne, ale úplne ináč. A myslím si, že ste ani vcelku nepochopil, o čo aj v tomto možno aj presune, ale aj celkove v zákone o pomoci menej rozvinutým okresom ide. Na tomto, na týchto akčných plánoch omylom ste povedali, že je to štát, ktorý to spracúva. Na tom sa podieľa množstvo organizácií, či sú to zo štátnej správy, zo samosprávy, spoločenské organizácie, tretí sektor a je to teda hlavne ich dokument. Tieto dokumenty nevznikli zhora dole, ale zdola hore, čo, myslím si, že súhlasíme, že by tak aj mohlo byť.
A ja by som niektoré tieto vaše vety aj bral tak ako dehonestáciu práce týchto ľudí, ktorí jej venovali, by som povedal, hodiny na tom, aby spravili nejaký takýto ucelený dokument. A, tak ako som povedal, vychádza to vaše vystúpenie skôr z neznalosti problému. Skôr sa mi zdalo, ako keby vám, keďže už som počul niekoľko vašich prejavov, ako keby to vám, čo ja viem, niekto napísal, asistent alebo kto, a vy ste to dnes prišli prečítať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2016 15:45 - 15:47 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, pán minister. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k uvedenému vládnemu návrhu zákona, tlač 309. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. 
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali vo výbore do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.10.2016 16:22 - 16:22 hod.

Michal Bagačka
Ďakujem pekne, takže navrhujem, aby sme hlasovali o tomto bode na najbližšom hlasovaní, t. j. dnes o 17.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.10.2016 16:04 - 16:08 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady k uvedenému návrhu zákona (tlač 191) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 182 z 8. septembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 74 zo 4. októbra 2016, Výbor Národnej rady financie a rozpočet uznesením č. 59 zo 4. októbra 2016, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 43 zo 4. októbra 2016 a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 31 zo 4. októbra 2016.
Z uznesení výborov Národnej rady pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (tlač 191) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti č. 54 z 11. októbra 2016, ktorý ma týmto uznesením, ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, poprosím otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2016 14:58 - 15:02 hod.

Michal Bagačka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi podať pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, ktorý spresňuje návrh úpravy prechodného ustanovenia povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, zachováva vecný zámer už predloženého návrhu a ten pozmeňujúci návrh znie:
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Bagačku k vládnemu návrhu zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o dôveryhodných službách, tlač 132.
Po prvé. V čl. V sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie: 6. V § 60 a ods. 5 sa slová "odseku 1" nahrádzajú slovami "odseku 4". Ostatné body sa v nadväznosti na túto zmenu primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v nadväznosti na nasledujúcu navrhovanú zmenu.
Po druhé. V čl. V. šiesty bod sa § 60b dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Ak ide o právnické osoby, ktoré nemajú aktivovanú elektronickú schránku a nie sú zapísané v Obchodnom registri, správca modulu elektronických schránok aktivuje ich elektronickú schránku 1. mája 2018. To platí aj pri právnickej osobe, ktorá nie je zapísaná v Obchodnom registri, dôjde k splneniu podmienky na aktiváciu elektronickej schránky odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2018. Na právnické osoby podľa prvej vety sa do 30. apríla 2018 ustanovuje § 60a ods. 5 nepoužijú. Ak právnická osoba podľa prvej vety požiada o skoršiu aktiváciu elektronickej schránky, správca modulu elektronických schránok žiadosti vyhovie a ustanovenia § 13 ods. 3 sa použijú primerane. Informáciu o tom, akých právnických osôb sa postup podľa prvej až tretej vety týka, zverejňuje a aktualizuje správca modulu elektronických schránok na ústrednom portáli.".
Odôvodnenie: Nový návrh úpravy prechodného ustanovenia k povinnej aktivácii elektronických schránok právnických osôb zachová vecný zámer už predloženého návrhu, poskytnúť odklad najmä občianskym združeniam, neziskovým organizáciám a obdobným subjektom, pričom ho však spresňuje v dvoch veciach. S cieľom zjednodušiť orientáciu dotknutých subjektov v tom, koho sa odklad týka, sa navrhuje ako rozlišovacie kritérium použiť zápis do Obchodného registra, keďže ten sa týka v prvom rade podnikateľských subjektov a je zo strany právnických osôb jednoducho verifikovateľný.
Druhým spresnením je doplnenie konkrétneho dátumu, do ktorého sa odklad poskytuje. Tento dátum by mal byť šesť mesiacov po tom, ako podľa zákona o registri právnických osôb majú všetky zdrojové registre poskytovať údaje o právnických osobách do registra právnických osôb. To jest návrh a na základe aj tohto uvedeného navrhujem vyňať body 26 a 27 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem.
Skryt prepis