Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.6.2012 o 15:10 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2012 15:10 - 15:13 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne a poslanci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady so zmenami dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (tlač 43) v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. túto spoločnú správu výborov Národnej rady.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 41 z 18. mája 2012 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania stanoviská poslancov.
K predmetnej zmluve zaujali výbory toto stanovisko - odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Po štvrté. Z uznesení výborov nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu odporúča Národnej rade vysloviť súhlas so zmenou Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá umožní banke vykonávať operácie v krajinách južného a východného Stredomoria so zmenami Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj, ktorá umožní využívanie špeciálnych fondov v prijímajúcich krajinách a potenciálnych prijímajúcich krajinách. A aby rozhodla, že zmeny Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (tlač 43) sú medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 36 z 18. júna 2012. Výbor určil poslanca Kamenického za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ho poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy.
Vážená pani predsedajúca, prosím o otvorenie rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.6.2012 10:58 - 11:14 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec, dajte, prosím, hlasovať, o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2011. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2012 9:09 - 9:11 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o prerokovaní Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2011 (tlač 22). Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2011 (tlač 22) rozhodnutím č. 27 z 19. apríla 2012 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Uvedený výbor správu prerokoval. Výbor odporučil Národnej rade Slovenskej republiky Správu o výsledkoch hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2011 zobrať na vedomie.
Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 37 z 18. júna 2012 schválil správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky k Správe o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2011. Určil poslanca Ladislava Kamenického za spravodajcu výboru. Zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pani predsedajúca. Skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

19.6.2012 17:16 - 17:16 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Súčasne odporúčam v zmysle § 74 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 67 z 1. júna 2012 prideliť v druhom čítaní na prerokovanie tento návrh, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet aj Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Skryt prepis
 

19.6.2012 17:16 - 17:16 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Mám tu obdobný prípad, po tom, ako bolo v predchádzajúcom bode... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Paška, Pavol, predseda NR SR
Pán spravodajca, pán poslanec vám dal na výber. Ako spravodajca, ktorý riadite hlasovanie, ste dali hlasovať. Ideme ďalej, hlasujeme o prvom čítaní.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Odporúčam, aby Národná rada sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokujeme tento návrh v druhom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.
Skryt prepis
 

19.6.2012 17:16 - 17:16 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, v rozprave vystúpil poslanec Kollár, ktorý navrhol, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 rokovacieho poriadku na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o tomto vládnom návrhu zákona. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2012 15:34 - 15:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi aby som v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vystúpil k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2011 Z. z. o bankách a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 79), ako spravodajca výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej pätnásť dní pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel ho zaradil na rokovanie dnešnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako spravodajca v prvom čítaní si osvojujem stanovisko, že predmetný návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti návrhu zákona uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku.
Z hľadiska vecného zastávam stanovisko, že predložený návrh zákona rieši závažnú problematiku a je zrejmý aj jeho účel.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o jeho cieli a že je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Jej osobitná časť obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
V rozprave odporučím, aby podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku Národná rada Slovenskej republiky uvedený návrh zákona prerokovala v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 67 z 1. júna 2012 a podľa § 71 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby uvedený návrh prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2012 17:34 - 17:35 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predseda, dajme hlasovať o tomto uznesení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.5.2012 17:34 - 17:35 hod.

Ladislav Kamenický
Vážený pán predseda, dajte hlasovať o uznesení pána Štefanca. Je tam uvedené, že Národná rada Slovenskej republiky so zreteľom na maximálnu obozretnosť a z dôvodu ochrany finančných prostriedkov občanov Slovenskej republiky, vzhľadom na nestabilnú a rýchlo sa meniacu politickú situáciu v eurozóne... (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2012 17:34 - 17:35 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie podpredsedníčky Národnej rady, v rozprave vystúpili páni poslanci Štefanec, Kollár, Kaník, Sulík, Osuský, Hlina, Mikloško, Hudacký, pričom pán poslanec Ivan Štefanec podal v mene skupiny poslancov návrh na uznesenie.
Vážený pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada vyslovuje súhlas s uvedeným rozhodnutím Európskej rady a aby rozhodla o tom, že je to medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi tak, ako je to uvedené v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je prílohou spoločnej správy.
Skryt prepis