Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

28.11.2012 o 14:17 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

28.11.2012 14:17 - 14:22 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý má, nazval som to legislatívno-technický charakter. Preto si ho dovolím najprv prečítať a následne ho odôvodním. Pre pána spravodajcu, sú to dva pozmeňujúce návrhy, o obidvoch sa môže hlasovať spolu.
Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Zajaca k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, parlamentná, tlač 227.
Prvý pozmeňujúci návrh. V čl. I bod 23 v písm. d) sa vypúšťa text "pre samosprávny kraj".
Druhý pozmeňujúci návrh. V čl. I bod 24 v písm. d) sa vypúšťa text "pre samosprávny kraj".
Toľko pozmeňujúce návrhy.
Odôvodnenie: Na prvé prečítanie viacerí kolegovia mi povedali, že či nechcem, aby samosprávne kraje mohli pracovníkov na aktivačných prácach zamestnávať. V žiadnom prípade nie. Vysvetlím to o chvíľu.
V bode 23 a 24 sa píše, napríklad 23 bod d): "Osoba, ktorá sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb, poznámka pod čiarou 22) pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom podľa osobitného predpisu, poznámka pod čiarou 23)."
Pre vysvetlenie, poznámka pod čiarou 22 znamená, pre tých kolegov, ktorí to nevedia, zákon o obecnom zriadení 369, a poznámka pod čiarou 23) znamená, zákon o službách zamestnanosti, § 52 č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Lenže ten § 52 o službách zamestnanosti hovorí o tom, že sa môžu zamestnávať aktivační pracovníci aj pre obec, nielen pre samosprávny kraj. Čiže aj pre obec, aj pre samosprávny kraj. Preto pre jednoznačnosť tohto by som vypustil text "pre samosprávny kraj", a zostane tam len tá poznámka pod čiarou č. 23), ktorá znamená to, že ide sa podľa zákona, teda § 52 o službách zamestnanosti.
Všimol som si to možno aj preto, lebo aj na tejto schôdzi predkladám novelu zákona o službách zamestnanosti k § 52, kde tieto, možnosť zamestnať sa aktivačných pracovníkov rozširujem aj na štátne podniky. A preto, aby to nebolo, už dnes je to trošku jemne zmätočné, preto som to nazval legislatívno-technický návrh, pozmeňujúci návrh, keď sa píše o samosprávnom kraji, ale zároveň podľa § 52 je to aj pre obec. Takže ak tam bude odkaz len na § 52 o službách zamestnanosti, myslím si, že do budúcnosti sa nevyhneme tomu, aby sme aktivačné práce rozšírili na ďalšie subjekty, ktoré budú môcť zamestnávať, možno nielen na štátne podniky, možnože aj na štátne akciové spoločnosti. To sa časom ukáže. Ale aby tento odkaz tam bol na § 52 o službách zamestnanosti. Toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2012 14:35 - 14:37 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, na úvod tvojho vystúpenia ste začali tým, že máte zlú správu pre LGBT komunitu. No ja si myslím - tým, že sa neschváli tento zákon - ja si myslím, že tým, že sa tento zákon neschváli, je to dobrá správa pre Slovensko. Našťastie zdravý rozum na Slovensku, našťastie aj v tejto snemovni ešte je väčšinový. Naozaj na Slovensku máme 400-tisíc nezamestnaných. Za posledných rok ubudlo 11-tisíc živnostníkov. Máme tu hospodársky útlm. Ľudia žijú na východnom Slovensku z 200-eurového dôchodku. Naozaj sú tu iné problémy. Predkladaním tohto zákona, páni kolegovia zo SaS-ky, prekrývate skutočné väčšinové problémy Slovenska. Naozaj tento zákon sa dotýka veľmi malilinkej časti homokomunity, ktorá sa takto chce zvýrazňovať.
Ja rozumiem, že takto bojujete o svojho voliča, ale Slovensko má oveľa-oveľa iné problémy a tie by sme mali tu riešiť. Včera sterilizácie, dneska registrované partnerstvá. Táto krajina potrebuje riešiť iné problémy. (Reakcia navrhovateľa.) Ako ich riešime? Predkladaním takýchto návrhov zákona (reakcia navrhovateľa) prekrývate skutočné problémy Slovenska.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, nechajte pána poslanca dohovoriť.

Zajac, Pavol, poslanec NR SR
Zdravý rozum na Slovensku ešte našťastie víťazí. Naozaj rodina založená na partnerstve muža a ženy, a keď ich Pán Boh požehná, aj deti, je tým, čo Slovensko potrebuje.
Ďakujem. (Reakcia navrhovateľa.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2012 18:48 - 18:50 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem pekne na predrečníkov.
Budem reagovať na pána kolegu poslanca a primátora Košíc pána Rašiho. Naozaj, pán primátor, ja som vo svojom vystúpení snažil sa politiku dať na bok. Ja som spomenul tie kompetencie a počet mestských častí a naozaj chápem, že to treba rozdiskutovať a pripraviť hlavne v Košiciach. Je to veľmi, spomínal som, veľmi citlivá vec, aj politicky citlivá vec a naozaj som sa držal vo svojom vystúpení toho, čo je nám predložené. A naozaj bolo to na základe, aj pred dvoma-troma týždňami som bol na poslaneckom výjazde v Košiciach. Stretol som sa s poslancami, starostom, prednostami, občanmi a v spolupráci s nimi som pripravil tieto pozmeňujúce návrhy. Takže, mimochodom, nie som z Prešova, som z Prešovského kraja, keď už ide o to. A takže politiku som dal na bok. Nemal som chuť hovoriť o tom, kto ako politicky vládne alebo vládol v Košiciach, kto čo nezvládol. Na to sú orgány v trestnom konaní. Takže, vy ste povedali, že takmer každý občan súhlasí s týmto zákonom. Tí, všetci občania na tom poslaneckom výjazde mi hovorili, že nesúhlasia. A naozaj keď v celej republike primátor, starosta nemôže byť členom obecnej alebo mestskej rady, tak nevidím dôvod, prečo by to malo byť v Košiciach. A nie preto, že teraz ste ním vy, ale z princípu. Plus ešte hovoríte, že chcete tento zákon dať do súvisu s 369-kou. Takže naozaj som sa snažil vystupovať vecne. Ďakujem všetkým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.10.2012 18:35 - 18:42 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán navrhovateľ, drahé kolegyne a kolegovia. Dovoľte mi, aby som sa vyjadril k návrhu zákona v druhom čítaní. Naozaj keď v prvom čítaní o návrhu zákona o Košiciach vystúpil kolega Novotný a pomenoval politické výhrady, ku ktorým som sa vo faktickej poznámke pridal, tak naozaj to nechcem tu dneska opakovať, iba chcem zvýrazniť, že naozaj sme očakávali my, ale aj ďalší naši kolegovia v Košiciach, že tento zákon bude riešiť podstatné záležitosti, ktoré trápia v usporiadaní mesta Košice, to znamená 22 mestských častí, naozaj je to viac, ako má mesto Bratislava. Sú mestské časti také, ktoré sú, dalo by sa povedať, samostatnými obcami. Tam by mohli prebehnúť miestne referendá, ktoré by mohli rozhodnúť o tom, že tieto mestské časti by sa mohli stať samostatnými obcami. Ďalej, mestské časti v Košiciach, naozaj je ich príliš veľa, mohli by sa zlúčiť, zmenšiť na menší počet mestských častí, ale to už bolo hovorené v prvej časti. Navrhovatelia nám vysvetlili, že nebolo ich zámerom ísť do týchto zložitých a citlivých a uvedomujem si, že veľmi, veľmi náročných vecí, plus k tomu pristúpia ešte aj kompetencie, financie, takže navrhovatelia deklarujú, že snažia sa týmto návrhom zákona o Košiciach dať do súbehu so zákonom 369-kou o obecnom zriadení. Podám a prečítam nasledujúce tri pozmeňujúce návrhy, ale najprv ich okomentujem.
Prvý pozmeňujúci návrh je veľmi vážny z môjho pohľadu, a to preto, že navrhovatelia hovoria, že tento návrh zákona o Košiciach dávajú do súvisu so zákonom o obecnom zriadení, 369-kou. Týka sa to zloženia mestskej rady. Prečítam paragraf zo zákona 369/1990, § 14, ods. 1: "Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov," z poslancov, "ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie." Ďalej to pokračuje. Čiže členom obecnej rady môže sa stať iba poslanec. Tak to je v celej našej republike, sú tu viacerí starostovia, primátori, aj aj som bol členom obecnej rady. Naozaj iba poslanec môže byť členom rady. Rada je predsa poradný orgán starostu, primátora. Nevidím dôvod, prečo navrhovatelia dali do návrhu zákona o Košiciach, môžem to prečítať:
V § 12, ods. 2, prvá veta znie:
"Mestská rada sa skladá z 10 poslancov mestského zastupiteľstva zvolených mestským zastupiteľstvom za členov mestskej rady spravidla na celé funkčné obdobie z predsedu rady starostov a primátora."
Ďalšia vec, čo mi vadí v tomto ustanovení a návrhu zákona v § 12 je to, že členom mestskej rady nemôže byť nezávislý poslanec. Preto znova prečítam zákon 369-ku o obecnom zriadení, § 14, ods. 2:
"Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán," pán navrhovateľ, "politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve." To je zákon 369-ka. Vo vašom návrhu zákona nezávislí poslanci nie sú. Takisto pán primátor má byť členom mestskej rady.
Body, body číslo, teda pozmeňujúce návrhy číslo 2 a 3, ktoré navrhujem, spolu súvisia a v nich sa snažím poukázať na to, že kompetencie mestských častí dneska v Košiciach sú dané tak, že mestské časti nemôžu o niektorých kompetenciách rozhodovať vo svojej mestskej časti. Jedná sa bežne o prekopávky ciest, úpravu mestskej zelene.
Takže odôvodnenie: Ide o vytvorenie možnosti posilniť kompetencie mestských častí v oblasti správy komunikácií a životného prostredia. Podľa súčasného stavu, mestské časti vykonávajú prenesený výkon štátnej správy len v prípadoch ustanovených osobitným zákonom. Navrhovaná zmena sleduje zámer umožniť mestu, aby v ich štatúte bolo možné vyhradiť určitú pôsobnosť preneseného výkonu štátnej správy, ktorú v súčasnosti vykonáva mesto, pre mestské časti v oblastiach, kde sa bude javiť, kde sa to bude javiť účelné a efektívne.
Preto navrhujeme v § 25 vypustiť vetu: "Štatútom nemožno preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto". Obdobná právna úprava vyplýva aj zo zákona č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
eraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh.
Budem žiadať hlasovať o bode číslo 1 samostatne, o bodoch číslo 2 a 3, keďže spolu súvisia, spolu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Zajaca k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov:
Pozmeňujúci návrh č. 1. V čl. I, 16. bod znie:
§ 12 ods. 2 znie: "Mestská rada sa skladá z desiatich poslancov mestského zastupiteľstva, zvolených mestským zastupiteľstvom za členov mestskej rady spravidla na celé funkčné obdobie s z predsedu Rady starostov. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, hnutí (ďalej len "politické strany") a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve."
Pozmeňujúci návrh č. 2. V čl. I.1 - nový bod - za 31 bod sa vkladá nový bod, 32. bod, ktorý znie: 32. V § 2, ods. 2, v tretej vete sa za text "v rozsahu vymedzenom zákonom" vkladá nový text "a štatútom".
Pozmeňujúci návrh č. 3. V čl. I.1. - nový bod - za 32 bod sa vkladá nový bod, 33. bod, ktorý znie: " V § 25 sa vypúšťa posledná veta."
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
To sú tri pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladám. Viem o tom, že moji kolegovia, pán Novotný a pán Chren budú dávať ďalšie pozmeňujúce návrhy, pod nimi som takisto podpísaný, takže ich podporujem, ale žiadam vás aj o podporu mojich pozmeňujúcich návrhov, hlavne bodu č. 1. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 25.10.2012 14:23 - 14:24 hod.

Pavol Zajac
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.10.2012 9:55 - 9:57 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán kolega Číž, nebudem sa vyjadrovať k tej ideológii, ktorú ste predviedli.
Skúsim sa vyjadriť ku konkrétnym veciam, ktoré ste spomínali.Nemôžete zamestnať sesternicu. Pán kolega Číž, myslíte si, že kto zamestnáva na Slovensku drvivú väčšinu obyvateľov? Aj vašu možno sesternicu by mohol zamestnať? No sú to podnikatelia, malí, strední, veľkí. Naozaj na Slovensku mimo automobilového priemyslu je momentálne hospodársky útlm. Naozaj vyššie dane, vyššie odvody, vyššie poplatky, horší Zákonník práce spôsobí to, že zamestnanosť na Slovensku klesne. Možnosť zamestnať sa bude menšia a menšia. Aj tí ľudia, ktorí majú dnes prácu, o ňu prídu.
Ďalej ste spomínali 20-percentné marže v stavebníctve. Pán Číž, spamätajte sa! V stavebníctve pri poctivom podnikaní môžu si len snívať podnikatelia o 20-percentnej marži. Možno za prvej Ficovej vlády tí, čo robili z eurofondov, možno tí mali 20-percentné marže, ale poctivý stavbár takú maržu nemá.
Pýtali ste sa správne v závere svojho vystúpenia, ako zamestnať ľudí, v Gelnici ste spomínali. Ja k tomu pridám Poltár, Sninu a ďalšie okresy, kde je vysoká nezamestnanosť. S kolegom Hudackým na minulej schôdzi sme predkladali zákon na podporu zamestnávania znevýhodnených, dlhodobo nezamestnaných. Bez slovka rozpravy, ani slovo som nepočul od poslancov SMER-u a očakával som, že niečo, sa k tomu vyjadria, bol ten zákon zamietnutý.
Takže áno, štát potrebuje intervenovať tam, kde je to potrebné, som za to. Ale nemôže byť to tak, že SMER na jednej strane hovorí, že mu ide o ľudí a na druhej strane hlasovaním to zamietne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2012 12:00 - 12:01 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán minister. Na úvod svojho vystúpenia ste hovorili o tom, že predchádzajúci ministri financií veľmi dobre vedia o tom, že nás to stojí 80 mil., ale tu je pán minister Mikloš, ktorý je označovaný za neoliberála vašimi kolegami, za pravicového ministra. Pred vami bol minister pán Počiatek, váš minister. Ani jeden z nich to nezrušil, túto odpočítateľnú položku na manželku. To je zaujímavé. Vôbec ste ma nepresvedčili o tom, že sa to nedotkne tých ľudí, ktorých manželky sú napríklad na invalidnom dôchodku, alebo majú nízke dôchodky. Tie sa už asi nestarajú o deti do 3 alebo 6 rokov. A naozaj sa to dotkne tých, ktorí majú najnižšie príjmy. Naozaj, na tom východnom Slovensku, ktorí nezarábajú ani z ďaleka tých 700 eur. Takže a to, že sa to dotýka len tých, ktorí žijú v manželstve, to je prorodinná politika štátu, to ste si nevšimli? Nezrušila to ani vaša vláda, ani pravicová vláda. Prorodinná politika štátu a tak to je správne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2012 11:45 - 11:46 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi kolegovi Brockovi za tento názorný príklad odpočítateľnej položky na manželku. Musím dosvedčiť zo svojej podnikateľskej praxe, že som zamestnával takých zamestnancov, ktorých manželky poberali invalidný dôchodok, alebo veľmi nízky dôchodok a na konci roka, keď sa robí daňové zúčtovanie pracovníkovi, on donesie potvrdenie, že manželka zarobila zhruba, dajme tomu 2000 eur, tak do rozdielu odpočítateľnej položky sa tomu pracovníkovi vracala daň. Napríklad, keď to bol rozdiel 1000 eur, tak to bolo tých 190 eur. Myslím si, že je to spravodlivé, lebo príjem manželov by sa mal spoluposudzovať a takýto návrh zákona, ktorý predkladáte, je antisociálny, je nespravodlivý a dotkne sa to hlavne na východnom Slovensku veľmi veľa ľudí, lebo tam sú nízke príjmy. A takéto istoty ľudia neočakávali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2012 10:42 - 10:44 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za poznámky. Chcel by som ešte dodať, možno čo som zabudol povedať. Odvetvie hracích automatov nesie pomerne dosť vysoké riziko, aj riziko toho, že v určitých obciach nebudeme môcť prevádzkovať. Ale to odvetvie, ktoré je vysoko rizikové, podnikatelia vedia, že tam, kde je vysoké riziko, je vysoko ziskové. Takže to riziko, ktoré musia podstúpiť prevádzkovatelia, či v určitej obci budú môcť prevádzkovať, alebo nie, je im vynahradené vysokými ziskami. Naozaj aj iní podnikatelia by mohli povedať, že prečo postavili penzión alebo hotel pri ceste 1. triedy, keď za pár rokov už štát postavil diaľnicu inde a oni prišli o svoje zisky rozhodnutím štátu. Takže ďakujem za poznámky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2012 10:28 - 10:38 hod.

Pavol Zajac Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby aj ja som sa vyjadril k predloženému návrhu zákona o hazardných hrách.
Začnem príkladom, osobným príkladom, lebo aj Komenský hovoril, že najlepšie sa veci vysvetľujú na príklade. Pred 14 rokmi, keď som sa stal poslancom Obecného zastupiteľstva v obci Sedliská, sme mali v našej obci zhodou okolností jeden hrací automat. Jeden z prvých návrhov na zastupiteľstve, mojich, bolo, že som presvedčil mojich kolegov, aby sme ten jeden hrací automat zrušili v našej obci. Odvtedy v našej obci nemáme hracie automaty a som veľmi rád.
Po prečítaní návrhu zákona som s hrôzou zistil, že toto by som na obecnom zastupiteľstve urobiť nemohol. Najprv by muselo prebehnúť referendum. Pýtam sa - prečo? Ako sa takýto návrh do zákona dostal? Pán minister nám tu včera rozprával niečo o tom, že Generálna prokuratúra to navrhuje. Ja hovorím, je to lobing prevádzkovateľov hracích automatov, ktorí či cez Generálnu prokuratúru, ale, pán minister, tento návrh ste nám doniesli vy. Vy ste sa podpísali, vláda Slovenskej republiky sa podpísala pod tento návrh.
Generálna prokuratúra údajne vraj hovorí, že návrh zákona, ktorý tu pred rokom bol prijatý z dielne KDH, som veľmi rád, že z dielne KDH, že je protiústavný? Ja o tom neviem, že by tento návrh zákona bol protiústavný. A ak sa obce na základe tohto zákona slobodne v obecnom zastupiteľstve VZN-kom rozhodnú, že nechcú hracie automaty, tak kde je problém? Pýtam sa, obecné zastupiteľstvo, ak rozhoduje o tom, či v obci bude nejaká továreň, alebo slnečná elektráreň, alebo nejaká krčma, má takisto vždycky zvolávať referendum? Predsa poslanci obecného zastupiteľstva boli zvolení, vy ste sám povedal včera, že komunálne voľby sú formou referenda, kde si ľudia zvolia svojich zástupcov a tí rozhodujú.
Pán minister, poslanci obecného zastupiteľstva nerozhodujú tak, že nejako tajne 83-ka namačká tlačítka. Na obecnom zastupiteľstve sa môžu zúčastniť občania, môžu vystúpiť na tom obecnom zastupiteľstve, po nejakom rozhodnutí obecného zastupiteľstva, ktorým sa to občanom nepáči, tak prídu za tým poslancom, nakričia naňho, prídu na obecný úrad, povedia svoje starostovi, to nie je také tajné, že sa schovám pod 83-ku.
Referendum, miestne referendum - prečo nie? Aj dneska predsa môžu občania slobodne zorganizovať referendum. Aj o otázke hazardných hier. Ale nepodmieňujte to, že obecné zastupiteľstvo musí na základe referenda.
Viete veľmi dobre, že to je gaťafalš, ktorý tam lobisti prevádzkovateľov hracích automatov dostali. Viete veľmi dobre, že v malých obciach je problém s účasťou na referende preto, lebo napríklad na východnom Slovensku 20 % ľudí chodí za prácou po svete. Oni vám kvôli referendu neprídu z Írska, Bratislavy, Prahy domov, z Rakúska. Ďalšia časť obyvateľstva, hlavne na východnom Slovensku, chodí na voľby alebo na referendá len vtedy, keď je motivovaná. Príkladom sú voľby do VÚC-ky v Prešovskom kraji, kde rómske obyvateľstvo chodí vtedy, keď je finančne motivované. Oni vám prídu na referendum proti hracím automatom? Možno naopak.
Takže inštitút referenda, 50-percentná účasť vo väčších mestách, lebo pred chvíľou som hovoril skôr o menších mestách, vo väčších mestách, viete veľmi dobre, že je to problém. Už niekoľko aj celoštátnych referend bolo, jedno bolo úspešné. My predsa máme komunálne voľby preto, aby si ľudia svojich zástupcov tam zvolili a aby ich zastupovali. Neotravujme ľudí nad rámec nutnosti. Chceme od ľudí, aby prišli na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky raz za štyri roky, niekedy aj skôr, potom dvakrát do VÚC-ky, dvakrát na prezidentské, európske voľby, komunálne voľby, medzitým je nejaké celoštátne referendum a ešte budeme zvolávať ľudí a podmieňovať nejakým miestnym referendom. Ak niekde majú ľudia chuť robiť referendum, nech si ho zorganizujú. Ja im prajem, aby bolo úspešné, ale obávam sa, že málokedy bude úspešné, nad 50 % účasť. A vedeli to aj tí, čo do zákona dostali tento gaťafalš. Veľmi dobre to vedeli.
K ďalším sprísneniam, ktoré sú také kozmetické, áno, reklama na verejnosti, som za. Číslo telefónne na hracích automatoch, budem sa opakovať za kolegami, už vidím toho patologického gamblera, ako volá na to číslo. Niektorým kolegom, ktorí hovorili o tom, že veď nechajme, nech ľudia majú možnosť si ísť zahrať do hracích automatov, zo SaS-ky. Vy si vážne myslíte, že podstatné zisky prevádzkovateľov hracích automatov spočívajú v tých ľuďoch, ktorí raz za čas, za dlhý čas si idú a nechajú tam 10 eur? Vážne si to myslíte? Prevádzkovatelia hracích automatov majú podstatu svojich ziskov, drvivú podstatu zo sociálnych dávok, osemnásteho, devätnásteho každý mesiac majú hody. Potom sú ďalší patologickí hráči, ktorí, poznám takéto prípady, živnostníci, ktorí zamestnávali desiatky ľudí a začali hrať, začali chodiť, stali sa patologickými, ich firmy skončili, ich rodiny sa rozpadli, prišli o strechu nad hlavou, exekútori sa tešia.
Takže viacerí takéto prípady poznáme, vidíme, preto považujeme hracie automaty, o ktorých sa dneska bavíme, nebavíme sa o internetových stávkach a podobných veciach, ak sa budeme baviť o nich, bavme sa, dneska sa bavíme o hracích automatoch, ktoré mimochodom len dva hracie automaty mimo herňu, čiže v krčmách, takisto nesprávny postup. Keď teda zostaneme na legislatívnej úrovni, na ktorej sme dneska vďaka KDH, poďme to vylepšiť a mimo herní, v druhom čítaní, povedzme žiaden hrací automat.
Takže hracie automaty tie peniaze, ktoré prinesú štátnemu rozpočtu, pán minister, nestoja nám za to. Tie peniaze smrdia sírou. Peniaze, ktoré štát vynakladá na liečbu týchto patologických hráčov, nám za to nestoja. KDH a ja osobne budeme proti takémuto zákonu, a ak aj vy ste osobne proti takému zákonu, tak ho stiahnite. Poslanci SMER-u sa predsa nemôžu donekonečna skrývať za to, že dostali sme príkaz. Osemdesiattrojka zaberie.
Generálna prokuratúra, ešte som zabudol povedať, Generálna prokuratúra, ktorá vraj toto referendum dostala do tohto návrhu zákona, to je tá Generálna prokuratúra, kde nemáme generálneho prokurátora? Skúste povedať pánovi premiérovi, nech požiada prezidenta, nech vymenuje právoplatne vymenovaného, zvoleného generálneho prokurátora.
Skryjeme sa pod 83-ku, že budeme hovoriť, že opozícii patrí ÚVO, a dáme si tam svojho človeka? Skryjeme sa pod 83-ku a povieme, že opozícii patrí NKÚ, ale hlasy nedáme? Poslanci SMER-u majú plnú zodpovednosť, strana SMER má plnú zodpovednosť za všetky tieto veci, aj za tento návrh zákona. Jedna vec je ich svedomie, s tým sa každý musí vysporiadať sám, aj ja, samozrejme, aj ja, všetci, podľa svojho svedomia a vedomia. Ale hovorím vám, na obecných zastupiteľstvách nejde takto mačkať tlačítka a tváriť sa, ja s tým nemám nič, ja som dostal príkaz, mne niekto ukázal prstom, ako mám voliť, hlasovať teda, pardon.
Takýto návrh zákona nemôžeme podporiť v druhom čítaní, ak teda tam prejde, ak ho nestiahnete, budeme sa ho snažiť vylepšiť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis