Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.12.2014 o 12:13 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.12.2014 12:13 - 12:14 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja nebudem zdržiavať, ja len chcem krátko povedať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Číž, Miroslav, podpredseda NR SR
Nie. Len som nevidel, pardon.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
... že tento návrh zákona podporím. Pretože považujem za slušné, aby každý, kto sa dopustí omeškania tej-ktorej platby či už hlavne z neúmyselného konania, tak považujem za slušné, aby bol vyzvaný k tomu, že k takémuto nedorozumeniu došlo.
Takže v plnej miere túto vašu legislatívnu iniciatívu a snahu podporujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2014 10:06 - 10:08 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 356 určil za spravodajkyňu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Zsolta Simona na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ja len dodám, že tento zákon určite a tento návrh pána poslanca ja aj ako spravodajkyňa podporím, pretože ho považujem za dôvodný a považujem ho za návrh, ktorý bude viesť k zvýšeniu transparentnosti a informovanosti pri splnení cieľa efektívneho využívania verejných prostriedkov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a rovnako Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2014 12:32 - 12:33 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán spravodajca, prítomní poslanci, nebudem vystupovať dlho k tomuto zákonu, pretože viac-menej chápem, že vlastne hlavným zmyslom jeho prerokovania je splnenie takej technokratickej povinnosti, transpozičnej povinnosti a zosúladenia zákona s európskym právom. Ale zrejme iná možnosť predniesť to, čo má už dlhodobejšie trápi, pri inom zákone nebude.
Čím ďalej, tým viac ma upozorňujú naši či už slovenskí producenti slovenských pôvodných potravín alebo aj predajcovia týchto rýdzo pôvodných slovenských potravín na nedostatočnú pomoc a podporu zo strany štátu. Nemyslím teraz len finančnú podporu, ale aj inštitucionálnu, legislatívnu podporu. Preto by ma pri tejto príležitosti zaujímalo, nad rozmer týchto technokratických formálnych opatrení, pán minister, aké konkrétne opatrenia a nástroje pripravuje ministerstvo pre to, aby pomohlo našim slovenským domácim producentom alebo aj predajcom rýdzich slovenských potravín, ktorí sa trápia? Aké konkrétne opatrenia prijmete na to, aby sa proklamovaná produkcia a predaj, podpora slovenských, produkcie aj predaja, slovenských potravín posilňovala? Takže len takto krátko som si dovolila vystúpiť.
Ďakujem vám pekne za reakciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2014 12:13 - 12:15 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja ani nebudem tak priamo reagovať na, k obsahu vášho príspevku k zákonu o audiovízii a k zákonu teda o audiovízii, ale skôr si dovolím podčiarknuť tú myšlienku, s ktorou ste vystúpili v úvode, narážajúc na to spektrum skupín, zraniteľných skupín obyvateľstva, pre ktoré sa poskytujú v súčasnom období rôzne sociálne výhody, vrátane toho bezplatného cestovania. Stotožňujem sa v plnej miere s vami, že ak za takéto zraniteľné skupiny obyvateľstva považujeme dôchodcov a študentov, tak medzi tieto zraniteľné skupiny obyvateľstva by rozhodne a určite mali patriť aj matky - samoživiteľky, či už sú to slobodné mamičky alebo teda mamy, ktoré sa samé starajú o deti po rozvode, lebo je pre nich typické, že aj trpia nedostatkom finančných prostriedkov. Takže podporujem túto vašu ideu a myšlienku a verím, že padne na úrodnú pôdu, preto aby sme boli nielen solidárni, ale aj spravodliví voči všetkým dotknutým zraniteľným skupinám obyvateľstva. Som presvedčená, že matky - samoživiteľky takúto ústretovosť zo strany vlády privítajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2014 17:42 - 17:44 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No, opakovane, pán Martvoň, zdôrazňujete, že som v spotrebiteľskom združení. No áno, samozrejme, že sa venujem oblasti spotrebiteľského práva, ale ja vám opakovane zodpovedám, že odkedy som a vykonávam poslanecký mandát, moja organizácia nečerpá verejné zdroje. Takže o konflikte záujmov je bezvecné v tomto prípade naozaj hovoriť. Bola by som rada, ak by ste si už tento váš argument odpustili, lebo už je to naozaj trápne, keď stále ho opakovane prednášate. No a čo sa týka už tých prijatých opatrení, je vidieť, že v praxi nie sú účinné. Lebo ak by boli účinné, tak určite by sme sa nestretávali v kanceláriách alebo v spotrebiteľských poradniach namiesto nespokojnosti s vybavením reklamácií práve s naliehavými žiadosťami a prosbami dotknutých občanov o pomoc. Ide o občanov, ktorí čelia úžere. Tak ja neviem, ako tieto zákony sú účinné, keď nezaznamenávam pokles ľudí, ktorí by boli inštitucionálne alebo legislatívne chránení. Zrejme nie náhodou aj dnes máme predložený v parlamente tento zákon. Ak by to, pán Martvoň, dobre fungovalo, tak nie je dôvod, aby sme znova upravovali už niekoľkokrát upravovaný zákon. Zadlženosť Slovenska, nie sme s ňou, občanov nie je vyriešená, a preto treba hľadať účinné opatrenia. Ten návod som poskytla.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.12.2014 17:27 - 17:41 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, pán spravodajca, prítomní poslanci, opätovne sa dostávame k predkladaniu zákona o spotrebiteľských úveroch, ktorý vnímam ako ďalší zo zákonov, zo série prijatých legislatívnych úprav zákonov s tým súvisiacich, ktoré majú za cieľ zamedziť úžere a nárastu zadlženosti obyvateľov našej krajiny.
Opätovne však ale musím hneď v úvode v prvom čítaní vyjadriť svoje znepokojenie s tým, že očakávania, naplnenia očakávaného cieľa sa podľa môjho názoru nenaplnia, pretože na riešenie problému zadlženosti nestačí prijať iba niekoľko formálnych opatrení v prislúchajúcich zákonoch, a to už je jedno, či ide o zákon o spotrebiteľskom úvere alebo zákon, Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok, alebo sme tu mali aj upravovaný na niekoľkokrát zákon o Exekučnom poriadku.
Naposledy, keď si pamätám, bol tu nakoniec predkladaný aj zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, kde som poukázala práve na to, že prezentovaná snaha zamedziť nárastu úžery aj snaha pomôcť spotrebiteľom, ktorí sa do dlhovej špirály dostali, je naozaj formálna z toho dôvodu, že vznik záväzkov z takejto rozhodcovsko-spotrebiteľskej zmluvy nebol viazaný na stav vyššej opatrnosti a bdelosti spotrebiteľa, teda na vznik sporu medzi veriteľom a medzi dlžníkom.
Toto svoje tvrdenie zakladám aj na tom, že neustále vidím takú neschopnosť alebo možno aj neochotu vlády vyrovnať sa s tým, v čom vidím veľké rezervy, a síce je to to, že postrádam akúkoľvek širšiu osvetu pre zvýšenie finančnej gramotnosti našich obyvateľov. Svedčí o tom aj to, v akom stave bol prijatý návrh rozpočtu na budúci rok. Len keď idem cez parameter zdrojov určených pre činnosť spotrebiteľských združení, ktoré sa majú podieľať nielen na zvyšovaní informovanosti spotrebiteľskej verejnosti, ale ktoré aj priamo vstupovali do procesov zastupovania – či už mimosúdne, alebo na súde spotrebiteľov –, tak naozaj ten nenavýšený rozpočet alebo 20-tisíc eur ročne na činnosť týchto spotrebiteľských združení, je veľmi podvyživená táto suma a je veľmi poddimenzovaná. To bol aj jeden z takých kľúčových dôvodov okrem iných, pre ktorý ja návrh rozpočtu nemôžem podporiť, pretože v tom vidím naozaj nevyváženosť. Veľké plytvanie na strane nedôvodných, možno aj duplicitných výdavkov verejnoprávnych inštitúcií a na druhej strane podvyživenosť niektorých inštitúcií – či už verejnoprávneho, alebo mimovládneho charakteru –, ktoré poskytujú reálnu a efektívnu pomoc ľuďom. Už ani nehovoriac o tom, že, a vidím, aký je problém vysporiadať sa s mnohými kauzami, ktoré vlastne v dnešných dňoch rezonujú, lietajú v nich desiatky až stámilióny eur, a na druhej strane vidím z poznania konkrétnych ľudí upozornenia a nespokojnosť na to, že sú teraz naháňaní rôznymi kontrolami alebo výzvami na úhradu pokút a sankcií, ktoré sú prevetrávané ešte z roku 2008, 2012. Takže takáto nerovnováha a takýto nerovnomerný, nerovnocenný postup mi v žiadnom prípade nedáva možnosť, aby som za takýto rozpočet, návrh rozpočtu mohla bez akýchkoľvek výčitiek svedomia zahlasovať.
Ja chcem poukázať, že ak vláda aj poslanci majú úprimnú snahu sa vysporiadať s vysokou zadlženosťou na Slovensku, ak majú úprimný záujem túto zadlženosť odstrániť, bude potrebné ísť hlbšie ako len do formálnych úprav predkladaných s tým súvisiacich zákonov. Som presvedčená o tom, a toto moje presvedčenie naozaj je výrazom dozrievania v tom poznaní, že mnohí ľudia siahajú po týchto pôžičkách už aj z bytostných dôvodov, z dôvodov zabezpečenia základných, primárnych funkcií, som presvedčená o tom, že aj to, akým spôsobom je nastavená minimálna mzda, ako sú nastavené príjmy nášho bežného obyvateľstva, sa výraznou mierou ako príčina, nie ako dôsledok, podpisuje pod to, že mnohí ľudia sú nútení po týchto pôžičkách a úveroch siahať.
Preto si dovolím dnes naniesť to, čo už vlastne mám na jazyku dlhú dobu. Je veľmi vážne, je veľmi potrebné zamyslieť sa nad tým, či pri deklarovaní úprimnej snahy odstrániť zadlžovanie našich rodín sa rovnako nezamyslíme nad zvýšením minimálnej mzdy, a to nie na 300, 400, ale ja si dovolím povedať, poznajúc reálie a životné potreby, náklady každej bežnej slovenskej domácnosti, tú reálnu mzdu, teda pardon, minimálnu mzdu pre každého jednotlivca, pre zamestnanca, ktorý je riadne zamestnaný, je potrebné nastaviť v dnešných európskych štandardoch a parametroch minimálne na sumu tisíc eur.
Všetko to dianie, ktoré dnes vlastne nejakým spôsobom spôsobuje napätie v parlamente aj na politickej, občianskej scéne, poukazuje na to, že zdroje pre takúto úvahu tuná sú. Táto úvaha nie je nereálna, pretože aj keď idem medzi ľudí a sa s nimi bežne rozprávam, samozrejme, že poukazujú na to, ako je to možné, že nám niekto káže žiť z 300, 400 eur, a tuná vlastne čelíme kauzám alebo podozreniam na korupciu, na niekoľko miliónmi predražené zákazky. Takéto procesy a takéto správanie, neefektívne a plytvavé korupčné správanie sa naozaj z pozície verejnosti nedá viac tolerovať a ja dúfam, že si to vláda plne uvedomuje.
Riešenie zadlženosti na Slovensku preto prostredníctvom či už zákona o spotrebiteľských úveroch, alebo aj zákona o rozhodcovskom spotrebiteľskom konaní považujem za riešenie v dôsledku. Nie je riešenie v príčine. Ja som presvedčená, že tak ako každý dobrý lekár, ak chce riešiť chorobu toho-ktorého pacienta, nestopuje po dôsledku jej prejavu, ale hľadá príčinu toho ochorenia, aby vedel správne nastaviť liečenie, aby vedel správne nastaviť lieky, tak aj my ako politici, ak naozaj chceme riešiť zadlženosť našich spoluobčanov, nemôžeme sa nejakým spôsobom uspokojiť iba s riešením v dôsledkoch, teda v prejavoch. Samotná ani inštitucionálna úprava cez posilnené kompetencie Národnej banky Slovenska, ani podľa mňa formálna úprava legislatívy na to nepostačuje.
Z tohto miesta by som chcela preto ešte raz zdôrazniť, v podmienkach, v akých sa nachádzame, keď vidíme, že dochádza k plytvaniu s verejnými prostriedkami, k ich tunelovaniu, keď naozaj čelíme rôznym podozreniam na predražené zákazky, kde lietajú stámilióny, v podmienkach, keď si dovolíme privatizovať strategické suroviny, zdroje, tak ako vodu, subjekty, je neprípustné, aby sme spochybňovali potrebu ustanovenia a zvýšenia minimálnej mzdy.
Ja som presvedčená o tom, že ak túto minimálnu mzdu zdvihneme, tak naši občania nebudú nútení práve preto, aby zabezpečili svoje základné životné potreby, siahať po drahých pôžičkách, po drahých úveroch. Rovnako chcem zdôrazniť, že prevenciu pred tým, aby sme čelili nárastu zadlženosti treba zabezpečovať aj riadnou informovanosťou a osvetou, preto ešte raz chcem zdôrazniť, že ak takéto subjekty, ktoré pomáhajú spotrebiteľom v zvýšení ich finančnej gramotnosti a ich informovanosti o tých-ktorých finančných produktoch máme, tak určite nestačí vyčlenený 20-tisícový balík pre činnosť takýchto združení. Naozaj je to poľutovaniahodná, veľmi nízka suma.
A rovnako chcem zdôrazniť, že ak by vláda mala záujem a snahu úprimne zakročiť, zamedziť úžere, tak nerozumiem, kde je problém v tom, aby sa nastavila prípustná hranica odplaty za poskytnutie takejto pôžičky. Ja vôbec nevidím problém v tom, aby sme prijali, a to už teraz neviem, v ktorom príslušnom zákone, nechám na vašu úvahu, je to pre mňa len legislatívno-technická otázka, v ktorom zákone by sme upravili, že pri povedzme, že všetko čo bude nad 20 % odplaty za poskytnutie úveru a pôžičky, budeme označovať ako úžerne nastavenú pôžičku, ako úžerne nastavený úver. Toto sú veľmi jednoduché opatrenia, veľmi jednoduché navrhované riešenia, o ktorých som presvedčená, že ak sa ich cestou vydáme, tak dosiahneme očakávaný a požadovaný efekt. Od týchto, prepáčte, formálnych návrhov a úprav ja zásadnú zmenu ani kvalitatívny posun neočakávam.
Takže pokým touto cestou nepôjdeme, teda kým nebudeme hovoriť o zlepšení životnej úrovne nášho obyvateľstva, a zdroje na to sú, o tom som presvedčená, chýba len vôľa, pokiaľ nezvýšime príjem slovenských domácností, ak nezvýšime finančnú gramotnosť našich občanov, ak ich prostredníctvom špecificky k tomuto účelu zameraných organizácií nebudeme v tomto smere, nebudeme zvyšovať informovanosť finančných spotrebiteľov a rovnako, ak neprijmeme také jednoduché opatrenie, ktoré v niektorých vyspelých európskych krajinách je účinné, že nastavíme prípustnosť a najvyššiu možnú výšku odplaty na 20, prípadne 25 %, všetko od toho už by bolo potom úžernou zmluvou, úžernou pôžičkou, tak dovtedy budem tvrdiť a budem aj vyjadrovať svoju nespokojnosť, kritický postoj k prijímaným opatreniam.
Už po tom takmer 2,5-ročnom období, keď sme tu, ako vravím, ako som v úvode povedala, sme prijali sériu rôznych opatrení a ten žiaduci efekt sa nedostavil, si myslím, že je najvyšší čas sa nad tým, čo navrhujem, a verím, že aj vy ste vnútorne s tým stotožnení, je potrebné sa nad tým zamyslieť a uviesť to do praxe. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2014 10:37 - 10:39 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Pán poslanec Šebej, no vypočula som si váš príspevok a musím vám povedať, že postoj, ktorý ste zaujali k potrebe navýšenia výdavkov do zbrojenia, ma naozaj veľmi znepokojuje. Ja sa vás chcem opýtať, pán poslanec, kde má Slovensko nepriateľov. Komu vadíme? Voči čomu sa potrebujeme brániť? Voči komu? Proti komu ideme útočiť? Kde má Slovensko svojich nepriateľov? To naša krajina nemá iné problémy? Ľudia ledva prežívajú, trápia sa s vlastným prežitím v týchto náročných sociálno-ekonomických otázkach a my tu ideme namiesto toho, aby sme potlačili vojnové štvavé útoky, ideme rozvíjať a rozvirovať diskusiu o potrebe navýšenia výdavkov do zbrojenia? Vy si naozaj toto myslíte, že s týmto vaším postojom súhlasia naši občania? Prosím vás pekne, odpovedzte mi: Kde má Slovensko nepriateľa?
Ja som presvedčená o tom, že ak Slovensko vydá jasný signál o tom, že sa nebude miešať do žiadnych vojnových štvavých záujmov, ak vydá jasný signál o tom, že chce udržiavať neutralitu, priateľské a vzájomne prospešné vzťahy so všetkými krajinami sveta, prosím vás pekne, voči komu sa máme brániť? Je to nezmyselné. Už prestaňme na tejto pôde parlamentu vyvíjať a rozvíjať toto napätie! Prestaňme rozvíjať diskusiu o tom, že namiesto toho, aby sme ľuďom pomohli v riešení ich životných potrieb, budeme tuná zbierať argumenty na to, ako navyšovať rozpočty a náklady pre zbrojenie neznámych štvavých vojnových záujmov! Ja odmietam na takomto niečom participovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2014 10:43 - 10:55 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani spravodajkyňa., prítomní poslanci, dovoľte mi, aby som pri príležitosti prerokovania Občianskeho súdneho poriadku v druhom čítaní predložila pozmeňujúci a doplňujúci, ktorý som už avizovala v prvom čítaní.
Ak si dobre spomínate, tak v prvom čítaní som upozornila na možné negatívne dopady oklieštenia inštitútu vedľajšieho účastníka v súdnych konaniach. Obzvlášť sa tieto negatívne dopady dotýkajú oblasti ochrany práv spotrebiteľov. V súčasnosti je stav taký, že pokiaľ má to-ktoré spotrebiteľské združenie ako právnická osoba zúčastniť sa ako vedľajší účastník súdneho pojednávania, súdneho procesu v záujme ochrany spotrebiteľa, tak takto môže svojvoľne na základe aj rozhodnutia a pripustenia súdu vstúpiť ako vedľajší účastník do tohto súdneho procesu, či už v záujme monitorovať transparentnosť, efektivitu a profesionálne zvládanie tohto súdneho pojednávania a rozhodovaniu súdu, alebo aj v záujme priamej ochrany spotrebiteľa. Vedľajší účastník má rovnaké práva ako účastník súdneho procesu.
Avšak navrhovanou novelou Občianskeho súdneho poriadku sa, ja myslím, že v dobrom, okliešťuje možnosť tohto vstupu vedľajšieho účastníka s podmienkou, že tomuto vedľajšiemu účastníkovi dá súhlas samotný účastník. V princípe na základe poznania aplikačnej praxe by sa s takýmto inštitútom a s takýmto obmedzením dalo súhlasiť, pretože sa ukázalo, že niekedy aj proti vôli samého účastníka do súdneho procesu, do súdneho konania ako vedľajší účastník vstupovali niekedy aj účelovo vzniknuté spotrebiteľské združenia, alebo spotrebiteľské združenia, ktoré sa nevyznačovali potrebnou profesionalitou a kompetentnosťou vykonávaných činností, vykonávaných vstupov. Avšak v prípade združení, ktoré vyvíjajú skutočne už niekoľko rokov aktívnu činnosť a majú tradíciu, majú dobré referencie u spotrebiteľov, vnímam toto obmedzenie ako škodlivé. Ako priam obmedzenie, ktorým sa znemožňuje spotrebiteľom požiadať o erudovanú pomoc právnickú osobu, konkrétne spotrebiteľské združenie.
Preto navrhujem, aby sa tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vzal v úvahu. Jeho zmyslom a cieľom je, že v prípade, ak takéto spotrebiteľské združenie dá podnet súdu vstúpiť do konania tých-ktorých spotrebiteľských procesov z vlastného podnetu, aby súd dal túto informáciu na vedomie spotrebiteľovi, teda účastníkovi súdneho konania, s tým, že sám súd určí lehotu, do ktorej sa podľa slobodnej vôle ten-ktorý účastník rozhodne o možnosti takého zastupovania alebo teda možnosti vstupu vedľajšieho účastníka. Bolo by to veľmi pozitívne riešenie aj vzhľadom k tomu, že by sme rešpektovali dve základné zásady tvorby, ale aj uplatňovania únijného práva, a to je princíp ekvivalencie aj efektivity.
V prípade vybraných subjektov, akými sú napríklad poisťovne, nie je podmienkou účasti tejto poisťovne ako vedľajšieho účastníka súhlas účastníka súdneho procesu. Je preto zarážajúce, že prečo práve v prípade spotrebiteľských organizácií, ktoré napĺňajú ciele únijného práva a pomáhajú spotrebiteľom, ktorí v mnohých prípadoch nemajú dostatočné zdroje, aby sa obrátili na komerčné advokátske kancelárie, prečo rovnako nie sú tieto spotrebiteľské organizácie ako právnické osoby možnosťou vstupu do vedľajšieho účastníctva zrovnoprávnené, napríklad s týmito poisťovňami.
Rovnako chcem zdôrazniť, skôr ako prečítam môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ten princíp efektivity. Naozaj takto predložený pozmeňujúci návrh umožní spotrebiteľovi, ktorý v mnohých prípadoch je natoľko poškodený alebo v tak zlej sociálno-ekonomickej situácii, že ani nemá vedomosť o tom, že takúto možnosť zastúpenia prostredníctvom spotrebiteľskej organizácie vedľajšieho účastníka má. Nemusí mať internet, nemusí mať všeobecné širšie vedomie o tom, že na súde mu môže pomôcť takáto spotrebiteľská organizácia. Preto ak by súdy reagovali a sprostredkovali takýto podnet možného zastúpenia spotrebiteľa priamo tomuto účastníkovi a bola by mu daná možnosť využitia takejto podpornej profesionálnej pomoci, veľmi by to pomohlo práve v efektívnom zastúpení spotrebiteľov v súdnych procesoch. Takýmto konkrétnym spôsobom, konkrétnym nástrojom by sme vlastne dorovnali práva spotrebiteľov na súde, ktorí v mnohých prípadoch čelia naozaj obhajobe v podmienkach, že protistrana je kvalifikovane zastúpená právnymi tímami tých-ktorých spoločností dodávateľov alebo poskytovateľov služieb. Takže verím, že tieto argumenty budú postačovať na to, aby vás presvedčili o zmysluplnosti predkladaného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ja ho prečítam.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 93 ods. 3 sa za prvú vetu vkladajú nová druhá veta a nová tretia veta, ktoré znejú:
„Ak ako vedľajší účastník vstupuje do konania z vlastného podnetu právnická osoba založená alebo zriadená na ochranu spotrebiteľa podľa osobitného predpisu, súd vyzve účastníka, aby sa v lehote, ktorú určí, vyjadril, či so vstupom vedľajšieho účastníka súhlasí. V prípade odopretia alebo neudelenia súhlasu účastníkom v súdom stanovenej lehote, nebude súd na podnet vedľajšieho účastníka prihliadať.".
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b) § 25 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.".".
Pod bodom 2 sa navrhuje v čl. I bode 4 v § 93 ods. 5 sa slová „vedľajší účastník nie je oprávnený podať odpor proti platobnému rozkazu" nahrádzajú slovami „vedľajší účastník, ktorým je právnická osoba podľa § 93 ods. 3 druhej vety, je oprávnený podať odpor len v prípade, ak mu účastník v lehote určenej podľa § 93 ods. 3 druhej vety udelil súhlas so vstupom do konania.".
Zdôvodnenie: Hlavným cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť zvýšenú ochranu a pomoc účastníkom súdnych konaní, ktorými sú spotrebitelia, pri vstupe vedľajších účastníkov do konania a precizovať v tomto zmysle navrhovanú právnu úpravu.
Dôležitosť postavenia vedľajšieho účastníka spočíva najmä v tom, že často sa v sporoch ocitnú fyzické osoby – spotrebitelia, ktorí nemajú dostatok ani skúseností, ani právnych či odborných vedomostí, ktorými by sa dokázali úspešne brániť v spore s veľkými spoločnosťami – dodávateľmi. Tieto spravidla zamestnávajú rozsiahly tím právnikov, poradcov a iných odborníkov, ktorí im dokážu dôsledne analyzovať každý problém a zabezpečiť efektívnu obranu svojich práv a záujmov aj v konaní pred súdom. Tým vzniká značná nerovnováha v postavení medzi účastníkmi konania. Vstupom napríklad občianskych združení alebo iných právnických osôb podľa § 93 ods. 3 vládneho návrhu zákona ako vedľajších účastníkov na strane spotrebiteľov sa im takto poskytne väčšia istota, že v prípade riešenia súdnych sporov nebudú znevýhodňovaní na svojich právach v porovnaní s dodávateľmi, ale sa im zabezpečí komplexnejšie a kvalitnejšie poradenstvo a pomoc zo strany vedľajších účastníkov.
Spotrebitelia väčšinou nie sú informovaní, že existujú združenia, ktoré im dokážu pri riešení ich sporu pomôcť a poskytnúť "pomocnú ruku". Na to má slúžiť výzva, ktorú účastník konania dostane od súdu, a v ktorej bude oboznámený, že konkrétne združenia existujú, a súčasne sa mu poskytne sloboda výberu, či chce, aby sa združenie aj aktívne zúčastňovalo sporového konania ako vedľajší účastník alebo nie. Udelením súhlasu účastníkom bude zároveň ošetrená aj situácia, kedy sa určité spoločnosti chcú len priživovať na účastníkovi a pritom mu žiadnu odbornú pomoc neposkytujú. V minulosti im na vstup do konania postačovalo len oznámenie súdu, čo sa už samotnou novelou zákona vylúčilo.
Rovnako je dôležité, aby vedľajší účastník mohol v konaní pôsobiť od jeho začiatku. Keďže súdne konanie začína podaním žaloby, v návrhu na vydanie platobného rozkazu na súd je potrebné, aby už v čase vydania platobného rozkazu mohol vedľajší účastník radiť účastníkovi – spotrebiteľovi ako má postupovať. Lehota na podanie odporu je len 15-dňová a neraz sa stáva, že v tejto lehote účastník konania – spotrebiteľ nestíha sám sformulovať a podať potrebný odpor na súde, a platobný rozkaz, ktorý vychádza len z jednostranných dôkazov navrhovateľa, sa stáva platným a vykonateľným.
Podanie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je snahou o väčšie zrovnoprávnenie postavenia jednotlivých účastníkov konania, ktorými sú na jednej strane spotrebitelia, a zabezpečenie väčšej istoty, že v prípade sporu sa domôžu spravodlivého a zákonného riešenia. Ja verím, že tento návrh zaujme aj v deklarovaných snahách bude podporený, pretože jej konkrétnym systémovým nástrojom, ako môže byť pozícia spotrebiteľa hlavne na súde posilnená.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.11.2014 10:02 - 10:09 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, prítomní poslanci, dovoľte mi opätovne v druhom čítaní vystúpiť pri predloženom zákone. Aj keď som v prvom čítaní prisľúbila, že predbežne budeme uvažovať o vytvorení pozmeňujúceho a doplňujúceho zámeru, návrhu k tomuto zákonu, vzhľadom na napäté politické chvíle, ale aj vzhľadom na nedozretie a neprijatie tej myšlienky, ideového zámeru využiť poľnohospodársku pôdu, voľnú poľnohospodársku pôdu aj na nepodnikateľské účely, sme v tomto štádiu uznali, že nie je potrebné tento konkrétny pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh predkladať.
Ale napriek tomu si myslím, že ak by som v záujme podpory myšlienky pomoci využívania pôdy na nepodnikateľské účely, ak by som k tejto idee nevystúpila, bola by som niečo dlžná tomuto prerokovávanému zákonu. Takže opätovne v duchu vyslaného posolstva v prvom čítaní chcem poprosiť vládu a chcem poprosiť aj všetkých, aj pána ministra pôdohospodárstva, všetkých tých, ktorí sú zainteresovaní a nesú zodpovednosť za všetky zákony, ktoré súvisia s využitím poľnohospodárskej pôdy, chcem poprosiť, aby sa zamerali na to, ako pomôcť nielen rozvoju vidieka, ale zároveň ako pomôcť aj konkrétne realizácii myšlienky rozvoja potravinovej sebestačnosti s prepojením aj na možnosť podpory a pomoci nezamestnanému vidieckemu obyvateľstvu. Ja som presvedčená, že ak by sa vláda upriamila, aj minister ak by sa upriamil na myšlienku nielen podpory malým poľnohospodárom alebo mikropoľnohospodárom, ale aj na myšlienku pomoci nezamestnaným občanom, a tých máme mnoho práve v zapadnutých vidieckych oblastiach, v zaostalých, úpadkových dedinách, ja si myslím, že takýmto spôsobom by bolo možné rozvíjať veľmi dôležité sociálno-hospodárske strategické ciele, ku ktorým sa vláda, samotná vláda zaviazala.
Ja si myslím, že prioritou štátu, obzvlášť sociálnej vlády by nemalo byť len pomáhať veľkým, malým, stredným podnikateľom, ale predovšetkým tým ľuďom, ktorí sa ocitajú v najväčšej núdzi, a to sú pre mňa nezamestnaní. To sú pre mňa ľudia, ktorí, žiaľbohu, tých je dosť aj na vidieku, žijú vo veľkej núdzi, sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi. A v tomto smere mne absentuje aj v tomto zákone, ale aj vôbec v programovom zameraní vlády, ktorá sa premieta, ktoré sa premieta do konkrétnych zákonov, takéto, sledovanie takéhoto potrebného cieľa. Ja by som naozaj privítala, ak by štát sa zamyslel nad tým a vláda aby sa zamyslela nad tým, ako môže združiť svoje úsilie, ako môže v spolupráci s obcami, kde takéto, takíto nezamestnaní ľudia žijú, kde žijú poberatelia dávok v hmotnej núdzi, ako môže združiť toto úsilie. A v prípade, že sa nachádzajú v blízkosti tejto obce, v blízkosti týchto dedín alebo aj miest voľné pozemky, ktorými disponuje Slovenský pozemkový fond, aby sa tam vytvárali možno vidiecke poľnohospodárske inkubátory alebo osady, kde by ľudia podľa svojho zamerania, podľa svojej špecifikácie alebo aj podľa miestnych špecifík v duchu využívania a zohľadnenia komparatívnych výhod, kde by sa vytváral a zužitkoval ten potenciál, doteraz nevyužitý.
Ja si totižto myslím, že, a poznám aj tú situáciu v niektorých obciach, je nezmyselné prostredníctvom správcov obcí zamestnávať ľudí v rámci verejnoprospešných prác v tých oranžových vestách donekonečna tým istým upratovaním obecných parkov. Myslím si, že ak máme zaviesť do zamerania týchto verejnoprospešných prác, obecných služieb obcí aj nejaké inovatívne prístupy, tak by bolo naozaj vhodné v prípade, že tá-ktorá obec disponuje takouto voľnou pôdou, zamyslieť sa nad tým, že v blízkosti takejto obce by bolo optimálne vhodné zriadiť takýto vidiecky poľnohospodársky inkubátor, ktorý by vytvoril možnosť a priestor pre to, ako by mohli práve títo nezamestnaní ľudia byť využití. Takže prihováram sa za to, aby sa v budúcich plánoch pri predkladaní takéhoto zákona alebo tomu podobných zákonov zameriaval minister a celá vláda aj na pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú.
Čo sa týka toho spoločenského dopytu, spoločenskej objednávky zo strany ľudí, ktorí by mali záujem o takéto programy sebarealizácie, ale aj programy zabezpečenia vlastnej sebaobživy, ja si myslím, že ak sa bude táto myšlienka popularizovať medzi širšou verejnosťou, myslím si, že so zabezpečením spoločenského dopytu v žiadnom prípade problém nebude. Naozaj myslím si, že pri zvládaní závažných sociálno-ekonomických problémov, a tým rozhodne nezamestnanosť je, aj úpadok vidieka, by sa malo pri takýchto zákonoch pamätať aj na to, ako takéto problémy riešiť práve pri uvoľňovaní a stanovovaní nových zámerov využitia poľnohospodárskej pôdy.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2014 19:03 - 19:04 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
No ja si práve naopak myslím, že nad vecnosťou mnohých konkrétnych pripomienok by bolo potrebné sa zamyslieť, nad tými pripomienkami pána poslanca Csicsaia, hlavne ak to teda minister aj vláda myslí vážne s tým, aby sa vytvorili priaznivejšie a vhodnejšie podmienky pre podnikanie práve mladých poľnohospodárov.
Ja naozaj tento program zatiaľ nepovažujem za taký, ktorý by bol konkrétny a prístupný práve pre vidiecke obyvateľstvo, ktoré v mnohých prípadoch práve v tých zapadnutých regiónoch je veľmi biedne a potrebuje ďaleko výraznejšiu pomoc, ďaleko výraznejšie stimuly zo strany vlády, aby napr. nastúpilo cestu nielen podnikania, o tom som sa zmieňovala vlastne aj v prvom čítaní, ale aby vôbec bolo pripravené na samoobživu, na spätosť a využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, že by dokázalo vlastne sa prácou na tejto pôde a zaoberaním sa či už rastlinnou, alebo živočíšnou výrobou toto biedne obyvateľstvo, nezamestnaní ľudia, uživiť. Takže mne tam okrem týchto pripomienok pána Csicsaia chýba ešte ďaleko konkrétnejší, ústretovejší návrh práve pre skupinu mnohých nezamestnaných ľudí, ktorí na vidieku žijú a očakávajú ďaleko výraznejšiu pomoc a konkrétny program zo strany vlády.
Ďakujem.
Skryt prepis