Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

9.2.2012 o 11:34 hod.

Ing.

Andrej Ďurkovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.2.2012 11:34 - 11:34 hod.

Andrej Ďurkovský
Beriem späť tento návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 11:15 - 11:15 hod.

Andrej Ďurkovský
Vážený pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený poslanecký návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.2.2012 9:17 - 9:17 hod.

Andrej Ďurkovský Zobrazit prepis
Ja to, to úvodné slovo urýchlim skutočne veľmi, z veľmi jednoduchého a logického dôvodu, lebo vidím, že preplnená snemovňa má úžasný záujem o tieto návrhy zákonov, ktoré poslanci vypracovali a nedá mi, aby som možno nekonštatoval, že je to svojím spôsobom výsmech práce poslancov, ktorí si dali tú námahu, aby tieto návrhy zákonov predložili, ale nebolo im umožnené, aby v rámci riadneho legislatívneho procesu tieto návrhy predložili a, samozrejme, boli riadne prerokované a prípadne, či schválené alebo neschválené. Tento návrh obidvoch zákonov, ktoré spolu súvisia, sa dotýka témy, ktorá už bola v tomto parlamente niekoľkokrát prerokovávaná, bola rozoberaná v rámci verejnosti a dotýka sa, samozrejme, témy, ktorá je veľmi, istým spôsobom, dovolím si povedať, ožehavá, dotýka sa poslaneckej imunity. Tento návrh, ktorý som si dovolil predložiť, ale nie je možno taký, aký by očakávali viacerí, to znamená, nezbavuje poslancov paušálnej poslaneckej imunity, tak ako by mnohí očakávali, ale predkladaný návrh umožňuje, aby sa poslanci jednoducho svojej imunity vzdali, pokiaľ sa tak rozhodnú. Toto rozhodnutie je výlučne postavené na ich dobrovoľnej vôli, to znamená, môžu sa vzdať svojej imunity, či, samozrejme, priestupkovej alebo trestnoprávnej s tým, že indemnita ako taká je zachovaná. Tento návrh, ja som pôvodne rozmýšľal aj vzhľadom na to, že celý tento proces týchto návrhov poslaneckých prebieha v takej trochu, dovoľte mi povedať, výsmešnej atmosfére, to znamená, že všetci vieme, že nebudú tieto návrhy odsúhlasené. Tak som rozmýšľal, že ho jednoducho, obidva návrhy stiahnem, ale nakoniec som sa rozhodol, že tak neurobím. A neurobím tak z veľmi jednoduchého a prozaického dôvodu, lebo istým spôsobom som idealista, a som idealista v tom zmysle, že možno predpokladám, že niekedy v budúcom období jeden z týchto návrhov alebo možno obidva niektorý z poslancov, ktorí prejdú do nasledujúceho volebného obdobia, vzhľadom na to, že ja osobne nekandidujem, tento návrh si osvojí, možno ho dopracuje, predloží ho do poslaneckej snemovne a možno sa s ním táto snemovňa bude opätovne zaoberať.
To je ten jeden z tých dôvodov, prečo som si dovolil tento návrh predložiť aj v tomto štádiu prerokovania. Ja vás, dámy a páni, nebudem ďalej obťažovať úvodným slovom k obidvom návrhom, očakávam, že dopadne tak, ako množstvo, tento návrh alebo tieto návrhy zákonov tak, ako množstvo ďalších poslaneckých návrhov, ktoré sú tu predložené, ale verím, že predsa len istým spôsobom, predsa len má tento návrh ten význam, že je to aspoň jedna myšlienka, ktorá tu bola predložená. Je to myšlienka, ktorá má reálny základ aj v iných štátoch Európskej únie, vzhľadom na to, že podobnými zákonmi sa riadi napríklad susedné Poľsko, čiže nie je to idea, ktorá by bola istým spôsobom vytiahnutá len tak na základe možno myšlienky jedného poslanca, ale je založená na reálnom základe.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.2.2012 9:13 - 9:17 hod.

Andrej Ďurkovský
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Národnej rady. Ja by som si hneď na začiatok dovolil požiadať, aby som mohol mať úvodné slovo k obidvom návrhom zákonov súčasne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2012 17:25 - 17:27 hod.

Andrej Ďurkovský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil ako spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom poslaneckom návrhu zákona. Uvedený poslanecký návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh a zaradil ho na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený poslanecký návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2011 č. 523 navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.2.2012 10:21 - 10:24 hod.

Andrej Ďurkovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dámy a páni, nebudem sa veľmi podrobne venovať v úvodnom slove tomuto návrhu zákona, tento návrh sme diskutovali už v prvom čítaní, dovoľte mi len veľmi krátko sa dotknúť toho, čo je cieľom tohto návrhu. Návrh predpokladá, že návrh zákona o miestnom poplatku na zaťaženie pozemných komunikácií na území obce má snahu umožniť miestnym samosprávam, aby si na základe miestnych podmienok mohli regulovať také situácie, respektíve má prispieť k tomu, že na základe takto vyberaného poplatku získajú samosprávy prostriedky na sanovanie problémov s prehustenou dopravou v určitých miestach a problémov s miestnou dopravou v slovenských mestách všeobecne. Návrh predpokladá, že stavebník bude zaťažený osobitným druhom miestneho poplatku. Poplatok by mal byť platený jednorazovo, pričom stanovenie podmienok, kto sa stane poplatníkom, obsahuje jednotlivé ustanovenia návrhu zákona. Spoplatnený by mal byť poplatník, ktorým je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané právoplatné stavebné povolenie na stavbu, súčasťou ktorej sú odstavné a parkovacie stojiská v počte minimálne 10 kusov.
Počet dopravných prostriedkov, ktoré budú v budúcnosti parkovať na týchto odstavných a parkovacích stojiskách, totiž priamo zaťaží dopravu na danom mieste tak, ako je uvedené vyššie. Predpokladaný návrh zákona zavádza osobitný druh miestneho poplatku, ktorého osobitosť spočíva vo viacerých bodoch. Ide o miestny poplatok, ktorý nie je obligatórny, ako je to pri miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viazanosť použitia a využitia výnosu tohto poplatku je daná tak, ako pri inom miestnom poplatku, jeho zavedenie však spočíva na vôli konkrétnej obce. Jeho úlohou nie je jednak získať, je jednak získať prostriedky na riešenie problémov v miestnej doprave, vzniknutých intenzívnou výstavbou, ale i takisto pomôcť pri regulácii intenzívnej výstavby podľa miestnych podmienok.
Dôležitú úlohu tu budú hrať všeobecne záväzné nariadenia obcí, ktoré si určia všetky potrebné náležitosti z hľadiska výšky vyberania a správy tohto poplatku, ako aj to, kto bude od poplatku oslobodený. Návrh zákona to ponecháva na samotných obciach a ako predkladateľ mám na mysli najmä budovy škôl, nemocnice, zariadenia poskytujúce sociálne služby a podobne.
Zatiaľ toľko z hľadiska úvodu na diskusiu.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:16 - 17:16 hod.

Andrej Ďurkovský
Schváliť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 31.1.2012 17:16 - 17:16 hod.

Andrej Ďurkovský
Pán predseda, keďže sme odhlasovali body zo spoločnej správy a pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána poslanca Radošovského, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokovaný návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:16 hod.

Andrej Ďurkovský
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mariana Radošovského.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.1.2012 17:15 - 17:15 hod.

Andrej Ďurkovský
Pán predseda, keďže pozmeňujúci návrh pána poslanca Radošovského bol podaný dnes, navrhujem, aby sme hlasovali o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Skryt prepis