Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.11.2015 o 9:17 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 20.11.2015 9:17 - 9:20 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán predseda Fondu národného majetku, pán spravodajca, prítomní poslanci, ja vystúpim k tomuto bodu naozaj veľmi stručne a v podstate prednesiem, zopakujem to, na čo som sa pýtala aj pri predloženom a prerokovanom zákone o zrušení Fondu národného majetku. Ja za tento návrh rozpočtu nezahlasujem, a to z toho dôvodu, že považujem za absurdné, ak na jednej strane zrušíme Fond národného majetku ako inštitúciu, ktorá spravovala štátny majetok, a na druhej strane len pre plánované obdobie na rok 2016 rozpočtujeme náklady a výdavky na činnosť Fondu národného majetku pre mňa vo vysokom objeme 1,6 mil. eur. Nie je to zanedbateľný náklad. Ešte by som pochopila, ak by toto rozpočtovanie krylo náklady na roky 2016 – 2018, ale ak je to na jeden rok, naozaj, napriek tomu, že dôvodová správa obsahovala vecný popis jednotlivých položiek, zdá sa mi tento náklad neprimerane vysoký, preexponovaný. Ak si dobre pamätám, minister hospodárstva na môj vznesený podnet v rozprave k zrušeniu Fondu národného majetku nevystúpil, snáď vy, pán Bačík, mi budete vedieť teraz upresniť alebo obhájiť pre mňa, z môjho pohľadu absurdnosť takto rozpočtovaných nákladov pri rušení Fondu národného majetku. A samozrejme pri tejto príležitosti mi nedá znova nepredniesť tu moju ľútosť, možno aj nespokojnosť s tým, že v podstate rušíme Fond národného majetku, štát prišiel o svoje strategické štátne bohatstvo, ktoré mu malo zabezpečovať príjmy potrebné na realizáciu nevyhnutých investícií.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.11.2015 10:58 - 10:59 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja rovnako chcem, pán poslanec Mihál, vám poďakovať za veľmi podrobné analytické a konkrétne vystúpenie. Naozaj poskytuje človeku dostatočný balík informácií, aj prehľad, ako to vyzerá, ako zásahy do oblasti sociálneho práva dokážu poznamenať práve osudy, aj pôsobnosť, činnosť jednotlivých nízkopríjmových skupín. Na vašu podporu chcem uviesť, že naozaj, prihováram sa za to, aby nežiaduce a nepriaznivé zásahy do nízkopríjmových skupín boli opravené. Nemám dôvod o nich pochybovať, pretože nielen vaše konkrétne vystúpenie a konkrétne príklady, ale aj reálny kontakt s ľuďmi to potvrdzuje, že v mnohých prípadoch je situácia neúnosná. A rovnako sa prihováram za zníženie neúmerného zaťaženia pre živnostníkov. Rovnaké poznatky mám z praxe aj ja. Potvrdzujú to aj kontakty hlavne so živnostníkmi zo vzdialených východných regiónov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.11.2015 14:30 - 14:31 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Zajac, ja vám chcem poďakovať za vaše vecné a pomerne podrobné analytické vystúpenie. Dáva obraz o tom, akým procesom prebiehal zákon o verejnom obstarávaní doteraz a čo možno očakávať teda od nového zákona.
Ja ak sa dobre pamätám, tak aj pani riaditeľka Úradu pre verejné obstarávanie uviedla, že na zákon o verejnom obstarávaní sa doteraz vzťahovalo 26 noviel, čo je z môjho pohľadu nenáležité. Myslím si, že toľké obmeny v zákone, a v tak vážnom zákone, ktorý určuje využívanie verejných prostriedkov, nie sú dôkazom komplexného prístupu k tvorbe a zmene zákona.
Priznám sa, že ja ľutujem tých, ktorí majú podľa tohto zákona o verejnom obstarávaní, v jeho stálom obmieňaní, uskutočňovať jednotlivé obstarávacie procesy. Zdá sa mi, že čím viac sa zákon o verejnom obstarávaní obmieňa, upravuje, teraz máme teda pripravený nový zákon, namiesto sprecizovania a spresňovania noriem verejných súťaží a využívania verejných prostriedkov dosahujeme skôr opačný efekt.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2015 17:33 - 17:34 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja síce nie som odborník na trestné právo, ale veľmi sa teším, že čoraz viac v parlamente rezonuje problematika a otázky spotrebiteľského práva, obzvlášť viac sa teším z toho, že tu rezonujú aj otázky spojené s hľadaním a schvaľovaním mechanizmov na posilnenie pozície finančného spotrebiteľa, hlavne spotrebiteľa, ktorý potrebuje dnes čeliť finančnej úžere. Som rada, že pán poslanec Madej predložil tento pozmeňujúci návrh, ale hlásim sa a podporujem aj tú myšlienku alebo ten návrh pána poslanca Lipšica prešetriť a prehodnotiť, nakoľko bude tento návrh vykonateľný, nakoľko poskytne skutočnú právnu ochranu poškodeným spotrebiteľom, aby naozaj v praxi nevyznel len ako, tento návrh, ako formálny a ako marketingový ťah. Takže prihováram sa za to, aby bola preskúmaná a prehodnotená praktická prínosnosť a prospešnosť tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2015 15:47 - 16:00 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, vážení prítomní, kolegovia poslanci, dovoľte mi v druhom čítaní k zákonu o mediácii predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Úvodom by som chcela najskôr vyjadriť svoje rozhorčenie nad tým, že prepustených alebo uvoľnených zrušených 20 bodov ma trošku vyrušilo v príprave na tento pozmeňujúci návrh aj na moje vystúpenie, pretože žiadalo sa mi doladiť ešte komunikáciu a nechať si objasniť mnohé argumenty zo strany mediátorskej obce. No ale tak už keď to život takto priniesol, predkladám to v takej podobe a vystúpim tak, ako som pripravená.
Chcem poukázať na to, že, samozrejme, vo všeobecnosti možno hodnotiť, že zákon o mediácii, vládny návrh novely tohto zákona vníma mediátorská obec, ako som to mala možnosť doteraz odkomunikovať, pozitívne. V podstate zásadné pripomienky, ktoré sa týkali hlavne zrušenia povinnosti zápisu dohody o začatí mediácie do Notárskeho centrálneho registra listín, že táto povinnosť bola zrušená, vítajú teda pozitívne zástupcovia Asociácie mediátorov Slovenska, avšak súčasne vyjadrili nie úplnú spokojnosť s tým, že do zákona o mediácii, tento zákon o mediácii nebol prepojený so súdnym procesom, nebol prepojený s Občianskym súdnym poriadkom.
Ja predpokladám, že túto informáciu máte, pán minister, a verím, že možno aj toto moje vystúpenie prispeje k tomu, aby do budúcna, ak sa bude znova zákon o mediácii otvárať, že budú do tohto zákona o mediácii zapracované aj konkrétne inštitúty, ktoré umožnia včleniť mediáciu ako organickú a prirodzenú súčasť do súdneho konania, do súdneho procesu. Poukazujú hlavne na príklady našich susedných štátov, či už je to Česko alebo Poľsko; Poľsko je dokonca na tom ešte lepšie; kde na rozdiel od súčasných možností sudcu, ktorý môže nariadiť dohodu a zmier, môže vyzvať účastníkov súdneho konania k uzavretiu dohody, tak v Čechách, mám informáciu o tom, sudcovia priamo v určitých prípadoch – hlavne v oblasti rodinného práva, hlavne keď sa má zabezpečovať starostlivosť o maloleté dieťa, sudcovia tam v Čechách majú poverenie, majú možnosť priam nariadiť mediačné konanie, prípadne informatívne trojhodinové stretnutie s mediátorom. Takýmto opatrením sa, samozrejme, zvyšuje význam aj status mediátora ako takého a takýmto spôsobom je možné prispieť k ďaleko väčšej vymožiteľnosti práva, takýmto spôsobom je možné odbúravať agendu súdu, súdov od prípadov, ktoré sú priam ideálne na alternatívne alebo mediačné konanie.
Toto, čo sa týka takých určitých výhrad alebo postoja zástupcov Asociácie mediátorov Slovenska, čo sa týka môjho postrehu alebo môjho postoja, s tým súvisí aj pripravený pozmeňujúci návrh. Ja som ponímala tento návrh zákona o mediácii ako snahu istým spôsobom zrovnoprávniť alebo vyvážiť pozície mediátora voči iným právnickým povolaniam, akými sú advokát alebo notár. A preto ma prekvapuje, že ak tu dlhodobo bola požiadavka zrovnoprávniť aj mediačnú dohodu s notárskou zápisnicou, v ktorej by bola vlastne zaregistrovaná, zapísaná táto dohoda oboch sporových strán, prekvapuje ma, že napriek odbúranej povinnosti zapísať každú dohodu do Notárskeho centrálneho registra listín stále tento zákon používa možnosť zápisu do Notárskeho centrálneho registra listín v prípade, ak sa strany nedohodnú o začatí mediácie, nedohodnú na začatí mediácie prostredníctvom zápisu do knihy mediátorov. Zdá sa mi tá uložená povinnosť na informáciu mediátora, na podanie informácie mediátora smerom k účastníkovi sporu, ktorý iniciuje toto mediačné konanie o tom, že môže riešiť, alebo môže začať, spustiť mediačné konanie buď dohodou, ktorá bude zapísaná do knihy mediátorov, alebo dohodou o spísaní, zápisom dohody o začatí mediácie do Notárskeho centrálneho registra listín ako nenáležité a prebytočné, ako nenáležitá a prebytočná povinnosť.
Takže myslím si, že ak naozaj sme to mysleli s posilnením pozície mediátorov vážne, ak sme to mysleli vážne aj s posilneným statusom mediačných centier, tak zdá sa mi vlastne táto povinnosť mediátora informovať účastníka sporu o možnosti postupovať aj cestou zápisu dohody o začatí mediácie cez register listín ako nadbytočná. Neviem si to úplne vysvetliť, prečo to tam je.
Nemám vedomosť o tom, aby, ak sa rozhodnú účastníci sporu riešiť svoj spor cez notára, ktorý je zároveň aj mediátorom, neviem o tom, aby zákon o notároch, ktorý reguluje alebo teda upravuje činnosť notárov, aby títo notári mali povinnosť informovať účastníkov sporov o tom, že môžu svoj spor riešiť aj prostredníctvom mediátora. Vnímam to svojím spôsobom aj ako možno taký tlak alebo úsilie notárskej lobby nejakým spôsobom vstúpiť do činnosti mediátorov. Aj keď to bolo obhajované a viem, odznelo to aj v rámci rokovania na hospodárskom výbore, že niektorí účastníci sporu pre získanie vyššieho stupňa právnej istoty si nechávajú radšej tieto mediačné dohody zapisovať a prekontrolovávať, nejak judikovať cestou zápisu do Notárskeho centrálneho registra listín.
Prečítam teda môj pozmeňujúci návrh.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 20 v § 13 ods. 3 druhej vete sa slová "§14 ods. 8" nahrádzajú slovami "§14 ods. 7".
2. V bode 20 v § 14 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.
3. V čl. I bode 20 v § 14 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová "alebo požiadať o uloženie dohody alebo potvrdenia o skončení mediácie v registri listín."
4. Čl. III sa vypúšťa.
Odôvodnenie k bodom 1 až 4: Vládou novonavrhnuté znenie § 14 zadefinovalo na základe poznatkov z aplikačnej praxe nanovo okamih začatia mediácie. Ten spočíva v zápise dohody o začatí mediácie do knihy mediácií, ktorú vedie mediátor. Napriek veľmi vítanej a potrebnej zmene však vládna novela aj naďalej počíta aj s doterajším kritizovaným postupom, kedy mediácia začína zapísaním dohody o začatí mediácie do Notárskeho centrálneho registra listín.
Zavedenie dualizmu do určenia momentu začatia mediácie je nadbytočné, do istej miery pre účastníkov konania aj mätúce a pre samotného mediátora to znamená len riziko zvýšenia administratívy. Mediátor totiž musí viesť knihu mediácií aj vtedy, ak sa dohoda o začatí mediácie vloží do Notárskeho centrálneho registra listín. Mediátor tak bude nútený vykonávať časť úkonov duplicitne. V takýchto situáciách bude mať pôvodný zámer vlády, t. j. zjednodušenie začatia mediácie, presne opačný efekt.
Nadbytočnosť a neopodstatnenosť ponechania takej možnosti začatia mediácie (hoci na požiadanie jednej zo strán mediácie) teda spočíva v uložení dohody o začatí mediácie do Notárskeho centrálneho registra listín, možno vidieť aj v tom, že vo vzťahu k prípadnému súdnemu konaniu bude mať dohoda o začatí mediácie zaznamenaná v knihe mediácií rovnaké právne účinky ako navrhovaný alternatívny zápis takejto dohody do Notárskeho centrálneho registra listín. Mediátor má pritom voči súdu úplne rovnaké povinnosti ako notár.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa v bode 2 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu navrhuje zrušenie možnosti registrácie dohody o začatí mediácie v Notárskom centrálnom registri listín. Body 1 až 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sú len bezprostredne súvisiacimi legislatívno-technickými úpravami.
Tak ja verím, že znenie, obsah tohto môjho pozmeňujúceho návrhu aj keď nebude schválený, ako predpokladám, bude vzatý v úvahu a v budúcnosti, ak sa zákon o mediácii bude otvárať, tak sa nejakým spôsobom vylúči stále zaužívaný inštitút postupu účastníka sporu cez možnosť výberu zápisu o dohode na začatí mediácií do Notárskeho centrálneho registra listín.
Rovnako tak predpokladám a dúfam, že pri najbližšom otváraní zákona o mediácii sa zákonodarcovia a navrhovatelia zamyslia aj nad možnosťou zavedenia inštitútu exekučného titulu na uzavreté mediačné dohody. Veľmi by to pomohlo zvýšeniu významu mediačného konania a sfunkčneniu mediácie ako takej, prevažne v obchodných veciach.
No a napokon na zamyslenie by bolo, ak by sa v budúcnosti zákon o mediácii otváral, to bola tiež jedna z požiadaviek mediátorskej obce, ktorá nebola zapracovaná, týkala by sa nariadenia súdu postupovať riešením také spory, kde jeden z účastníkov súdneho konania je oslobodený od úhrady súdneho poplatku. Tých námetov je, samozrejme, viacero. Ja verím, že postupne bude upravovaný zákon tak, aby sa cestou mimosúdnych foriem, mediačného konania odbremeňovali súdy a aby takýmto spôsobom občania mali možnosť využívaním služieb mediátorov lepšie, mali možnosť lepšie dosahovať spravodlivosť a svoje práva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2015 10:14 - 10:20 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, pán spravodajca, prítomní poslanci, nedá mi, aby som pri tejto téme zastupovania a zasadzovania jednotiek a základní logistických centier na našom území, aby som sa k tejto téme nevyjadrila a nezaujala aj ja svoj politický postoj. Určite sa netajím tým, že nie som odborník na vojenskú techniku, brannobezpečnostnú obrannú politiku, bezpečnosť štátu, ale jedno viem na 100 percent, čoraz viac rastie nespokojnosť našich občanov s tým, aby Slovensko bolo územím, na ktorom sa budú tvoriť vojenské základne. Viem, že rastie počet ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako vyzerá zahraničnopolitická profilácia Slovenska, a viem, že rastú rady občanov, ktorí si neprajú a zvyšujú svoju bdelosť voči tomu, aby Slovensko nebolo vťahované do stále viac polarizovaných vzťahov západných a východných veľmocí.
Svoj postoj som už niekoľkokrát vyjadrila otvorene, úprimne. Ja som presvedčená o tom, že Slovensko má v záujme uchovávania a udržiavania svojej zahraničnopolitickej profilácie – a to sa týka aj obrannej a bezpečnostnej politiky – neutralizovať akékoľvek výboje, či už západných, alebo východných veľmocí. Preto by som bola veľmi rada, ak by sme ako poslanci aj zástupcovia verejnej moci boli bdelí a veľmi vážne zohľadňovali záujem občanov. Viem, a neviem, možno sa pohybujem medzi inými ľuďmi, inými občanmi, ale viem, že občania v našej krajine sa cítia byť zasadzovaním zložiek, vojenských zložiek NATO na našom území ohrozovaní, a ja si myslím, že s takýmto ich postrehom a s takýmto ich postojom sa nemožno zahrávať. Jednoducho treba veľmi vážne zhodnotiť, či Slovensko tým, že bude zasadzovať a vytvárať priestor pre budovanie či už logistických centier, základní, alebo vojenských skladov, či naozaj neohrozuje našich vlastných občanov. K tomu by som naozaj ja požiadala, pán minister, aby ste zaujali svoj postoj a zaujali reakciu.
Mám vedomosť o tom, že boli organizované rôzne protesty, či už petícia proti tomu, aby sa stavala základňa v Poprade, viem, že niektorí občianski aktivisti vyjadrili svoju nespokojnosť pri prechode vojenských konvojov, rovnako viem o nespokojnosti občanov, ktorí teraz reagujú na zámery vlády, zámery ministerstva obrany vytvárať základňu aj vo Vajnoroch.
Ja som presvedčená o tom, a to som už dnes povedala, že pokiaľ Slovensko nemá jasne identifikovaného a diagnostikovaného nepriateľa, a k tomu sa mi ani minister zahraničia, ani vy, pán minister obrany, ste sa k tomu jednoznačne nevyjadrili, nie je dôvod, nie je relevantný dôvod na to, aby sme posilňovali vážnosť a potrebu zvyšovania výdavkov do zbrojnej techniky, zvyšovania branných investícií. Rovnako by som považovala za nevyhnutné toto úsilie a zámery zasadzovať základne NATO na území Slovenska, žiadala by som to vyhodnotiť v kontexte odhaľovaných skutočností, kedy samotní vysokí vojenskí hodnostári, velitelia Severoatlantickej aliancie, dokonca aj čelní predstavitelia, či už Tony Blair, Obama, priznávajú a vyviňujú sa zo zásahov, ktoré spôsobili kolaps v štátoch severnej Afriky a v štátoch Blízkeho východu. Ak sa ukáže, že zásahy Severoatlantickej aliancie, NATO boli skôr útočné ako obranné, akým spôsobom vyhodnotíme my v tejto situácii to, čo tu aj dnes predkladáme, že sa pripravujeme a bok po boku vlastne ohrozujeme naše obyvateľstvo v kontexte politiky a záväzkov NATO?
Ja nechcem spochybňovať záväzky, ku ktorým sme pristúpili, ale v prípade, že je ohrozované naše obyvateľstvo, cíti sa byť ohrozované, určite by som takúto skutočnosť nepodceňovala. Myslím si, že žiadna zmluva, ani zmluva nášho štátu o pristúpení k záväzkom NATO, pokiaľ ohrozuje naše obyvateľstvo, nemôže byť platná a ja upozorňujem na potrebu jej prehodnotenia. Naozaj môže sa stať, že z obrannej misie sa zrazu preukáže, že takéto misie majú nie obranný, ale skôr invazívny a útočný charakter. A myslím si, že my ako zodpovední poslanci a verejní činitelia takéto procesy a takéto postupy máme veľmi vážne a citlivo zhodnocovať tak, aby neboli ohrozené životy našich ľudí. Sme zástupcami občanov a pre nás ich vôľa a potreby predsa nemôžu byť nepodstatné a zabagateľné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2015 9:51 - 9:52 hod.

Helena Mezenská
Dovolím si zareagovať faktickou. Ja nechcem nejako znevažovať potrebu posilňovania obrannej politiky, ale v situácii, keď Slovensko ani nevie presne identifikovať a diagnostikovať nepriateľa, zvýrazňovať potrebu investovania prostriedkov do obrannej politiky, do zbrojného priemyslu, potrebu navyšovania zbrojných investícií mi pripadá byť naozaj nenáležité. Takže toto je moja reakcia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2015 18:24 - 18:57 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, prítomní poslanci, v druhom čítaní máme predložený opätovne návrh zákona o alternatívnom riešení sporov. A ja, samozrejme, tento vládny návrh vítam ako zástupkyňa spotrebiteľskej organizácie. A verím, že nielen ja som sa dovolávala, ale aj iní kolegovia, ktorí sa snažili špecializovať na oblasť mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, dnes sa to nazýva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, sa možno od tých rokov 2008, 2009 dovolávali inštitucionalizácie mimosúdneho riešenia, alternatívneho riešenia, a to práve cez nástroje sprísnenia pôsobnosti aj z pozícií povinností voči verejnoprávnym orgánom, akými sú napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, Telekomunikačný úrad, dnes po novom Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, a v neposlednom rade dotknutý Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Samozrejme, tento zákon vítam, avšak v obave toho a v takej predvídavosti, aby tento zákon nepriniesol len nejaký formálny výstup, aby v podstate tieto dotknuté verejnoprávne inštitúcie nemali iba posilnené kompetencie a sprísnený dohľad na trhu.
Nedá mi, aby som neupozornila na niektoré nedostatky, na ktoré som už v podstate upozorňovala aj v prvom čítaní, ktoré môžu nežiaduco dopadať na druh subjektov, ktoré sa môžu alebo budú chcieť do registra subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov zapojiť. Ja si naozaj netrúfam z pozície štátnych orgánov, obchodnej inšpekcie, Telekomunikačného úradu, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vyjadrovať sa k tomu, aký bude prínos a prospešnosť celého tohto zákona pre ich prax, pre ich výkon činnosti, dovolím si tu hovoriť len k tomu, čo poznám dobre, a teda hovoriť o tom, aké sú predpoklady, ako môže takto navrhnutý zákon dopadnúť v praxi spotrebiteľských organizácií, ktoré vyvíjajú takúto činnosť, riešia alternatívne spotrebiteľské spory. A predpokladám, že budú mať záujem do tohto registra subjektov alternatívneho riešenia sa zapojiť.
Hneď v úvode chcem povedať, že privítala by som pri tvorbe a pri koncepte tohto zákona možno rozčlenenie na orgány alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, kde by patrili, samozrejme, štátne orgány, a potom zvlášť skupina subjektov alternatívneho riešenia sporov, medzi ktoré by patrili práve či už súkromné subjekty alebo neziskové spotrebiteľské organizácie. Možno práve preto, že v úvode k takémuto koncepčnému a systémovému rozdeleniu nedošlo, môžem povedať, že sprísnené opatrenia, vymedzenie povinností jednotlivých subjektov zvlášť nepriaznivo môžu dopadnúť práve na neziskové spotrebiteľské organizácie, pretože takto nastavené opatrenia v mnohých prípadoch limitujúce, obmedzujúce nástroje môžu viesť až k takej demotivácii, respektíve nezáujmu spotrebiteľských združení sa do tohto systému alternatívneho riešenia sporov zapojiť.
Ja som v pozmeňujúcom návrhu uviedla konkrétne prípady, ktoré vnímame ako tie, ktoré môžu takto združenia postihnúť. Nie je to len ten finančný strop na výšku poplatku pre podnet spotrebiteľa, ktorý je stanovený na 5 eur, ale stú to aj ďalšie iné nástroje alebo opatrenia, nároky ako napríklad, ak máme na Slovensku mimosúdne spotrebiteľské centrá, ktoré sa zameriavajú na vnútroštátne problémy, na riešenie vnútroštátnych spotrebiteľských sporov, tak v zákone sa vyžaduje, aby takéto špecializované subjekty alternatívneho riešenia súčasne aj sa zaviazali k povinnosti a k svojmu záberu v oblasti cezhraničného riešenia alternatívnych sporov. Nemám vedomosť o tom, že by medzi spotrebiteľskými združeniami v podmienkach, v akých sa nachádzajú, a tie sú podvyživené, poddimenzované, disponovali spotrebiteľské organizácie takými kapacitami, odbornými kapacitami, aby boli súce riešiť cezhraničné spory. Celkom reálne sa na základe takýchto vymedzujúcich a vylučujúcich podmienok môže stať, že do systému inštitucionalizovaného riešenia alternatívnych sporov sa nezapojí žiadna spotrebiteľská organizácia. A to bude naozaj na škodu veci, pretože práve tie spotrebiteľské organizácie na rozdiel od štátnych orgánov pôsobia smerom k spotrebiteľom priamo a vo väčšine prípadov v podstate svoj úspech odvodzujú od toho, akým spôsobom pomôžu spotrebiteľovi konkrétne, do vyvodenia dôsledkov, to znamená, či toho spotrebiteľa pri poškodení jeho práv dokážu odškodniť, či dokážu vyjednať daný spor tak, že spotrebiteľ nadobudne a získa zadosťučinenie, keď sa oprávnene v procese riešenia spotrebiteľského sporu ukáže, že bol na svojich právach poškodený.
Ja som na tieto nedostatky alebo na takúto asymetriu, nerovnováhu a možné znevýhodnenie, takú diskvalifikáciu spotrebiteľských organizácií zapojiť sa do tohto procesu upozornila aj ministerstvo hospodárstva, príslušný odbor ochrany spotrebiteľa. Je faktom, že sme si prerokovali mnohé veci. A možno takú nádej na to, že tieto spotrebiteľské organizácie nebudú z tohto procesu vyradené, vo mne vzbudzuje prísľub zástupkyne príslušného odboru ochrany spotrebiteľa, že k tomuto zákonu sa pripraví metodické usmernenie, v rámci ktorého sa nejakým spôsobom dohodnú špecifické opatrenia a možno aj taký špecifický režim, ktorý umožní spotrebiteľským organizáciám na rozdiel od štátnych orgánov účinne v tomto systéme svoju činnosť rozvíjať, a tak pomáhať spotrebiteľom v ich problémových sťažnostiach týmto prispievať k celkovému cieľu. A tým, verím, je zvýšenie vymožiteľnosti spotrebiteľského práva, ale zvýšenie vymožiteľnosti spotrebiteľského práva nie vo formálnom poňatí, ale skutočne cez merateľné ukazovatele, ktorými bude to, aká bude spokojnosť spotrebiteľov, nakoľko budú spokojní s tým-ktorým orgánom pri riešení svojho sporu, nakoľko budú odškodňovaní.
Okrem tých sprísnených opatrení a aj zavedených povinností, dokonca ktoré sme si vykonzultovali s príslušnou zástupkyňou odboru ochrany spotrebiteľa, a tie súvisia napríklad aj so záväzkom voči subjektom alternatívneho riešenia sporov zabezpečovať vzdelávanie fyzických osôb, ktoré budú v tomto subjekte alternatívneho riešenia pôsobiť, je to aj zavedená povinnosť alebo možno aj taký dohľad nad tým, že tieto subjekty budú tieto fyzické osoby odmeňovať a zamestnávať.
Takže to sú naozaj ukladané povinnosti, pri ktorých ja som nadobudla pocit, že záväzky, ktoré vyplývajú zo smernice a ku ktorým sa svojím plnením má zaviazať tá-ktorá členská krajina a ktoré z môjho pohľadu má plniť práve ústredný orgán, akým je ministerstvo hospodárstva, cez svoje zložky, obchodnú inšpekciu a už spomínané Úrady pre reguláciu sieťových odvetví a podobne, boli v neprimeranej miere prenesené na subjekty, ktoré sú v tom článku, v tom reťazci alebo v tom systéme ochrany spotrebiteľa práve najslabšie.
Ja už opakovane nechcem prednášať, aká je výška podpory spotrebiteľských organizácií, ktoré aj dnes poskytujú poradenstvo, zastupujú spotrebiteľov v reklamačných procesoch, riešia mimosúdne, je to výška objemu 20-tisíc eur, čo, keď len teraz naposledy bol prerokovaný návrh rozpočtu pre zrušený alebo rušený Fond národného majetku v objeme 1,6 mil. eur, predstavuje naozaj výrazný nepomer. A nedá sa dlhodobo prizerať na to, akým spôsobom je poddimenzovaná tak vážna oblasť pomoci občanom, akou je pomoc pri riešení ich reklamácií.
Ja naozaj spotrebiteľskú politiku považujem za jeden z pilierov hospodárskej politiky. Niet dobrého trhu, zdravého trhu bez úspešných predajcov a niet úspešných predajcov bez spokojných spotrebiteľov. A faktom je, že tých nespokojných a poškodených spotrebiteľov, či už je to v odvetví finančného práva alebo v energetickom odvetví, v odvetví podomového predaja, naozaj máme veľmi veľa, pričom kapacita aj tá finančná podpora či už personálna, legislatívna, inštitucionálna je nevyvážená.
Chcem poukázať aj na to, že ak sa tvorili kritériá pre zápis subjektov do registra poskytovateľov alternatívneho riešenia, mrzí ma, že sa nevyvinulo dostatočné úsilie z môjho pohľadu na unifikovanie týchto podmienok, týchto sprísnených kritérií, hlavne týkajúcich sa spotrebiteľských združení, s prijatými a schválenými kritériami na poskytovanie finančnej pomoci, teda dotácie z ministerstva hospodárstva.
Veľa sa tu hovorí o tom, ako je potrebné uskutočňovať reformu verejnej správy, ale práve ten oddelený režim sprísnených opatrení alebo tých kritérií zadaní pre uchádzanie sa o dotáciu z ministerstva hospodárstva oddelený vlastne od režimu alebo od súboru požiadaviek na registráciu medzi subjekty alternatívneho riešenia sporov mi nepripadá byť takým dobrým príkladom alebo takým úprimným dôkazom toho, že je snaha zlučovať, zjednodušovať tie procesy. Viem si predstaviť, že v budúcnosti, či už v rokoch 2016, 2017, bude v programe mimosúdneho riešenia, alternatívneho riešenia sporov z prostriedkov, z dotácie ministerstva hospodárstva podporené iba to združenie, ktoré bude registrované, ktoré bude vlastne certifikované, a preto celkom dobre tomu nerozumiem, prečo máme zvlášť podmienky na prideľovanie dotácie a zvlášť máme podmienky alebo kritériá a zadanie na to, aby ten-ktorý subjekt, spotrebiteľská organizácia boli zaregistrované do systému alternatívneho riešenia sporov. Pripadá mi to byť naozaj neefektívne. A verím, že aj keď tento zákon takéto zjednotenie podmienok neuvádza a nepripúšťa, do budúcna toto aj moje vystúpenie, aj pozmeňujúci návrh, ktorý predkladám, bude viesť k tomu, aby sa takéto zjednotené metodické pokyny a usmernenia pripravili. Pre činnosť spotrebiteľskej organizácie je to prebytočné, je to zbytočne duplicitná činnosť, ak má zvlášť pripravovať projekt, ak má potom zvlášť pripravovať záverečnú správu, ktorá hodnotí vecné a finančné zhodnotenie projektu, a nakoniec v rámci toho režimu alternatívneho riešenia sporu má duplicitne s tým istým obsahom, možno v málo pozmenenej forme rovnako tomu istému ministerstvu pripravovať aj výročnú správu. Je to zbytočná administratívna záťaž, ktorá zástupcom spotrebiteľskej organizácie berie vzácny čas na to, aby sa namiesto administrovania mohli venovať ďaleko prospešnejšej činnosti. A to je poradenstvo, informovanie a pomoc pri riešení konkrétnych podaní a sťažností.
Ďalším takým ustanovením, na ktoré by som chcela upozorniť a kde vidím nejaké riziká alebo hrozby, je, sú stanovené podmienky, v ktorých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia ten-ktorý podnet odmietnuť, pričom zameriam sa hlavne na také dve kritériá, z ktorých prvé kritérium je predmet sporu, pri ktorom sa nepresiahne 20 eur, toto môže byť podmienka alebo kritérium, na základe čoho môže ten-ktorý orgán alebo subjekt alternatívneho riešenia daný spor odmietnuť, my navrhujeme znížiť túto hranicu z 20 eur na 3,3 eura, a potom je to aj nie presne špecifikované, nie presne definované kritérium, a to kritérium, ktoré slúži na opodstatnenosť odmietnutia toho-ktorého spotrebiteľského podnetu. A tu ide vlastne o vykázanie neprimerane vysokého úsilia pri riešení spotrebiteľského podnetu.
Takýchto asymetrií alebo nedostatkov nerovnováh je v zákone viac.
Je faktom, že bola mi dnes sprostredkovaná informácia, že z tohto pozmeňujúceho návrhu ministerstvo hospodárstva odporučí na schválenie dva body, tak za toto veľmi pekne ďakujem, ale verím, že aj v mene tých ďalších návrhov a tých ďalších bodov, ktoré som sa snažila vlastne aj odkonzultovať, aj uviesť v pozmeňujúcom návrhu, bude ústretovosť a ochota na základe aj toho, čo nám v blízkej budúcnosti odrazí prax, zjednať nápravu a vykonať príslušné úpravy.
Kým začnem čítať pozmeňujúci návrh, ja chcem všetkým kolegom z opozície poďakovať za to, že tento návrh podporili, že porozumeli tomu odkazu aj môjmu snaženiu, aj snaženiu spotrebiteľskej organizácii inštitucionalizovať mimosúdne riešenie tak, aby tí, ktorí sú najpriamejšie a najbližšie k spotrebiteľom, sa mohli bez nejakej administratívnej záťaže, bez nejakých nárokov do tohto procesu zapojiť.
Idem teda čítať pozmeňujúci návrh.
Vládny návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
Pod 1. bodom v čl. I § 4 ods. 1 sa za slovom „spotrebiteľa“ vypúšťajú čiarka a slová „komora zriadená zákonom alebo záujmové združenie najmenej desiatich právnických osôb“ vrátane odkazu 18 a poznámky pod čiarou k odkazu 18.
Odôvodnenie.
Zmyslom vládneho návrhu zákona má byť poskytnutie dostupnej ochrany práv spotrebiteľa voči predávajúcemu. Je nemysliteľné splniť myšlienku vládneho návrhu zákona, pokiaľ bude spor vedený de facto skupinou predávajúcich. Napriek deklarácii a opatreniam zabezpečujúcim nezávislosť a nestrannosť fyzických osôb riešiacich spory je nevyhnutné mať na pamäti aj to, že dané fyzické osoby riešia spory v mene subjektu, ktorý ich zamestnáva.
Pre úplnosť je potrebné spomenúť aj skutočnosť, že kvôli uvedeným argumentom český zákonodarca možnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov komorám a združeniam právnických osôb taktiež neumožnil.
Pod 2. bodom v čl. I § 4 ods. 2 písm. c) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
Odôvodnenie. Vzhľadom na široko koncipovaný okruh subjektov alternatívneho riešenia sporov je otázne, do akej miery budú jednotlivé subjekty spotrebiteľmi vyťažené. Až prax ukáže, v akej miere bude ten-ktorý subjekt vyťažený. Podmienenie zápisu do registra až troma fyzickými osobami, ktoré budú v mene subjektu alternatívneho riešenia sporov veci prejednávať, je pre začínajúci subjekt veľmi nehospodárne a náročné.
Pod 3. bodom v čl. I § 4 ods. 4 písm. c) sa slová „ako aj“ nahrádzajú slovom „alebo“.
Odôvodnenie.
Na riešenie cezhraničných spotrebiteľských sporov bolo primárne zriadené Európske spotrebiteľské centrum pre Slovenskú republiku. Splnenie podmienky zápisu do zoznamu spočívajúcej v pripravenosti „domáceho“ subjektu alternatívneho riešenia sporov riešiť súčasne aj cezhraničné spory je pri tak obmedzených finančných možnostiach neštátnych subjektov alternatívneho riešenia sporov nemožné.
Tak prísne formulovaná podmienka zápisu do registra môže v praxi de facto znemožniť zápis do zoznamu tých subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré nie sú napojené na štátny rozpočet.
Pod 4. bodom v čl. I § 4 ods. 4 sa vypúšťajú písmená e) a h), doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
Odôvodnenie. Je to legislatívnotechnická úprava bezprostredne nadväzujúca na body 5 a 6 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pod 5. bodom v čl. I § 9 sa vypúšťa odsek 4, doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
Odôvodnenie.
Skutočnosť, že v dnešnej dobe si už nikto nemôže dovoliť pracovať zadarmo, nástojčivo naznačuje, že predmetné ustanovenie je vskutku nadbytočné. Kontraproduktívnosť tohto ustanovenia sa naplno prejavuje pri jeho aplikácii na subjekty alternatívneho riešenia sporov, takpovediac „súkromného“ mimovládneho neziskového charakteru.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý nie je napojený na štátny rozpočet, je spravidla odkázaný na vlastné financie, prípadne dotácie. Na základe uvedeného je zrejmé, že nie vždy sa takýto subjekt bude nachádzať v takej finančnej kondícii, najmä ak je odkázaný na dotácie, ktoré mu na nejaké obdobie nebudú poskytnuté, aby dokázal pravidelne zamestnávať, prípadne odmeňovať fyzické osoby riešiace spory v jeho mene.
Uvedené subjekty môže vládou navrhnutá povinnosť odmeňovania priviesť takpovediac ku krachu, respektíve k ich znefunkčneniu a následnej nevykonateľnosti zákona.
Pod 6. bodom v čl. I § 9 odsek 5 znie: „Ministerstvo je na účely ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb povinné zabezpečovať pravidelné bezodplatné školenia. Subjekt alternatívneho riešenia sporov dbá o pravidelné zvyšovanie odbornej úrovne poverených fyzických osôb.“
Odôvodnenie.
V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) majú členské štáty podporovať ďalšie vzdelávanie fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v mene subjektov alternatívneho riešenia sporov. Vládou navrhované znenie zákona však žiadny motivačný prvok v tomto smere neobsahuje. Práve, naopak, pre neštátne subjekty alternatívneho riešenia sporov toto vzdelávanie ich pôsobenie ešte sťažuje, a to najmä tým, že to subjektom alternatívneho riešenia sporov ukladá ako povinnosť.
V praxi nie je ničím neobvyklým, ak jediným cieľom zákonom vyžadovaného doplnkového vzdelávania je etablovanie výnosného školiaceho biznisu. Aby sa naplnila pôvodná myšlienka smernice o podpore štátu v ďalšom vzdelávaní, navrhuje sa, aby školenia vykonávalo ministerstvo hospodárstva ako gestor zákona a aby boli predmetné školenia pre ich účastníkov bezplatné. Podpora alternatívneho riešenia sporov je jednou z priorít Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky, ale aj Európskej únie. V prípade jej sfunkčnenia bude účinným nástrojom pre reálne a praktické posilnenie vymožiteľnosti spotrebiteľského práva.
Pod 7. bodom v čl. I § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý zrne: „Povinnosti podľa odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na subjekt, ktorý ministerstvu etapovite a povinne zasiela výročnú správu – vecné a finančné vyhodnotenie projektu podporeného dotáciou podľa osobitného predpisu20a).“ Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: „20a) Zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení zákona č. 321/2014 Z. z.“
Odôvodnenie. Navrhuje sa zrušenie duplicitnej povinnosti príjemcu dotácie, ktorá bola ministerstvom poskytnutá na účely podpory ochrany spotrebiteľa podľa § 2 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva v znení zákona č. 321/2014 Z. z.
Pod 8. bodom v čl. I § 13 ods. 4 písm. c) sa suma „20 eur“ nahrádza sumou „3,30 eura“.
Odôvodnenie.
Chápajúc zámer predkladateľa, pokiaľ ide o prevenciu pred šikanóznymi podaniami, je potrebné uvedomiť si, že zákon má v prvom rade slúžiť záujmom spotrebiteľov. Prax len potvrdzuje, že paradoxne v sporoch s nízkou hodnotou je mnohokrát najťažšie domôcť sa spravodlivosti.
Zníženie sumy je potrebné preto, aby sa subjekty alternatívneho riešenia sporov zaoberali aj nemalou skupinou prípadov vyplývajúcich z rôznych nedoplatkov, ktoré nepresahujú ani sumu 20 eur.
Na základe uvedeného sa navrhuje zníženie hodnoty sporu, ktorá môže byť dôvodom na odmietnutie návrhu, a to z predpokladanej hodnoty sporu nižšej ako 20 eur na sumu nepresahujúcu predpokladanú sumu 3,30 eura.
Pod 9. bodom v čl. I § 13 ods. 4 písmeno e) znie: „e) so zreteľom na pomer poverených fyzických osôb k veci alebo k účastníkom konania možno mať pochybnosti o ich nezávislosti a nestrannosti“.
Odôvodnenie.
Zavádza sa možnosť odmietnutia riešenia sporu v prípade existencie rizika zaujatosti poverených fyzických osôb k účastníkom konania alebo k predmetu sporu.
Navrhnutou úpravou sa zároveň vypúšťa možnosť odmietnutia návrhu z dôvodu, že by spor bolo možné vyriešiť len s vyvinutím neprimeraného úsilia. Aj v tomto prípade je potrebné uvedomiť si, že zákon má v prvom rade slúžiť spotrebiteľom a ich potrebám.
Navrhnutá formulácia odmietnutia povinnosti zaoberať sa návrhom na začatie konania je pomerne vágna, pričom subjektom alternatívneho riešenia sporov umožní odmietnuť veľké množstvo návrhov. Vládou navrhnuté ustanovenie poskytuje subjektom alternatívneho riešenia sporov veľmi jednoduchý spôsob zbavenia sa povinností, na ktoré sú zo zákona povinné. V neposlednom rade je potrebné upozorniť aj na tú skutočnosť, že najmä subjekty „verejného“ alebo „štátneho“ charakteru budú financované bez ohľadu na to, či sa návrhmi spotrebiteľov budú reálne zaoberať alebo ich v drvivej väčšine budú odmietať. Prax len potvrdzuje, že nie každý prípad musí byť tak zložitý, ako sa na prvý pohľad javí a naopak.
Pod 10. bodom v čl. I § 15 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Splnenie povinnosti poskytnutia súčinnosti sa posudzuje aj z obsahového hľadiska.“
Odôvodnenie. Zavádza sa prevenčné opatrenie pred možnou snahou predávajúcich vyhnúť sa povinnosti poskytnúť súčinnosť. K obchádzaniu povinnosti súčinnosti totiž často dochádza poskytnutím irelevantných informácií či dokumentov.
Pod 11. bodom v čl. I § 16 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: „Subjekt alternatívneho riešenia sporov je oprávnený riešiť len tie druhy sporov, na riešenie ktorých je v súlade s § 4 ods. 4 písm. d) dostatočne odborne a personálne spôsobilý. Druhy sporov sa líšia podľa odvetví, pričom ide najmä o odvetvia a) elektronika a domáce spotrebiče, b) potraviny, c) obuv a odevy, d) služby spojené s bývaním.“ Doterajšie odseky 1 až 11 sa tu označujú ako odseky 2 až 12.
Odôvodnenie.
Hoci sa v § 4 ods. 4 písm. d) hovorí o odbornej spôsobilosti na jednotlivé druhy sporov, vládny návrh zákona neobsahuje ani len demonštratívny výpočet takýchto druhov.
Na základe uvedeného sa preto zavádza demonštratívny výpočet druhov sporov a zakotvuje sa všeobecný princíp ako podmienka oprávnenosti riešiť takéto spory subjektom alternatívneho riešenia sporov.
Pod 12. bodom v čl. I § 16 odsek 7 znie: „Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb. Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa potreby využíva alternatívne formy riešenia sporov, akými sú negociácia, facilitácia, konciliácia alebo ich kombinácie. Ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä osobný kontakt, telefonický kontakt, elektronické prostriedky alebo ich kombináciu.“
Odôvodnenie. Zdôrazňujú sa jednotlivé formy alternatívneho riešenia sporov, ako aj spôsoby, ktoré subjekty alternatívneho riešenia sporov pri snahe o dosiahnutie dohody majú využívať.
Pod 13. bodom v článku I sa za § 17 vkladá nový § 17a, ktorý vrátane nadpisu „Čestné vyhlásenie o vyriešení sporu „ znie: „Ak sa strany sporu dohodnú na vyriešení sporu, spotrebiteľ má možnosť spor ukončiť aj na základe čestného prehlásenia o vyriešení sporu. Čestné vyhlásenie o vyriešení sporu musí mať písomnú formu a obsahovať presné označenie spotrebiteľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, označenie predajcu, predmetu sporu a podpis spotrebiteľa.“
Pod 14. bodom v čl. I § 20 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) doručenia vyhlásenia podľa § 17a subjektu alternatívneho riešenia sporov“. Doterajšie písmená b) až g) sa tu označujú ako písmená c) až h).
Odôvodnenie k bodom 13 a 14. Ponecháva sa možnosť diskrétneho a neformálneho vyriešenia sporu.
Vzhľadom na to, že v priebehu dňa mi bola doručená informácia z ministerstva hospodárstva, z odboru ochrany spotrebiteľa, že pokiaľ tu zmodifikujeme a zjednáme malú nápravu bodu 6, tak tento návrh bude odporúčaný na schválenie, preto, ak dovolíte, ešte prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh s tým súvisiaci.
Vládny návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I § 9 odsek 5 znie: „Ministerstvo na účely ďalšieho vzdelávania poverených fyzických osôb organizuje pravidelné bezodplatné školenia. Subjekt alternatívneho riešenia sporu dbá o pravidelné dopĺňanie a prehlbovanie vzdelávania poverených fyzických osôb.“
K tomu odôvodnenie.
V zmysle smernice 2013/11/EÚ majú členské štáty podporovať ďalšie vzdelávanie fyzických osôb, ktoré budú riešiť spory v mene subjektov alternatívneho riešenia sporov. Vládou navrhované znenie zákona však žiaden motivačný prvok v tomto smere neobsahuje. Práve, naopak, pre neštátne subjekty alternatívneho riešenia sporov toto vzdelávanie ich pôsobenie ešte sťažuje, a to najmä tým, že to subjektom alternatívneho riešenia sporov ukladá ako povinnosť.
V praxi nie je ničím neobvyklým, ak jediným cieľom zákonom vyžadovaného doplnkového vzdelávania je etablovanie výnosného školiaceho biznisu. Aby sa naplnila pôvodná myšlienka smernice o podpore štátu v ďalšom vzdelávaní, navrhuje sa, aby školenia vykonávalo ministerstvo hospodárstva ako gestor zákona a aby boli predmetné školenia pre ich účastníkov bezplatné. Podpora ARS je jednou z priorít Stratégie spotrebiteľskej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie. V prípade jej sfunkčnenia bude účinným nástrojom pre reálne a praktické posilnenie vymožiteľnosti spotrebiteľského práva.
Tak to je celé znenie pozmeňujúceho návrhu. Ak by sme to chceli ešte presnejšie precizovať, tak možno ten pozmeňujúci návrh by mal ešte niekoľko bodov a strán. Ja verím, že sa pripraví priestor aj na základe praxe pre to, aby tento zákon bol vycibrovaný.
Ja naozaj ešte záverom chcem povedať, že som rada, že takýto návrh zákona práve v tej poslednej fáze alebo v tej končiacej sa fáze tohto volebného obdobia je predložený, je prerokovaný. A verím, že bude aj na základe pochopených a prijatých tých niektorých bodov spĺňať svoj účel.
Chcem ešte poprosiť pani spravodajkyňu, aby o jednotlivých bodoch vzhľadom na odporúčanie ministerstva hospodárstva sa hlasovalo osobitne. Nechám vám to. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.11.2015 18:05 - 18:06 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Opätovne využijem prítomnosť pána ministra. V podstate sa ho opýtam jednoducho a krátko, nerozumiem tomu, ak rušíme Fond národného majetku, z akého dôvodu vlastne plánujeme rozpočtovať náklady na jeho činnosť, dokonca na nie nasledujúci rok, ale ešte až na roky 2017, 2018, a to ešte pre mňa v neprimerane veľkej výške, 1,6 mil. eur? Nie je mi to zrejmé. Ak teda nejaký úrad rušíme aj z dôvodu prebytočnosti, nerozumiem celkom opodstatnenosti týchto viazaných prostriedkov tohto nákladu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.11.2015 17:54 - 17:56 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No aj keď beží rokovanie k zákonu o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaných služieb na trhových miestach, predsa len rezonuje tá otázka tzv. vratiek za plyn. Ja naozaj som nevedela, že na tento účel je vymedzených 48 mil. eur. To je veľký balík prostriedkov. A napriek tomu, že ste sa vy k tomu, pán minister, vyjadrili, že bude zabezpečená transparentnosť, ja celkom nie som o tom presvedčená, lebo ja tú nekontrolovateľnosť vidím cez to, že je tu vlastne obmedzenie, že dotknutí odberatelia nebudú vydávať súhlas dodávateľovi, ani prevádzkovateľovi distribučnej siete, a rovnako tak zotrvávam na tom mojom stanovisku, že ak dochádza k manipulácii, narábaniu s verejnými zdrojmi, nie je tu možné zabezpečiť transparentnosť reálne ani kontrolovateľnosť, ak to bude prikryté a zastrešené obchodným tajomstvom. Nemyslím si, že inštitút obchodného tajomstva je adekvátny na to, aby v podstate sme nemali možnosť odkontrolovať, akým spôsobom, v akom objeme komu konkrétne sa tieto vratky budú poskytovať. Takže ja o tej transparentnosti nie som celkom presvedčená. Nemyslím si, že ak ktokoľvek sa bude zaujímať o to, koľko peňazí komu bolo vyplatených, že sa k tejto informácii cez to obchodné tajomstvo, ustanovenie obchodného tajomstva, vôbec niekto dopracuje.
Skryt prepis