83. schôdza

1.2.2023 - 17.2.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 15:38 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:38

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu, a preto predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Jeho súčasťou je aj stanovisko Ministerstva financií. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 15:38 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:40

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Takže je to obdobný návrh zákona, ako bol predchádzajúci, len ten ten návrh zákona, ktorý bol predtým v podstate zmrazuje platy na túto úroveň, ktorú máme teraz, a tento návrh zákona, ktorý predkladám, v podstate znižuje na úroveň roku 2011, kde boli naposledy tie platy rozmrazené.
V dôsledku zvyšujúcej sa inflácie, energetickej krízy, ako aj ďalších negatívnych javov dochádza k zhoršovaniu životnej úrovne mnohých občanov a obyvateľov Slovenskej republiky. Občania sú ústavnými činiteľmi opakovane vyzývaní k úsporám a znižovaniu spotreby, preto je dôležité, aby sa k znižovaniu nákladov podieľali aj ústavní činitelia, práve preto navrhujem tento zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

14.2.2023 o 15:40 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:41

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. V zmysle § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu, a preto predkladám informáciu k návrhu, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a ktorého je aj súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
A v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 15:41 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:43

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vzhľadom na demografickú situáciu v Slovenskej republike, ako aj stúpajúce životné náklady rodín navrhujem zakotvenie určitého odvodového zvýhodnenia pre rodičov nezaopatrených detí.
V nedávnej dobe síce došlo k navýšeniu tzv. daňového bonusu na dieťa, čo je možno hodnotiť jednoznačne pozitívne, ale rodičia s viacdetnými, teda s viacerými deťmi, ktorí nemajú nadštandardné príjmy, nemajú možnosť uplatniť si daňový bonus na dieťa v plnej výške, ktorú súčasná právna úprava umožňuje. Z uvedeného dôvodu je potrebné zakotvenie ďalších mechanizmov, ktoré budú smerovať k podpore viacdetných rodín prijatím predloženého návrhu zákona na dosiahnutie zvýšenia čistých príjmov rodičov nezaopatrených detí.
Navrhuje sa zníženie sadzby poistného na starobné poistenie špecifikované v zákone o 0,5 % na každé nezaopatrené dieťa. To znamená, ak má rodič, ak je to rodina so šiestimi deťmi, tak za každé dieťa 0,5 % dole, to znamená, rodič takéhoto dieťaťa alebo rodičia podľa toho, koľkí pracujú, majú zvýhodnenie o 3 %.
Takže ďakujem a prosím o podporu takéhoto zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2023 o 15:43 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:45

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1367. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1436 zo 17. januára t. r. navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu. (Krátka pauza.)
Skryt prepis

Vystúpenie

14.2.2023 o 15:45 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:55

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nebudem sa k tomu dlho vyjadrovať, keďže som indisponovaný hlasivkami, ale, ale navrhovaný zákon je tu šiestykrát. Navrhovaný zákon zlepšuje potratovú... zákon a chráni nenarodené detí a ich matky bez bezdôvodnými umelými potratmi. Pojem umelý potrat je presnejší ako umelé prerušenie tehotenstva, avšak vzhľadom k používaniu v názve právneho predpisu a už predloženým návrhom sa zmenu pojmoslovia sa navrhuje podobný pojme a to umelé ukončenie tehotenstva potratom.
Takže tento návrh zákona, nebudem s k tomu vyjadrovať ďalej, ako som povedal.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14.2.2023 o 15:55 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:56

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1369).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14.2.2023 o 15:56 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:58

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Naozaj už nerozumiem celkom legislatívnej iniciatíve pána poslanca Čepčeka. Asi ste si nenaštudovali dobre štatistiky, ktoré sú verejne dostupné a ktoré sú potešujúce v rámci celého Slovenska, takže ja v rámci tohto vystúpenia vám, si vám dovolím prečítať informáciu z Národného centra zdravotníckych informácií, ktoré hovoria, že počet potratov na Slovensku dlhodobo klesá, a potvrdilo sa to aj v minulom roku. Táto správa je z 29. apríla 2022.
Celkový počet sa medziročne znížil o 10 %, čo umelé prerušenie tehotenstva v uplynulom roku najčastejšie podstúpili slovenské ženy v zdravotníckych zariadeniach z Košického, Nitrianskeho kraja. A najmenej ich bolo v Prešovskom kraji. Z celkového počtu potratov tvorilo 51, vysoké číslo, 51 % spontánne potraty a nasledovali potom umelé prerušené tehotenstvá mimomaternicové tehotenstvá a iné potraty. To znamená, z celkového čísla, ktoré štatistika, statistika uvádza, je aj vysoký počet na... na... spontánnych potratov. Myslím si, že mali by sme sa venovať práve tejto oblasti a ove... a dôvodom, prečo ženy nedokážu vynosiť dieťa, že to je práve spôsobené aj zlým životným prostredím. Mnohokrát sú to dôvody, pre ktoré aj nemôže dôjsť k otehotneniu napríklad z dôvodu toho, že žena alebo muž požívajú dlhodobo napríklad vodu s vysokým obsahom nejakých látok, ktoré, ktoré spôsobujú neplodnosť napríklad u muža. Máme tieto situácie na Žitnom ostrove, kde dlhodobo je známe, že bola voda s atrazínom, ktorú, až po dlhom čase bola identifikovaná prítomnosť tejto látky, a pritom, pritom môže byť práve v tejto lokalite, kde, kde žije veľa mladých rodín, a trápia s tým, že nemôžu mať dieťa.
Čiže zaoberajme sa pomocou, pomocou v tejto oblasti, a nie robenie si takejto agendy z vecí, kde vlastne legislatívna úprava súčasná, zdá sa, že je dobrá, keďže ten počet klesá. Keď si pozrete grafy na stránke Národného centra zdravotníckych informácií, tak oproku... oproti roku 1997, kde sú tieto štatistiky zverejnené, tak ten pokles je naozaj radikálny a potešujúci, takže v podstate toto je vec, na ktorú som chcela upozorniť, že by bolo treba zapodievať sa a venovať sa, a uvítala by som z vašej strany, keby ste sa tejto oblasti viacej venovali ako tomu, čo robíte, a robíte si z toho svoju politickú kampaň.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14.2.2023 o 15:58 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:02

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Zemanová, ani ja mnohokrát nerozumiem vašej legislatívnej iniciatíve, a dokonca ani procedurálnemu návrhu, kedy ste chceli zakázať opozícii sa vyjadrovať sa. No, znížili sa, ale ako, znížili sa tak, že sa zmenila metodika, a vôbec v tej metodike nie je napríklad tzv. tabletka alebo iné veci.
Čo sa týka ekologických dôsledkov, no môžu byť aj ekologické dôsledky ale, ale povedzme si, že máme tu aj tzv. chemickú antikoncepciu a podobné veci a, a žijeme tak, ako žijeme, a pijeme a jeme to, čo jeme.
Tak len toľko, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2023 o 16:02 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:02

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zemanová, ja s vami absolútne nesúhlasím, keď tvrdíte to, že klesá počet umelých potratov, tak tá situácia je dobrá, netreba sa ňou zaoberať. Ja hovorím, že pokiaľ existuje hoci len jeden umelý potrat, jedno zabitie nenarodeného dieťaťa, ktoré je na Slovensku legálne, hoci sa uskutočnilo len na základe požiadania matky, aby jej tento zákrok vykonali, aby jej zabili jej vlastné dieťa, tak táto situácia nebude dobrá a bude ju treba riešiť, preto aj tento návrh zákona podporujeme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.2.2023 o 16:02 hod.

JUDr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video