Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.5.2023 o 13:34 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 13:34 - 13:36 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja začnem tak trochu odľahčene, chvíľu som sa zľakol, že na horách ma zachráni len Coca Cola, ale som rád, že si to potom spresnil, že to je aj Pepsi, Mirinda, Sprite, Vinea a Kofola a ďalšie, to len tak naozaj na odľahčenie na začiatok. A teraz a možno aj taký koláčik s minerálkou, keď si človek zoberie, lebo aj tam je cukor, ale to si myslel, no. Tak však správne si povedal, aby sme tu niekomu nerobili reklamu. No a teraz k tomu samotnému textu, že ja som rád, že tento parlament má tendenciu a toto nie je prvý návrh upravovať teda vôbec voľný pohyb výrobkov na trhu určitým kategóriám osôb, osobitne teda deťom a mládeži s istými obmedzeniami, ktoré na nich môžu mať škodlivý dosah a tak troška kuriózne až alebo paradoxne sa práve v úlohe navrhovateľa spravodajcu ocitli ľudia, ktorí tieto veci v parlamente toto volebné obdobie aj riešili, lebo Peter Kremský riešil tie nikotínové sáčky a žuvačky, ty riešiš tie energetické nápoje a medzitým ešte Sme rodina riešila ak sa nemýlim to, čo sa dáva do tých elektronických cigariet, tie náplne a to, akým spôsobom sa majú teda ich vôbec šírenie na trhu obmedzovať vo vzťahu k mladistvým, prípadne dúfame, že nie aj deťom, ale samozrejme niekomu kto má menej ako 18 rokov. Moja otázka je, že teda ty si hovoril, že ideš na 15 ročnú vekovú hranicu, myslím, že Peter pri tých výrobkoch, ktoré on upravoval, išiel na 18 rokov, teda že čo bolo takým rozhodujúcim kritériom, ak sa môžem spýtať, že 15, že keď si sa rozhodoval ako to dať, lebo do teraz sme skôr išli na tú 18 vekovú, 18 rokov alebo ročnú vekovú hranicu a druhá vec je, to si chcem len overiť, že, keďže to má dopad na podnikateľov a už sme schválili novelu aj rokovacieho poriadku, hoci na tvoj zákon sa ešte nevzťahuje, ale už ....
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2023 13:15 - 13:34 hod.

Kuriak Milan
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.5.2023 13:15 - 13:34 hod.

Kuriak Milan
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.5.2023 13:13 - 13:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákon o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov, tlač 1602. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2023 13:06 - 13:13 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod povedať pár, pár slov k návrhu zákona, ktorý bude mať pozitívny vplyv hlavne na zdravie našich detí, našich budúcich generácií. Po takom krátkom vecnom úvode sa potom ešte vyjadrím krátko a odprezentujem tento návrh zákona v rozprave. Predmetno, predmetom tohto návrhu zákona je prijať obmedzenie, ktoré sa týka opatrení ohľadom predaja a ponuky energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov označovaných, označovanie energetických nápojov a s tým súvisiace postihy. Zmenou zákona by sme docielili hlavne tieto potrebné opatrenia. Zakazuje sa predávať alebo podávať energetické nápoje alebo inak umožňovať ich používanie osobám mladším ako 15 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov nesmú požívať ani kupovať energetické nápoje. Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj podávania alebo požívanie energetických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určených častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany mladistvých podávania alebo požívanie energetických nápojov aj na iných verejných predajných pris, a prístupných miestach. Obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja a podávania alebo požívania energeti, energetických nápojov, ktoré, ktorý ustanovili podľa odsekov 3 a 4. Osobitné povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie. To sú ďalšie z opatrení.
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré uvádzajú na trh alebo distribúciu energetický nápoj podľa § 2 sú povinné zabezpečiť, aby takýto nápoj obsahoval na vinete oznam v tej istej viditeľnej oblasti ako názov pod ktorým sa výrobok predáva, "Zákaz užívanie pre osoby mladšie ako 15 rokov". Právnické a fyzické osoby, ktoré sa, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v § 3 ods. 1 až, až 4 sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy obmedzenia výrazným označením alebo oznámením umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť, musia byť viditeľné. Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto zákona, tak ako to býva napríklad pri alkoholických nápojoch, cigaretách a iných.
Každý, kto predáva alebo podáva energetické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v § 3 ods. 1 a 4 je povinný odoprieť ich predaj alebo podávanie osobe o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienky veku kým ju nepreukáže. Spomeniem ešte aj priestor pre kontrolné orgány, kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné kontrolovať tieto orgány: Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky, orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, obce, prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej prepravy, Policajný zbor. Zistené porušenia podľa § 3 ods. 1 a 4. Ods. 1 kontrolné orgány bezodkladne oznámia Slovenskej obchodnej inšpekcii zistené porušenia zákona podľa § 3 ods. 2 kontrolné orgány oznámia obci.
===== Policajný zbor. Zistené porušenia podľa § 3 ods. 1 až 4, odseku 1, kontrolné orgány bezodkladne oznámia Slovenskej obchodnej inšpekcii zistené porušenia zákona podľa § 3 ods. 2, kontrolné orgány oznámia obci správne delikty a priestupky za porušenie týchto opatrení, právnickej alebo fyzickej osobe oprávnená, oprávnenej podnikať, ktorá nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť sankciu od tisíc eur do 5-tisíc eur. Tak si myslím, že si rozmyslia, že či, či budú chcieť neplnoletým do pätnásť rokov predávať tento nebezpečný a zdravie ohrozujúci nápoj. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz obmedzenia alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 až 3 môže uložiť Slovenská obchodná inšpekcia pokutu od 300 do 5-tisíc eur. Za porušenie zákazu v § 3 ods. 3 zákona mladistvo osobou do 15 rokov môže obec uložiť zákonnému zástupcu maloletému pokutu do výšky 33 eur.
Pokutu podľa ods. 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené. Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, miestne, miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu mladistvého. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo obce, ktorá ich uložila. Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. januára 2025. Takže na dopredaj týchto energetických nápojov ja si myslím, že je dostatočne veľký časový priestor, že nie je to ako, ako to bolo v prípade napríklad zmeny kolku tabakových výrobkov alebo alkoholických, kde sám viem z môjho predchádzajúceho pôsobenia v gastronómii a v cestovnom ruchu, že niekedy tie termíny boli veľmi krátke a podnikatelia mali s tým veľké problémy, aj čo so zásobami, ktoré nestihli predať, a, samozrejme, aj s financiami, lebo veľakrát len zabezpečiť základné pokrytie týmito výrobkami stálo nemalé finančné prostriedky. Takže tuto naozaj nikto nám nemôže, ani mne, ani mojim kolegom a kolegyniam a predkladateľkám, že, že by sme, že by sme niekde do niečoho tlačili a nebola by na to primeraná, primeraný časový priestor.
Tak toľko, toľko asi takých najzákladnejších vecných argumentov a viac poviem v rozprave, do ktorej som sa prihlásil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2023 13:06 - 13:13 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na úvod povedať pár, pár slov k návrhu zákona, ktorý bude mať pozitívny vplyv hlavne na zdravie našich detí, našich budúcich generácií. Po takom krátkom vecnom úvode sa potom ešte vyjadrím krátko a odprezentujem tento návrh zákona v rozprave. Predmetno, predmetom tohto návrhu zákona je prijať obmedzenie, ktoré sa týka opatrení ohľadom predaja a ponuky energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov označovaných, označovanie energetických nápojov a s tým súvisiace postihy. Zmenou zákona by sme docielili hlavne tieto potrebné opatrenia. Zakazuje sa predávať alebo podávať energetické nápoje alebo inak umožňovať ich používanie osobám mladším ako 15 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov nesmú požívať ani kupovať energetické nápoje. Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určitých častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo dňoch predaj podávania alebo požívanie energetických nápojov v zariadeniach spoločného stravovania a v predajniach potravín. Obce môžu vo svojich územných obvodoch alebo v určených častiach svojho územného obvodu obmedziť alebo zakázať z dôvodu ochrany mladistvých podávania alebo požívanie energetických nápojov aj na iných verejných predajných pris, a prístupných miestach. Obce môžu určiť výnimky zo zákazu alebo obmedzenia predaja a podávania alebo požívania energeti, energetických nápojov, ktoré, ktorý ustanovili podľa odsekov 3 a 4. Osobitné povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie. To sú ďalšie z opatrení.
Právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré uvádzajú na trh alebo distribúciu energetický nápoj podľa § 2 sú povinné zabezpečiť, aby takýto nápoj obsahoval na vinete oznam v tej istej viditeľnej oblasti ako názov pod ktorým sa výrobok predáva, "Zákaz užívanie pre osoby mladšie ako 15 rokov". Právnické a fyzické osoby, ktoré sa, na ktoré sa vzťahujú zákazy a obmedzenia uvedené v § 3 ods. 1 až, až 4 sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy obmedzenia výrazným označením alebo oznámením umiestneným v prevádzkarniach alebo v budovách na takom mieste, kde ich verejnosť nemôže prehliadnuť, musia byť viditeľné. Text oznamu podľa ods. 1 musí byť jednoznačný, výrazný, dobre viditeľný a umiestnený na vhodnom podklade. Súčasťou tohto oznamu musí byť aj citácia tohto zákona, tak ako to býva napríklad pri alkoholických nápojoch, cigaretách a iných.
Každý, kto predáva alebo podáva energetické nápoje, na ktoré sa vzťahujú zákazy uvedené v § 3 ods. 1 a 4 je povinný odoprieť ich predaj alebo podávanie osobe o ktorej má pochybnosť, či spĺňa podmienky veku kým ju nepreukáže. Spomeniem ešte aj priestor pre kontrolné orgány, kontrolu dodržiavania tohto zákona sú povinné kontrolovať tieto orgány: Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna potravinová správa Slovenskej republiky, orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, obce, prevádzkovatelia železničnej, autobusovej a ostatnej pravidelnej osobnej prepravy, Policajný zbor. Zistené porušenia podľa § 3 ods. 1 a 4. Ods. 1 kontrolné orgány bezodkladne oznámia Slovenskej obchodnej inšpekcii zistené porušenia zákona podľa § 3 ods. 2 kontrolné orgány oznámia obci.
===== Policajný zbor. Zistené porušenia podľa § 3 ods. 1 až 4, odseku 1, kontrolné orgány bezodkladne oznámia Slovenskej obchodnej inšpekcii zistené porušenia zákona podľa § 3 ods. 2, kontrolné orgány oznámia obci správne delikty a priestupky za porušenie týchto opatrení, právnickej alebo fyzickej osobe oprávnená, oprávnenej podnikať, ktorá nesplní povinnosť podľa § 3 ods. 1 môže Slovenská obchodná inšpekcia uložiť sankciu od tisíc eur do 5-tisíc eur. Tak si myslím, že si rozmyslia, že či, či budú chcieť neplnoletým do pätnásť rokov predávať tento nebezpečný a zdravie ohrozujúci nápoj. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila zákaz obmedzenia alebo povinnosť uvedenú v § 2 ods. 1 až 3 môže uložiť Slovenská obchodná inšpekcia pokutu od 300 do 5-tisíc eur. Za porušenie zákazu v § 3 ods. 3 zákona mladistvo osobou do 15 rokov môže obec uložiť zákonnému zástupcu maloletému pokutu do výšky 33 eur.
Pokutu podľa ods. 1 až 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď zákaz, obmedzenie alebo povinnosť boli porušené. Na rozhodovanie o pokutách a na ukladanie sankcií podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, miestne, miestne príslušná je obec podľa trvalého pobytu mladistvého. Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu alebo obce, ktorá ich uložila. Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 4 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. januára 2025. Takže na dopredaj týchto energetických nápojov ja si myslím, že je dostatočne veľký časový priestor, že nie je to ako, ako to bolo v prípade napríklad zmeny kolku tabakových výrobkov alebo alkoholických, kde sám viem z môjho predchádzajúceho pôsobenia v gastronómii a v cestovnom ruchu, že niekedy tie termíny boli veľmi krátke a podnikatelia mali s tým veľké problémy, aj čo so zásobami, ktoré nestihli predať, a, samozrejme, aj s financiami, lebo veľakrát len zabezpečiť základné pokrytie týmito výrobkami stálo nemalé finančné prostriedky. Takže tuto naozaj nikto nám nemôže, ani mne, ani mojim kolegom a kolegyniam a predkladateľkám, že, že by sme, že by sme niekde do niečoho tlačili a nebola by na to primeraná, primeraný časový priestor.
Tak toľko, toľko asi takých najzákladnejších vecných argumentov a viac poviem v rozprave, do ktorej som sa prihlásil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2023 13:02 - 13:05 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Ja len niekoľko poznámok k tejto téme na záver. Je to téma, ktorá je stará 20 rokov. Pred 20 rokmi v zahraničí vyšla knižka, ktorá sa volala Telo a duša a v tej knihe sa hovorilo o nútených alebo nedobrovoľných alebo ako by som ich nazvala sterilizáciách. Bolo to vo volebnom období 2002 - 2006, a vtedy sa, vtedy minister zdravotníctva Rudolf Zajac vymenoval vyšetrovaciu komisiu, ktorú, ktorá mala preskúmať tieto prípady. Treba povedať, že prihlásilo sa len sedem žien. Môžeme povedať, že v tých v tom období 2002 - 2003 lebo to bolo hneď na začiatku volebnom období, volebného obdobia sedela som vtedy v tomto parlamente, ešte žilo, hej, viacero by sa predpokladalo viacero žien, ktorí túto sterilizáciu podstúpili a vlastne ja nechcem hovoriť o objektívnosti, nechcem hovoriť o, o dobrej vôli alebo ja neviem, neviem podrobnom skúmaní v týchto svedectiev, ale vlastne vtedy tá komisia vlastne nepotvrdila protiprávnosť týchto sterilizácií. Bolo to aj preto, a to čo hovoril aj Peter, že tam chýba dokumentácia. Hej? Že vlastne tá dokumentácia neexistuje, čiže sa nepokračovalo, nepokračovalo v skúmaní tohto javu a ja som rada, že to Peter znovu otvoril v tom 21. roku a vlastne po 20 rokoch môžeme uzavrieť túto kapitolu.
Dôležito je možno povedať, že to nebola štátna zdravotná politika, že to nebolo nariadenie ministerstva alebo neviem koho, aby sa v istej skupine alebo plošne na Slovenku sterilizovali ženy za istých podmienok alebo v istých situáciách, bola to iniciatíva jednotlivých lekárov, dokonca sa nedá povedať ani, že to bola iniciatíva jednotlivých zdravotníckych zariadení. Myslím si, že je to dôležité a práve preto som si dovolila túto záverečnú poznámku.
Pán predseda, navrhujem, aby hlasovanie bolo v utorok o jedenástej hodine. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 13:01 - 13:02 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem všetkým za faktické poznámky, oceňujem naozaj váš konštruktívny prístup k tomu, k tejto téme a zároveň ste ľudia, ktorí majú k tejto téme blízko. Či to je Monika Kozelová, Anka Mierna alebo Milan Vetrák, ako naozaj pomocník v tejto téme pri rokovaniach či s bývalým premiérom Hegerom alebo teda aj so zástupcami ministerstva financií, za čo ti veľmi pekne ďakujem pán kolega. Verím, že budeme vedieť motivovať aj SAS-ku k tomu, aby tento návrh zákona schválila v prvom čítaní. Ja ešte raz sa chcem poďakovať hnutiu SME RODINA, hnutiu OĽANO, klubu DEMOKRATI alebo teda strane DEMOKRATI a za a PROGRESÍVNEMU SLOVENSKU samozrejme za podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní. Verím, že to nebude posledný krok tomu, aby alebo teda to nebude posledné na čom sa zhodneme, a to je to prvé čítanie, ale že sa takto rovnako zhodneme aj v prípade, ak tento zákon prejde do druhého čítania, že to schválime ako zákon, ako celok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2023 12:59 - 13:01 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si na rozdiel od iných kolegov myslím, že tento návrh zákona by mal predkladať práve poslanec a nie vláda. Mal by to predkladať niekto, kto naozaj pozná ako to v tej komunite funguje, čím tá komunita trpí, ktorí aj pre tú komunitu niečo spravil a dlhodobo robí a vôbec nemám napríklad obavy o to, že Peter vzhľadom na svoju prácu tu bude aj v tom ďalšom parlamente a mohol by to predkladať v ďalšom parlamente. Lenže ak sa nám tu náhodou stane, že tu budeme mať nejakú vo vláde nejakú zmesku bývalých mafiánikov a radikálnych skupín, tak si nemyslím, že tam bude podpora aj pre takýto návrh, a preto, preto je na mieste, že sa Peter snaží to ešte predložiť v tomto volebnom období.
Ja som čiastočne bol s Petrom pri tom, keď sme sa snažili rokovať aj o finančných dopadoch a o ich krytí tohto návrhu zákona a Peter to mal v pláne pán poslanec to mal v pláne predložiť už skôr, ale musím povedať, že sme vyšli v ústrety bývalému pánovi premiérovi Hegerovi, s ktorým sme sa dohodli, že to pôjde až na túto schôdzu, že to treba tiež otvorene povedať, že aj preto je to na poslednú chvíľu, lebo sme si ešte chceli dotiahnuť tie, tie dopady finančné a verím, že táto nová vláda sa k tomu postaví priamo čelom a bude to takisto podporovať a dodrží aj to, čo nám kedysi prisľúbilo ministerstvo financií, že sa to, že sa to vykryje z rozpočtu a vláda to takisto môže pripomienkovať medzi prvým a druhým čítaním, nič jej v tom nebráni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2023 12:55 - 12:55 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Pri tomto návrhu zákona, kto má nejaké pripomienky v rámci tohto návrhu zákona, aby sme zohľadnili a zároveň sprístupnili ten návrh zákona do druhého čítania, lebo dnes budeme alebo teda následne na najbližšom hlasovaní budeme o tomto návrhu zákona hlasovať o idei tohto návrhu zákona. Druhé čítanie nám bude slúžiť na to, aby sme ho vyprecizovali a zároveň, aby sme ho potom aj uplatnili v praxi, aby sme sa ospravedlnili tým, ženám tak ako treba.
Veľmi pekne ďakujem za podporu tohto návrhu.
Skryt prepis