83. schôdza

1.2.2023 - 17.2.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2023 o 11:07 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, žiadam, aby sa body, zákon, alebo novela zákona o sociálnom poistení, teda tlač 1315, a novela zákona o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tlač 1381, zaradili do programu schôdze ako body číslo 45 a číslo a číslo 88, tak ako to bolo pôvodne v elektronickej podobe.
Zdôvodnenie: Vážený pán predseda, je absolútne bezprecedentné, aby ste vy ako predseda parlamentu zneužívali svoje postavenie na bezdôvodné prekladanie návrhov na koniec schôdze.
Chcem upozorniť, že zákon o sociálnom poistení bol schválený sociálnym výborom všetkými hlasmi vrátane vašej poslankyne a obedy zadarmo, pán predseda, ste vy najprv zrušili ako SME RODINA a teraz ich chcete obnoviť. Nerobte politiku, pridajte sa k našim návrhom!
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2023 o 11:07 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:08

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Navrhujem termínovať tlač 1101, vládny návrh zákona o energetike a o regulácii v sieťových odvetviach, na dnes štrnástu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2023 o 11:08 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, keďže ste vy porušili rokovací poriadok, tak ho poruším aj ja. Vy nemáte právo ako predsedajúci schôdze komentovať procedurálne návrhy poslancov, pokiaľ nejde o technickú vec, takže to nerobte, mali ste dať rovno o tom návrhu hlasovať.
A, pán predseda, už keď mám slovo, je úplne evidentné, že ako predseda parlamentu zneužívate svoju moc na stranícke účely... (Povedané súbežne s predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2023 o 11:10 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:10

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Čiže zopakujem to ešte raz s upresnením. Navrhujem termínovať tlač 1101, čiže vládny návrh zákona o energetike a regulácii v sieťových odvetviach, na dnes štrnástu hodinu po bodoch pána ministra Mikulca.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.2.2023 o 11:10 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:10

Viliam Karas
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2023 o 11:10 hod.

Viliam Karas

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:17

Lukáš Kyselica

Vystúpenie 11:20

Miloš Svrček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, taktiež predkladám krátky pozmeňujúci návrh.
Tým dôvodom je to, že sa navrhuje upraviť pravidlo, podľa ktorého sa budú môcť uložiť donucovacie opatrenia v podobe zadržania vodičského preukazu, použitia technických prostriedkov brániacich využívaniu veci alebo zadržania osvedčenia o evidencii vozidla až v prípade, ak uložené donucovacie opatrenie v podobe peňažnej pokuty neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti, pričom najneskôr bude môcť exekútor tieto ostatné donucovacie opatrenia uložiť až po vydaní dodatku k povereniu na vymoženie uloženej peňažnej pokuty, ak táto uložená peňažná pokuta ani v tomto štádiu neviedla k splneniu dotknutej povinnosti. Inak povedané, laicky, ostatné donucovacie opatrenia bude môcť uložiť exekútor len v tom prípade, ak uložená peňažná pokuta v štádiu jej vykonania nemala pre splnenie dotknutej povinnosti žiaden efekt.
Tu chcem prízvukovať ešte, že toto pravidlo sa však nepoužije, pokiaľ pôjde o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom. Preto mi dovoľte prečítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Miloša Svrčeka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v bode 10 v § 43a ods. 2 sa na konci pripája táto veta, citujem: „Donucovacie opatrenia podľa ods. 1 písm. b) až d) možno uložiť až po tom, ako uložené donucovacie opatrenie podľa odseku 1 písm. a) neviedlo k splneniu dotknutej povinnosti, najskôr však po vydaní dodatku k povereniu podľa § 43c ods. 2; to neplatí, ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom alebo ak je voči povinnému vedená exekúcia na uspokojenie práva na peňažné plnenie."
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.2.2023 o 11:20 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:25

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, otvoriť rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

1.2.2023 o 11:25 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 11:30

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Keďže pôvodný návrh zákona mal mať účinnosť od 1. januára 2023, je potrebné upraviť účinnosť návrhu tohto zákona, takže prečítam môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Potockého k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení neskorších predpisov (tlač 1209).
1. V čl. I bod 5 v nadpise § 25g sa slová „účinné od 1. januára 2023" nahrádzajú slovami „k úpravám účinným dňom vyhlásenia" a v texte § 25g sa slová „od 1. januára 2023" nahrádzajú slovami „odo dňa vyhlásenia".
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia".
Skryt prepis

Vystúpenie

1.2.2023 o 11:30 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:30

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, otvoriť rozpravu k tomuto návrhu zákona.
Skryt prepis

1.2.2023 o 11:30 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video