Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 16:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 16:58 - 16:59 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel upresniť pána kolegu Pročku, aby si konečne ten návrh zákona prečítal, lebo hovorí o niečom úplne inom. To je iný zákon, ktorý spomínate. Buďte taký láskavý, trošku sa zorientujte už konečne v tomto parlamente. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 16:56 - 16:57 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň ešte raz, pani ministerka. Zase veľmi krátko, ak dovolíte. Ja si myslím v tejto chvíli, a nie som sám, že trošku sa korona v rámci tohto návrhu zákona zneužíva, preto lebo si myslím, nie je jediný dôvod, aby sme tento návrh zákona prijímali v takomto, v takomto module skráteného konania. (Reakcia navrhovateľky.) Prosím? (Reakcia navrhovateľky.)
Ospravedlňujem sa, o to lepšie, nie je to skrátené konanie, čiže v tejto chvíli by som povedal len toľko, nemôžeme tento zákon prijať. Je to komercionalizácia prostredia mediálneho, je to hlavne teda obmedzenie pôvodnej slovenskej tvorby v tomto prostredí a všetky veci, čo s tým súvisia, a nepriamo je to atak na verejnoprávnu inštitúciu, v tomto prípade verejnoprávny rozhlas.
To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 16:49 - 16:50 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, so všetkým, čo povedala pani Monika Kozelová, súhlasím. So všetkým.
Ale v prvom rade sme v skrátenom konaní a ja sa budem pýtať, samozrejme, pani ministerka, v tom ďalšom kole, lebo priznám sa, mám s tým istý problém. Lebo na jednej strane, samozrejme, všetci chceme pomôcť kreatívnemu priemyslu a vôbec kultúre a všetkému, čo s tým súvisí, ale na druhej strane je tu, je tu veľké podozrenie z hľadiska toho návrhu, že budeme rušiť fondy, to znamená tie inštitúcie, ktoré práve by mali byť veľkou pomocou v prípade kreatívneho priemyslu, dokonca to majú aj v svojej priamej pôsobnosti. A mám na mysli hlavne Literárny fond, ale o tom budem hovoriť v tom ďalšom kole a budem sa pýtať, ak dovolíte, teraz sme v skrátenom konaní.
My tento návrh zákona v skrátenom konaní, poprosím svojich kolegov, aby sme ho podporili, lenže v tom ďalšom kole, ako nechajme si trošku otvorené dvere, lebo ja chcem počuť odpovede na svoje otázky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 16:09 - 16:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, veď práve ste to sám povedali, že môžu to byť zmeny; však ja netvrdím, že tam nemôžu byť, nemôže sa novelizovať ďalších iks článkov, samozrejme, že sa môže, ale sám ste povedali, že hovoria legislatívne pravidlá, že majú byť súvisiace s prerokovanou vecou. Áno, Trestný zákon je súvisiaci s prerokovanou vecou v tých iných veciach, ktoré rieši, ale zrovna v tomto teda súvisiaci nie je. A ja si nemyslím, alebo ja si to nevykladám tak, že keď je otvorený Trestný zákon ako článok k nejakému inému zákonu, kde sa novelizujú súvisiace veci, že sa tam môže nabáchať hocičo, aj čo nesúvisí s predkladanou vecou. Čiže nestotožňujem sa s tým názorom, že sa môže, ak je otvorený ten článok k nejakému zákonu, že sa v ňom môže novelizovať hocičo. S tým teda nemôžem ja súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 15:55 - 16:05 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, bavíme sa tu o návrhu zákona o zaistení majetku, ktorý rieši, tak ako povedali moji predrečníci, zásadným spôsobom, nejakým spôsobom nakladanie s majetkom na zabránenie prípadného prevodu alebo ďalšieho nakladania s majetkom, ak je podozrenie z toho, že mohol byť nejak spáchaný trestný čin, respektíve iné takéto konanie. Ja by som v tejto súvislosti chcel len upozorniť na § 17, ktorý hovorí o nakladaní s takto, s takto zaisteným majetkom.
Totižto, ako to už bolo povedané, zriaďuje sa úrad, ktorý bude vykonávať správu zaisteného majetku. Ten úrad bude mať aj určité personálne zabezpečenie, ktoré však z hľadiska toho, ako je to v dôvodovej správe, ako som to spomínal už v prvom čítaní, nebude disponovať dostatočnými kapacitami na to, aby mohol sám spravovať zaistený majetok. Preto zákon predpokladá, že správu zaisteného majetku zverí do rúk komerčných subjektov, čiže zásadne ide o biznis pre komerčné subjekty, pre správcov alebo iné právnické osoby, ktoré budú spravovať takýto cudzí majetok.
No a tu podľa mňa je kritický moment, ktorý hovorí o tom, že podľa § 17 ods. 2, kedy je možné takýto zaistený majetok predať bez súhlasu dotknutej osoby okrem nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov. A sú tu vymenované, vymenované v zásade tri možnosti, kedy tak môže urobiť.
Tá prvá možnosť je, pokiaľ zaistený majetok podľahne rýchlej skaze alebo inej ťažko odvrátiteľnej škode. Čo je pochopiteľné a s týmto nemám ja až taký problém.
Ale tie ďalšie dve podmienky, a to je, ak zaistený majetok bude rýchlo strácať na hodnote alebo so správou zaisteného majetku budú dlhodobo spojené neprimerané náklady v pomere k hodnote zaisteného majetku, je v zásade podľa nášho názoru neoprávnený zásah do vlastníckeho práva pred, samozrejme, bavíme sa o tom, že to ide o konanie pred rozhodnutím o veci samej. To znamená pred tým, ako bude rozhodnutie či už v trestnom konaní, alebo v inom konaní. A vyplýva tu z toho veľké riziko spôsobenia škody a náhradnej a náhrady škody štátom, kde teda štát bude, bude zodpovedný za takúto náhradu škody, čo však v inom ustanovení zákona sa limituje tým, že ak takýto, takýto správca majetku neurobil všetky úkony, ktoré boli nevyhnutné na to, aby zabezpečil ten majetok, že v zásade sa z toho vie vyviniť.
No a tu naozaj máme za to, že dané ustanovenie výrazne zasahuje do vlastníckeho práva čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky a môže viesť naozaj k neprimeraným opatreniam. To, že majetok rýchlo stráca na hodnote, je veľmi ťažko definovateľné a posúdenie bude predmetom subjektívneho názoru, a to subjektívneho názoru komerčného subjektu, v tomto prípade už ani nie štátu alebo úradu, pretože ak úrad zverí správu tohto zaisteného majetku do rúk súkromnej osoby, tak, podnikateľa, tak to bude na jeho, na jeho zvážení. Čiže máme za to, že je tu pochybnosť o tom, či je toto ústavne komfortné, aby sa mohol takto predať majetok na základe len subjektívneho posúdenia, že majetok rýchlo stráca na hodnote.
Pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré by som chcel upozorniť, tak je to, je to novelizácia ďalších článkov, článkov tohto návrhu zákona, ktoré podľa môjho názoru a podľa nášho názoru kolegov v strane považujeme za nie súvisiace s predmetným návrhom zákona.
Zákon o rokovacom poriadku hovorí, že v rámci novelizácie zákona môžu byť novelizované iné zákony, to znamená rôznymi článkami ďalšími v tomto návrhu zákona, iné zákony vtedy, ak súvisia s prejednávanou vecou. To znamená, ak súvisia s prejednávaným návrhom zákona. No máme tu Trestný zákon, kde sa dopĺňajú nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré sa ja pýtam, že akým spôsobom súvisia s prejednávaným, vecne, s prejednávaným zákonom o zaistení majetku. Mám za to, že s ním vôbec nesúvisia.
Ja viem, bol tu použitý ten argument, no veď ale máme otvorený Trestný zákon. Áno, máme otvorený Trestný zákon, ale máme ho otvorený v súvislosti so zákonom o zaisťovaní majetku. Ale to neznamená, že je v súlade s rokovacím poriadkom, ak sa v tomto zákone, Trestnom, ktorý ako článok neviem ktorý v tomto zákone, ak sa v ňom dopĺňajú veci, ktoré vôbec nesúvisia s tým základným zákonom, o ktorom rokujeme, a to je zákon o zaisťovaní majetku. No a mám za to, že práve spomínané už aj mojimi predrečníkmi trestné činy, či už prikrmovania, alebo ohýbania práva nesúvisia so zákonom o zaisťovaní majetku, a teda že sú doplnené z tohto pohľadu takýmto spôsobom ako prílepok tohto zákona v rozpore s rokovacím poriadkom.
A preto podávam procedurálny návrh, respektíve návrh na to, aby sme vrátili návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie s tým, aby vypustil tieto ustanovenia z tohto. A ak chce navrhovateľka, tak, samozrejme, je tu štandardný legislatívny proces, ktorým to môže, môže dať samostatne so zmenou Trestného zákona.
Pokiaľ ide o samotné tieto dve skutkové podstaty trestných činov, tak takisto tu máme určité pochybnosti. Pokiaľ ide o trestný čin prikrmovania, tak keď si pozriete nie samotné, tú skutkovú podstatu, ale definíciu toho, čo to je, čo sa považuje za nenáležitú výhodu na účely tohto zákona, tak keď si to naozaj podrobne prečítate a podrobne si to zanalyzujete, toto ustanovenie, tak prídete k záveru, že to je veľmi neurčitá formulácia. Totižto ak je niečo spôsobilé ovplyvniť, neznamená to automaticky, že verejný činiteľ bol aj takýmto konaním ovplyvnený. A pokiaľ sa teda bavíme, máme tu o tomto trestnom čine, tak je to v zásade len subskupina trestného činu úplatku, čiže my ho vôbec nepotrebujeme, pokiaľ by naša aplikačná prax naozaj začala dôsledne uplatňovať existujúce skutkové podstaty trestných činov, tak pokojne môže na tento, na tieto skutky aplikovať aj súčasné znenie trestného činu úplatku, a pričom pri takomto trestnom čine ani nie je toto obmedzené žiadnou, žiadnou hranicou nejakej oceniteľnej sumy v peniazoch.
Pokiaľ ide o ohýbanie práva, tento inštitút sa navrhuje a je prevzatý z nemeckého právneho poriadku. Treba povedať jedným dychom, že v nemeckom právnom poriadku neexistuje trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. V zásade každý štát má nejakým spôsobom upravené takéto konanie, kde by bolo možné postihovať nejakým spôsobom svojvôľu pri rozhodovaní. Niektorí to majú tak, ako sa to tu navrhuje, v rámci ohýbania práva, niektorí to majú tak, ako sme to mali my doteraz zavedené v Trestnom zákone, vo forme zneužitia právomoci verejného činiteľa. Neviem o tom, že by niektorá krajiny mala súbežne takto upravené obidva, obidve skutkové podstaty, pretože tieto sa prelínajú a nie je úplne zjavné a jasné, ktorý sa kedy má použiť.
Pokiaľ si zoberieme ústavnú judikatúru nemeckého spolkového súdu a nemeckého ústavného súdu, tak táto vykladá v nemeckom právnom poriadku ohýbanie práva veľmi reštriktívne a v zásade sudca je zodpovedný za zneužitie práva, iba ak sa úmyselne a závažne odchyľuje od zákona a práva. Pri našom, pri našej formulácii, ktorá je navrhovaná, svojvoľné uplatňovanie práva v praxi môže zahŕňať aj rozhodovanie, ktoré je v zjavnom rozpore so zákonom a s právom; nevylučujem; ale táto formulácia môže byť interpretovaná aj veľmi, oveľa širšie. A to oveľa širšie je až bezhranične široko, pretože nie je jasné úplne, čo je definované ako svojvôľa. Čiže z tohto pohľadu by si táto právna úprava zaslúžila naozaj precíznejšie formulovanie, tak, aby sme sa vyhli aplikačným problémom pri uplatňovaní a možnosti zneužitia uplatňovania tohto inštitútu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:14 - 15:16 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán expert na ústavné právo, pán poslanec Baránik, na úvod sa ospravedlňujem, že ja nie som odborník na ústavné právo, ale dovolil som si reagovať na vás, pretože mňa to osobne urazilo a dotklo sa ma, že ste nazval nás poslancov SMER-u, že sme gangstri a že sme grázli alebo gauneri. A tak isto sa ma dotklo, že urážate pána poslanca Borisa Suska, pretože si myslím, že aj vaši kolegovia, okolo vás čo sedia, tak mi uznajú a dajú mi za pravdu, že jeho vystúpenia sú v drvivej väčšine – a keď nie, tak všetky – vecné, takže si to vyprosím, aby ste takýmto štýlom hovorili o niekom, že tu sedí z donútenia alebo na pokyn alebo neviem čo.
A máte asi krátku pamäť a ja vám pripomeniem a dovolím si citovať rozhovor dvoch kamarátov, ktorí boli na súkromnej návšteve v jednom dome a tam sa bavia o tom, že ako by bolo veľmi dobré, ak by sa premiérom stal pán Ivan Mikloš a určite by získal podporu SaS. Ako sa tam bavia o dáme, ktorá bola vtedy predsedníčka vlády, a ako mení názory, ako je neschopná premiérka, ako nedrží slovo, že ako by bolo super, ak by bol premiérom Mikloš. A to nebudem hovoriť o tom, že ako sa títo dvaja kamaráti medzi sebou bavia o tom, že ako ovplyvniť voľbu generálneho prokurátora, ako jeden z poslancov SaS mal sľúbených 300-tisíc, a dokonca sa priznal tomu dotyčnému predsedovi a jednému z tých kamarátov, ktorí sa medzi sebou zhovárajú, že týchto 300-tisíc mu bolo ponúkaných.
Viete, o kom hovorím, pán kolega Baránik? Keď ste tu spomínali Threemy, Kočnerov a gaunerov, gangstrov? Hovorím o vašom predsedovi strany. Váš predseda strany sa stretol s týmto gaunerom, s týmto gangstrom, s týmto človekom, s ktorým riešili voľbu generálneho prokuráto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:12 - 15:14 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Baránik, musím povedať, že v úvode svojho príspevku v rozprave ste sám si charakterizovali celý vlastný príspevok, a to je slovom demagógia. Povedali ste, že stav justície spôsobenej tajnou voľbou, že to je, že terajší stav justície je spôsobený tajnou voľbou. No tak prepáčte, ale to je ako absolútna demagógia. Pokiaľ ide o verejnú aj tajnú voľbu, môžem vám dokladovať množstvo odborných článkov, ktoré sa zaoberajú touto témou a zaoberajú sa proporcionalitou transparentnosti a verejnej kontroly a na druhej strane práv osôb, ktoré sú volené a ktorí sú voliteľní, z hľadiska toho, či môžu byť následne postihovaní za to, ako volili, respektíve či môžu si žiadať nejakú výhodu za to, ako a koho volili. A tu je treba nájsť tú rovnováhu a vyváženosť a zaoberať sa tým, ktorá z týchto volieb – či verejná, alebo tajná – má tú väčšiu váhu z hľadiska práve týchto princípov, ktoré som hovoril. A z hľadiska demokratických princípov a demokratického zriadenia väčšina odborných článkov sa prikláňa práve k tomu, že tajnosť voľby v otázkach personálnych je lepšia a je demokratickejšia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:11 - 15:12 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Poprosil by som, pán predsedajúci, aby ste upozornili pána Baránika, aby nepoužíval vulgarizmy aspoň, ak sa to trošku dá ho upozorniť. Myslím, že trošku sa to dá.
Ale keby som bol taký; späť k tomu pánovi Baránikovi, keby som bol, pán Baránik, taký ako vy, tak by som v tejto chvíli povedal asi toľko, že ste táradlo. A pretože nie som taký ako vy, tak to, samozrejme, nepoviem. Nuž ale čo povedať z toho nenávistného prejavu plnej, plnej, plnej pomstychtivosti. Vy nemáte červené oči, vy máte fialové oči, a takto sa nedá robiť politika. Však ani ten váš predseda vás nepochváli, ale možnože aj on, možno on aj áno, ale myslím si, že skutočne to, čo ste vy predviedli teraz v parlamente, tak to je absolútne, to je neprípustné jednoducho. Vy ste z tej všetkej znôšky viet nenávistných, ktoré ste povedali, s ktorými sa absolútne nedá súhlasiť, povedali len jednu jedinú múdru vetu a s tým som aj plne súhlasil. Viete, ktorá veta to je? Že Baránik je blázon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 15:09 - 15:11 hod.

Petrák Ľubomír Zobrazit prepis
Ťažko sa mi hľadajú slová po tomto vystúpení, lebo v zásade žiadne slušné mi ako na myseľ neprichádzajú, pán Baránik, musím povedať. Ale neznížim sa, neznížim sa na to, aby som išiel do nejakých invektív. Pán Baránik, slušní ľudia väčšinou nie sú tí, ktorí to o sebe vyhlasujú, lebo sebachvála vždy smrdela, smrdí a smrdieť bude a hovorí len o duševnej úbohosti toho, kto ju robí. To je prvá poznámka, ktorú si neodpustím.
A poďme k tým ďalším veciam. Nepoľavíme, budeme pritvrdzovať. Pán Baránik, ja rozumiem tomu, čo vládna koalícia hovorí, že všade musia byť "naši ľudia". Ale všade musia byť naši ľudia boli aj päťdesiate roky. Všade musia byť naši ľudia boli päťdesiate roky. Aj heslá z toho obdobia, že kto stojí na chodníku, nemiluje republiku, sa veľmi blížime k tomuto stavu a musíme byť veľmi ostražití. A ja byť vami, ktorí útočíte na zločineckú organizáciu, podľa vašich slov, SMER a ľudí, ktorí majú iný názor, sú nepriatelia krajiny, tak v každom prípade by som bol veľmi ostražitý a bol by som si vedomý stavu, že tak ako v našom prípade vládnutia je deň po, aj vo vašom prípade vládnutia bude deň po. Ak niekto sa vyhráža, tak do rovnakej situácie sa môžte dostať aj vy, lebo aj po vašom vládnutí príde nejaký Matovič s ľuďmi v poslaneckých laviciach ako vy, ktorí stratia akúkoľvek súdnosť a budú robiť politické čistky. A toto čaká vás, či chcete, alebo nechcete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.10.2020 14:57 - 14:57 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán podpredseda, budem veľmi stručný a trochu to odľahčím, pretože sa výborne zabávam na vašich kolegoch. Nedávno tu bola nejaká diskusia, sme sa bavili o poľnohospodárstve a nejaký poslanec povedal, že to ja zodpovedám za to, že Slovensko nie je sebestačné, pokiaľ ide o potraviny. Potom tu bola nejaká diskusia o životnom prostredí a niekto z vás povedal, že to ja zodpovedám za to, že v životnom prostredí musíme riešiť nejaké projekty. Teraz som počul, že ja zodpovedám, samozrejme, za všetky javy, ktoré dnes vnímame v súdnictve. A dnes sme dokonca počuli od pána ministra Krajniaka, že my v SMER-e zodpovedáme za COVID. Povedal to veľmi presne, tu stál a povedal to, že ľudia takí ako vy, vy ste ten COVID jednoducho spôsobili, lebo ho zatajujete, ja neviem, čo všetko porozprával pán minister, pretože už tiež mal podľa všetkého toho dosť a nevedel argumentovať a odpovedať na naše otázky.
Ja to uľahčím každému, pán podpredseda. V tomto okamihu robím verejné prehlásenie a, prosím, môžte ho použiť, môžte ho použiť kedykoľvek, keď budete na mňa útočiť. Zodpovedám za všetko, úplne za všetko v tejto krajine. Takže ani sa nemusíte už unúvať nabudúce kritizovať stranu SMER – sociálnu demokraciu alebo mňa, rovno povedzte Fico zodpovedá, ja to v plnej miere akceptujem. Naozaj ma to baví a veľmi sa zabávam na tom, ako strácate argumenty a keď už neviete argumentovať, idete do týchto smiešnych osobných a trápnych útokov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis