Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.5.2015 o 9:52 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2015 9:52 - 9:54 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja rovnako chcem podporiť argumentáciu aj to, s čím vystúpil pán poslanec Hlina, lebo keď som si čítala dôvodovú správu k tomuto zákonu o hospodárskej mobilizácii, neboli mi mnohé argumenty zrejmé, neboli objasnené určite, jednoznačne. To znamená, že tie otázky, ktoré položil pán poslanec Hlina, to sú otázky, s ktorými by som, ak by nevystúpil on, určite vystúpila aj ja. Naozaj naoko to vyzerá ako formálne predložený zákon, ale mám rovnako obavu o to, že tento zákon pojednáva o zabezpečení podmienok pre zabezpečenie tých základných obranných aj životných funkcií nášho obyvateľstva. A ja by som sa možno ani toho neobávala, že tu ide o nejaký netransparentný prevod správy zariadení hospodárskej mobilizácie zo štátu na nejaké súkromné subjekty, pretože prečítala som si, čo sú subjekty hospodárskej mobilizácie. Vo väčšine prípadov to sú vlastne subjekty, ktoré majú verejnoprávny rozmer. Skôr sa obávam toho, že ak sa vlastne takto bude decentralizovať a distribuovať správa a údržba technických zariadení na jednotlivých regionálnych článkoch alebo na tých nižšieúrovňových verejnoprávnych článkoch, či touto decentralizáciou nebudeme nejakým spôsobom ohrozovaní. Takže rovnako ma zaujíma, prečo, ak doteraz ten správca majetku technických zariadení bol určený, prečo teraz sa takýmto spôsobom jeho výkon, jeho pôsobnosť a zodpovednosť decentralizuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.3.2015 10:09 - 10:12 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní poslanci, pán navrhovateľ, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 406 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Miroslava Kadúca a Juraja Drobu na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 151/2014 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 147/2001 zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ja v priestore pre vlastnú úvahu na podporu tohto zákona len uvediem, že predkladaný návrh zákona považujem za jeden z konkrétnych a cielene zameraných opatrení, ktoré patria do súboru prijímaných opatrení pre posilnenie ochrany spotrebiteľa či už pred podomovým predajom, alebo pred rôznymi inými formami predaja tomu príbuznými, kde sa vo veľkej miere využívajú a používajú špekulatívne a nekalé marketingové praktiky. Teda rovnako ja ako navrhovateľ zákona nevidím nejakú vecnú alebo technickú, procesnú bariéru, prekážku, pre ktorú by tento návrh zákon nemal byť v prospech širokej spotrebiteľskej verejnosti prijatý a schválený.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2015 a v gestorskom do 4. mája 2015.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.3.2015 9:39 - 9:40 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No abstrahujúc od niektorých tvrdých výrazov a možno aj útokov, ktoré sa naozaj nepočúvajú ľahko, ja tento návrh podporím a stotožňujem sa s tou argumentáciou, ktorá vlastne smeruje k tomu odhaleniu slabej podpory pre drobný podnikateľský stav, pre samostatne zárobkovo činné osoby.
Naozaj vytvárať takú chiméru alebo taký obal okolo malých, stredných podnikateľov, že sú podvodníkmi v stave, keď naozaj čelíme kríze, keď je neistota, či už zákaziek, alebo aj vyplácania konkrétnych úkonov, je naozaj neprimerané.
Rovnako pociťujem antagonisticky nastavenú legislatívu aj prijímané opatrenia, hlavne čo sa týka daňových zákonov, a preto v plnej miere podporujem nielen túto argumentáciu, ktorú ste predniesli, pán Mihál, ale aj vecnú náplň pripraveného zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2015 19:00 - 19:02 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Áno. Aj keď ako spravodajkyňa nemám veľmi čo zhodnocovať, lebo diskusia k tomuto zákonu nebola otvorená, skôr to bol monológ, predsa len... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
V rámci rozpravy vystupujete, pani spravodajkyňa.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Aha, pardon, tak sa ospravedlňujem. Tak nedá mi, aby som bola dlžná tomuto zákonu, aby som nepredniesla svoj jednoznačný politický aj ľudský postoj. V plnej miere sa s týmto zákonom stotožňujem, v plnej miere sa stotožňujem so všetkým tým, čo pán poslanec s vytrvalosťou a odhodlaním tu opakovane k zdôvodneniu návrhu zákona predniesol.
Som presvedčená o tom, že lesy, lesné pozemky sú strategickým bohatstvom štátu a je našou zodpovednosťou ako zákonodarcov s najlepším vedomím a svedomím prijímať také opatrenia a také princípy, také etické štandardy, aby sme vedeli toto naše štátne prírodné bohatstvo čo najlepšie riadiť, zhodnocovať a zveľaďovať. Ak pretrvávajú pochybnosti o tom, ako sa nakladá so štátnymi lesmi a so všetkým tým, čo slúži ako predmet hospodárskeho využívania, myslím si, že niet protiargumentov alebo nejakých prekážok, pre ktoré by navrhované systémové opatrenia nemali byť prijaté a so všeobecným súhlasom schválené.
Tento predložený návrh zákona koreluje absolútne s vládnym programom a koreluje aj so záväzkami, ktoré pre nás ako občanov a verejných činiteľov vyplývajú z ústavy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

24.3.2015 18:29 - 18:31 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní poslanci, pán navrhovateľ, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 406 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Jána Mičovského a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2015 a v gestorskom výbore do 4. mája 2015.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2015 18:31 - 18:32 hod.

Helena Mezenská
Chcem poďakovať všetkým diskutujúcim, ktorí reagovali na môj príspevok, aj za to, že sú náchylní a pripravení náš návrh zákona podporiť.
Skryt prepis
 

19.3.2015 18:24 - 18:28 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážení prítomní poslanci, vážený pán spolunavrhovateľ, pani predsedajúca, my už tento spoločný návrh predkladáme tretíkrát a možno už tak zo zotrvačnosti človek zvažuje, či má význam návrh zákona s takýmto obsahom a nielen obchodným, ale aj politickým rozmerom opakovane predkladať a vyvíjať až, by som povedala, nadpriemerné úsilie na to, čo by malo byť samozrejmosťou. Veď predsa do obchodnej kultúry, do pestovania a rozvíjania obchodno-recipročných vzťahov predsa patrí taký štandard, reciprocita, že ak tá-ktorá súkromná spoločnosť pôsobí, podniká na komerčnom princípe, má dokonca garantovaný, chránený zisk Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pretože v prípade držiteľov povolení ide o prevádzkovateľov energetických sústav, prevádzkovateľov energetických zariadení, je predsa len normálne a štandardné, že ak je dotknuté územie alebo je obmedzené využívanie vlastníckeho práva kohokoľvek, tak je potrebné v rámci reciprocity zjednať náhradu. A ak na tomto území alebo na niečom, čo je predmetom vlastníckeho práva dotknutého vlastníka, generuje pravidelný opakujúci sa chránený a oprávnený zisk, je predsa normálne, že aj takto dotknutému vlastníkovi pozemkov prináleží opakovaná a chránená náhrada za obmedzenie užívania týchto pozemkov, za obmedzenie jeho vlastníckeho práva.
Takým najčastejším argumentom, ktorý k tomuto zákonu ešte v prvopočiatkoch odznieval zo strany vládnych poslancov, ale nielen vládnych poslancov, ak si dobre pamätám, tak jedným razom sa voči tomuto zákonu ohradil aj pán poslanec Přidal, bolo to, že ak by sa takýto mechanizmus, takýto oprávnený nárok vlastníkov ukotvil a schválil v zákone, tak by to negatívne dopadalo na široké spotrebiteľské skupiny, na odberateľov energetických služieb, služieb vo verejnom záujme, a to negatívnym dopadom na zvýšenie cien. Avšak takýto argument môžeme veľmi rýchlo znegovať a anulovať naším opätovne predkladaným návrhom, aby takáto recipročná oprávnená náhrada voči dnes ukrivdeným vlastníkom pozemkov bola zjednaná zo zisku, zo zisku týchto podnikateľských subjektov, energetických monopolov, nadnárodných spoločností. Ide tu teraz nielen o vytváranie korektných obchodných vzťahov, ide tu vlastne aj o naplnenie politického hľadiska, pretože ak toto nemá uskutočniť a nemá zastrešiť práva práve sociálna vláda, ktorá sa netají s tým, že má záujem eliminovať dopady nesprávnej privatizácie a prerozdeľovať hodnoty, prerozdeľovať zisky v prospech tých, ktorí sú buď ukrátení, alebo poškodení, na či už energetickom alebo inom trhu, tak kto iný, ak nie táto sociálna vláda má so všetkými desiatimi prijať takýto návrh a bez akýchkoľvek komentárov a argumentov ho schváliť.
Teda, samozrejme, ako spolupredkladateľka tohto návrhu zákona v plnej miere sa dnes za tento návrh prihováram, prihováram sa za všetkých dotknutých vlastníkov pôdy, vlastníkov pozemkov, na ktorých sa prevádzkujú distribučné siete, energetické siete, prípadne energetické zariadenia. Myslím si, že je najvyšší čas dať tieto vzťahy účastníkov na energetickom trhu do poriadku, aby takto súkromné spoločnosti, veľké spoločnosti nepodnikali na úkor našich občanov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.3.2015 17:27 - 17:29 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja len na margo tých kritických pripomienok, či už sa to týka pána poslanca Martvoňa alebo pána Suska, chcem uviesť, že na tom svojom postoji si trvám.
Už teraz Telekomunikačný úrad, pán poslanec Susko, aj keď nemáme tu súkromný monopol typu Deutsche Telekom, Slovak Telekom, nevie v dostatočnej miere a do dôsledkov ochrániť práva spotrebiteľov. Možno ako praktik to nepoznáte z praktickej roviny. Ale nie som si vedomá, nepoznám ani jeden prípad, ktorý sa ukázal ako oprávnený prostredníctvom riešenia súdu, že by Telekomunikačný úrad voči telekomunikačným operátorom porušujúcim práva spotrebiteľov, dal týmto spotrebiteľom za pravdu. Takže tieto moje obavy sú opodstatnené a sú reálne.
No a čo sa týka pána Martvoňa, no naozaj ma udivuje, ako sa podarilo vláde a ministerstvu spísať memorandum o porozumení, ak druhým dychom tá istá vláda a ministerstvo zdôrazňovalo, že Slovak Telekom, Deutsche Telekom nebol schopný ako majoritný vlastník uznať práva štátu ako minoritného vlastníka. Takže zotrvávam na tom, vaše argumenty alebo pripomienky ma nijakým spôsobom nepresvedčili o opaku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.3.2015 17:08 - 17:20 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, prítomní poslanci, dovoľte aj mne zaujať už opakovane postoj k pripraveným zámerom na prevod majetkových účastí Slovenskej republiky, teda štátu v spoločnosti Slovak Telekom.
V podstate tento svoj postoj už len zopakujem a opätovne zdôrazním, že prevod majetkovej účasti štátu v spoločnosti Slovak Telekom považujem z pohľadu prípravy a zabezpečenia kombinovanej formy predaja za otázny proces a z pohľadu vládnych prísľubov, deklaratórnych vyhlásení a téz o posilňovaní vplyvu štátu v strategických odvetviach tento návrh a tieto zámery prevodu majetkových účasti považujem za protirečivé a rozporné. (Ruch v sále.) Asi chvíľu počkám, lebo ešte je tu rušno a mňa to naozaj ruší, takže počkám na poslancov, ktorých táto téma nezaujíma, aby buď odišli, alebo sa utíšili, myslím si, že ide o dosť závažnú vec, ide o riadenie a vysporiadanie sa s podielom štátu v strategických odvetviach.
I keď oblasť telekomunikačného trhu svojím významom sa nemôže rovnať energetickému trhu a záujmu, snahám štátu zabezpečiť svoj vplyv a svoju účasť v energetických odvetviach, napriek tomu si myslím a dokonca som presvedčená o tom, hlavne po tom, ako pred týždňom tu bolo prednesené, ako sa podarilo štátu nadobudnúť vplyv v takých spoločnostiach ako TRANSPETROL, vo Vodnej elektrárni Gabčíkovo, spomínal sa tu aj opätovný nákup neziskovej matky SPP, považujem tento postup a zámer odpredať podiel štátu spoločnosti Slovak Telekom za niečo, čo sa odchyľuje od stratégie aj od konceptu vlády aj ministerstva zefektívňovať pôsobenie štátu v strategických odvetviach.
V samotnej dôvodovej správe sa jasne uvádza, že spoločnosť Slovak Telekom je lídrom v poskytovaní služieb na telekomunikačnom trhu, rovnako je najväčším slovenským multimediálnym operátorom s dlhoročnými skúsenosťami.
A berúc do úvahy aj to, čo tu odznelo, uvedomujúc si, že privatizáciu tohto podniku na začiatku alebo prelome rokov deväťdesiatych a roku 2000 má na svedomí, respektíve na svojej politickej zodpovednosti predošlá vláda, vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá uzavrela takýmto spôsobom, a to si dovolím povedať úplne jasne a otvorene, pre štát nevýhodnú privatizačnú zmluvu, napriek tomu som presvedčená, že v kontexte takto nesprávne uskutočnenej privatizácie sa očakávalo a stále sa očakáva, že vláda vyvinie maximálne úsilie na to, aby našla legislatívne nástroje na to, ako zjednať opravu, ako zjednať nápravu a ako prehodnotiť obsah a dopady privatizačnej zmluvy tak, aby na Slovensku štátu nediktovali nadnárodné monopoly, ale aby štát mal zvrchovanú moc a dohľad, kontrolu nad akýmkoľvek, nielen nadnárodným subjektom, ale aj subjektmi menšieho významu. Veď takýmto krokom, takýmto opatrením a samotným priznaním ministra vlády v tejto dôvodovej správe, že vláda a štát nemal reálny dosah na riadenie tejto spoločnosti, ponímajúc, že nemal ani reálny dosah na vyplatenie dividend, priznávame druhým dychom, že tento štát neriadi vláda, neriadia ministri, neriadia ministerstvá, ale že ho riadia nadnárodné subjekty. Tak s takýmto konštatovaním, s takýmto zdôvodnením sa ja ako radová poslankyňa naozaj neviem stotožniť. Toto je naozaj pre mňa vecou zásadnej kritiky, praniera, toto je naozaj pre mňa neprípustné, aby sme my na oficiálnej pôde parlamentu demonštrovali a nejakým spôsobom sa podriaďovali svojvôli alebo nejakému diktátu nadnárodných monopolov, ktoré nás pripravujú o zvrchovaný, suverénny a riadny dohľad aj ako minoritného vlastníka v strategických odvetviach.
Ak taký bol postoj vlády, čo sa týka možnosti riadenia a kontroly pri uplatňovaní práv minoritného vlastníka, ja si neviem predstaviť na základe uskutočnenej doprivatizácie, akým spôsobom a kto bude zabezpečovať ochranu spotrebiteľov na telekomunikačnom trhu, pretože už aj pán poslanec Miškov naznačil, že s najväčšou pravdepodobnosťou prevody vlastníctva štátu v spoločnosti Slovak Telekom skončia napokon v rukách majoritného vlastníka Deutsche Telekomu. Teda je predpoklad, že sa tu vytvorí takýto monopol, súkromný monopol. A teda pre mňa je naozaj otázkou, akým spôsobom bude zabezpečená kontrola a dohľad nad telekomunikačným trhom v uplatňovaní práv voči spotrebiteľom, ak sa rozhodne takýto monopol zneužívať svoju dominanciu. Predkladaný materiál ani slovkom, ani jednou vetou sa nezmieňuje a nevyjadruje k tejto veci. A všetci, ako tu sme, či už poslanci alebo ministri, sme zodpovední za to. A máme chrániť, preventívne chrániť práva ľudí pred či už súkromnými alebo štátnymi monopolmi. Akým spôsobom bude môcť s rešpektom a autoritou, v akom množstve bude môcť do ochrany telekomunikačného trhu vstupovať Telekomunikačný úrad, keď s takýmto nadnárodným monopolom, nadnárodným subjektom si nevedela poradiť ani vláda, ani ministri? Ako ma chcete presvedčiť, pán minister, na základe tohto materiálu, aj toho, čo tu odznelo, čo bolo zdôvodnené, že s týmto nadnárodným subjektom, nadnárodným súkromným monopolom si bude vedieť poradiť Telekomunikačný úrad a jeho zástupcovia? Teda zásadná otázka okrem toho, na čo som upozornila v prvom prípade, rozporu deklarovaných téz o posilňovaní vplyvu štátu v strategických odvetviach, ma zaujíma, aký bude nástroj, mechanizmus ochrany spotrebiteľov pred možným zneužitím dominancie, už teraz nie majoritného vlastníka, ale v podstate monopolnej spoločnosti.
V neposlednom rade sa dotknem a podčiarknem význam podnetu pána poslanca Mikuša. Ja taktiež si pamätám, či už z oficiálnej úrovne alebo z neoficiálnej úrovne postrehla som informácie o tom, že predpokladaný objem inkasovanej sumy za predaj sa viazal na sumu jednej miliardy eur, avšak v materiáloch zmienka o predpokladanej sume, za ktorú sa bude majetková účasť štátu predávať, sa vôbec nespomína. Môžem vlastne len nadviazať na to, jeden jediný číselný údaj, ktorý sa vzťahuje na výšku majetku, majetkovú účasť štátu, súvisí s určením hodnoty akcií 34 % majetkovej účasti štátu, ktoré sú v zastúpení ministerstva hospodárstva, určené na sumu 293,798 mil. A potom je to majetková účasť štátu alebo majetková účasť Fondu národného majetku. To je 129,616 mil. eur. Ak to spočítame, vychádza to približne na objem 424 mil. eur, čo je takmer viac ako o polovicu menej, ako sa predpokladalo pôvodne možno pred rokom, rokom a pol, keď sme zachytili informácie o tom, že predpokladaná výška, za ktorú bude štát svoj podiel v Telekome predávať, bude približne vo výške jednej miliardy.
No a v konečnom dôsledku mojej pozornosti neunikla ani absentujúca informácia o tom, akým spôsobom a na čo budú účelovo viazané prostriedky, ktoré sa z predaja majetkového podielu štátu zinkasujú. Predtým som okrem informácie o tej jednej miliarde zachytila aj informácie o tom, že tieto prostriedky budú investované do zlúčenia zdravotných poisťovní do jednej zdravotnej poisťovne. Dnes v tomto materiáli, hoci je pomerne rozsiahly na rozdiel od iných dôvodových správ, niet o účelovom viazaní a účelovom využití získaných prostriedkov ani slovo, ani zmienka.
Na záver môjho príspevku chcem tiež zdôrazniť, že prevod a vôbec návrh prevodu majetkových účastí štátu považujem v takejto podobe za otázny materiál, otázny proces, aj kvôli tomu, čo už tu bolo spomenuté. Na jednej strane štát tvrdí, že nemá reálny dosah na riadenie Slovak Telekomu, nemá žiaden vstup ani možnosť ovplyvňovať svoj záujem minoritného vlastníka o vyplatenie podielu z dividend, a na druhej strane protirečivo vyznieva to, že sa podarilo ministerstvu hospodárstva spísať pakt alebo memorandum o porozumení, kde spoločne so spoločnosťou Deutsche Telekom štát a ministerstvo s Fondom národného majetku sa dohodli a odkomunikovali spôsob a prípravu predaja podielu štátu v tejto spoločnosti. Porovnávajúc tieto dve skutočnosti naozaj sa možno domnievať, že argumenty, ktoré sú predpokladom spustených úvah o predaji podielu štátu spoločnosti Slovak Telekom, neboli dôvodné a sú prednesené nielen v dôvodovej správe, ale aj na pôde tohto parlamentu v zavádzajúcej forme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2015 15:56 - 15:58 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážený pán navrhovateľ, prítomní poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 406 určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Alojza Přidala, Júliusa Brocku a Jozefa Mikuša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2015 a v gestorskom výbore do 4. mája 2015.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis