90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:47 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

18:32

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
O tomto bode návrhu sa bude hlasovať na najbližšom možnom, čiže v utorok o 11.00.
Skryt prepis

18.5.2023 o 18:32 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:33

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Predkladám, alebo teda odôvodňujem návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 396/2012 o Fonde na podporu vzdelávania. Cieľom návrhu zákona je umožniť študentom predčasne splatiť pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania bez úhrady poplatkov, alebo iných nákladov súvisiacich s predčasne splatením pôžičky kedykoľvek, v dobe trvania tejto pôžičky. Toľko v stručnosti. Veľmi stručne potom odôvodním v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. Ďakujem zatiaľ.
Skryt prepis

18.5.2023 o 18:33 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:34

Karol Galek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. marca 2023 č. 2102 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanovisko od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov na vydanie zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky takéto stanoviská.
Ústavnoprávny výbor v uznesení č. 721 z 26. apríla 2023, výbor pre financie a rozpočet v uznesení č. 457 z 25. apríla 2023, Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 214 z 27. apríla 2023. Zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne, s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov na vydanie zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý bol aj gestorským výborom z 2. mája 2023 č. 223. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

18.5.2023 o 18:34 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

18:37

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Naozaj veľmi stručne, najskôr teda trošku podrobnejšie o tom, čo tento zákon prináša. Ja pripomeniem z prvého čítania, a potom poviem, čo sa zhruba zmenilo medzi prvým a druhým čítaním. Takže, tak ako som spomínal, cieľom zákona je umožniť splatenie študentských pôžičiek z Fondu na podporu vzdelávania kedykoľvek, bez akéhokoľvek poplatku. Toto dnes umožnené je len raz ročne. Cieľom, alebo jedným z hlavných cieľov Fondu na podporu vzdelávania je sprístupniť vysokoškolské vzdelanie pre študentov, na tento účel poskytuje pôžičky. Sú to pôžičky zvýhodnené, tým že sa znížia náklady za predčasné splatenie, tak sa aj náklady študentov znížia, takže toto smeruje k tomu, aby bol efektívnejšie naplnený cieľ existencie, alebo jeden z hlavných cieľov existencie Fondu na podporu vzdelávania. Ešte poviem teda, že fond poskytuje pôžičky aj pre pedagógov, dnes už pedagógovia môžu kedykoľvek, bez akýchkoľvek poplatkov predčasne pôžičku splatiť, čiže dôjde, ja neviem, k vyrovnaniu tohto stavu. Toľko v stručnosti o čom zákon je, a teraz čo sa teda udialo medzi prvým, druhým čítaním. Už v prvom čítaní som hovoril o tom, že fond má jednu výhradu, a to, aby sme doplnili do tohto zákona teda, že môže tá splatnosť prísť kedykoľvek zo strany študentov, ale až potom, čo sa začne tá pôžička úročiť, resp. uplynú všetky splátkové prázdniny. Vyhoveli sme, tento pozmeňujúci návrh bol podaný na finančnom výbore, a teda je súčasťou aj správy. Vysvetlím prečo. Rozdiel medzi pôžičkami, ktoré sú poskytované študentom a pôžičkami, ktoré poskytované pedagógom je v tom, že pôžička, ktorá je poskytovaná pedagógom je úročená hneď od prvého momentu poskytnutia, kdežto pri študentoch je to až po skončení štúdia, resp. potom čo dobehnú splátkové prázdniny. Čiže tým, že posunieme tú možnosť splatiť to kedykoľvek, bez poplatku pre študentov, až potom čo sa začne tá pôžička úročiť, resp. vo vypršaní splátkových prázdnin, tak vlastne až vtedy vyrovnávame tie podmienky medzi pedagógmi a študentmi a je pravda teda, že dáme možnosť fondu na získanie nejakých finančných prostriedkov a lepšie hospodárenie.
Takže toto bolo spravené, to bol pozmeňujúci návrh, ktorý som podal ja. Pozmeňujúci návrh, ktorý podala pani Šofranko tiež vychádzal vlastne z potrieb fondu. Ja len veľmi stručne poviem, že čo sa tam menilo. Došlo k tomu, aby mohli byť umožnené tieto pôžičky poskytované aj pre študentov, ktorí chcú zaplatiť z týchto pôžičiek štúdium na top 500 vysokých školách na svete. Bol tam problém, že, že poskytnutie pôžičky, alebo teda žiadosť o pôžičku a dátum kedy sa uhrádza to školné pre tieto vysoké školy nekorovali, a teda tá pôžička ako keby v praxi nemala zmysel, lebo nestačila byť poskytnutá na to, aby mohlo byť uhradené toto školné, že to bola jedna zmena a druhá zmena bola o tom, aby teda pôžičky, ktoré sú poskytované osobám, ktorým bol udelený azyl, alebo dočasné útočisko, aby všetky takéto pôžičky išli z finančných prostriedkov určených dotácií a nie z finančných prostriedkov fondu. Keďže tieto pôžičky sú rizikovejšie, tak vlastne fond chcel týmto docieliť, aby mohol efektívnejšie fungovať, takže to bola druhá vec, ktorá sa tam menila.
A tretia vec, ktorá sa tam menila, bolo vypustenie duplicitných bodov, ktoré zostali vlastne po poslednej novele a štvrtá, štvrtá zmena, ku ktorej tam došlo, je umožnené, aby pôžičky boli dávané aj pedagogickým zamestnancom, ktorí sú starší ako tridsaťpäť rokov a zároveň, aby sa pri hodnotení aká vysoká môže byť splátka, resp. pôžička, aby sa nebrali do úvahy splátky, ktoré už boli splatené, alebo pôžičky, ktoré už boli splatené, čo dáva aj logický zmysel a posledná zmena, ku ktorej došlo, resp. predposledná, pardon, došlo ku zavedeniu tzv. elektronizácii v rámci poskytovania pôžičiek týmto pozmeňujúcim návrhom, čím sa zjednoduší, uľahčí poskytovanie týchto pôžičiek a posledná vec bola zmenená vlastne to, čo nám vlastne vytkol OLAP, retroaktivita, takže aj to ten pozmeňujúci nárh riešil. Obidva pozmeňujúce návrhy teda prešli, sú v spoločnej správe a myslím, že tam
===== Pána spravodajcu ohlásiť termín hlasovania, alebo ak má záujem o záverečné slovo.
Skryt prepis

18.5.2023 o 18:37 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:42

Karol Galek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Nemám ani ja záujem o záverečné slovo a ohlasujem hlasovanie o tomto návrhu zákona v utorok o 11-tej ak sa nerozhodneme inak.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 18:42 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:43

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Cieľom návrhu zákona je reagovať na podnety občanov, ktorí žiadajú poskytovanie osvedčenie listín a podpisov na listinách prostredníctvom poštového podniku poskytujúceho univerzálnu službu a to z dôvodu, že poštový podnik disponuje jednak širokou sieťou pôšt na celom území Slovenskej republiky, t. j. geografickou dostupnosťou ako aj časovou dostupnosťou, nakoľko sú napríklad veľké pošty respektíve pošty v nákupných strediskách otvorené aj cez víkendy. Obce a okresné úrady vykonávajúce osvedčovanie listín a podpisov na listinách len v obmedzenom časovom rozsahu v rámci úradných hodín, čím nie je zabezpečená dostatočná časová dostupnosť pre občanov, čo spôsobuje nespokojnosť a znížený komfort zo strany občanov.
Cieľom je taktiež rozšírenie poskytovania osvedčení listín a podpisov na listinách aj prostredníctvom poštového podniku, čím by sa zabezpečilo občanom poskytovanie väčšieho rozsahu služieb pre riešenie najčastejšej životnej situácie v komerčnej sfére ako aj pri komunikácii s orgánmi verejnej moci prostredníctvom poštového podniku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:43 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:44

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona tlač 1547. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovanie poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 18:44 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:47

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Návrhom zákona sa na základe aplikačnej praxe precizuje úprava štátneho odborného dozoru vykonávaného Dopravným úradom nad plavidlami, vodnými cestami a prístavmi tak, aby bola dôslednejšie zabezpečená bezpečná plavebná prevádzka pre jej všetkých účastníkov. S tým súvisí aj zvýšenie sadzieb za priestupky a správne delikty tak, aby mali represívny účinok a zároveň aj preventívny účinok. Taktiež sa vyžaduje aj zmena správnych poplatkov v riešenej oblasti s prihliadnutím na administratívnu náročnosť jednotlivých úkonov. Ďalším cieľom návrhu zákona je úprava ustanovení v oblasti prevádzky verejných prístavov na zabezpečenie efektívnejšieho vymáhania dodržiavania prevádzkového poriadku verejných prístavov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:47 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:48

Peter Vons
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pán podpredseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1549.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovanie poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil tom, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.5.2023 o 18:48 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 18:51

Miloš Svrček
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Cieľom návrhu zákona je zadefinovať „mladšie historické vozidlá.“ Sú to vozidlá, ktoré majú preukaz mladšieho historického vozidla, ktorý vydá príslušný národný orgán Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA. Vozidlo musí byť vyrobené pred viac ako 20 rokmi, ale nie viac ako 30 rokmi a už sa nevyrába ako typ vozidla, je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí, obvykle sa používa vo voľnom čase, je prihlásené v evidencii vozidiel a po dosiahnutí veku 30 rokov má nárok na preukaz historického vozidla.
Neustály pokrok, globalizácia a rastúci trh vyprodukovali milióny vozidiel, ktoré z historického, technického, dizajnového, či z hľadiska významu pre automobilizmus neprinášajú takú hodnotu, aby existoval dôvod na ich zachovanie v neúmerných množstvách, a to z ekologického i bezpečnostného pohľadu a tiež z hľadiska uchádzania sa o významný status „historického vozidla“.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na štátny rozpočet, vplyvy na podnikateľské prostredie a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a normálnymi zákonmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.5.2023 o 18:51 hod.

JUDr. Mgr. PhD., LL.M.

Miloš Svrček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video