Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.5.2015 o 11:47 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.5.2015 11:47 - 11:49 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja ďakujem za túto faktickú poznámku. V podstate dáva nám veľkú nádej, pretože sám dobre viete, pán poslanec Martvoň, že stačí, aby sa s touto požiadavkou a s týmto návrhom uzrozumel a podporil ho váš politický, vaša politická strana, vládna strana. Máte tú politickú moc, prosím pekne, presvedčte svojich kolegov poslancov o potrebe podpory tohto návrhu. Pretože on naozaj dáva možnosť kandidovať nielen politickým kandidátom, ale aj nezávislým kandidátom.
A ak sám vyslovujete svoj názor a postoj, že súčasný volebný systém volieb do parlamentu je skostnatelý, tak to zmeňme. Ak nám tento systém nevyhovuje a nevyhovuje občanom, čo nám bráni v tom, aby sme tento systém zmenili? A tento návrh zákona dáva možnosti, ako to upraviť, ako priblížiť parlament a voľbu občanov čo najviac ich potrebám, ich vôli. Zmeňme to.
Ak sa vám niektoré technické nedostatky, obsahové nedostatky nepáčia, posuňme to do druhého čítania, tam bude priestor pre to, aby sa mnohé, či už formálne, alebo obsahové, vecné prvky zmenili. Ale naozaj na tomto zákone máme možnosť deklarovať, či to s občianskou demokraciou myslíme vážne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2015 11:43 - 11:46 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Tak už po druhýkrát asi pôjdeme s pánom poslancom Mičovským v takom tandeme. Ja sa vyjadrím v podstate krátko a stručne, pretože k tomu zákonu a k výkladu, ktorý poskytol a odprezentoval pán poslanec Mičovský, nie je čo dodať.
Ja chcem vyzvať o politickú, a nielen politickú, ale aj občiansku podporu k tomu zákonu všetkých, pretože tento zákon je ideálnym prostriedkom a nástrojom, ako plne rešpektovať slobodu našich občanov pri výbere svojich zástupcov, pri kreovaní parlamentu. A rovnako ho považujem za optimálny a adekvátny prostriedok, účelný prostriedok pre rešpektovanie vôle našich občanov voliť si zástupcov pri tvorbe nového parlamentu. Bude to zároveň aj prostriedok a nástroj toho, ako verne pretaviť skutočné poznanie a dôveru našich občanov pri výbere zástupcov, ktorí ich budú v budúcom období v parlamente zastupovať.
Ja naozaj by som chcela poznať pádne dôvody, konkrétne protiargumenty, vecné argumenty, pre ktoré tento zákon by niekto nepodporil a ani neschválil.
Naozaj, pri tvorbe tohto zákona sme sa mnohí zamýšľali niekoľko dní, niekoľko hodín, ako čo najlepšie nastaviť podmienky pre to, aby sme umožnili mnohým občanom vybrať si vo voľbách slobodne, bez akýchkoľvek bariér a protirečení svojich zástupcov, ktorým môžu plne dôverovať a s ktorými sú už v kontakte, v úzkom kontakte a v spolupráci dnes.
Preto vás chcem vyzvať k tomu, aby ste sa nad podporou tohto zákona vážne zamysleli. Pretože práve prostredníctvom podpory tohto zákona môžeme deklarovať, či to s občianskou demokraciou a rešpektom slobody výberu zástupcov do parlamentu myslíme vážne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2015 10:11 - 10:13 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán spolupredkladateľ, pán spravodajca a prítomní poslanci, dovoľte mi krátko vysloviť podporu ako spolupredkladateľke tohto návrhu zákona. Považujem tento zákon spolu so súborom predkladaných veľmi jednoduchých, systémových a účinných opatrení za súbor opatrení a riešení, ktoré majú apolitický rozmer, a som presvedčená, že ak sa tento návrh zákona prijme, tak bude účelne vplývať na to, čo potrebujeme v pozemkových spoločenstvách riešiť, a to naozaj je potreba sceľovania lesných a poľnohospodárskych pozemkov, zamedzenie ich ďalšieho drobenia a zároveň potrebujeme riešiť sprehľadnenie, korekciu a úpravu vzájomných vzťahov vnútri pozemkových spoločenstiev medzi jednotlivými podielnikmi, medzi jednotlivými členmi týchto pozemkových spoločenstiev.
Ja som presvedčená, že hlavne zavedením inštitútu právnej zodpovednosti pre zástupcov pozemkového spoločenstva pre predsedu a jeho zástupcu dokážeme prostredníctvom prijatého zákona a zosobnenia prípadnej škody riešiť mnohé sťažnosti a podnety nespokojných členov pozemkových spoločenstiev, ktorí, žiaľ, pri uplatnení nárokov, pri uplatnení vznesených výhrad voči správe pozemkového spoločenstva majú dnes zviazané ruky.
Som presvedčená, že prijatím tohto inštitútu právnej zodpovednosti a zosobnenia škody zástupcom pozemkových spoločenstiev dokážeme mnohé konkrétne podnety členov spoločenstiev, oprávnené podnety, riešiť a hlavne prijatým opatrením im aj zamedziť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 16:29 - 16:31 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Dovolím si aj ja zapojiť sa do tejto diskusie faktickou. Ja som podporila spoločného kandidáta väčšiny opozície, pretože som chcela prispieť k vyváženiu mocenských politických síl, ale napriek tomu, že som podporila tento spoločný návrh opozície, si myslím, že nie je správne vyslovovať súdy nad kolegami, ktorí už z akýchkoľvek dôvodov, nech sú subjektívne, objektívne, konali podľa vlastného vedomia a svedomia. Ak sa mýlili, tak si myslím, že sami si budú niesť zodpovednosť v prípade, že konali v omyle alebo pod nejakou inou pohnútkou. Myslím si, že nikoho z nás neoprávňuje vynášať nad inými, ktorí majú iný názor, súdy. Nie je správne riadiť sa predsudkami, pretože práve tieto predsudky a súdenie iných bez poznania okolností nám bránia v tom, aby sme ako parlament spolupracovali. Antagonistické, nepriateľské a konfrontačné nastavenie parlamentu nie je ku prospechu nikomu. Určite to nepomáha občanom a ja to vnímam ako veľkú záťaž pre našu spoločnosť a myslím si, že ľudia, ktorí stavajú svoje bytie a svoju prácu na princípoch, ktoré ste spomenuli, pán poslanec Kvasnička, to je tá spolupráca, tvorba, komplementarita, tomu rozumejú a pre nich je rovnako veľkou výzvou a zbožným prianím, aby parlament bez akýchkoľvek politických, ideologických, náboženských predsudkov začal spolupracovať, aby ľudia hlavne v parlamente boli dobrým vzorom pre našich občanov, aby napriek tomu, že sa odlišujú svojimi názormi a postojmi, zachovávali k sebe úctu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2015 11:55 - 12:01 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

64.
Vážený pán predseda, vážený pán navrhovateľ, spravodajca, prítomní poslanci, ako inak, aj dnes vystúpim k prerokovávaným rekodifikačným zákonom z pohľadu posilnenia ochrany spotrebiteľa v súdnych procesoch.
Už v prvom čítaní ja som sa vyjadrila v niektorých miestach pozitívne, ale viac-menej upozornila som kriticky na to, čo podľa môjho názoru v týchto rekodifikačných zákonoch absentuje, práve preto, aby sme splnili ten zásadný cieľ posilnenej ochrany pre slabšiu stranu, a do skupiny, do tej skupiny slabšej strany rozhodne patria aj spotrebitelia. Hoci spotrebitelia tvoria najrozšírenejšiu spoločenskú skupinu, napriek tomu dnes reálne čelia mnohým nástrahám, ktorým, bohužiaľ, bez výraznej pomoci na to zriadených či už spotrebiteľských združení, alebo aj mnohých verejnoprávnych inštitútov sa nevedia brániť.
V podstate v tomto mojom príspevku v druhom čítaní len zopakujem to, čo som povedala v prvom čítaní a o čom som sa zmienila aj vo faktickej poznámke. Naozaj vyhodnocujem ako nedostatočnú komunikáciu zo strany ministerstva spravodlivosti s ešte ako-tak existujúcimi spotrebiteľskými združeniami. Chcem uviesť, že do určitého obdobia, myslím, že do roku 2010 sme boli zvyknutí na to, že práve ministerstvo spravodlivosti z úrovne na to zriadeného odboru proaktívne iniciovalo komunikáciu so spotrebiteľskými združeniami v prípadoch, kedy chcelo posilniť legislatívu v prospech spotrebiteľov. Preto aj v tomto prípade, keď sa prijímajú takéto zásadné dokumenty, ktoré majú reformovať súdny systém, je naozaj zvláštne, že tak ministerstvo spravodlivosti neučinilo aj v tomto prípade. Naozaj chcem zopakovať, že mnohé spotrebiteľské združenia z toho počtu evidovaných spotrebiteľských združení, ak ich máme štyridsať, ak reálne do roku 2010, 2010 fungovalo a bolo aktívnych päť-šesť združení, dnes sú to sotva dve-tri združenia, ktoré sú nejak podporené štátom. Tieto združenia naozaj nemajú dostupné adekvátne možnosti, podmienky vytvorené na to, aby vstupovali do pomerne náročných legislatívnych procesov, do takýchto rekodifikačných reforiem. Preto sa veľmi prihováram aj teraz, keď bude nastávať legisvakančný proces, aby sa predsa len učinili a uskutočnili rokovania so zástupcami existujúcich dobrovoľníckych spotrebiteľských združení tak, aby sa táto komunikácia prispôsobila ich schopnostiam so zámerom pripraviť multiplikátorov, a tých zástupcov, ktorí spotrebiteľom ako slabšej zmluvnej strane môžu v praxi a v reálnom živote s ich potiažami pomôcť. Naozaj aj pri tejto príležitosti sa znova vyjadrím, že tá klesajúca úroveň a zhoršovanie spolupráce štátu, podpory štátu voči spotrebiteľským združeniam nás nemôže nechať ľahostajnými.
V druhom bode by som chcela poukázať na to, že spoliehať sa na sebalepšie prijatú legislatívu jednoducho nestačí. Ak by sme aj vymysleli a schválili sebalepšie zákony, to nám ešte nezaručuje, že tieto zákony budú uplatňované v praxi a že za princípu rovnosti práva prístupu k spravodlivosti a k právam budú mať reálne možnosti všetci sa týchto práv domôcť. Neviem, do akej miery ministerstvo spravodlivosti a vláda zvažuje uskutočniť informačnú kampaň a osvetu v duchu prijatého zákona tak, aby sa o nových prijatých inštitútoch a mnohé aj naozaj možno hlavne v oblasti spotrebiteľského práva pochváliť, akým spôsobom pripravuje informačnú kampaň voči spotrebiteľom, aby vedeli o týchto nových prijatých ustanoveniach, prípadne aby o tom vedela aj širšia, teda odborná verejnosť práve preto, aby sa čo najviac mohli dobre prijaté zákony uplatniť v praxi. V tomto vidím značný nedostatok a žiada sa premostenie. Sebalepšie prijatá legislatíva, pokiaľ sa s ňou budeme uspokojovať iba na teoretickej báze, iba na teoretickej úrovni, svoj cieľ nenaplní, pokiaľ tieto novoprijaté inštitúty nebudú môcť uplatňovať ľudia a spotrebitelia v praxi.
V treťom momente chcem upozorniť a znova už len zopakovať, že vzhľadom na to, že spotrebiteľské spory sú príznačné svojou nízkopredmetovosťou, náklady týchto sporov, väčšinou spory, ktoré sa spotrebiteľské spory, ktoré sa vedú, pojednávajú o nízkych hodnotách. Predmetom tohto sporu sú mnohokrát tovary a služby, pri ktorých v mnohých prípadoch sa sami spotrebitelia zamyslia, či je pre nich vhodné a výhodné sa kvôli tomuto reklamovanému výrobku alebo predmetu sporu ako takého, či je vôbec výhodné a vhodné sa kvôli nemu sporiť.
Z toho dôvodu znova chcem upozorniť na to, že v priamej nadväznosti na posilnenie a zefektívnenie súdnej agendy v spotrebiteľských sporoch sa skutočne žiada posilnenie inštitútov mimosúdneho konania, mimosúdneho jednania. Ja sa už len vrátim k tej argumentácii, s ktorou som vystúpila minulý týždeň. Jednoducho ak v iných oblastiach spotrebiteľského práva sa pridržiavame dobrých a osvedčených vzorov, osvedčených praktík zo zahraničia, bolo tu spomínané Francúzsko, bolo by dobré a dôvodné zamyslieť sa nad tým, ako podľa vzorov vyspelých európskych krajín inštitucionalizovať aj na Slovensku mimosúdne riešenie. Dokonca si myslím, že naša spoločnosť a naša spotrebiteľská societa vyzrela a vyspela na to, aby po takýchto riešeniach a po týchto mimosúdnych inštitútoch aj siahala. A teraz nehovorím abstraktne. Hovorím z praxe. Takéto pilotné projekty zavádzania a dokonca sieťovania mimosúdnych spotrebiteľských centier už boli spustené, boli realizované, mali u spotrebiteľskej verejnosti pozitívny ohlas, preto pre mňa je prekvapujúce, prečo sa touto cestou nepokračuje ďalej, prečo sa neposilňuje legislatívne aj inštitucionálne mimosúdne riešenie. Viem si naozaj predstaviť, že dokonca aj pri týchto rekodifikačných zákonoch by bol zavedený inštitút povinnosti zúčastniť sa mimosúdneho konania predtým, ako sa podá žaloba v spotrebiteľských záležitostiach, v spotrebiteľských sporoch. Znova chcem na to upozorniť, pretože takto ja vnímam spoločenskú objednávku, je dôvodná, je oprávnená, je odskúšaná, je otestovaná, ak nás niečo v tomto zastavilo, bolo to z môjho pohľadu aj to, že sa znížila finančná podpora pre združenia, ktoré sa odhodlali ísť touto cestou mimosúdneho riešenia. Už nechcem teraz pre krátkosť času, vidím, že pán minister sa pozerá na hodiny (povedané so smiechom), nechcem hovoriť o tom, nakoľko a ako je upravený zákon o mediácii, ktorý, žiaľbohu, v spotrebiteľskom práve je takmer nepoužiteľný.
Záverom chcem zdôrazniť, že inštitúty ako proaktívny prístup súdu pri vyhodnocovaní dôkazov bez podania návrhu, pri vyhodnocovaní, posudzovaní neprijateľnosti podmienok, ich označenie a vyhodnotenie ako neplatných podmienok zmlúv, toto sú všetko veci, ktoré, samozrejme, vítam, budem rada, keď v rámci prijatých rekodifikačných zákonov sa ešte viac dostanú do súdnej praxe a budú ich živou samozrejmou súčasťou, pretože doteraz to nebývalo samozrejmé, že sudcovia konali ex offo a bez podania návrhu vyhodnocovali pádne dôkazy, relevantné dôkazy alebo vyhodnocovali aj neprijateľné podmienky. Tak toto sú všetko, samozrejme, inštitúty, ku ktorým sa nedá stavať kriticky. Dôležité, a to chcem znova zdôrazniť, bude, aby mali spotrebitelia podporu, podpornú organizáciu, zložku, cez ktorú by sa odhodlali prekonať prekážky, ktoré im dnes bránia postupovať v podstate jednoduché spory súdnemu konaniu. Samozrejme, že dôležité bude, aby sa vedeli oprieť aj o stanoviská a vyhodnotenia dozorných, regulačných orgánov, ktoré v systéme ochrany spotrebiteľov pôsobia.
Záverom si len dovolím uviesť môj postoj aj k tomu, čo bolo predmetom diskusie v dnešnej rozprave k rekodifikačným zákonom, a to môj súhlasný postoj k vypusteniu normatívneho inštitútu zmenkového platobného rozkazu, predovšetkým z dôvodu zákazu používania zmenky v spotrebiteľských vzťahoch. Neviem posúdiť, nakoľko môžu zmenky byť prínosom v obchodnom práve, ale zo skúsenosti viem povedať, že zmenky, vlastne zmenkové platobné rozkazy vydané v prípade spotrebiteľských sporov boli viac-menej na ujmu a v neprospech spotrebiteľov. Takže ja s vypustením tohto inštitútu v zásade, v zásade súhlasím.
No a potom chcem veriť, lebo dnes... (povedané so smiechom), to už je naozaj moja posledná pripomienka, chcem veriť, že sa ponechá inštitút oslobodenia spotrebiteľov od úhrad, od platieb súdnych poplatkov, pretože toto je jedna z výsad, ktorá umožňuje spotrebiteľovi zrovnať svoje práva a pozície voči nekalým predajcom, voči nekalým poskytovateľom služieb. Dávam do pozornosti túto moju obavu len z toho dôvodu, že prebehli plénom viaceré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré, ktoré pripúšťali nejaké výnimky oslobodenia, zrušenia oslobodenia od súdneho poplatku. Takže verím, že oslobodenie spotrebiteľov od súdneho poplatku bude ponechaným inštitútom, bude naďalej v platnosti.
Toľko z mojej strany, ďakujem za pozornosť.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2015 9:27 - 9:29 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja naozaj v úvode už nechcem byť hneď konfrontačná, ale dovolím si z môjho pohľadu uviesť jeden váš, jeden váš postoj na správnu mieru, o tej možnosti zapojenia mimovládnych organizácií, dotkli ste sa práve spotrebiteľských združení.
No neviem, či viete, pán poslanec Susko, aká je situácia v spotrebiteľskom mimovládnom sektore, ale mimovládne organizácie, ktoré s dlhodobou tradíciou fungovali niekoľko rokov, myslím, od roku 2012, sú úplne zložené na lopatky. Dovtedy existujúca podpora štátu, ktorá, už viackrát som tu prezentovala tú výšku, objem peňazí, ktorou boli podporované spotrebiteľské združenia, bola 80-tisíc eur ročne, teraz táto čiastka bola znížená na 20-tisíc eur, čo je, samozrejme, nepostačujúci objem, možno pre jednu organizáciu, ktorá by sa venovala riadne a profesionálne tejto činnosti. Takže ja som si overovala tú situáciu v združeniach, či vôbec vedia o tom, že sa takéto rekodifikačné zákony pripravujú, či ministerstvo iniciovalo nejaký kontakt s týmito združeniami, spoluprácu. Vôbec o tomto procese nevedia, teda predpokladám, že nemajú ani reálne možnosti vzhľadom na nízku podporu štátu, sa do tohto procesu jednoducho zapojiť.
Ostáva nám len spoliehať sa na to, že mnohé inštitúty sú tam prospotrebiteľsky upravené a vlastne spoliehať sa na to, že tá podpora a záujem zo strany štátu spolupracovať so spotrebiteľskými združeniami bude v budúcnosti väčšia.
Takže len toľko som chcela, upozorniť na to, že ten spotrebiteľský mimovládny sektor tu nie je súci, je tu podvyživená podpora organizácií, mnohé kontroly na spotrebiteľské združenia boli tak likvidačne nasadené, že združenia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2015 11:32 - 11:44 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán navrhovateľ, pani spravodajkyňa, prítomní poslanci, ja vám hneď v úvode sľubujem, že môj príspevok v ústnej rozprave už nebude taký rozvláčny a rozsiahly ako včera, ako som uviedla vo faktickej poznámke. Bolo to len preto, že v zákone o ochrane spotrebiteľa vidím mnohé nedostatky a mnohé defekty, ktoré mi potvrdzuje reálna spätná väzba, kontakt s ľuďmi, a považujem za moje právo a rovnako aj za povinnosť, za záväzok voči spotrebiteľom, ktorí ma do parlamentu poslali, o tomto sa zmieňovať, o tomto hovoriť, na tieto defekty a nedostatky upozorňovať a, samozrejme, spolu s tým je mojím právom a mojou povinnosťou predkladať doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, prípadne vyjadriť sa kriticky k niektorým predkladaným návrhom. Takže chcem poprosiť o väčšiu benevolenciu, o väčšiu toleranciu, väčšiu akceptáciu k otázkam, s ktorými, aj keď kriticky, možno nevhodne pre navrhovateľov, vystúpim.
Včera sa mi nepodarilo pre ten čas, v ktorom sme to prerokovali, v ktorom som vystúpila, bolo krátko pred skončením schôdze, zhrnúť to, aký je môj postoj k predkladanému návrhu, dnes som to sčasti vyjadrila vo svojich faktických poznámkach. Aj keď som sa viackrát zmieňovala o tom, že sa mi nepáči nekomplexný, nekompletný vstup do jednotlivých zákonov, týka sa to aj tohto zákona o ochrane spotrebiteľa, takéto útržkovité vstupy ja nepovažujem za prejav a dôkaz profesionálnej práce so zákonom. Vzhľadom na to, že v zákone o ochrane spotrebiteľa v samotnom systéme ochrany spotrebiteľa existuje množstvo nedostatkov, vítam to, že tento zákon znova na rokovaní schôdze je, a rovnako chcem zdôrazniť, že ja na rozdiel od mnohých opozičných poslancov, ktorí výrazne kriticky k tomuto návrhu zákona vystúpili, ja k tomuto konkrétnemu návrhu, čo sa týka kazítok alebo čipov krátkej plánovanej životnosti, nebudem vystupovať tak, že budem tento návrh zákona dehonestovať, ani ho zosmiešňovať. Nie som spôsobilá na to, aby som vedela vyhodnotiť, nakoľko tézy o tom, že takéto kazítka, takéto diely sú do výrobkov implantované, sú konšpiráciou alebo nie. Naozaj ja sa na toto necítim byť spôsobilá, aby som to vedela vyhodnotiť. Ale už aj vo faktických poznámkach som sa snažila načrtnúť riešenie, ako by sme to na báze exaktnej, na báze čo najväčšej snahy objektivizovať technický stav výrobkov, ako by sme to vedeli riešiť.
A znova sa vrátim k tomu, čo tu vlastne predkladám opakovane pri prerokovávaní zákona o ochrane spotrebiteľa, a to je ten systémový prvok, ktorý dodnes v zákone o ochrane spotrebiteľa v § 18, ktorý pojednáva o reklamačnom procese, o reklamáciách, nie je zadefinovaný. Je to opravný prostriedok, je to inštitút, prostredníctvom ktorého by sa mohol spotrebiteľ v prípade zamietnutej reklamácie predajcom, ktorá ale však nevychádza z nejakého faktického posúdenia stavu, nevychádza z nejakého riadne uskutočneného, vykonaného odborného posudku, keď takáto reklamácia býva na povrchnom princípe spotrebiteľovi zamietnutá, spotrebiteľ nemá možnosť sa voči takémuto vyjadreniu brániť. Až keď, tak len cestou, že podá podnet, podá návrh, žalobu alebo návrh na vydanie platobného rozkazu na súd. A neviem, či s týmto navrhovatelia legislatívci počítajú, alebo nie, je to demotivačné riešenie pre spotrebiteľov, ktorí v mnohých prípadoch možno nedisponujú dostatočnými finančnými prostriedkami na to, aby sa mohli obrátiť na komerčných advokátov. Sú poškodení na svojom spotrebiteľskom práve, nemajú ani kvalitný výrobok, ani peniaze zaň. Ocitajú sa možno v dlhodobom spotrebiteľskom spore, ktorým sú traumatizovaní, nie sú naozaj v realite motivovaní, aby išli na súd, aby si zháňali advokáta, ktorého poriadne a draho zaplatia, a aby boli pripravení na tú záťaž, ktorú každý jeden spor, súdny spor, či už finančnú, alebo časovú záťaž, prináša. Jednoducho medzi tou zamietnutou reklamáciou, voči ktorej sa nemôže spotrebiteľ brániť a mnohokrát je zamietnutá na neexaktnom a nie nezávislom základe, a medzi tým podaním na súd a obhajobou svojho práva cez súd existuje veľká priepasť. A túto priepasť je potrebné vyplniť. Vyplniť ju môžme tým, že zavedieme mimosúdne inštitúty, že budeme inštitucionalizovať mimosúdne riešenie a v rámci neho posunieme význam aj takých akreditovaných subjektov, autorizovaných subjektov, ktoré nám mnohé reklamačné spory a predmet reklamácií vedia na odbornej a nezávislej báze vyhodnotiť.
Ja neviem, čo nám bráni v tom, aby sme takéto inštitúty posilnili, aby sme kategorizovali jednotlivé subjekty, posudzovacie subjekty, ktoré sa tohto reklamačného procesu a zhodnotenia oprávnenosti reklamácie môžu zúčastniť. Dlhodobo sa dovolávam zavedenia takéhoto inštitútu a som presvedčená o tom, že kategorizácia jednotlivých subjektov, ktoré môžu vstupovať do posúdenia reklamácie spolu so zavedením inštitútu posúdenie vlastne a tá kategorizácia, to odstupňovanie jednotlivých subjektov nám dá, poskytne aj návod, ako môžme vlastne objektivizovať technický stav jednotlivých výrobkov. Predsa je iný, iný posudok nám dá učená osoba, nejaký opravár, autorizované stredisko k danému výrobku, autorizovaný servis, ktorý je možno v nejakom prepojení v obchodnom vzťahu s predajcom, a očakáva sa, že iné stanovisko obsahovo aj formálne na vyššej úrovni nám dá akreditovaná a autorizovaná osoba. A takýmto spôsobom môžme dať odpoveď, jednoznačnú odpoveď nielen spotrebiteľovi, ktorý sa potrebuje čo najlepšie v mimosúdnom procese domôcť svojich nárokov, a takýmto spôsobom môžme nájsť konkrétny praktický návod, riešenie, ako odhaľovať rôzne výrobné vady, či už sú úmyselné, alebo neúmyselné, s ktorými pracujú výrobcovia a ktoré sú potom prenášané následne aj na predajcov.
Poukazujúc na toto riešenie, chcem už opakovane avizovať, že budem sa usilovať predložiť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Ja budem veriť, že aj po tých prestrelkách, ktoré máme za sebou, sa dokážeme na vec pozrieť konštruktívne z nadhľadu a dokážeme si možnosti riešenia bez afektu, bez nejakých emócií, bez nejakých animozít prebrať v záujme toho, aby sme hľadali riešenia, aby sme naozaj posilňovali dôveru spotrebiteľov v nákupy jednotlivých výrobkov. V tomto prípade ide viac-menej o prístroje, zariadenia a možno domáce spotrebiče, bielu a čiernu elektroniku.
Nedá mi, aby som záverom ale opäť neupozornila na to, že spolu s týmto návrhom a bodom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu ho doplním aj o to, čo trápi nielen mňa, ale trápi, už ako som včera avizovala, 45-tisíc dôchodcov, ktorým sú zrážané nemalé sumy, nemalé zrážky v prospech exekučných úradov. A tento pozmeňujúci návrh bude súvisieť s tým, aby sa výška odmien pre exekútorov znížila a aby sa proaktívne zo strany štátu, vlády vykonali opatrenia, ktorými bude preverená táto široká skupina najzraniteľnejších obyvateľov, aby tak nemuseli byť traumatizovaní neopodstatnene tým, čo momentálne nevedia ovplyvniť a o čom ani nevedia. Neviem posúdiť, aká je štruktúra tejto skupiny. Neviem posúdiť ani to, nakoľko je týchto 45-tisíc dôchodkov informovaných o prijatej legislatívne, ktorá bola schválená práve za účelom eliminácie a zníženia úžery so zámerom posilnenia spotrebiteľa na finančnom trhu.
Rovnako tak sa budem snažiť pri príležitosti otvorenia tohto zákona o ochrane spotrebiteľa, snažiť sa presvedčiť pozmeňujúcim, doplňujúcim návrhom, že podnety zo spotrebiteľskej praxe ma vedú k povinnosti predložiť návrh na zavedenie povinnosti predkladania predexekučných výziev jednotlivým spotrebiteľom. Lebo práve takýmto systémovým opatrením, preventívnym opatrením vieme množstvo ľudí, ktorí dnes sa ocitajú v exekučných konaniach, myslím, že sa to ráta už ani nie na desaťtisíce alebo na stotisíce, myslím, že tých ľudí je jeden milión, takýmto spôsobom, že by boli, mali možnosť sa voči spusteným exekučných konaniam brániť ešte v predexekučnom konaní formou svojich podaných námietok na predexekučné výzvy, vedeli by sme takémuto nežiaducemu stavu, veľkému nárastu exekúcií zabrániť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2015 10:45 - 10:47 hod.

Helena Mezenská
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2015 10:22 - 10:23 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No ja chcem opakovať, zdôrazniť vlastne to, o čo sa pokúšam od času, kedy tu som, že ak zvýšime nároky na odborné posudzovanie, na vydávanie odborných posudkov, na základe ktorého dochádza k zamietaniu reklamácií podaných spotrebiteľmi, nájdeme schodné a praktické riešenie nielen na to, ako objektivizovať dôvody zamietnutia reklamácie, voči ktorým sa spotrebitelia bránia, lebo mnohokrát tieto dôvody, pre ktoré predajcovia neuznávajú reklamácie, nie sú exaktne podložené, nie sú objektivizované, ale zároveň nájdeme aj schodné a praktické riešenie, ako odhaľovať prípadné úmyselné alebo neúmyselné výrobné vady, alebo napríklad aj toto úmyselné implantovanie kazítok, resp. čipov krátkej životnosti.
Chcem zdôrazniť, že ak by sa kategorizovali jednotlivé subjekty, ktoré môžu vstupovať do reklamačného procesu a môžu vydávať odborné stanoviská, tak takýmto spôsobom zvýšením významu vstupu čo najrelevantnejších inštitúcií akreditovaných, autorizovaných osôb vieme nájsť objektívne spôsob, ako sa s nízkou úrovňou vymožiteľnosti práva a únikovými postupmi predajcov, výrobcov vysporiadať. Iná vec je tá, kto tieto odborné posudky, kto tento proces odborného posudzovania uhradí. Toto je otázka, s ktorou sa bude potrebné vysporiadať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2015 9:49 - 9:51 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja sa vo vzťahu k vystúpeniu a výhradám pána Číža chcem naozaj za včerajšok ospravedlniť, že som vystúpila naozaj možno v obšírnejšom rozsahu, bolo to len preto, že naozaj dlhodobo postrádam a vidím nedostatky v zákone o ochrane spotrebiteľa, v systéme ochrany spotrebiteľa, ktoré v praxi zle dopadajú, nežiaduco dopadajú na spotrebiteľov.
V tomto kontexte chcem, ale ja, naopak, vítam tu diskusiu k tomu, aby sa zaviedol inštitút zákazu implantovania kazítok alebo čipov krátkej životnosti. Ja som neni odborník na to, aby som vedela teraz naozaj povedať, či tie kazítka existujú, alebo nie, nech je to predmetom rokovania parlamentu, lebo ak sa preukáže, že takáto kazítka sú, tak je potrebné posilňovať ochranu spotrebiteľa pri nákupe aj takýchto zariadení a spotrebičov.
Ale chcem poukázať na to, že ak by sa napríklad v zákone o ochrane spotrebiteľov zaviedol prostriedok a posilnenie autorizovaných, akreditovaných osôb, ktorý dnes v zákone nie je, na základe ktorého môžu spotrebitelia sa účinne brániť voči predajcom, ktorí im bezhlavo a mnohokrát neopodstatnene zamietajú reklamácie, tak by bol možno aj ten proces odhaľovania, exaktného odhaľovania možnosti montovania takýchto kazítok jednoduchší.
Ďakujem.
Skryt prepis