90. schôdza

2.5.2023 - 25.5.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 16:46 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:46

Milan Vetrák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Tak vážené dámy, vážení páni, znova sa vraciame k turistickým chodníkom a všetkému čo s tým súvisí. Ja som teda nepredpokladal pôvodne, že budem rozpráva k tejto téme ale požiadal ma poslanecký klub, aby som sa pozrel na určité špecifické otázky, ktoré sú v tomto návrhu zákona. Ja na záver aj predložím dva krátke pozmeňujúce návrhy. nebudem o tomto návrhu zákona rozprávať veľa lebo ani nejakým spôsobom to nie je oblasť, ktorej sa prioritne venujem, ale budem rozprávať teda len o tom čo by som chcel vylepšiť v tomto návrh zákona. Predtým než k tomu pristúpim poviem, že ja som sa teda týmto turistickým chodníkom venoval tak intenzívnejšie naozaj posledné dni a to bol len kúsok z toho ale viem, že tento zákon sa tu pomerne dlho rieši a je množstvo pozmeňovákov, takže vôbec nezávidím predkladateľom. Za normálnych okolností s myslím, že by bolo lepšie keby, keby sme neboli na konci volebného obdobia by bolo lepšie keby sa to v kľude spravilo mimo parlamentu a prišlo to znovu a nejakým spôsobom bola ja väčšia spokojnosť lebo rozhodne to čo zaznelo aj zo strany pána predsedu výboru pána Karahutu včera to myslím bolo, tak boli tam aj isté oprávnené otázky, ktoré dúfam predkladatelia riadne zvážili, aby sme nakoniec neschválili náhodou niečo čoby v praxi nefungovalo. To len dopredu upozorňujem lebo naozaj som sa nepozeral na tento zákon z pohľadu jeho aplikácie ale skôr tých konkrétnych otázok, ktoré by som chcel riešiť. No a tie konkrétne otázky sú nasledovné.
V prvom rade je tam časť, ktorá sa týka náhrad, ktoré by mali, ktoré patria vlastníkom zato, že bude cez ich pozemok viesť turistická trasa a tak ako je to nakoncipované tak vidím tam isté rezervy, ktoré podľa mňa by bolo treba korigovať. Konkrétne nikde sa v tom návrhu nehovorí, že tá náhrada, ktorá sa má poskytnúť má byť primeraná. Odkazuje sa tam na nejakú podzákonnú normu, ktorú vydáva ministerstvo, ktorú nemáme priloženú teda neviem posúdiť, že aké vysoké sú tie náhrady koľko je to za kilometer a všetko ostatné. A pokiaľ by to teda aj nezodpovedalo našim predstavám tak nevieme do toho ani zasiahnuť lebo ako poslanci môžu meniť zákon a v zmysle ústavy pokiaľ obmedzujeme vlastnícke právo tak tá náhrada by mala byť naozaj primeraná. Čiže, rád by som spresnil v návrhu zákona samotnú náhradu spôsobom, že ju budeme označovať ako primeranú ako tá, ktorá patrí tomu samotnému vlastníkovi. A potom teda naozaj nech sa to ministerstvo vysporiada s tým aj pod hrozbou prípadného prípadných súdnych sporov na porušenie vlastníckeho práva či tá náhrada je naozaj primeraná. To už nechám na to ministerstvo pretože ani samotný zákon tú náhradu ako takú podrobnejšie neupravuje a odkazuje práve na podzákonnú právnu normu.
Ďalšia vec, ktorú riešim tá je skôr potom ešte taká legislatívno-technická, že ak sme vylúčili zo zákona tú možnú dohodu o tom, že vlastník nemusí požadovať žiadnu finančnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva tak by sa to malo robiť vo všetkých ustanoveniach zákona kde sa taká vec upravuje. A nám sa to alebo teda predkladateľom sa to nepodarilo urobiť vo všetkých ustanoveniach takže ja som tam našiel ešte jedno ustanovenie kde je to potrebné vypustiť. Pri tej náhrade ďalej sa hovorí, že vlastník by sa mal by si mal uplatniť túto návrhu alebo nárok na túto náhradu v lehote do jedného roka od určitých skutočností, ktoré tam nastanú. Možno sa pamätáte, že sme tu mali viacero zákonov či už z oblasti energetiky. vodovodov, kanalizácií, elektronických komunikácií, diaľnic a tak podobne kde všade sme opravovali náhrady vlastníkom za obmedzení vlastníckeho práva a vo všetkých týchto zákonoch sme počas tohto volebného obdobia predlžovali tú jednoročnú lehotu na dvojročnú. Všade sme to robili týmto spôsobom. Je to aj praktickejšie z pohľadu toho vlastníka lebo teda neviem ako vy často si kontrolujete v katastri listy vlastníctva, ja to robím väčšinou počas vianočných sviatkov keď mám konečne nato čas ale zoberte si, že niekedy sa môže stať, že vám ani vtedy nevyjde čas lebo idete niekde na dovolenku a už prešvihnete ten rok a stratíte nárok na, na, na náhradu zato obmedzenie vlastníckeho práva.
Čiže nemyslím si, že niekto utrpí tým, že vlastníkovi predĺžime tento čas na dva roky, samozrejme vždy je na diskusiu, že koľko je ten správny čas keďže sme to počas tohto volebného obdobia dávali vo všetkých zákonoch na dva roky tak aj v tomto návrhu zákona by tom to rád týmto spôsobom chcel upraviť pozmeňujúcim návrhom. No a to je vlastne z toho prvého pozmeňujúceho návrhu. A z toho druhého to budú štyri body teda, z ktorých dva sú legislatívno-technické a dva sú také také vecné ako som popísal. A ten druhý návrh je vlastne reakciou určitým doladením toho čo tu už predniesol pán poslanec Kuriak. Popíšem o čo ide. nehovorím, že to čo on navrhol je zlé, určite nie a nemyslím teraz vecný zámer ale aj tá formulácia len potom ako predniesol svoj poslanecký návrh tak tu vznikli isté pochybnosti, žeby sa to dalo vykladať aj širšie ako je to ako je to myslené. A troška sa teda vrátime k tomu čo pán poslanec tu navrhol a chce dosiahnuť, on chce v zásade len posunúť alebo upraviť inak časové obdobie kedy by neplatila sezónna uzávera v národných parkoch. Dneska je to kľudne ma potom Milan oprav vo faktickej ak by som sa pomýlil. Dnes je, dnes je to teda od 15. júna až do konca októbra a pán poslanec Kuriak to navrhoval o dva týždne posunúť smerom dopredu, čiže tá uzávera by musela končiť 31. mája a bola by teda od 1. novembra do 31. mája, to bol zmysel jeho pozmeňujúceho návrhu.
Ale je to formulované spôsobom, že pri istých by som povedal takých extrémnych výkladoch zákona by, by si to mohol niekto vykladať, že nejde len o to samotné časové ohraničenie, ktoré chceme posúvať ale ide aj o vôbec celé, celé to konanie tej osoby alebo pohyb tej osoby keď vstúpi do národného parku. To sme nechceli, nechceli sme, aby osoba, ktorá alebo zámerom to nebola pána poslanca Kuriaka nechceme, aby tá osoba, ktorá vstúpi do národného parku mohla robiť činnosti, ktoré budú nadradené ochrane prírody a krajiny pretože podľa zákona práve ochrana prírody a krajiny je nadradená tomu čo tam sa v tom národnom parku udeje keď do neho vstúpime. čiže, aby toto bolo jednoznačné, aby nevznikali nejaké pochybnosti tak prednesiem pozmeňujúci návrh, ktorý bude vecne hovoriť síce to isté čo povedal pán poslanec vo svojom pozmeňujúcom návrhu, ktorý medzitým stiahol pretože ho predkladám tento nový pozmeňujúci návrh spolu s ním ale budeme len spresňovať, že ide v zásade o to, že sa len ohraničí časové obdobie kedy nebude platiť sezónna uzávera. O tom to celé je, je to najmä na podporu turizmu, vychádza sa tým v ústrety aj rôznym školám, ktoré chodia do prírody teda učitelia s deťmi jednoducho spoznávanie prírody atď. Je to vlastne ide to smerom tým istým ako je koncipovaný samotný návrh zákona, že chceme podporovať rozvoj turistických trás, turistických chodníkov. Chceme, aby viacej ľudia objavovali prírodu, spoznávali ju a boli v nej častejšie a dlhšie.
Takže toľko na spresnenie. Nechcem naťahovať už ďalej čas, len som chcel vysvetliť o čom sú pozmeňujúce návrhy, ktoré teraz takto na, na záver môjho vstupu aj prečítam. Takže prvý pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1391). Uvedený návrh zákona sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. I v § 12 ods. 1 sa za slová "Nárok na" vkladá slovo "primeranú".
2. V Čl. I v § 12 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová "vo verejnom záujme".
3. V Čl. I v § 12 ods. 8 sa slová "v jednoročnej lehote" nahrádzajú slovami "vo dvojročnej lehote".
4. V Čl. I v § 12 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b) a súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
To bol ten prvý pozmeňujúci návrh. A druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kuriaka, Petra Vonsa. Jany Majorovej Garstkovej, Lukáša Kyselicu, Mareka Šefčíka, Marcela Mihálika a Milana Vetráka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o turistických trasách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1391) Uvedený návrh zákona sa mení a dopĺňa takto:
V Čl. IV sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 19 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripíjajú sa tieto slová "obmedzenia týkajúce sa vstupu verejnosti sa nemôže vzťahovať na časové obdobie mimo sezónnej uzávery, ktorá nemôže trvať dlhšie ako od 1. novembra do 31. mája kalendárneho roka.".".
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť aj by som vás takto na záver chcel poprosiť, aby ste zvážili a podporu týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov, ktoré vylepšujú samotný návrh zákona. Predkladatelia s ním aj súhlasia, je tu aj určitý kompromis medzi, medzi tými, ktorí majú prioritne za cieľ ochranu prírody a krajiny a medzi tými, ktorí chcú podporovať troška viacej turizmu, čiže nie sú to konfliktné veci a naozaj ten zákon môže byť zase o niečo lepší. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 16:46 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Milan Vetrák, chcem ti poďakovať za tvoju snahu a nasadenie vycibriť naozaj úplne do drobných detailov tento na pohľad veľmi jednoduchý návrh zákona, v ktorom sa jedná ako si spomenul iba o posunutie a rozšírenie možnosti navštevovať a obdivovať krásy aj v národných parkoch o 15 dní skôr. Je to požiadavka od občanov nielen z môjho regiónu ale aj z celého Slovenska, ktorý vnímali, že a nevideli dôvody, že prečo by turistické chodníky nemohli byť otvorené od 1. júna. Nejdem to konkretizovať lebo nemám na to veľa času, že ako je to v Poľsku alebo ako je to aj
===== ... verím tomu, že, že bude aj podporený a okrem spomínaných výhod predĺženia sezóny je dôležité, že aj za tých 15 dní bude, bude to prínos aj pre štátny rozpočet, lebo predsa sezóna sa predĺži o 15 dní, tak ja si myslím, že ubytovatelia a poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu, ktorí platia dane, tak sa to nejakou sumou a nie malou, odrazí aj na prijme, na zvýšenom príjme do štátneho rozpočtu. Takže naozaj všetkým ďakujem a, a tebe, Milan, za trpezlivosť no, ktorú sme museli asi pri tomto vycibrovaní mať vzájomne. Takže ďakujem aj za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.5.2023 o 16:56 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:58

Jaromír Šíbl
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni. Ja na tomto mieste tiež by som len chcel poďakovať kolegom pánovi poslancovi Kuriakovi a pánovi poslancovi Vetrákovi za ústretovosť pri dopracovaní tohoto pozmeňujúceho návrhu, ktorý naozaj ukazuje to čo mnohí tu z kolegov v tomto parlamente občas majú tendenciu spochybňovať a to, že naozaj tá dohoda medzi záujmami ochrany prírody a rekreácie a turizmu je možná. Skutočne ten potenciál na dohodu nielen pokiaľ ide o predĺženie toho času, respektíve o skrátenie času sezónnej uzávery, že je tá dohoda možná, ale tak ako je možná v tomto prípade, dá sa tá dohoda, dajú sa tie dohody hľadať aj v mnohých ďalších prípadoch pri zachovaní toho princípu, ktorý pán poslanec Vetrák tu spomenul a ktorý vyplýva priamo zo zákona 543/2002 Z. z., že ochrana prírody v národných parkoch je nadradená iným ľudským činnostiam a tento princíp, keď rešpektujeme, tak si myslím, že je tam oveľa väčší potenciál ako v súčasnosti na ústretovosť voči tým mäkkým formám využívania vrátane turizmu a rekreácie. Takže ešte raz ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.5.2023 o 16:58 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:11

Robert Fico
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, podľa § 34 v spojení s § 128 zákona o rokovacom poriadku podávam procedurálny návrh týkajúci sa vecného postupu rokovania Národnej rady, aby Národná rada vykonala kontrolnú právomoc vo vzťahu k Ministerstvu obrany Slovenskej republiky a to nasledovne. Žiadame ministra obrany Slovenskej republiky ...
===== výzbroj a munícia armády z hľadiska zabezpečenia obranyschopnosti Slovenska, a to to v lehote do 15 dní. Zároveň žiadam, aby minister obrany predložil túto správu na rokovaní pléna Národnej rady Slovenskej republiky, pripadne aj na neverejnom. Odôvodnenie: Tu sa taja akékoľvek informácie o stave obranyschopnosti Slovenskej republiky, preto tento procedurálny návrh. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 17:11 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:13

Patrick Linhart

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:14

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ešte keby ste mi dali ešte raz čas, lebo...
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 17:14 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:14

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, dovoľujem si vás požiadať o zabezpečenie odstránenia symbolov LGBTI a vlajky z priestorov Bratislavského hradu, ktorý patrí Národnej rade Slovenskej republiky. Možno pán predseda ani nevieš, ale od včera tam máme na treťom poschodí vystavené symboly, vlajky LGBTI. Prosím vás pekne, veď tie priestory patria Národnej rade. Neviem si to predstaviť, že by sme takúto prezentáciu mali tuná vo vestibule LGBTI. No kde všade sa táto agenda tuná pchá a sa nám takto vnucuje. To je vrchol drzosti toto, čo sa udialo na Bratislavskom hrade. Bola tam návšteva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Iste chápete, že o tomto nemôžem dať hlasovať.

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
Ale ja vás žiadam ako predsedu, aby ste ste to zabezpečili, aby sa to odstránilo. Vás žiadam ako predsedu Národnej rady, lebo nám to patrí ten priestor.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 17:14 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:15

Jaroslav Naď
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovolím si predložiť procedurálny návrh v nasledovnom znení. Dovoľujem si požiadať, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na tom, aby Ministerstvo obrany Slovenskej republiky predložilo v správe zoznam všetkého majetku, ktorý sa predal a to do Slovenska alebo do zahraničia, alebo rozdal do zahraničia za troch vlád Roberta Fica položkovito, vrátane finančného vyjadrenia konkrétne po položkách. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 17:15 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:17

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Navrhujem za bod 133 zaradiť 144 (tlač 1633) poslanca Drdula, bod 145 (tlač 1635) poslanca Kremského, tlač 152, teda bod 152 (tlač 1596) poslanca Vonsa, bod 154 (tlač 1662) pána poslanca Vetráka, bod 156 (tlač 1478) pani poslankyňa Žitňanská, tlač 164, teda bod 164 (tlač 1674) týkajúci sa volebného práva, bod 166 (tlač 1675) opäť OĽANO, bod 175 (tlač 1691) týkajúcich sa múzeí. Ešte raz. Navrhujem zaradiť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.5.2023 o 17:17 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:18

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Navrhujem zaradiť za bod 133. Lebo sú to všetko dobré návrhy a môžme predísť debatám dlhým o nejakých etických otázkach. Takže navrhujem to takto zaradiť.
Skryt prepis

Vystúpenie

18.5.2023 o 17:18 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video