Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2012 o 11:07 hod.

Ing.

Jaroslav Demian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2013 9:21 - 9:23 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Blanár, ja chcem podporiť tvoj návrh, lebo mám praktické skúsenosti zo samosprávy. Samosprávy, ktoré sú zriaďovateľom väčšieho počtu škôl, či je to v pôsobnosti napr. Banskobystrického samosprávneho kraja, ale aj nášho mesta, mesta Brezna, kde aj v samosprávnom kraji, aj v Brezne sme realizovali rad opatrení smerujúcich k racionalizácii siete škôl. No i napriek tomu musím povedať, že sa nájdu zariadenia, ktorým jednoducho ten limit mzdových prostriedkov nepostačuje, sú na to rôzne objektívne príčiny. Využijem príklad od nás z Brezna, kde máme základnú školu zriadenú na sídlisku zhruba dva kilometre od centra mesta, ktorá, keď to sídlisko bolo mladé, bolo tam veľa detí, tak tá škola vyučovala ešte aj na iných pracoviskách. Dneska, žiaľ, sídlisko zostarlo, detí je menej a tá škola, relatívne veľká škola, priestorov je, má malý počet žiakov. Nedá sa presťahovať, lebo školy, ktoré máme v meste, kapacitne by to nezvládli, lebo predtým sme už racionalizovali sieť. Takže jednoducho tu vidím možnosť, ale aj potrebu, aby sa tie prostriedky mohli prerozdeľovať medzi jednotlivé zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti toho-ktorého subjektu. Teda považujem tento návrh váš za potrebný a správny a myslím si, že zriaďovatelia, či sú to samosprávy, alebo iní zriaďovatelia, budú naozaj zodpovedne pristupovať k tomuto, k tejto možnosti, ktorá sa im takto dáva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.3.2013 9:46 - 9:48 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 355), ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutočnilo prvé čítanie. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej 16. schôdze Národnej rady.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Po rozprave odporučím, aby
1. podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní,
2. v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 385 z 25. februára 2013 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhnem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2012 10:01 - 10:04 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o správe daní (daňový poriadok) vo výboroch Národnej rady.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada svojím uznesením č. 284 z 23. októbra pridelila vládny návrh zákona o správe daní týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona o správe daní žiadne stanoviská poslancov.
K uvedenému návrhu zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská.
Odporúčajú pre Národnú radu návrh schváliť výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 111 zo dňa 15. novembra s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 149 zo dňa 20. novembra.
Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV tejto správy, preto ich nebudem čítať. Páni poslanci ich majú pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov uvedených v spoločnej správe hlasovať takto, o bodoch spoločnej správy 1 až 20 s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o správe daní (daňový poriadok) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 128 z 23. novembra tohto roku.
A výbor určil týmto uznesením mňa, poslanca teda Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

5.12.2012 9:09 - 9:11 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania správy k návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2011.
Návrh súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2011 pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 258 zo 6. novembra 2012 výboru pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj s termínom prerokovania do 23. novembra 2012. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady správu k návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2011 prerokovali výbor pre financie a rozpočet 15. novembra 2012, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o predloženom návrhu nerokoval, nakoľko bol neuznášaniaschopný.
Predloženú správu výbor pre financie a rozpočet svojím uznesením zobral na vedomie a zároveň odporučil Národnej rade správu k návrhu súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2011 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené iné stanoviská.
Gestorský výbor určil mňa, teda poslanca Jaroslava Demiana za spravodajcu výboru. Poveril ma predniesť správu a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie k tomuto bodu je prílohou tejto správy.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2012 10:58 - 11:02 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorsky výbor podáva Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 177 z 12. septembra 2012 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorsky výbor nedostal do začiatku rokovania o vládnom návrhu zákona stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet svojím uznesením č. 80 zo dňa 11. októbra 2012, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesením č. 97 zo dňa 9. októbra tohto roku. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy obsahuje časť IV tejto správy, ktorú máte, páni poslanci, k dispozícii, preto ich nebudem čítať.
Gestorsky výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, teda o všetkých bodoch, hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorsky výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona a v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 89 z 15. októbra 2012. Výbor určil mňa, teda poslanca Jaroslava Demiana za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhnúť Národnej rady Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch ktoré vyplynuli z rozpravy.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.10.2012 11:45 - 11:48 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej, 8. schôdze Národnej rady.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ako spravodajca po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní a ďalej v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222 z 28. septembra tohto roku a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporučím, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2012 11:07 - 11:09 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 155 z 1. augusta tohto roku prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2012 11:07 - 11:09 hod.

Jaroslav Demian
Vážený pán predseda, v rozprave k predmetnému vládnemu návrhu zákona vystúpila pani poslankyňa Mezenská, ktorá ale nepredniesla žiadne návrhy, ktoré by bolo, o ktorých by bolo treba osobitne hlasovať, preto odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokuje tento návrh v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

11.9.2012 17:29 - 17:33 hod.

Jaroslav Demian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 162) ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, to jest doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie siedmej, teda dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jej účel. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Po rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala Národná rada v druhom čítaní a ďalej v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 155 z 1. augusta tohto roku a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku návrh zákona prerokovali výbory: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v 1. čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.7.2012 10:58 - 10:58 hod.

Jaroslav Demian
Pán predseda, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku v znení schválených pripomienok s návrhom gestorského výboru schváliť.
Skryt prepis