Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.12.2010 o 15:47 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2011 11:50 - 11:51 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci. Z rozpravy nevzišiel žiadny pozmeňujúci ani doplňujúci návrh.
Pán predseda, skôr než pristúpime k verejnej voľbe na hlasovacom lístku, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré som predniesla, týka sa postupu verejného hlasovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.2.2011 16:40 - 16:41 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Musím povedať, že mi pripadá komické alebo možno až nehorázne, akým spôsobom súčasná opozícia neguje celú túto reformu verejnoprávnych médií, a to na každom jednom kroku tejto reformy, keď práve ona, súčasná opozícia je zodpovedná za stav, hlavne za stav v Slovenskej televízii, ktorá sa topí v dlhoch. Keby predchádzajúca garnitúra túto inštitúciu nevyplienila a nedostala ju tam, kde dnes je, nemuselo možno k žiadnej reforme dnes dochádzať. Teraz prišiel niekto, konkrétne minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý chce túto situáciu riešiť a súčasnej opozícii to veľmi prekáža. Považujem toto za veľmi nekorektné a veľmi neseriózne.
Chcela som ešte reagovať na to, čo povedal pán predrečník, že kandidáti, ktorí nesplnili podmienky, sú posunutí na hlasovanie do pléna, ale opakovala by som len to, čo povedal pán Abrhan, mal ich vymenovať, mal ich vyňať na samostatné hlasovanie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.2.2011 16:06 - 16:13 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prečítať správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnil dňa 10. januára 2011 výzvu na prihlasovanie kandidátov na generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 24 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu dvadsať prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa. Následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 24 ods. 3 zákona. Na verejnom vypočutí, ktoré sa uskutočnilo 7. februára 2011 sa zúčastnilo sedemnásť kandidátov.
Teraz prečítam zoznam prihlásených kandidátov. Pod poradovým č. 1 Peter Abrahám, pod poradovým č. 2 Vladimír Burianek, 3. Dušan Davidov, 4. Ján Derdiak, 5. Robert Filip, poradové č. 6 Fedor Flašík, poradové č. 7 Ján Füle, poradové č. 8 Martin Gajdoš, poradové č. 9 Pavel Jac, poradové č. 10 Marian Ostatník, 11. Peter Puškár, 12. Margita Repková, 13. Jaroslav Rezník, 14. Vladimír Seman, 15. Marián Šimkovič, 16. Tibor Takáč, 17. Václav Vetrecin, 18. Miloslava Zemková, 19. Jozef Zima. Pod čiarou č. 20 Štefan Papeš. Verejného vypočutia sa nezúčastnili dvaja kandidáti uvedení pod poradovými č. 4 a 19. Kandidát uvedený pod poradovým č. 20, teda pod čiarou nebol pozvaný na verejné vypočutie, nakoľko nesplnil podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona.
Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti s výnimkou toho kandidáta, ktorý je uvedený pod čiarou, spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 24 zákona, okrem podmienok v zmysle čl. V ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré si môže zvolený kandidát usporiadať do tridsať dní od zvolenia. Z uvedeného dôvodu sú všetci kandidáti uvedení pod poradovými č. 1 až 19 spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 68 z 8. februára 2011 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby po prvé, zvolila generálneho riaditeľa na funkčné obdobie päť rokov. Po druhé, voľbu uskutočnila verejným hlasovaním podľa § 39 ods. 2 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov na hlasovacom lístku. A po tretie, uskutočnila opakovanú voľbu generálneho riaditeľa v prípade, že v prvom kole nezíska žiaden z navrhovaných kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Toľko bola správa.
Chcem dať ctenému plénu do pozornosti informáciu, ktorú som sa dozvedela dnes o 14.00 hodine, že kandidát pod č. 16 pán Takáč sa vzdal kandidatúry na pozíciu generálneho riaditeľa. Učinil tak listom, ktorý prišiel dnes na podateľňu. To znamená, že hlasovacie lístky, ktoré obdržíte pri hlasovaní nebudú obsahovať meno tohto kandidáta. Na hlasovacích lístkoch bude teda len osemnásť kandidátov.
Dovoľte mi, teraz prečítať návrh uznesenia k spôsobu vykonania voľby prvého generálneho riaditeľa RTVS, o ktorom budeme hlasovať pred vykonaním samotnej voľby.
Národná rada Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 2 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
po a) uzniesla sa na tom, že voľbu prvého generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska vykoná verejným hlasovaním na hlasovacom lístku, teda iným spôsobom ako je použitie technického zariadenia, prípadne zdvihnutie ruky,
po b) schvaľuje tento postup vykonania verejného hlasovania.
Po prvé, verejné hlasovanie sa vykoná na hlasovacom lístku. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom poradí. Poslanec vyjadrí svoju voľbu tak, že na hlasovacom lístku pri každom mene a priezvisku kandidáta označí tú alternatívu, za ktorú hlasuje, čiže "za", "proti" alebo "zdržiavam sa".
Po štvrté, platný je ten hlasovací lístok, na ktorom je alternatíva "za" označená len u jedného kandidáta. Potom zvolený je kandidát, ktorý vo voľbe získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. To je podľa § 17 ods. 7 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska. Potom na každom hlasovacom lístku je uvedené meno a priezvisko poslanca. Poslanec je pri prevzatí hlasovacieho lístka povinný skontrolovať, či mu bol odovzdaný hlasovací lístok s jeho menom a priezviskom. Hlasovací lístok je neplatný, ak poslanec pri niektorom mene a priezvisku navrhnutého kandidáta nevyjadrí svoju voľbu alebo voľbu "za" označí pri väčšom počte kandidátov, alebo hlasovací lístok menil, alebo doplnil. Verejnosť bude o výsledku hlasovania informovaná tak, že na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejní naskenovaný hlasovací lístok každého poslanca, ako aj zápisnica o výsledku hlasovania.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2011 17:10 - 17:10 hod.

Jana Kiššová
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, konštatujem, že v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Z rozpravy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že sa Národná rada uzniesla prerokovať predložený návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2011 15:45 - 15:47 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Jarjabek ma vyzval, aby som svoj pohľad na plat generálneho riaditeľa predniesla lekárom, učiteľom atď. Rovnako by som ja mohla pána kolegu vyzvať, aby povedal tým istým lekárom a učiteľom, aký má plat poslanec. Potom by sme mohli diskutovať o tom a pokračovať v tejto diskusii, či disproporcia medzi platom napr. poslanca a lekára, či je v poriadku a či zachraňovanie ľudských životov je menej ako práca poslanca. Takýchto príkladov by sme našli mnoho a vždy pri porovnávaní nájdeme také príklady, kedy sa nám tento plat bude zdať vysoký, a nájdeme aj také príklady, kedy sa nám bude zdať, naopak, nízky. Napríklad ceny na trhu práce. Tie si myslím, že sú zistiteľné. Nebudem preto v tejto diskusii pokračovať, lebo, ako som povedala, tých príkladov by bolo veľmi veľa s rôznym výsledkom.
Ale pán kolega Jarjabek spomenul, že má dôkazy o tom, že sme alebo ja, teraz som to celkom nezachytila, niekomu konkrétnemu ponúkli nejaký konkrétny plat a že má na to dôkazy. Ja by som veľmi rada tieto dôkazy videla, počula alebo nejakým spôsobom k nim mala prístup, pretože, a toto tu vyhlasujem verejne, že ja som nikomu, ani neviem, že by niekto niekomu konkrétnemu alebo nekonkrétnemu nejaký konkrétny plat sľuboval. Takže toto považujem za obrovské klamstvo, obrovské zavádzanie. A pokiaľ takýto dôkaz, ako hovoríte, existuje, tak, prosím vás, ukážte ho, prineste ho, doneste ho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2011 15:23 - 15:25 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vo svojej rozprave ste spomínali, že ste prekvapený z tohto návrhu, keďže za pripomienku pána prezidenta hlasovalo stošestnásť poslancov. Úprimne, toto prekvapilo veľmi aj mňa a ja za seba môžem povedať, ja som za túto pripomienku pána prezidenta nehlasovala, takže nepripadá mi čudné, keď tento návrh podporím. Faktom je, že môžeme túto situáciu vnímať z pohľadu šetrenia a je to úplne legitímne, ja s tým absolútne súhlasím. Na druhej strane je to aj iný uhol pohľadu. Vznikla tu nová inštitúcia RTVS, ktorá je pred veľkou reformou. Nový generálny riaditeľ bude mať obrovskú zodpovednosť. Bude mať dostať túto inštitúciu a hlavne jej časť Slovenskú televíziu z tak obrovských problémov, do akej ju dostal predchádzajúci generálny riaditeľ, ktorý mal vyšší plat, ako by mal mať ten človek, ktorý ju teraz z problémov bude ťahať, čo sa mi nezdá vôbec v poriadku. Na druhej strane, neviem či sa na túto otázku niekto niekedy z vás, kolegovia, pozrel aj očami praktického nastavenia odmeňovacieho systému v tejto inštitúcii. Táto inštitúcia vznikla zlúčením dvoch inštitúcií, kde generálni riaditelia, aj jednej z nich, aj druhej z nich, mali vyšší plat ako má mať dnes riaditeľ zlúčenej RTVS. Od platov predchádzajúcich generálnych riaditeľov bola nastavená štruktúra odmeňovacieho systému, čiže platov manažérov nižších stupňov a pod. Vieme si my vôbec predstaviť, že teraz bude mať generálny riaditeľ tejto inštitúcie takto podhodnotený plat? Vôbec nepovažujem 4-násobok, resp. 7-násobok, ktorý je navrhovaný, za kráľovský plat. Je to plat, ktorý kopíruje... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2011 15:01 - 15:03 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená Národná rada, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Galbavého, Jozefa Viskupiča a Lászlóa Nagya na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy, osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení, návrh zákona obsahuje doložku zlučiteľnosti zákona s právom Európskej únie a doložku vybraných vplyvov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 17. januára 2011 č. 231 podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 16. marca 2011 a gestorský výbor do 18. marca 2011. Ďakujem pekne, skončila som.
Vážený pán predsedajúci, dajte, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2011 14:46 - 14:48 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja musím povedať, že som tiež veľmi sklamaná rozpravou pána kolegu, pretože si ho veľmi vážim ako odborníka. Očakávala som niečo naozaj k tejto, k tomuto návrhu. Na druhej strane sme si tu vypočuli o tom kto je predseda Národnej rady, či je pragmatik, alebo nie je pragmatik, či je niekomu nadriadený, alebo sa cíti niekomu nadriadený alebo podriadený a veci s týmto súvisiace, ale ja som skôr očakávala, že by som sa tu dozvedela, aký má naozaj faktický a reálny dôvod tento návrh nepodporiť. Ja som očakávala, že sa dozviem napríklad informáciu, koľkokrát kto na svoju prácu niektoré z tých periodík, ktoré sú navrhované na vylúčenie z toho zoznamu, kto ich kedy koľkokrát potreboval a za akým účelom.
Hovoríme tu o tom, že knižnica nie je prístupná verejnosti. Je prístupná primárne, prvoplánovo je určená pre prácu poslancov a pracovníkov Národnej rady. A pokiaľ títo naozaj nevyužívajú tieto periodiká a nepoužívajú ich, tak prvoplánovo archivovať nejaké periodiká len preto, aby sa potom niekam posunuli a darovali niekomu, si naozaj nemyslím, že je dôvodné.
To som len chcela povedať, že som sklamaná. Možno, pokiaľ bude pán kolega chcieť reagovať na tieto faktické poznámky, tak mňa by naozaj zaujímalo toto, že kedy kto na čo tieto konkrétne periodiká potrebuje. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.12.2010 15:47 - 15:49 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi ma mrzí, že od začiatku, od kedy sme začali komunikovať túto reformu verejnoprávnych médií, tak stále počúvame zo strany opozície len to, ako to nepôjde, čo nebudeme robiť, čo nebude fungovať, že nebudeme voliť, že sa nebude vysielať, proste, stále tu sú na stole nejaké katastrofické scenáre, čo všetko nebude fungovať, ale počas celého obdobia som nezaznamenala jediný pokus zo strany opozície diskutovať o tom ako by to mohlo ísť. Čiže, stále počúvame ako sa niečo nedá a dôvody prečo niečo nejde a nie hľadanie spôsobu ako by to mohlo ísť. Napriek tomu, že minister k tomu viackrát vyzýval, nikto z opozície diskutovať neprišiel. A v tomto duchu ste pokračovali aj vy, pán kolega, pán poslanec Jarjabek, že ste opäť v tejto vašej reči rozprávali o tom ako niečo nepôjde. Veľmi ma to mrzí, pretože si myslím, že táto téma si zaslúžila, naozaj, trošku väčšiu koordináciu a, naozaj, sme tu nemuseli vidieť len tie stranícke tričká, ale, naozaj, dalo sa tu zaspolupracovať. Ďalej ste spomínali, že a teda naozaj s veľmi smutným výrazom tváre ste spomínali to, že ako v tom zákone, preboha, nie je vidno čo sa bude vysielať. No, hádam, len zákon nemá riešiť to, čo sa bude vysielať. Tento zákon predsa definuje rámce, definuje pravidlá, definuje prostredie a nie to, čo sa bude vysielať. No, ja dúfam, že v tom zákone ste to ani nehľadali. Ďalej počúvame o tom, že chceme zlikvidovať duálny systém a chceme zlikvidovať verejnoprávne médiá. Potom následne počúvame, že sa chceme zmocniť verejnoprávnych médií. Veď to nejde dokopy. Načo budeme likvidovať niečo, čoho sa chceme zmocniť, veď toto už je samé protirečenie si z vašej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.12.2010 15:23 - 15:25 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade musím povedať, že ma veľmi mrzí, že pri tak dôležitej reforme, akou je táto, je dominantnou argumentáciou alebo dominantným problémom opozície plat generálneho riaditeľa. Naozaj si myslím, že si toto nezaslúži také oklieštenie na túto tému, pretože si myslím, že sme mohli fakticky diskutovať o podstatne dôležitejších veciach. Pán kolega Maďarič povedal, že vytiahol z mojej diskusie na výbore jednu vetu, ktorú naozaj veľmi skreslil, preto by som rada uviedla veci na správnu mieru. Ja som hovorila o tom na výbore, že výška platu, ktorá je definovaná v tomto zákone, sa môže zdať niekomu vysoká a niekomu sa môže zdať nízka. Naozaj, je to vec diskusie. Môžeme to porovnať na jednej strane s nejakým vysoko kvalitným manažérom v komerčnej sfére, môžeme to porovnať so štátnymi rovnako kvalitnými úradníkmi. Vždy nájdeme niekde nejakú referenčnú hodnotu, voči ktorej táto suma bude vysoká a vždy nájdeme aj takú referenčnú hodnotu, voči ktorej bude táto suma nízka. Povedala som na tom výbore aj to, že si viem predstaviť aj nižší návrh, pokiaľ by bol rozumný a pokiaľ by bol reálny a povedala som aj to, že tá reforma, ktorú vo verejnoprávnych médiách štartujeme, si bude naozaj vyžadovať veľmi kvalitný manažment, ktorý treba zohnať, a ja som tým naozaj nemyslela, že teraz ja niekoho zháňam. Ani nepoznám, že niekto niekoho zháňa, ale jednoducho tí kandidáti musia prejaviť záujem o takúto pozíciu a tým som mala na mysli, aby táto suma bola primeraná požiadavkám, ktoré na tú pozíciu máme. Čiže, naozaj, sa mi zdá veľmi nekorektné vytiahnuť z kontextu niečo, prekrútiť to a spraviť z toho tému, ktorá podľa mňa až takou témou nie je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis