Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

30.6.2015 o 14:02 hod.

Mgr.

Helena Mezenská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 30.6.2015 14:02 - 14:15 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, prítomní poslanci, dovoľte mi, aby som k tomuto zákonu zaujala postoj aj ja ako nielen poslanec, ale hlavne ako predstaviteľ spotrebiteľskej organizácie, ktorá na problémy na finančnom trhu spojené s ochranou spotrebiteľa naráža už niekoľko rokov.
Ja tento návrh, legislatívny návrh, samozrejme, vítam so všetkými desiatimi. Považujem ho za veľmi dobrý a prospešný návrh, hlavne kvôli tomu, že ak sa schváli a príjme, tak bude veľmi dobrým nástrojom a pomôckou pre tých ľudí, ktorí sa mnohí z objektívnych dôvodov, z dôvodov finančnej tiesne dostali do dlhovej špirály, do rôznych dlhových pascí, ktoré na ne nastražili mnohé nekalo a špekulatívne pôsobiace nebankové subjekty.
Ja si dobre uvedomujem, že tento návrh zákona má mať celoplošný dopad, viac-menej je zameraný nielen na zmluvné vzťahy a z nich vyplývajúce následky, ktoré boli uzavreté medzi spotrebiteľmi, medzi dlžníkmi a nebankovými subjektmi, ale tento návrh zákona sa týka celoplošného, mimoriadneho, pardon, ak som to správne pochopila, aj na peňažné záväzky, prípadne peňažné nedoplatky voči verejno-právnym inštitúciám. Spomína sa tu daňový úrad, prípadne Sociálna poisťovňa. S touto oblasťou vymáhaných peňažných súm zo strany Sociálnej poisťovne ja naozaj nemám také bohaté skúsenosti, aby som sa vedela k tejto konkrétnej otázke vyjadriť a v tejto časti s absolútnou istotou daný a predložený návrh podporiť, ale samotný ideový zámer, ktorým sa zameriavame na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktorí sa dostali či už do dlhovej špirály, alebo dostali sa do zomknutia vymáhačskej, exekútorskej a súdnej suity, naozaj takýto návrh pomoci takúto podanú ruku v spoločnosti, ktorá sa považuje za humánnu, spolupatričnú, demokratickú, považujem za adekvátny. Takže vlastne tie vaše pochybnosti o tom, či tento návrh neprekračuje nejaké hranice klasického, štandardného, normatívneho procesu, legislatívneho procesu, nepovažujem celkom za dôvodné. Ja tento návrh, samozrejme, za neštandardný nepovažujem, možno sa javí svojím charakterom ako mimoriadny, ale na mimoriadnosť situácie, veľkú zadlženosť slovenských domácností ho vnímam ako adekvátny prostriedok a nástroj legislatívnej pomoci.
Samozrejme, že pri tejto príležitosti mi nedá neuviesť ako by som možno v takom dokonalejšom prevedení vecnom predstavovala samotný zákon ja. Vidím, že navrhovateľ sa upriamil na stavbu zákona a jeho obsahová časť o tom svedčí, kde sa ten mimoriadny, mimoriadny pardon má viac-menej viazať na zmluvné záväzky, ktoré boli uskutočnené alebo vykonané, realizované v určitom čase, teda za také dominantné kritérium, podľa ktorého má byť tento pardon, toto oddlženie uplatnené, sa viaže na časové hľadisko.
Ja by som však chcela navrhovateľovi odporučiť, ak sa tento zákon dostane do druhého čítania, aby sa zamyslel aj nad zohľadnením iného hľadiska, a to presnejšej špecifikácie cieľových skupín, hlavne čo sa týka peňažných záväzkov a dlhov voči spotrebiteľskej verejnosti, pretože tam by som si ja predstavovala uplatnenie a realizáciu takéhoto oddlženia, takéhoto mimoriadneho pardonu, že by bola viazaná na definíciu, zavedený pojem zraniteľného spotrebiteľa. A tam je možné takúto definíciu nastaviť jednak z hľadiska a jednak z pohľadu prizerania na vek, kde by sme mali ošetrených práve dôchodcov ako zraniteľných spotrebiteľov, ktorí naozaj vzhľadom na výšku svojich dôchodkov mnohokrát sú nútení v záplave rôznorodých reklamných ponúk nebankových subjektov siahať po takejto neuváženej a ich sociálnu krízu alebo finančnú krízu prehlbujúcej možnosti. Postupovala by som pri vyhranení a vymedzení definície zraniteľného spotrebiteľa aj z pohľadu sociálno-ekonomického statusu, teda z pohľadu ich súčasného príjmu. Tam by sme dokázali ošetriť a ochrániť v rámci tejto zraniteľnej skupiny spotrebiteľov práve ľudí, ktorí poberajú dávku hmotnej núdzi, prípadne nezamestnaných občanov, ktorí sú na podpore v nezamestnanosti.
No a do tretice by som si vedela veľmi jednoducho a prakticky predstaviť, že by do skupiny zraniteľného spotrebiteľa boli aj zahrnutí spotrebitelia, ktorí sú znevýhodnení, a to už, či už z hľadiska nejakej telesnej, fyzickej alebo aj mentálnej, duševnej indispozície.
Naozaj, ukazuje sa v praxi, že nebankové subjekty a nielen nebankové subjekty, všeobecne mnohí podomoví predajcovia predávajú tovary, poskytujú svoje služby, oslovujú bez zábran aj evidentne hendikepovaných ľudí. A, bohužiaľ, stávajú sa z nich potom obete, ktoré je ťažké v súčasnom legislatívno-inštitucionálnom rámci dokonca aj na súde chrániť. Nie je to automatické.
Ja by som chcela poukázať ešte na jeden taký rozmer, ktorý mňa znepokojil a ku ktorému som sa vlastne vyjadrovala aj v priebehu minulého týždňa a to je to, čo považujem za taký hlavný dôvod, prečo pomôcť ľuďom a v prípade dôchodcov, ktorí sú exekuovaní, ide o 45-tisíc dôchodcov, je to to, že v mnohých prípadoch sa ukazuje, že či už sú to právni zástupcovia veriteľa oprávneného alebo exekútori, prípadne aj zástupcovia, priami zástupcovia nebankových subjektov, nemajú záujem reflektovať na požiadavku spotrebiteľov dlžníkov plniť svoje peňažné záväzky v dobrovoľnom systéme.
To sa pekne ukázalo aj na príklade pani dôchodkyne Madejovej, ktorá vlastne nás žiadala o pomoc práve preto, že aj keď sa dohodla so zástupcom, právnym zástupcom veriteľa oprávneného na tom, že bude postupne na základe rozhodnutia súdu splácať svoju pôžičku, aj keď už ju do polovice splatila, napriek tomu exekútor trval na tom, že v tom formalizovanom postupe, v tom procese, ktorý sa reťazí od nebankovky, vymáhačskej spoločnosti k súdu, rozhodcovskému alebo civilnému, potom následne k exekútorovi, z tohto procesu ju jednoducho nechceli vymaniť. Na jej požiadavku vôbec nereflektovali. A toto mi nepripadá, že je správne. Takýto stav nemožno do budúcna konzervovať, pretože naozaj ak dnes nastavíme systém inštitucionálnej ochrany kontraproduktívne, a to tak, že sa práve dlžník, ktorý sa ocitá vo finančnej tiesni, ktorý nemá prostriedky na to, aby si zabezpečil rovnocennú právnu ochranu, nemá na advokátske kancelárie, pre ktoré nakoniec ani táto sféra spotrebiteľskej ochrany vôbec nie je lukratívna a vôbec vábivá, ak sa takíto ľudia stanú predmetom ťaženia pre právnicky vzdelaných ľudí, to už je jedno, či ide o právnych zástupcov veriteľa alebo zástupcov vymáhačských spoločností, prípadne exekútorov, alebo ide dokonca o sudcov. Ak naozaj my chceme ďalej konzervovať stav, že budeme ľudí, ktorí sa ocitajú v tiesni, nedisponujú dostatočným poznaním, nemajú, nie sú natoľko finančne gramotní, aby sa ubránili ponuke nebankových subjektov, tak jednoducho takto môžeme povedať, že právna ochrana, inštitucionálna ochrana, súdna ochrana v našom štáte zlyháva. A to s takýmto stavom sa ja ako poslankyňa, verím, že aj viacerí, ako tu sedíte, verím, že aj vláda, ministri nebudeme vedieť uspokojiť. Tento problém je potrebné naozaj riešiť.
Jedným z takých dôvodov – ja nechcem naozaj zdržiavať –, pre ktorý je potrebné prevetrať všetky takéto, všetky takéto exekvované pohľadávky, je aj to, že v položkách, a to sú osem-, šesťtisícové, päťtisícové položky, sa mnohokrát ocitajú sumy, ktoré nie sú nijako konkrétne špecifikované, nie sú štrukturované. Objaví sa tam položka so sumou 6-tisíc eur a je k tomu uvedený len krátky popis "náklady spojené s uplatnením pohľadávky". A toto je predložené na úhradu dôchodcovi, 6 800 eur a jednovetný výklad, náklady spojené s uplatnením pohľadávky. Toto všetko má známky, samozrejme, nie transparentného a nie takého konania, ktoré by sme mohli považovať za konanie a vyúčtovanie položiek uplatňované v súlade s dobrými mravmi.
Smutné na celom je, že ak sa aj dôchodcovia, ktorí siahnu po právnej ochrane a uplatňujú si aktívne cestou súdu svoje práva, tak stretávajú sa s nepochopením samotných súdov. Advokátska kancelária, ktorá sa venuje práve ochrane práv spotrebiteľov, ktorí majú dočinenia s Pohotovosťou, mi avizovali, že majú 20 prípadov, kde v záujme dlžníkov pri neoprávnene spustených exekučných konaniach sa im snažia pomôcť cestou súdov a, žiaľbohu, pokiaľ sa na takto uzavretú zmluvu s nebankovým subjektom viaže zmenková zmluva, nevedia si so samotnými súdmi poradiť. Takže ja naozaj to, k čomu sa hlási tento legislatívny návrh, poviem iba toľko, vítam ho s jeho zacielením na pomoc a právnu ochranu spotrebiteľov, ktorí sa dostali do dlhových pascí, absolútne súhlasím a tento návrh zákona podporím. Verím, že vládna strana SMER, ktorá je zadefinovaná ako strana so silným sociálnym programom práve zacieleným na pomoc dôchodcom, sa nad týmto návrhom zamyslí a umožní nám podporou v prvom čítaní postúpiť tento zákon do druhého čítania, aby sme vyladili všetky ďalšie konkrétne nástroje, ktoré môžeme účinne v prospech pomoci znevýhodneným ľuďom použiť.
Ďakujem pekne, že ste si ma vypočuli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.6.2015 11:04 - 11:07 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení prítomní, dovoľte mi, aby som ako spravodajkyňa predniesla spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou o Vyšehradskom patentovom inštitúte.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím z 30. apríla 2015 č. 1551 pridelil návrh na prerokovanie, a to Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 9. júna 2015 a prijal uznesenie č. 605. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 11. júna 2015 a prijal uznesenie č. 428. Obidva výbory odporučili Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o Vyšehradskom patentovom inštitúte a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou o Vyšehradskom patentovom inštitúte a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou o Vyšehradskom patentovom inštitúte vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 448 zo 16. júna 2015. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, aby informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 30.6.2015 11:01 - 11:01 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Ja vás chcem, pani podpredsedníčka, len upozorniť na to, aby to nevyznelo naozaj tak, že som teraz proti tomu, aby sa pripravil a predniesol pozmeňujúci návrh k zákonu, ale my sme tento pozmeňujúci návrh nemali distribuovaný na to, aby sme sa vedeli s ním oboznámiť. A teraz vlastne sa bude o zákone hlasovať, o tomto pozmeňujúcom návrhu.... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Nie, nie, o 17.00 hod. sa hlasuje.

Mezenská, Helena, poslankyňa NR SR
Pardon. Tak ako zdá sa mi to nie celkom správne, žeby sme v takejto improvizovanej atmosfére vlastne mali o takomto pozmeňujúcom návrhu rokovať. Nemali sme možnosť sa s ním vôbec oboznámiť s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2015 10:00 - 10:03 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

34.
Dobrý deň. Vážený pán predseda Národnej rady, pán predseda Fondu národného majetku, pán spravodajca, v podstate ja v pléne k tomuto bodu, čo sa týka výročnej správy o činnosti Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2014, vystúpim a len zopakujem tú pripomienku, resp. tú požiadavku, ktorá sa týka s výškou nákladov súvisiacou s prevodom cenných papierov fondu z centrálneho depozitára, teda na fond, tá výška je z môjho pohľadu dosť vysoká, 8 604-tisíc, a rovnako s požiadavkou o ozrejmenie účtovania nákladov alebo vôbec tvorby štruktúry nákladov spojených s ukončením činnosti fondu. Tá výška pre informáciu pre tých, ktorí do tejto správy nenazreli, tá výška je v sume 2 883-tisíc.
Neviem, či mi, pán predseda, odpoviete v rozprave alebo skôr písomne, ale naozaj ten výklad, ktorý bol uvedený vo výročnej správe o činnosti Fondu národného majetku, bol pomerne stručný. Mňa by zaujímala naozaj podrobnejšia, podrobnejší výklad toho, ako, z čoho bola tvorená vlastne, čím je tvorená štruktúra týchto vystavaných položiek. Ako, ešte raz chcem uviesť, náklady na centrálne (pozn. red.: správne má byť cenné) papiere prevedené na fond a potom náklady na ukončenie činnosti fondu. Z toho takého možno laického pohľadu mi to pripadá byť dosť vysoká suma. V podstate ide o 300 mil. korún, 10 mil. eur, 300 mil. korún. Je to výrazný objem finančných prostriedkov, ktoré keď si porovnám napríklad len cez pohľad toho, čomu sa ja venujem, s podporou mimovládnych organizácií zaoberajúcich sa ochranou spotrebiteľských práv, na to je určená suma 20-tisíc eur na celý rok. Takže na jednej strane tu máme na ukončenie činnosti Fondu národného majetku spolu s prevodom cenných papierov 10-miliónový balík, a na druhej strane v otázkach, kde je potrebné v mnohých veciach pomáhať ľuďom pri vymožiteľnosti práv, tak v štátnom rozpočte šetríme natoľko, že na to ročne vymedzíme 20-tisíc eur. Prepáčte mi, takúto komparáciu, ale naozaj z toho uhla môjho pohľadu sa mi to zdá v prípade nákladov Fondu národného majetku výrazne vysoký, veľký nepomer. Ďakujem pekne.
Ak nebudete chcieť ale odpovedať na túto otázku, že nie ste pripravený v rámci rokovania, v rámci diskusie, tak by som si rada v rámci tohto vystúpenia požiadala, aby ste mi o tejto štruktúre viac prezradili písomnou, písomnou formou.
Ďakujem pekne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2015 17:58 - 17:59 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

89.
Ja len k tomu, že bola som ubezpečená zástupkyňou organizačného odboru o tom, že keď som jej doplnila 15. podpis, takže to zohľadní. Takto to uverejnila aj na internete. Akurát pre šetrenie nákladov už nakopírovaných a distribuovaných pozmeňujúcich návrhov sme tento proces nezopakovali. Takže budem rada, ak si to vykomunikuje, pán spravodajca, s pani z organizačného odboru. Ubezpečovala ma, že je to v poriadku po formálnej stránke.
Čo sa týka vecnej stránky, nereagujem, lebo asi nemám na to priestor. Stačila by jedna, jeden argument: nemožno sociálnu tieseň, finančnú tieseň ľudí označovať za nečinnosť a nedbanlivosť.
Ďakujem.


=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.6.2015 17:45 - 17:46 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

85.
Ja len krátko, nechcem naťahovať čas. Je síce pekné, čo sa povie, čo všetko môže spotrebiteľ, ale iná je tá prax. Chcem poukázať na to, že aj posledný príklad pani dôchodkyne Madejovej je dôkazom toho, že ak chcela dobrovoľne plniť v rámci požadovanej a požičanej, veriteľom požadovanej a požičanej sumy, nebolo jej to umožnené. Takže budeme si to potrebovať nejako zrovnať s tým, čo nám umožňuje legislatívna teória, čo nám umožňujú zákony v teoretickej rovine a čo nám prináša súdna, ale aj mimosúdna prax. Tá ma presviedča o opaku vašich tvrdení, pani poslankyňa.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2015 17:08 - 17:41 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis

79.
Takže ešte raz zopakujem, aby som nadviazala. Zámerom, môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorým vstupujeme do Občianskeho súdneho poriadku pri nepriamej úprave zákona o rodine, je presadiť inštitút povinnosti predexekučnej a predsúdnej výzvy, pretože sme presvedčení o tom, a toto naše poznanie, tento náš zámer vyplýva z aplikačnej praxe, že takýmto spôsobom dokážeme vytvoriť pre dotknutého dlžníka aký-taký manévrovací priestor pre možnú dohodu a komunikáciu s oprávneným, pre komunikáciu s veriteľom. V mnohých prípadoch sa nám v praxi ukázalo, že ak spotrebiteľ v záujme dohodnúť sa s nebankovým subjektom alebo vymáhačskou spoločnosťou, prípadne s exekútorom o spôsobe alternatívneho riešenia vysporiadania svojho záväzku prejavil záujem, tak väčšinou sa títo zástupcovia dotknutých spoločností k nemu obrátili chrbtom. Potvrdzuje to aj naša skúsenosť, keď sme v záujme zastupovania spotrebiteľa kontaktovali či už nebankové subjekty alebo exekútorov, vymáhačské spoločnosti, ktorým boli postúpené pohľadávky na vymoženie. Nemali záujem s nami komunikovať. A vo väčšine prípadov sme tieto dotknuté subjekty potrebovali upozorniť na mnohokrát objektívne podmienky alebo vplyvy, ktoré neumožňujú spotrebiteľovi, či už pre stratu zamestnania, alebo preto, že sa ocitol v sociálnej tiesni, mu neumožňujú tieto pohľadávky, tieto svoje záväzky voči veriteľom splniť.
V iných prípadoch sa častokrát stávalo, že samí spotrebitelia vniesli svoje pochybnosti a bránili sa pred týmito nebankovými subjektmi v enormne vysoko nastavených vymáhaných čiastkach. Ak sa chceli odvolať, či už voči nebankovým subjektom, alebo vymáhačským spoločnostiam, prípadne voči exekútorom, nebol záujem tieto ich mnohokrát oprávnené požiadavky, preukázané požiadavky zohľadniť. Žiaľbohu, aj na základe prijatej legislatívy, ktorá mala za cieľ posilniť a zvýšiť ochranu spotrebiteľa pred úžerou. Žiaľbohu, aj zo súčasných poznatkov advokátskej praxe a tými, ktorí spotrebiteľov na súdoch zastupujú, máme možnosť vidieť, že neprimerané, neprimerane vymáhané poplatky, úhrady voči oprávneným, voči veriteľom, nemôžme zastaviť.
Ja by som chcela poukázať na to, že v prípade, že spotrebitelia majú záujem riešiť svoje záväzky a dlhy spolu s vymáhaným príslušenstvom alebo nákladmi voči zástupcom veriteľov, ak majú záujem toto riešiť mimoinštitucionálne, mimosúdne, tak naozaj nie je im to umožnené. Nadobúdam čoraz viac dojem a pomaly aj presvedčenie, čo bolo deklarované aj na tom jednom konkrétnom prípade pani Márie Madejovej, ktorý minule uvádzal pán poslanec Hlina, nadobúdam presvedčenie, že je tu účel vlastne týchto ľudí tlačiť do inštitucionálnych procesov, do formalizovaných procesov, či už súdneho riadenia vymáhania takéhoto dlhu, alebo potom aj do procesu vymáhania tohto dlhu cez exekučný úrad. Samozrejme, že na každý takýto proces sa viažu náklady či už právnych zástupcov veriteľov alebo vymáhačských spoločností, prípadne samotných exekútorov.
Nemožno opomenúť, že takýto spotrebiteľ, ktorý sa ocitne v dlhu, v dlhovej špirále, z ktorej sa nevie vymaniť, nemá prostriedky na to, aby sa dokázal pred zomknutím všetkých týchto subjektov, ktoré som spomenula, aby sa dokázal brániť. Vo väčšine prípadov nemá ani to právne vedomie, že nepozná mnohé nové inštitúty, ktoré boli prijaté a ktoré by mohol použiť, a v mnohých prípadoch mu práve jeho sociálna a finančná tieseň neumožní obrátiť sa na advokáta. Netajím sa tým a nie je to žiadne verejné tajomstvo, ak poviem, že samozrejme, ani pre advokátsku obec takéto prípady sociálne alebo ekonomicky finančne poddimenzovaných spotrebiteľov, občanov, vôbec nie sú lukratívne.
Týmto chcem ukázať, že aj napriek prijatej legislatíve, stále ten spotrebiteľ - dlžník, ktorý sa v mnohých prípadoch ako dlžník stáva skôr rukojemníkom suity nebankoviek, vymáhačských spoločností, exekútorov, nemá absolútne rovnovážnu pozíciu, nemá absolútne vytvorený priestor na to, aby sa mohol adekvátne brániť. V takýchto prípadoch to naozaj vyzerá tak, že ak nemáš peniaze, nemáš právo na spravodlivosť, nemáš pomaly právo ani na život. Prípady týchto ľudí naozaj sú dramatické, vedeli by o nich hovoriť tí, ktorí sa tým zaoberajú. A hoci tieto prípady sú riešené ako jednotlivými v rámci personálnych, technických a časových možností tých, ktorí vlastne z princípu takýmto ľuďom pomáhajú, ja predpokladám, že počet 45-tisíc exekvovaných dôchodcov predstavuje takú vlnu a tak veľkú skupinu dlhom zaťažených jednotlivcov, ktorou sa bude musieť štát vážne zaoberať.
Nestačí len prijať legislatívne opatrenia, ktoré budú mať do budúcna preventívny zmysel, a to som presvedčená, že práve inštitúty zavedenia povinných predexekučných a predsúdnych výziev naplnia, ale je naozaj veľmi potrebné, aby sme sa zamerali na tých 45-tisíc exekvovaných dôchodcov, ktorým sú cestou poisťovne zrážané z ich dôchodkov nie malé sumy v prospech vymáhačských spoločností. Bude nevyhnutné týmto ľuďom naozaj pomôcť. Lebo zatiaľ len tým, že o tom hovoríme takto v parlamente, tak sa nám ľudia bezprostredne ozývajú, ale myslím si, že ak by sa o takejto možnosti ochrany finančných spotrebiteľov - dlžníkov, z ktorých sa stali rukojemníci spomenutých subjektov, ak by sa o tejto možnosti dozvedeli, v omnoho väčšom meradle by siahli po odbornej a právnickej pomoci.
Okrem zavedenia inštitútu povinnosti predĺženia predexekučnej a predsúdnej výzvy sa v tomto pozmeňováku budeme sústreďovať aj na to a máme snahu presadiť aj to, aby bola navýšená suma, ktorá má byť chránená pred exekútorom, a zvýšiť vlastne tú sumu z výšky 99 eur na sumu 200 eur.
Ja teda idem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. II, sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 79 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
"Ak je predmetom návrhu na začatie konania peňažné plnenie, je navrhovateľ povinný okrem listinných dôkazov podľa prvej vety pripojiť aj kópiu výzvy na úhradu peňažného plnenia spolu s doručenkou alebo vrátenou nedoručenou zásielkou.".".
Doterajšie body sa následne prečíslujú.
Zdôvodnenie: Pred podaním návrhu na začatie súdneho konania, ktorým sa sleduje peňažné plnenie, sa zavádza povinnosť navrhovateľa vyzvať odporcu na dobrovoľné plnenie záväzku. Zmyslom tejto tzv. predsúdnej výzvy je snaha predchádzať takým situáciám, keď sa odporca dozvie o svojich pohľadávkach až na základe predvolania na súd alebo na základe doručeného platobného rozkazu. Najväčší prínos predsúdnej výzvy možno očakávať v prípadoch, keď sa vymáhaná suma pohybuje radovo v niekoľkých eurách, napríklad v desiatkach eur. Z praktických skúseností možno takmer s istotou tvrdiť, že drvivá väčšina odporcov je ochotná dobrovoľne splniť svoje pohľadávky plynúce z rôznych nedoplatkov a penále, problémom však je, že o svojich pohľadávkach častokrát ani nevedia.
Navrhovaná právna úprava ukladá navrhovateľovi povinnosť vyzvať odporcu na dobrovoľné plnenie ešte pred podaním návrhu na začatie súdneho konania na všeobecný súd.
Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol vypracovaný na základe podnetov z praxe a novelizačné zmeny boli prerokované so zástupcami stavovských a profesijných organizácií. Len pre upresnenie uvediem, bolo to prerokované so zástupcami združení na ochranu spotrebiteľa a s komorou exekútorov.
Jednou zo základných zásad zákona o rodine je povinnosť každého člena rodiny zabezpečiť ochranu a zvyšovanie hmotnej úrovne rodiny. Zavedenie tzv. predsúdnej výzvy predstavuje inštitút, ktorý je spôsobilý významným spôsobom prispieť k naplneniu vyššie uvedenej zásady zakotvenej v zákone o rodine.
Nie je potrebné osobitne pripomínať, že v Slovenskej republike existuje enormné množstvo rodín, ktoré majú značné problémy s riadnym plnením svojich vyživovacích povinností aj z dôvodov vedenia vyčerpávajúcich súdnych sporov, ku ktorým by v prípadoch finančného plnenia na základe upozornenia zo strany veriteľa vôbec nemuselo dôjsť.
2. V čl. ll sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. Za § 372w sa vkladá nový § 372x, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 372x
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na konania začaté do 31. decembra 2015 sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2015.".".
Odôvodnenie: Zavádzajú sa prechodné ustanovenia s cieľom zamedziť retroaktivite navrhovanej právnej úpravy.
3. Za čl. IV sa vkladajú nové články V až VII, ktoré znejú:
"Čl. V
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 521/2005 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z. a zákona č. 336/2014 Z. z. sa dopĺňajú takto:
V § 18 sa za ods. 2 na konci pripája táto veta: "Ak je predmetom návrhu na začatie rozhodcovského konania peňažné plnenie, je žalobca povinný okrem dôkazov podľa prvej vety pripojiť aj kópiu výzvy na úhradu peňažného plnenia spolu s doručenkou alebo vrátenou nedoručenou zásielkou.".
Za § 54b sa vkladá nový § 54c, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 54c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na rozhodcovské konanie podľa tohto zákona začaté do 31. decembra 2015 sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2015.".
Čl. VI
Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Ak je predmetom návrhu na začatie rozhodcovského konania peňažné plnenie, je žalobca povinný okrem dôkazov podľa prvej vety pripojiť aj kópiu výzvy na úhradu peňažného plnenia spolu s doručenkou alebo vrátenou nedoručenou zásielkou.".
Za § 73 sa vkladá nový § 73a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 73a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016
Na spotrebiteľské rozhodcovské konania začaté do 31. decembra 2015 sa použijú predpisy účinné do 31. decembra 2015.".
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 483/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003, zákona č. 589/2003, zákona č. 613/2004, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005, zákona č. 341/2005, zákona č. 300/2005, zákona č. 585/2006, zákona č. 84/2007, zákona č. 568/2007, zákona č. 384/2008, zákona č. 477/2008, zákona č. 554/2008, zákona č. 84/2009, zákona č. 192/2009, zákona č. 466/2009, zákona č. 144/2010, č. 151/2010, zákona č. 102/2011, č. 348/2011, uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 1/2012, zákona č. 230/2012, zákona č. 335/2012, zákona č. 440/2012 a zákona č. 461/2012, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013, zákona č. 180/2013, zákona č. 299/2013, zákona č. 355/2013, zákona č. 106/2014 a zákona č. 335/2014 sa mení a dopĺňa takto:
V § 38 sa za ods. 2 vkladajú nové ods. 3 a 4, ktoré znejú:
"(3) Pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie je oprávnený povinný v primeranej lehote po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia písomne vyzvať povinného na splnenie toho, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Lehota na plnenie určená vo výzve nesmie byť kratšia ako 5 dní.
(4) Výzva podľa ods. 3 obsahuje najmä označenie oprávneného v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide právnickú osobu, označenie exekučného titulu, osobitné označenie výšky sumy istiny a výšky sumy príslušenstva, ktorú je potrebné uhradiť, číslo účtu a kontaktné údaje oprávneného. ".
Doterajší ods. 3 sa označuje ako odsek 5.
V § 41 ods. 4 sa za slovo "ustanovenie" vkladajú slová "§ 38 odsek 3 a 4,".
V § 44 ods. 4 sa za slovo, pardon, v § 44 ods. 1 sa za slová "exekučným titulom" vkladá čiarka a slová "kópiou výzvy a dokladom o doručení výzvy alebo nedoručenou zásielkou podľa § 38 ods. 3 a 4.".
V § 104 ods. 1 sa slová "99,58 eura" nahrádzajú slovami "200 eur".
V § 115 ods. 2 písm. i) sa slová "99,58 eura" nahrádzajú slovami "200 eur".
Za § 243d sa vkladá nový § 243e, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 243e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016.
Exekučné konanie, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2016 a nebolo zastavené alebo právoplatne ukončené do 31. decembra 2015, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2016.".".
Doterajší čl. V sa označuje ako čl. VIII.
Odôvodnenie:
K čl. V a čl. VI. Navrhovaná právna úprava ukladá žalobcovi povinnosť vyzvať žalovaného na dobrovoľné splnenie záväzku ešte pred podaním žaloby na rozhodcovský súd alebo na stály rozhodcovský súd, ktorý je oprávnený rozhodovať spotrebiteľské spory. Uvedená povinnosť sa na žalobcu vzťahuje len v prípade, ak má nesplnený záväzok charakter peňažného plnenia. Súčasne sa zavádzajú prechodné ustanovenia s cieľom zamedziť retroaktivite navrhovaných právnych úprav.
K čl. VII bodu 1. Pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie sa zavádza povinnosť oprávneného vyzvať povinného na dobrovoľné plnenie toho, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Zmyslom tejto tzv. predexekučnej výzvy je snaha predchádzať takým situáciám, keď sa povinný dozvie o svojich pohľadávkach až na základe upovedomenia o začatí exekúcie. Najväčší prínos predexekučnej výzvy možno očakávať v prípadoch, keď sa vymáhaná suma pohybuje radovo v niekoľkých eurách, respektíve v desiatkach eur.
Práve o exekučných tituloch na vyššie uvedené spravidla nízke sumy, ktoré veľmi často vznikajú v dôsledku rôznych nedoplatkov a penále, sa povinný o nich (ne)dozvie skôr ako z upovedomenia o začatí exekúcie. V takom prípade už ale povinný musí okrem istiny uhradiť aj trovy exekučného konania.
Skutočnosť, že exekútor je povinný postupovať de facto rovnakým spôsobom bez ohľadu na to, či sa vymáhaná istina pohybuje vo výške niekoľkých eur alebo v niekoľkých tisíckach eur, nasvedčuje tomu, že len účelne vynaložené náklady exekútora neraz presiahnu výšku vymáhanej pohľadávky.
Z praktických skúseností možno takmer s istotou tvrdiť, že drvivá väčšina povinných je ochotná dobrovoľne splniť svoje pohľadávky plynúce z rôznych nedoplatkov a penále, problémom však je, že o svojich pohľadávkach častokrát ani nevedia. V iných prípadoch, ak sa dlžníci ocitnú v tiesni z objektívnych dôvodov, nemajú žiadnu možnosť dohodnúť sa s veriteľom na alternatívnom, pre obe strany prijateľnom riešení.
Navrhovaná právna úprava ukladá oprávnenému povinnosť vyzvať povinného na dobrovoľné plnenie v primeranej lehote po nadobudnutí vykonateľnosti exekučného titulu. Primeranosť lehoty sa posudzuje vzhľadom na špecifiká veriteľa. Účelom takejto formulácie je ponechanie istej voľnosti oprávnenému, aby na neho nebol vyvíjaný nátlak kontrolovať splnenie povinnosti povinného ihneď po nadobudnutí vykonateľnosti rozhodnutia na plnenie. Na druhej strane dlhé vyčkávanie oprávneného so zaslaním výzvy možno považovať za rozpor s dobrými mravmi. V aplikačnej praxi sa neraz potvrdil trend podať návrh na vykonanie exekúcie tesne pred uplynutím premlčacej lehoty, čím sa sledoval záujem o nárast čo najväčších úrokov z omeškania.
Podľa základných zásad zákona o rodine je povinnosťou každého člena rodiny zabezpečovať stabilizáciu a zvyšovať hmotnú úroveň rodiny. Zavedenie tzv. predsúdnej výzvy predstavuje inštitút, ktorý je spôsobilý významným spôsobom prispieť k napĺňaniu vyššie uvedenej zásady zakotvenej v zákone o rodine.
Pokiaľ má štát skutočne záujem chrániť rodinu a jednotlivca ako takého pred skĺznutím do dlhovej špirály, je nevyhnutné prijatie prevenčných opatrení, ktoré sú spôsobilé výrazne obmedziť tento nežiaduci spoločenský jav. Predexekučná výzva na úhradu peňažného plnenia predstavuje jednoduchý, no zároveň účinný spôsob, akým povinného v dobrej viere upozorniť na potrebu urgentného splnenia dlhu.
Prax jednoznačne potvrdzuje, že rodič pod tiažou každodenných povinností a starostlivosti o rodinu neraz prehliadne, že výrok rozhodnutia, na základe ktorého je viazaný na peňažné plnenie, nielenže nadobudol právoplatnosť, ale dokonca uplynula lehota splatnosti daného finančného plnenia. K tomuto neblahému javu dochádza, žiaľ, aj v dôsledku nepostačujúcej úrovne právneho vedomia obyčajných ľudí, zraniteľných a inak znevýhodnených občanov, keďže nie každý má právnické vzdelanie.
Upozornenie povinného prostredníctvom tzv. predexekučnej výzvy predstavuje výraznú pomoc najmä pre rodičov - živiteľov rodín, ktorí neúmyselne v stanovenej lehote nestihli plniť to, čo im ukladá vykonateľný exekučný titul. Prirodzene takýmto spôsobom dokážeme posilniť i ochranu rodín zo zraniteľných dôchodcovských skupín.
K čl. VI bodu 2. Legislatívno-technická úprava bezprostredne súvisiaca s predchádzajúcim bodom.
K čl. VI bodu 3. Obligatórnou prílohou k žiadosti o vykonanie exekúcie je okrem exekučného titulu aj kópia výzvy, ktorú oprávnený zaslal povinnému, ako aj doklad o doručení výzvy alebo samotná nedoručená a vrátená písomnosť (nedoručená a vrátená obálka obsahujúca výzvu).
K čl. VI bodom 4 a 5. Suma hotových peňazí, na ktoré sa nevzťahuje exekúcia, sa zvyšuje zo sumy 99,58 eura na sumu 200 eur. Odôvodnením navrhovanej zmeny je najmä zmena životných nákladov, na ktoré legislatíva v tomto smere od účinnosti Exekučného poriadku ešte nereflektovala.
Výška neexekvovateľných hotových peňazí predstavovala sumu 99,58 eura, respektíve sumu 3 000 Sk už v roku 1995, keď bola výška priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky 7195 Sk, teda 238,83 eur. Bola to teda suma rovnajúca sa približne polovici priemerného príjmu. Pre porovnanie: v roku 2014 bola výška priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky na úrovni 858 eur. Rovnako zvýšená suma finančných prostriedkov, rovnakú sumu, zvýšenú sumu finančných prostriedkov sa navrhuje ponechať povinnému odblokovanú aj na jeho bankovom účte.
Navrhovanú úpravu je potrebné vnímať aj z hľadiska, že povinnou osobou môže byť aj rodič, ktorého prvoradou úlohou je uspokojovanie potrieb rodiny. Suma 100 eur, ktorú v súčasnosti nie je možné exekvovať, len s ťažkosťami pokryje náklady jednej dospelej osoby. Ponechanie sumy hotových peňazí vo výške 100 eur pre domácnosť, tvorenú hoci len tromi, štyrmi osobami, je pre takúto osobu - živiteľa rodiny doslova likvidačné. Takáto osoba následne nemá inú možnosť, ako uchýliť sa k získaniu finančných prostriedkov za akúkoľvek cenu, aj za cenu neprimerane nevýhodných podmienok.
K čl. VI bodu 6. Zavádzajú sa prechodné ustanovenia s cieľom zamedziť retroaktivite navrhovanej právnej úpravy.
Záverom chcem povedať, že tento môj pozmeňujúci návrh som samozrejme prerokovala s viacerými opozičnými poslancami, ktorým týmto spôsobom chcem poďakovať za podporu v mene všetkých, ktorí na takýto zákon, na takúto úpravu zákona a podporu, ochranu rodiny a hlavne zadlžených občanov čakajú. Tento zákon, respektíve navrhovanú úpravu som prerokovala aj s niektorými poslancami vládnej strany, ktorí sa spotrebiteľskému právu a vôbec exekučným procesom ako takým venujú. Prebrala som ju aj s pánom ministrom a na základe mnou prednesených argumentov, ktoré boli odkonzultované s odbornou verejnosťou, stavovskými organizáciami, ako som už spomenula, či už združenia na ochranu práv spotrebiteľov alebo aj s Komorou exekútorov, na základe aplikačnej praxe, poznatkov, podnetov ľudí, ktorých zadlženosť sužuje a trápi, ako tu bol uvedený príklad pani Madejovej, ktorá pre pôžičku vo výške 1000 eur dnes musí uhrádzať nebankovke a vymáhačskej spoločnosti 8-tisíc eur, som nadobudla presvedčenie, že niet formálneho dôvodu a už vôbec vecného dôvodu, pre ktorý by tento zákon aj v kontexte programového vyhlásenia vlády a záväzku podporovať rodinu nemal byť schválený.
Pán minister ma upozornil na to, že je záujem otvoriť Občiansky súdny poriadok. Nie tak dávno sme tu mali prednesený, prerokovaný rad rekodifikačných zmien, opatrení, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, avšak naliehavosť situácie, v ktorej sa mnohí ľudia ocitli, ich zúfalstvo a potreba pomoci ma presvedčili o tom, že nie je dôvod na to, aby sme prijatie takéhoto zákona neschválili. I tak v tejto forme ma skôr preventívnu funkciu.
I tak chcem zdôrazniť, že budem apelovať a vyzývať vládu k tomu, aby ľudia, exekvovaní dôchodcovia, zraniteľní spotrebitelia, v zásade či už ide o dôchodcov, alebo mladých ľudí, aby od štátu dostali pomocnú ruku. Nad formami sa samozrejme môžeme zamyslieť, možnože úpravou zákona sa to nebude dať dosiahnuť, ale ja som vnútorne presvedčená, že štát, ktorý dokáže konzervovať takýto systém, kedy sa z dlžníkov stávajú rukojemníci nebankových subjektov, vymáhačských spoločností, exekútorov, na to napojených súdov, nemôže s plnou istotou o sebe hovoriť, že je to štát, ktorý je postavený na humánnych a demokratických zásadách a princípoch. Naozaj považujem za amorálne a nehumánne, ak dnes konzervujeme systém a režim, kedy profit získavajú predátorské subjekty, ťažiace z nevedomosti a sociálnej tiesne našich občanov.
Vopred vám ďakujem, ak sa nad týmto návrhom zamyslíte a ak ho prehodnotíte a svojím súhlasom ho podporíte. Verím, že vám za toto budú vďační občania, za ktorých tu dnes stojím a ktorých aj zastupujem.
Ďakujem.

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2015 16:53 - 17:00 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, pán minister, pán spravodajca, prítomní poslanci. Dovoľte mi, aby som v druhom čítaní k zákonu o rodine vystúpila aj ja. A hneď v úvode poviem, že aj keď naoko priamo nesúvisiaci pozmeňujúci návrh, ktorým sa snažím viac rozšíriť vstup do Občianskeho súdneho poriadku, nesúvisí so zákonom o rodine, možno z formálnej stránky to takto možno vyhodnotiť a posúdiť, ja som hlboko vnútorne presvedčená, že so samotnou vecnou stránkou a s tým, čo dnes trápi slovenskú rodinu, čo ju dnes sužuje, veľmi úzko súvisí. Ja verím, že v záujme zohľadnenia toho, že formalizmus, prepätý formalizmus nemôže zatieniť merito veci a vecnú stránku, o ktorej dnes budem hovoriť, prijmete moje vystúpenie aj predkladaný pozmeňujúci návrh s plným pochopením.
V programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky, ak si, ak môžem, budem krátko citovať, sa píše a uvádza, že "vláda Slovenskej republiky bude usilovať o posilnenie súdržnosti spoločnosti a ako základný predpoklad rastu, kvality ľudí bude podporovať rodinu. Navrhne orientáciu najmä na také hodnoty, ako je rodina, práca, ktorá je zdrojom zabezpečenia prostriedkov pre život, na starostlivosť o zdravie, bude dbať o kvalitu života starších ľudí, výchovu detí, bývanie a sociálnu politiku. Okrem toho vláda Slovenskej republiky vytvorí aj stabilný rámec sociálnej politiky pre istoty občanov, pričom za kľúčové považuje rodinu, ako základnú bunku určujúcu kvalitu života a istôt občanov". V ďalšom bode uvádza, že "vláda Slovenskej republiky presadí, aby rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu, a dôsledné uplatňovanie základnej zásady zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jediný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobru". Je tu teda deklarovaný všeobecný záväzok, že vláde záleží na tom, aby bola podporovaná rodina, bola podporovaná rodina ako základná bunka spoločnosti, a to,  samozrejme, bez toho, aby sme garantovali a chránili aj rodinu, čo sa týka jej sociálno-ekonomického zabezpečenia, jednoducho nie je možné dosiahnuť.
Ja si uvedomujem, že tento zákon o rodine aj vstup do Občianskeho súdneho poriadku viac-menej tematicky súvisí s úpravou starostlivosti o dieťa, hlavne, ak som dobre pochopila, pri striedavej starostlivosti o dieťa, ale chcem poukázať na to, že zjavne toto nie je jediný pálčivý a vypuklý problém, ktorý dnes sužuje slovenskú rodinu. Za rovnako, ak nie viac, pálčivý problém považujem vysokú mieru zadlženosti slovenských rodín. A týka sa to tak mladých rodín, ako aj rodín, ktorých sú členovia v dôchodkovom veku. Ak vláda prijala a deklaruje takýto záväzok podpory rodiny, neviem si celkom dobre vysvetliť, ako je možné, že legislatívne opatrenia, ktoré sme prijali, a to nielen všeobecne na posilnenie a ochranu spotrebiteľov, občanov pri vymožiteľnosti svojich oprávnených nárokov, ale hlavne na ochranu občanov na finančnom trhu, nie sú dostatočne účinné. Svedčia o tom aj podnety, ktoré mi v poslednej dobe prichádzajú. Jeden podnet za všetky, ku ktorému sa včera, myslím, včera vyjadril práve poslanec pán Hlina. Naozaj, napriek tomu, že sme prijali rad legislatívnych opatrení, naoko zamedzujúce nárastu úžery a zadlženosti slovenských rodín, v praxi sa ukazuje, že tieto opatrenia nie sú natoľko účinné, aby sme dnes mohli s plnou váhou a plnou spokojnosťou, satisfakciou vyhlásiť, že spotrebiteľov, občanov, hlavne zo zraniteľných skupín obyvateľov, máme chránených.
Uvedeným návrhom zákona sa ja snažím zamerať hlavne na zavedenie inštitútov, ktoré dokážu ľuďom pomôcť, a to tým spôsobom, že im umožnia dojednať prijateľné podmienky vyplývajúce z ich záväzkov mimo inštitucionálneho režimu. Mojím zámerom je presvedčiť vás o tom, že ustanovenie inštitútu povinnosti predexekučnej a predsúdnej výzvy pomôže veľkému množstvu ľudí, ktorí, žiaľbohu, pri snahe dosiahnuť komunikáciu a dohodu, či už s právnymi zástupcami vymáhačských subjektov, nebankoviek alebo aj exekútorov, majú veľmi negatívnu skúsenosť.
Vážená pani predsedajúca, nehnevajte sa, ale ja asi ukončím svoje vystúpenie v tejto etape, pretože v sále je značný ruch, a to mi neumožňuje sústrediť sa plne na to, čo chcem predniesť. A rovnako si myslím, že téma, o ktorej chcem hovoriť, si zaslúži ďaleko väčšiu pozornosť. Takže, ak dovolíte, ja v tejto fáze moje vystúpenie preruším. Môžem?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2015 11:56 - 11:56 hod.

Helena Mezenská
Vzhľadom na to, že je taký predobedňajší čas a ja sa chystám na rokovanie výboru európskych záležitostí, určite môj príspevok nebude trvať tri minúty, tak by som chcela poprosiť, aby som mohla vystúpiť teda až po obede.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.6.2015 9:44 - 9:45 hod.

Helena Mezenská Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ja si dovolím ešte raz mimo faktickej poznámky v záujme podnetov viacerých ľudí, ktorí ma cez mail oslovili a reagovali na neprimerane vysoký zásah, neprimerane prísny zásah do radov alternatívnej medicíny, do radov alternatívneho liečiteľstva, za nich vystúpiť a podporiť ten návrh pána poslanca Poliačika, ktorý, ak som správne pochopila, navrhuje, aby sa celý ten paragraf vypustil. Ja som nepostrehla, pretože sa nevenujem Trestnému zákonu, nepostrehla som, ospravedlňujem sa za to, že tento zákon je v druhom čítaní, ale ak teda mám možnosť ešte takto v ústnej rozprave vystúpiť, tak prikláňam sa k tomu, aby bol vytvorený väčší priestor, komunikačný priestor, rokovací priestor na vzájomnú výmenu informácie, aby tak nebolo dotknuté právo tej verejnosti, ktorá naozaj cíti potrebu slobodného výberu medzi klasickou medicínou a alternatívnou medicínou.
Týmto nechcem povedať, že nemám záujem, rovnaký záujem ako predkladateľ ochrániť ľudí pred rôznymi šarlatánmi alebo ľudovými liečiteľmi, mastičkármi, bylinkármi, olejkármi, ktorí vlastne pôsobia kontraproduktívne a namiesto poskytnutia pomoci, skôr ľudom ublížia. Takže odobrujem tento prístup aj ministra, ktorý na základe pripomienok, verím, že nielen poslancov, ale aj zainteresovanej verejnosti, dnes k nášmu návrhu pristúpi.
Ďakujem.
Skryt prepis