Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.9.2013 o 10:10 hod.

PaedDr.

Pavol Goga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2013 10:10 - 10:14 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, pani poslankyňa, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výboru, výborov Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie o výsledku rokovania návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky pani Nachtmannovej, Gabániovej, Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 26. júna 2013 č. 688 sa uzniesla prerokovať návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote, resp. v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslankýň na vydanie zákona výbory Národnej rady Slovenskej republiky dali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 282 z 27. augusta 2013 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 82 z 2. septembra 2013, v ktorých zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1, 3 až 7, 11, 12, 15 až 30 spoločne a tieto schváliť, body 2, 8 až 10, 13, 14 a 31 spoločne a tieto neschváliť. Ďalej gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ich v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vydanie zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 5. septembra 2013 č. 89. Zároveň ma týmto výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň predložil návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2013 15:54 - 15:57 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpil v prvom čítaní k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy Nachtmannovej, Dariny Gabániovej a Ivety Liškovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 583) ako určený spravodajca Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením číslo 80 z 13. júna 2013 a podal spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím s číslom 560 z 31. mája 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie. Konštatoval, že zákon, pardon, že návrh zákona spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky po rozprave o návrhu zákona sa uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V prípade, ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní, podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, v súlade s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky určiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní vo výbore do 28. augusta 2013 a v gestorskom výbore do 30. augusta 2013.
Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončil som svoju spravodajskú informáciu a odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2013 18:27 - 18:30 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsedníčka. Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením z 15. mája 2013 č. 565 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. A ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 178 z 13. júna 2013, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 237 z 11. júna 2013 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež a šport v uznesení č. 77 z 13. júna 2013 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenou uvedenou v časti IV spoločnej správy.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o tomto návrhu s odporúčaním návrh schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, ako gestorský výbor, z 18. júna 2013 č. 81.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani podpredsedníčka, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2013 10:04 - 10:05 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, mám také dve asi veci, ktorými by som len chcel na vaše vystúpenie reagovať. Myslím si, že súčasťou tejto správy by nemali byť veci týkajúce sa nejakých vyplňovaní nejakých voľných odstavčekov alebo triednych kníh, o čom ste hovorili z praxe. Je to samozrejme častokrát na škole tak, ale ja práve, naopak, na rozdiel od vás vidím určitú víziu, ale dlhodobejšiu víziu v tejto správe, pretože sa tam častokrát hovorí o tom, do akého časového obdobia by sa mal stav školstva zlepšiť, čiže do roku 2020. Že tam nie sú nejaké čísla konkrétne, samozrejme by to bol záväzok možno pre iných a tak ďalej, ale obsahovo ste neskritizovali túto správu. Myslím si, že aj na výbore táto správa prešla v pohode, bola to korektná diskusia.
A samozrejme, že oceňujem aj to, že ste povedali, že hľadáme vôbec možnosti, ako diskutovať. A majú sa takéto správy dostať aj na verejnú diskusiu a hovoria o tom aj učitelia, aj odborná verejnosť. Čiže oceňujem aj to, že ste pochválili možnosť verejne diskutovať o tejto správe.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.3.2013 9:05 - 9:08 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem, pani podpredsedníčka. Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z. vo výboroch v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. januára 2013 sa rozhodla prerokovať a uzniesla sa prerokovať v druhom čítaní uvedený vládny návrh zákona a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory k návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia výborov, pardon, do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona výbory Národnej rady Slovenskej republiky podali tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v časti IV spoločnej správy. Zároveň odporúča gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch v IV. časti v bodoch 1 až 8 spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená svojím uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 12. marca 2013 č. 64. Zároveň ma gestorský výbor poveril informovať o výsledku rokovania výborov, o stanoviskách a návrhu gestorského výboru a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2013 18:49 - 18:50 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi, aby som predniesol zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorá sa konala 14. marca 2013.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky jeden poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 117 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 40 neplatných.
Zo 77 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Milana Galandu za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasovalo za návrh 12 poslancov, proti návrhu 38 poslancov, zdržalo sa hlasovania 27 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Milan Galanda.
Overovatelia zároveň poverili svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2013 18:47 - 18:48 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu NKÚ Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 14. marca 2013.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 126 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 126 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky dvaja poslanci neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 124 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 28 neplatných.
Z 96 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Vladimíra Klimeša za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky hlasovalo za návrh 39 poslancov, proti návrhu 40 poslancov, zdržalo sa hlasovania 17 poslancov.
Na schválenie návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní nebol za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený Vladimír Klimeš.
Overovatelia zároveň poverili svojho člena Pavla Gogu oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.2.2013 11:31 - 11:33 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 13. februára 2013.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 140 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 140 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 140 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 6 neplatných.
Zo 134 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu
- Ondreja Krajňáka hlasovalo za 105 poslancov, proti 12 poslancov, 17 poslancov sa zdržalo hlasovania,
- za Mariána Gulu hlasovalo 18 poslancov, proti 61 poslancov, 55 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Správnej rady Ústavu pamäti národa zvolený Ondrej Krajňák.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.2.2013 9:07 - 9:10 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Prajem dobrý deň všetkým. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som podal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania, ktoré sa konalo 7. februára 2013.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 139 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 139 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 139 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 136 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že pri Milanovi Antolovi hlasovalo za návrh 42, proti návrhu 61, zdržalo sa hlasovania 33, Vladimírovi Bednárovi nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 89, zdržalo sa hlasovania 47, Bohumírovi Bobockom nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 89, zdržalo sa hlasovania 47, Jánovi Dianiškovi nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 89, zdržalo sa hlasovania 47, Vladimírovi Dobrovičovi hlasoval za návrh 1, proti návrhu 87, zdržalo sa hlasovania 48, Štefanovi Fejkovi hlasoval za návrh 1, proti návrhu 88, hlasovania sa zdržalo 47, Jánovi Fülem hlasoval za návrh 1, proti návrhu 87, zdržalo sa hlasovania 48, Mariánovi Gáborovi nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 89, zdržalo sa hlasovania 47, Jozefovi Chudíkovi hlasovalo za návrh 76, proti návrhu 33, zdržalo sa hlasovania 27, Pavlovi Jaczovi hlasoval za návrh 1, proti návrhu 90, zdržalo sa hlasovania 45, Jánovi Kubáňovi nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 88, zdržalo sa hlasovania 48, Eve Siskovej nehlasoval za návrh nikto, hlasovalo proti návrhu 89, zdržalo sa hlasovania 47.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania zvolený Jozef Chudík.
Overovatelia ma zároveň poverili oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.1.2013 14:46 - 14:49 hod.

Pavol Goga Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vystúpil v prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z., ako určený spravodajca Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 54 z 29. januára 2013 a podal spravodajskú informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v zákonnej lehote pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 331 z 10. januára 2013 navrhol prideliť návrh zákona na jeho prerokovanie výborom a navrhol gestorský výbor a lehoty na jeho prerokovanie, konštatoval, že návrh zákona spĺňa všetky náležitostí podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a podľa legislatívnych pravidiel na jeho prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republike.
S ohľadom na oprávnenia, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po rozprave o návrhu zákona uzniesla na tom, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporučí predmetný návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V prípade ak sa Národná rada Slovenskej republiky rozhodne návrh zákona prerokovať v druhom čítaní podľa § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s návrhom predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, odporúčam Národnej rade Slovenskej republiky prideliť návrh zákona v druhom čítaní na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky určiť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s tým, aby výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, ďakujem, skončil som svoju informáciu a odporúčam otvoriť rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis