Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.1.2015 o 17:50 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.1.2015 17:50 - 17:51 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážení páni, asi ste ma správne nepočúvali. Ja som nehovorila o otvorení možnosti pre pripomienkovacie konanie. Ja som hovorila o zahrnutí neadvokátov, ktorí sa profesionálne venujú ochrane práv ľudí a chodia na súdy, o ich zaangažovaní a zahrnutí do pracovnej rekodifikačnej skupiny. Takže ak by ste ma dobre počúvali, prosím vás pekne, tak by ste asi vedeli rozlíšiť rozdiel medzi tým, aké môže mať očakávania ten, kto predkladá pripomienky k navrhovaným úpravám, a aké je to byť priamo členom diskusie aj tej pracovnej skupiny, ktorá tieto návrhy priamo vytvára. Ja si myslím, že v tom je zásadný rozdiel. Dokonca som o tom presvedčená. A verím, že tento rozdiel viete rozlíšiť aj vy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.1.2015 17:37 - 17:46 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, prítomní poslanci, pán minister, dovoľte aj mne, aby som sa v krátkosti vyjadrila aj na základe už vypočutej diskusie tak rámcovo vlastne k predkladaným návrhom zákonov, ktoré majú vlastne prispieť k takej, by som povedala, rekonštrukcii súdneho režimu alebo možno aj metaforicky renesancii súdnictva na Slovensku.
To, že súdnictvo na Slovensku nefunguje nielen podľa našich predstáv, ale hlavne podľa predstáv ľudí dostatočne efektívne, dynamicky a účinne, o tom sa vzájomne, samozrejme, nemusíme presviedčať a ja by som, samozrejme, takúto výzvu aj takýto proces uskutočnených zmien, samozrejme, vítala, avšak moja kritika sa vzťahuje predovšetkým na to, na kritiku toho vášho tvrdenia, že do tohto procesu ste zapojili rôznorodé skupiny.
Samozrejme, že takáto vážna úprava, ktorá vlastne bude vytvárať súbor noriem a pravidiel, verím, že nie pre niekoľko rokov, ale niekoľko desaťročí, si vyžaduje čo najširšiu celospoločenskú diskusiu realizovanú na čo najširšej celospoločenskej platforme, kde budú zahrnuté názory, poznatky, skúsenosti z aplikačnej praxe, z teórie, z viacerých hľadísk, nielen politických, ale aj tematických. A aj napriek tomu, že v dôvodovej správe sa uvádza, že táto rôznorodá skupina, teda tá rekodifikačná komisia bola tvorená zo sudcov, advokátov, exekútorov, notárov, expertov na právnu históriu či európske právo, mňa veľmi mrzí, že do tohto procesu neboli napr. zahrnutí aj zástupcovia niektorých profesných združení, ktoré sa venujú či už ochrane práv spotrebiteľov, alebo aj ochrane obetí násilia, alebo potom aj iných. Však tu máme nielen kolegov, ktorí sú poslancami a zároveň aj zástupcami určitých mimovládnych organizácii zameraných a zacielených na ochranu práv znevýhodnených skupín obyvateľstva. Som teda presvedčená o tom, že ak teda sa posúva ďaleko špeciálnejšia a detailnejšia, konkrétnejšia diskusia a príprava týchto návrhov, či už na máj, alebo na jeseň, takže si pán minister, ktorý neviem, či ma teraz počúva, asi ma ani nepočúva vôbec, mu to je možno jedno.
Chcem vás veľmi pekne poprosiť, ak naozaj idete vystavať tento koncepčný a systémový materiál na dlhé obdobie, na materiál, ktorý, alebo teda súbor právnych noriem, ktorý má presiahnuť vládu jednej strany, ktorý má byť nadčasový, aby ste do tejto rekodifikačnej skupiny, pracovnej skupiny zapojili čo najširšiu odbornú verejnosť. Jednoducho tam postrádam zástupcov mimovládnych organizácií.
A teraz nepoukazujem, aby som ušetrila pána Martvoňa kritiky a faktickej na to, že som v konflikte záujmov, že tu zastupujem len práva spotrebiteľských združení, záujmy spotrebiteľských združení. Naozaj vás chcem veľmi pekne a dôrazne požiadať o to, aby, ak si nechávame väčšiu časovú rezervu, aby do tohto prípravného procesu, do tejto pracovnej rekodifikačnej skupiny boli zapojení aj zástupcovia týchto záujmových združení, ktorí aj napriek tomu, že nie sú profesionáli, nemajú právnické vzdelanie, chodia ľudí zastupovať na súdy. Pomáhajú im s vymožiteľnosťou práva, a to práve preto, že ľudia zo znevýhodnených sociálno-ekonomických skupín jednoducho na advokátov zdroje nemajú. A ja som presvedčená o tom, že ak tu vytvárame takýto právny poriadok a pripravujeme návrhy na zmenu súdneho režimu, tak jedným z tých cieľov okrem zvýšenej efektívnosti, transparentnosti v súdnictve je aj zlepšenie prístupnosti k spravodlivosti a právu. Hádam nám všetkým záleží na tom, aby k právu a k spravodlivosti mali prístup aj ľudia, ktorí sú nemajetní. A prax ukazuje, že ľudia, ktorí nemajú prostriedky na advokátov, jednoducho na súdy môžu zabudnúť aj na podávanie žalôb, aj na ochranu a vymoženie svojich práv.
Tak, prosím vás pekne, ak myslíte svoj záujem, ak je ten váš záujem o zvýšenie vymožiteľnosti práva vážny a nielen selektívny, že tento záujem slúži len na vymoženie práv, obhajobu tých, ktorí na to majú prostriedky, zahrňte do tejto rekodifikačnej skupiny, pracovnej skupiny aj zástupcov mimovládnych organizácií. A to nielen preto, aby sme tak vytvorili ustálené normy a pravidlá, ktorými sa budeme riadiť niekoľko desaťročí, ale aj preto, aby sa o tejto vašej snahe, o tejto príprave dozvedela široká odborná aj laická verejnosť. Nebyť poslankyňou, ja vôbec o takomto, o príprave takejto reformy v súdnictve vôbec neviem.
Takže vo vlastnom záujme, ak vám naozaj záleží na tom, aby tento pripravovaný, pripravovaná reforma súdnictva zastrešovala všetky poznatky, všetky skúsenosti, aby bola ustálená, zahrňte do prípravy týchto návrhov všetkých, všetkých, ktorí k tomu majú čo povedať. Aj napríklad naši zástupcovia legislatívneho tímu z hnutia Obyčajných ľudí vyjadrili svoju pripomienku, kritickú pripomienku, že vecné návrhy, ktoré boli nie politického, nie ideologického charakteru, chceli predložiť a nemali kam. Tak ja si myslím, že nemáme pripravovať zákony a pravidlá na dlhú dobu v uzavretom okruhu, ale máme pripravovať pravidlá tak, aby všetci tí, ktorí sa vecou odborne zaoberajú, mohli svoje poznatky predložiť, mohli obohatiť tento materiál skúsenosťami, ktoré sa osvedčili v praxi a ktoré je potrebné zapracovať do právneho poriadku, do zákonov. Toto je jedna vážna, vážna výhrada z mojej strany.
Druhá vec, ktorú chcem pripomienkovať, a to zase dúfam, pán Martvoň, že zdržíte komentárov na tému posilňovania mimosúdneho riešenia a posilňovania mediácie ako takej. Bolo tu sústredené úsilie od roku 2004, pán Lipšic o tom dobre vie, bol vtedy ministrom, kedy sa zákon o mediácii prijímal, sme boli vlastne ako jedna z prvých stredoeurópskych krajín, ktorá vlastne tento zákon prijala. Na to sa viazalo aj to, že množstvo ľudí, ktoré videlo perspektívu práve v tom, ako sa realizovať pri riešení mimosúdnych sporov v nízkopredmetových vzťahoch, dokonca aj uskutočnila a prešlo rôznymi kvalifikačnými školeniami, kde získali oprávnenie vstupovať ako mediátor do mimosúdnych sporov, a napriek tomu pre mňa je veľkým údivom, veľkým prekvapením, že v príprave takéhoto materiálu, koncepčného materiálu sa s formou mimosúdneho riešenia, mediácie ako s účinným nástrojom a rýchlym nástrojom riešenia sporov vôbec nepočíta. Takže ak sa prihováram za rozšírenie tejto pracovnej skupiny, a nie preto, opakujem pre pána Martvoňa, že som v nejakom konflikte záujmov, ale preto, že jednoducho je potrebné posilňovať formy mimosúdneho riešenia, prihováram sa za to, aby súčasťou tejto rekodifikačnej skupiny a tvorby tohto materiálu pravidiel boli aj mediátori. Ak máte k tomu výhradu, bude ma naozaj zaujímať zdôvodnenie toho, prečo to nie je možné.
Naozaj ešte raz chcem zdôrazniť, že ja oceňujem snahu aj ambíciu, odvahu pustiť sa do reformy súdnictva, ak to poviem v skratke, ale očakávam od toho naozaj to, že to bude návrh, ktorý bude odrazom nazbieraných skúseností z aplikačnej praxe všetkých ľudí, ktorí sa vymožiteľnosti, právu venujú, že to nebude len vecou úzkej a uzavretej skupiny sudcov, notárov, vybraných ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 14:41 - 14:43 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Abstrahujúc od všetkých politických vzťahových animozít, ktoré sú v tejto etape zrejme na pôde parlamentu neodmysliteľné, poukázali ste, pán poslanec, na jeden závažný fakt, skutočnosť. Je to neodškriepiteľný fakt, že priepasť medzi ľuďmi sa v sociálno-ekonomickej oblasti zväčšuje a to je aj pre mňa v podmienkach, že je pri moci sociálna vláda, veľkým sklamaním. A preto aj dnes túto schôdzu ponímam ako predpoklad na to, aby sme hľadali riešenie.
Jednoducho, ak tu naozaj tak veľmi sú nevyhnutné a tak veľmi prepotrebné nadnárodné monopoly, či už v energetike, alebo v doprave, ktoré si generujú aj zo štátnych peňazí, verejných peňazí ročne 42-miliónové zisky, je najvyšší čas, aby sme hľadali nápravu, aby sme začali vyvažovať túto veľkú asymetriu. Na jednej strane máme 10-tisíce ľudí, nezamestnaných ľudí, ktorí sú v biede, sú núdzni, a na druhej strane tu upevňujeme a posilňujeme moc nadnárodných monopolov. Bol tu predkladaný zákon ako jeden prostriedok na to, ako túto asymetriu zmeniť, ako ju napraviť.
Ja si myslím, že je najvyšší čas na to, aby sme sa vážne zamysleli nad zvýšením dane pre nadnárodné monopoly, nadnárodné subjekty v prospech získania zdrojov pre ľudí, ktorých počet tu dnes zo dňa na deň narastá, a ľudí, ktorí sú v biede a v núdzi v našej krajine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.12.2014 13:34 - 13:36 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No a teraz mi povedzte, prítomní páni poslanci, ministri tu už nie sú, čo si má o tomto všetkom myslieť obyčajný človek, obyčajný poslanec? Jedna strana druhej vytýka akých chýb, nedostatkov, zlyhaní sa dopustila. A teraz mi povedzte, naozaj, dajte mi návod, vážení páni poslanci prítomní, aký z toho si má urobiť záver obyčajný človek, obyčajný poslanec?
Všetko som sa tu dnes dozvedela. Kto aké chyby napáchal počas vlády, teda toho času, kedy bol pri moci. Ale jedno podstatné, kvôli čomu sa aj dnes účastnia na tejto mimoriadnej schôdzi, mi tu chýba: kde budeme hľadať riešenie? Vieme nastaviť našu diskusiu dnes tak, že ideme hľadať riešenie? Ak sa chyby dopustila jedna, druhá strana, povedzte mi, prosím vás pekne, kde bude riešenie?
Ideme vrátiť do rozpočtu 135 mil. korún, ak teda naozaj tie argumenty opozície sú opodstatnené? Ideme sa zamyslieť nad návrhom, ktorý tu predniesol poslanec Lipšic o tom, že ideme zvýšiť daň nadnárodnému monopolu spoločnosti SkyToll? Vieme byť konštruktívni?
Páčilo sa mi, ako vystupoval práve pán poslanec, pardon, pán podpredseda Figeľ, keď hovoril o konštruktívnom prístupe opozície a vládnej strany. Sme schopní toto učiniť? Sme schopní hľadať styčné plochy? Bude tu raz aj zastúpený hlas občana, potreba občana? Vieme nasmerovať našu spoločnú diskusiu na tento spoločný cieľ? Očakávam to od vás.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2014 17:59 - 18:01 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Nielen že som spolupredkladateľkou tohto návrhu zákona, ale skutočne aj v tejto rozprave faktickou poznámkou si dovolím podporiť jednoznačne potrebu sfunkčnenia referenda, a to preto, že je tu jednoznačná spoločenská objednávka po prijatí takéhoto inštitútu, po prijatí takéhoto zákona, ktoré zníži potrebné kvórum. Žiaľ, v súčasných politicko-občianskych podmienkach sa ukazuje, že mnohokrát politici v tej svojej poslaneckej praxi odbiehajú od sľubov, ktoré ľuďom vo voľbách dajú. A sami sme boli v priebehu doterajšej činnosti svedkami mnohých zákonov, ktoré hlavne navrhovala opozícia, ktorými upozorňovala práve na protirečenia a asymetriu, na neplnenie daných volebných sľubov a, žiaľ, práve pre presilu politickej moci takéto zákony potrebné a prospešné ľuďom neboli prijaté a neboli prijaté v podmienkach žiadnej vecnej, odôvodnenej protiargumentácie. S takýmto stavom sa nemožno stotožniť, a preto je nevyhnutné tomuto zákonu pripísať ten význam, ktorý mu právom patrí. Prijatím tohto zákona budeme akceptovať a zohľadňovať oprávnenú a dôvodnú požiadavku občiansky sa aktivizujúcich ľudí. Okrem toho sprievodným zmyslom takéhoto sfunkčneného referenda bude aj zvýšenie osvety a objektívnej informovanosti našich občanov. Takže nevidím dôvody, pre ktoré by tento zákon nemal byť prijatý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2014 10:17 - 10:19 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No, myslela som, že sa nezapojím, ale predsa len zapojím sa do tejto diskusie takou aspoň krátkou faktickou poznámkou. Ja tento váš zákon, pán poslanec, podporím, a to hlavne kvôli tomu, že sledujem, vnímam ten trend ústupu ľudí od toho, aby sledovali, a to nielen verejnoprávne médiá, ale elektronické médiá ako také aj printové médiá, pretože ich dôvera v obsah ponúkaných informácií klesá. V mnohých prípadoch sa sťažujú mnohí občania, ktorí sa aktívne zaujímajú o občianske, spoločenské a politické dianie. Upozorňujú na to, že tá objektivita, nezávislosť podávaných informácií cez doterajšie dostupné médiá nie je na požadovanej úrovni. A rovnako si myslím, že je nespravodlivé, ak tí občania, ktorí vôbec, aj takých máme, vôbec nevyužívajú tieto informačné zdroje ani verejnoprávnu televíziu, dokonca nemajú ani televízor ako zariadenie, ako aparát, tak že by mali byť nútení formou koncesionárskych poplatkov prispievať do štátneho rozpočtu. Takže tá adresnosť, po ktorej touto formou zákona voláte, je dôvodná, je opodstatnená. Podporím tento zákon.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.12.2014 19:20 - 19:21 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No v tejto pokročilej hodine je naozaj veľmi ťažké hovoriť k prázdnej sieni, k prázdnemu plénu. Ak teraz vlastne v závere vystúpim, tak už s takou nádejou, že aspoň teda niekto sleduje internet a možno si to bude môcť niekto pozrieť zo záznamu. Naozaj takýto nezáujem o možné sledovanie diskusie k zákonu o stavebnom sporení považujem za prejav veľkej ignorancie a rezignácie na potreby a problémy dnešnej doby. Neviem, čo mám k tomu povedať, ale naozaj si myslím, že tá neúčasť poslancov v parlamente by mala byť signálnom aj pre občanov. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) No na námestia, ale viac-menej poslanci, možno aj vládni poslanci tu majú sedieť. Takže tento nezáujem si neviem vysvetliť. (S úsmevom povedané.) A verím, že na základe toho aj dotknutí občania sa budú vedieť zariadiť a z toho vyvodiť pre politikov, ktorých si zvolili do parlamentu, zodpovednosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.12.2014 19:04 - 19:10 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Tak dobrý večer prajem všetkým, aj vám, pán predsedajúci, aj tým ostávajúcim prítomným poslancom, ktorí tu zotrvali aj v túto večernú hodinu. Nebudem vás veľmi zdržiavať. Dovoľte mi, aby som vám prezentovala dôvody, pre ktoré som sa rozhodla dať do pléna a na rokovanie na túto schôdzu zákon o stavebnom sporení.
V programovom vyhlásení vlády na práve prebiehajúce volebné obdobie sa vláda Slovenskej republiky zaviazala okrem iného zamerať sa aj na podporu bývania. V bytovej otázke sa mala zvýšiť celková úroveň bytovej výstavby tak, aby bolo primerané bývanie pre obyvateľstvo viac dostupné.
Jednou z podpôr bývania poskytovaného obyvateľstvu zo strany štátu je štátna prémia, ktorá prislúcha tým, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení. Je to cielený špecifický prostriedok, ktorý v podstate z tých opatrení a konkrétnych nástrojov pre podporu bývania je svojím spôsobom aj najznámejší, avšak keď som si pozrela prehľad vývoja toho, ako sa vyvíjala výška ročného vkladu pre získanie maximálnej výšky štátnej prémie, zistila som, že v diapazóne rokov 1993 až po rok 2015 napriek tomu, že sa zvyšuje výška ročného vkladu, a tá sa zvyšuje teda naozaj podľa mňa neúmerne, je trojnásobne vyššia, tak paradoxne práve výška štátnej prémie sa trojnásobne znížila. Nemožno hovoriť, samozrejme, o tomto vývoji len v kontexte a na pozadí súčasnej vlády. Možno toto zhodnocovať aj na pozadí predošlých vlád. Takýto negatívny a nepriaznivý vývoj, takáto nepriama úmera je, samozrejme, pre mňa signálom toho, že programové vyhlásenia vlády nekorešpondujú so skutkovým stavom a sú vo výraznom protirečení. Preto si myslím, že je tu dôvod na nápravu, je tu dôvod pre to, aby sme sa vážnejšie zamysleli nad možnosťami posilnenia a podpory rozvoja bývania práve prostredníctvom konkrétneho, zacieleného nástroja. A tým je výška štátnej prémie. Navrhujem v tomto zákone, aby sa táto výška štátnej prémie zvýšila.
Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. septembra 2014 o výške štátnej prémie na rok 2015 sa stanovilo, že v roku 2015 bude maximálna výška štátnej prémie stanovená na 66,39 eura. Rozdiel oproti predošlým rokom však spočíva v tom, že na získanie tejto maximálnej štátnej prémie budú sporitelia paradoxne musieť nasporiť výrazne viac, kým v roku 2014 bolo potrebné nasporiť sumu 781,06 eura pri 8,5 % podiele z ročného vkladu, už v roku 2015 to bude až 1 207,09 eura pri 5,5 % podiele z ročného vkladu. Tento nepomer ukazuje, javí sa, že vláda Slovenskej republiky prijíma také opatrenia, že sporiteľ musí každý rok nasporiť vyššiu a vyššiu sumu, pričom odmena vo forme štátnej prémie je pre stavebného sporiteľa od roku 2006 nemenná, zostáva na tej istej sume, na tej výške 66,39 eura. Možno uviesť, že štát v ostatnom období v oblasti podpory bývania nielenže stagnuje, ale dokonca rezignuje na odôvodnené potreby obyvateľov, ktorým náklady na zabezpečenie si vlastného bývania ako primárnej potreby neustále rastú.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zvýšiť maximálnu výšku štátnej prémie stavebného sporenia, a to zo sumy zo 66,39 eura na sumu 100 eur a súčasne aj zvýšiť minimálnu hranicu percentuálneho podielu, podľa ktorého sa vypočíta štátna prémia, a to z 5 % na 9 % z ročného vkladu. Takto nadstavený systém by pre občana znamenal, že mu stačí ročne nasporiť najviac sumu 827 eur, aby získal maximálnu prémiu vo výške až 100 eur. Takže potrebná výška ročného vkladu by z 1 207 eur poklesla na 827 eur.
Uvedený predkladaný návrh zákona bude mať, prirodzene, negatívny vplyv na rozpočet. Predpokladá sa, že sa tak zvýšia nároky na štátny rozpočet o 18 mil. až 20 mil. Avšak, naopak, bude vyvolávať pozitívne sociálne vplyvy, dôsledky, zvýši motiváciu sporiteľov a bude mať, samozrejme, aj pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské sféru, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Ešte by som chcela uviesť, že týmto spôsobom a schválením tohto zákona by sa okrem podpory rozvoja bývania súčasne pomohlo realizovať a napĺňať funkciu štátu, a to vychovávať ľudí k efektívnemu hospodáreniu a šetreniu finančných prostriedkov bez toho, aby sa zadlžovali. A navyše je takéto opatrenie primerané a dosiahnuteľné pre sporiace účely občanov v nadväznosti na výšku priemernej mzdy na území Slovenskej republiky, ktorá je približne okolo 800 eur.
Záverom ešte uvediem, že verím, že tento navrhovaný zákon bude prijatý s pochopením a že na základe zásady konštruktívnej spolupráce medzi opozíciou a vládnou stranou v záujme pokrývania a plnenia existenčných a primárnych potrieb ľudí bude aj tento návrh schválený. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 15:30 - 15:32 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja by som ešte chcela upresniť a ozrejmiť ten môj postoj k tomu, že ja by som bola oveľa radšej, ak by sa tu uskutočňovalo zásobovanie a výroba tepla prostredníctvom centrálnych dodávok, ale v týchto súčasných podmienkach, reálnych podmienkach, keď nie je dôsledná ani účinná kontrola prostredníctvom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, a dokonca aj tí výrobcovia a dodávatelia tepla podľa môjho názoru a aj presvedčenia nevykonali potrebné racionalizačné a úsporné opatrenia tak, aby tá dodávka bola efektívna, ak by to vykonali naozaj dôsledne a systematicky, aj keby sme garantovali a chránili to právo na slobodu výberu toho-ktorého dodávateľa alebo spôsobu zásobovania teplom, tak ak by naozaj tá účinná a systematická racionalizácia v rámci CZT-čiek prebiehala, mnohí odberatelia by vôbec neboli nútení ani by neboli nejakým spôsobom vedení k tomu, aby sa od centrálneho zásobovania teplom odpájali. Ja by som bola naozaj oveľa radšej, ak by naozaj tak, ako aj iné energetické odvetvia boli pod čo najväčšou ochranou štátu, aby či už štát alebo mestá tam mali svoj vplyv, aby si uchovali túto kontrolu. Ale, žiaľ, nestalo sa tak. A my teraz vlastne v dôsledku toho, že to centrálne zásobovanie teplom nie je pre mnohé bytové domy efektívne, sme podľa môjho názoru povinní umožniť ľuďom v rámci slobody výberu a liberalizácie trhu hľadať efektívnejšie riešenie. My im v tom naozaj nemôžeme brániť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.12.2014 15:03 - 15:05 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Přidal, ak malí centrálni výrobcovia alebo dodávatelia tepla majú záujem uchovať si dominanciu, monopolné postavenie na tepelnom energetickom trhu, tak sa mali starať o to, dlhšie obdobie no už možno vlastne bilancovať v diapazóne niekoľkých rokov, mali sa usilovať o to, aby racionalizovali a zefektívňovali túto dodávku. A prečo my chceme teraz odberateľom, jednotlivým bytovým domom brať ich právo na zefektívnenie na možnosť vytvorenia dodávky tepla takým spôsobom, ktorý je pre nich lacnejší a efektívnejší? Ukázalo sa, že mnohé bytové domy, ktoré si vytvorili vlastné domové alebo aj bytové kotolne, si dnes zabezpečujú teplo ďaleko efektívnejšie. Prečo chceme týmto odberateľom brať toto právo? Naozaj sa to prieči zásadám liberalizácie energetického trhu. A prieči sa to slobode výberu toho-ktorého odberateľa pri voľbe typu tej-ktorej formy zásobovania energiou. S takýmto stanoviskom nemožno súhlasiť, lebo takéto stanovisko prispieva len ku konzervácii dominancie a monopolného postavenia jednotlivých subjektov, ktoré, žiaľ, v mnohých prípadoch zneužívajú toto svoje postavenie, čoho dôsledkom je poškodzovanie konečných odberateľov, príjemcov tepla.
Skryt prepis