Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.7.2012 o 17:56 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 18:05 - 18:06 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, dve krátke poznámky. Prvá, počet obcí v nútenej správe v Slovenskej republike je celkom tri, slovom a písmom tri. To znamená, ak budeme strašiť naďalej týmito číslami, že ich je niekoľko desiatok alebo stovák, nie je to pravda, a ja vás chcem ubezpečiť, že aj v prípade, že budú presunuté finančné prostriedky, a to hovoríte pravdu, že nebudú môcť tie obce s nimi voľne nakladať, tak určite to bude menej ako jedno percento finančných prostriedkov z balíka, ktoré sú určené pre deti do pätnástich rokov, odtečú niekam inam, ako sú určené, voči tomu, čo dnes je cez tunelovanie verejných financií rôznymi centrami voľného času, ktoré tieto finančné prostriedky zneužívajú. Posunutie účinnosti, bod 2, áno, to, čo tvrdíte, je pravda, ale je tam aj bod b). Ak posunieme účinnosť tohto zákona o rok, tak umožníme, aby sa ďalší rok významným masívnym spôsobom tunelovali verejné financie, čo nemôže byť v záujme nikoho v tejto republike, a tobôž by za takýto návrh sa nemali zasadzovať poslanci Národnej rady, ktorí by mali dohliadať na to, aby boli verejné financie účelne vynakladané.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2012 17:36 - 17:38 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, no, s niektorými vecami sa dá určite polemizovať, ale v každom prípade treba povedať, že ten systém, tak ako je dnes nastavený, je absolútne nezdravý. Dieťa, ktoré je dnes predmetom diskusie, je predovšetkým zdrojom zaručeného príjmu pre centrá voľného času. Na základe toho, že sa niekto mnohokrát fiktívne k 15. septembru prihlási do evidencie a neoprávnene na celý rok dopredu príslušné centrum poberá finančné prostriedky na toto dieťa. Čiže to nie je ani odmena za poskytnutú službu, lebo veľakrát tá služba poskytnutá reálne nie je. Čiže ten systém, tak ako je postavený dnes, je absolútne chorý, a treba sa zhodnúť na tom, že určite je potrebné ho meniť. Ak sa tu dnes spomínajú slová, že to je otázka ZMOS-u, alebo kto v ZMOS-e vôbec súhlasí s touto zmenou. Ja si dovolím povedať, že ja som členom aj rady ZMOS-u a existuje rad obcí, ktoré majú veľmi veľké príjmy z centier voľného času, a treba povedať, že mnohokrát aj neoprávnene majú tieto príjmy. To znamená, súhlasia s tým všetci tí, ktorí nezneužívajú tento systém. Lebo aj tí, ktorí ho poctivo využívajú a berú peniaze len za služby, ktoré poskytli, tým, že sú v tomto systéme nepoctivci, majú menšie peniaze, ako by mohli mať. Nehovoriac o tom, že sa uberá ďalším centrám voľného času, uberá sa zamestnancom školských jedální, uberá sa príjmom na materské školy, lebo ten balík peňazí je iba jeden. To znamená, ten systém je zlý a treba ho zmeniť. A dajme šancu žiť tomuto systému a uvidíme, či bude lepší ako ten predchádzajúci. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2012 11:27 - 11:30 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona. Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 24. júla 2012 č. 118 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 120) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 70 zo 4. septembra 2012, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 64 zo 6. septembra 2012, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 31 zo 6. septembra 2012, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 27 z 5. septembra 2012, a v ktorých všetky výbory zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v IV. časti spoločnej správy. V IV. časti spoločnej správy sa nachádza celkom 40 pozmeňovacích návrhov a gestorský výbor odporúča Národnej rade hlasovať o týchto návrhoch spoločne a tieto návrhy schváliť. Gestorský výbor ďalej na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 11. septembra 2012 uznesením č. 32. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru, a zároveň ma poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2012 16:31 - 16:35 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ctené kolegyne, kolegovia, pán minister, dovoľte, aby som aj ja predložil pozmeňovací návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanoveniami zákona č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh v nasledovnom znení. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny. V čl. I v bode 9 sa slová "2 eurá" nahrádzajú slovami "1,50 eura". Odôvodnenie: Po prehodnotení sadzby správneho poplatku za overenie podpisu sa navrhuje túto sadzbu znížiť.
Ak dovolíte, trošku krátky komentár k tomuto pozmeňovaciemu návrhu. V zásade ide o to, čo spomínal kolega Gál, správne poplatky za overenie podpisu. A tu si dovolím ho upozorniť na jednu vec, ktorá v jeho vystúpení nebola povedaná úplne korektne. Správne poplatky pred rokom 2008, kedy sa zavádzalo, teda v roku 2008, kedy sa zavádzalo euro, boli 30 korún, tým, že kurz bol 30,126 a všetky správne poplatky sa zaokrúhľovali smerom dolu, došlo k zníženiu tohto správneho poplatku na 0,5 eura. Ak zoberieme infláciu, ktorá bola za obdobie, odkedy bol tento poplatok zavedený, ďaleko prevyšuje 50 percent, to znamená, že adekvátna, adekvátna výška poplatku je niekde na úrovni tej, o ktorej hovoríme. Bola tu uvedená aj argumentácia, či je zodpovedajúci poplatok za tento úkon v takejto alebo v inej výške. Ja si dovolím k tomuto povedať možno dve poznámky. Kolegovia mnohí iní sú právnici, je zaujímavé, že nikomu nevadia správne poplatky za rovnaký úkon u notárov vo výške 2 až 3 eurá, čiže zhruba dvojnásobok alebo šesťnásobok voči tomu, čo vyberala, vyberal štát alebo samospráva. A druhý argument, ktorý je, že či je to adekvátna suma za poplatok, ktorý je vyberaný na matrikách. No, ak si zoberiete štatistiku platov, ktoré majú matrikárky, priemerný plat vychádza niekde na úrovni 450 eur, áno, 450 eur mesačne a v tejto súvislosti si potom kladiem otázku, či treba ešte znížiť poplatky a tým pádom znížiť platy matrikárok pod úroveň 450 eur mesačne, alebo je namieste zohľadniť infláciu, nízke platy a upraviť ten poplatok na úroveň, ktorý zodpovedá aj náročnosti tohto úkonu, ktorá je síce malá, aj malá časová náročnosť, ale vzhľadom na všetky tie veci, ktoré som spomínal, je táto zmena podľa môjho názoru adekvátna.
Ctené kolegyne, kolegovia, poprosím o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.8.2012 14:03 - 14:04 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kaník, to, čo ste hovorili, ani sám tomu neveríte, lebo dobre viete, že pokiaľ ide o zvyšovanie dôchodkov, ktoré sú z prvého piliera, a to doteraz stále je, vôbec nezávisí od toho, či je zavedený, alebo nie je zavedený druhý pilier. A závisí to predovšetkým od toho, keďže výška dôchodku je závislá od priemernej mzdy na Slovensku, od toho, ako sa vyvíja aj priemerná mzda na Slovensku. Čiže tu nemôžete veriť sám tomu.
A pokiaľ sa oháňate tým, že toto je dobré sociálne riešenie, že toto je dobré sociálne riešenie, s ktorým ste vy prišli, tak to nemôžete myslieť vážne. Pozrite si v googlei, ktorého ministra volali sociálnym netvorom.
Skryt prepis
 

8.8.2012 11:59 - 12:02 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ak hovoríme o tom, že je niečo neudržateľné, jednoducho to treba zmeniť. Ak voláte po tom, že poďme hovoriť o reálnych riešeniach, hovorme. Reálne riešenia predložilo ministerstvo financií na stôl, bavme sa o nich. Ak bol z úst premiéra prísľub, že sme pripravení diskutovať o akýchkoľvek reálnych riešeniach, tak diskutujme, lebo dôchodková reforma je dlhšie časové obdobie. Ale prestaňte s týmto obyčajným jednoduchým politizovaním. Vážení páni, dámy z pravice, dohodnite sa, kto sa stane lídrom pravice, nám je to úplne jedno, len netraumatizujte spoločnosť týmito nezmyselnými hádkami. Netraumatizujte to tým, že sa tu budete prekárať, že ten, kto dlhšie vydrží pri mikrofóne a neodpadne, ten sa stane lídrom pravice, lebo toto nikam nevedie a nikoho to v tejto republike ani nezaujíma.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

8.8.2012 11:59 - 12:02 hod.

Ľubomír Petrák
Dokončím dve vety.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.8.2012 11:49 - 12:01 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis

76.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som aj ja vystúpil v rozprave, aby sme to trošku premiesili aj inými názormi. Zobral som si relatívne dostatok podkladov, aby som sa mohol aj obsažne, aj kvalifikovane vyjadriť. Mi to tak pripadá, že v zásade by som asi mohol zabojovať aj o lídra pravice, lebo mám dojem, že kto dlhšie vydrží pri mikrofóne, ten sa stane lídrom pravice. Takže môžeme to vyskúšať.
Ak dovolíte, prejdem ale k veci, lebo myslím si, že tieto politické prekáračky sú absolútne zbytočné, a môžeme hovoriť aj o niektorých faktoch. Zaujalo ma predchádzajúce vystúpenie pána kolegu Freša, ktorý tu veľmi hovoril o udržateľnosti systému, o tom, ako bol dobre nastavený, ako to všetko funguje. Tak ja by som chcel nadviazať na tieto slová a chcel by som si položiť rečnícku otázku: A prečo by sme týmto slovám mali veriť, takisto ako slovám reformátora pána Kaníka, ktorý túto reformu zavádzal v roku 2004?
Ja vám prečítam niečo z dôvodovej správy. "Zavedenie kapitalizačného piliera spôsobí v prvých dvoch rokoch po zavedení reformy (2005, 2006) len mierny deficit Sociálnej poisťovne. Jej hospodárenie však bude v ďalšom období vyrovnané a do deficitného hospodárenia sa opäť dostane až okolo roku 2015. Na zastavenie vytvárania ďalších deficitov Sociálnej poisťovne v dlhšom časovom období bude potrebná parametrická zmena priebežne financovaného systému."
Pán Kaník, sme v roku 2015, kedy začína Sociálna poisťovňa vytvárať nejaký mierny deficit, s ktorým nie je problém sa vysporiadať?! Ako ste nastavovali dôchodkovú reformu, keď už v roku 2009 - 10 bol vážny deficit Sociálnej poisťovne niekoľko, niekoľko miliárd slovenských korún? (Výkrik z pléna.) Nie, pán Kaník, otázka nestojí, že ktorá vláda vládla? Otázka stojí, ako nastavil ten geniálny reformátor reformu dôchodkového systému tak, že už skončila výnosnosť tohto systému po dvoch alebo troch rokoch jeho fungovania. Chcem povedať týmto jedno jediné - bol to nekompetentný zásah do dôchodkového systému. Ten nekompetentný zásah robili nekompetentní ľudia. Na ich čele ste stáli vy. A ak ste to takto zbabrali v roku 2004, aký dôvod máme veriť, že tie tvrdenia, ktoré tu dnes predvádzate a prezentujete, že budú o niečo lepšie, ako tento váš chabý pokus v roku 2004?! Absolútne žiaden. Ste nedôveryhodná osoba a nemáte čo poúčať o tom, ako má vyzerať dôchodkový systém v ďalšom období.
Viete, po vojne sa možno každý chce stať generálom a nejakým spôsobom sa veci javia, že sú jednoduchšie ako vtedy, keď to zavádza. A ja som ochotný prijať aj túto tézu. Ja som si preto vytiahol niektoré údaje z toho obdobia, keď ste vy stáli pred rozhodnutím, ako zaviesť druhý dôchodkový pilier, a rozmýšľal som nad tým, akým, spôsobom by som postupoval ja. Ja vám ukážem graf z tohto obdobia, ktorý spracovali tí, ktorí vám pripravovali podklady pre dôchodkovú reformu. To bol pán Melicherčík z Matematicko-fyzikálnej fakulty, z odboru, myslím, že ekonomických modelov, ktorý jasne ukázal: táto červená čiara je to, čo ste zaviedli vy, a ukazuje to, že celý systém je deficitný od jeho začiatku. Všetko, čo je pod touto čiernou čiarou, je deficitné. Ak by ste napríklad v tom čase uvažovali, a vy ste aj uvažovali o inom percentuálnom rozdelení ako 9:9, napríklad 14:6. To je táto čierna čiara, ktorá je hore, a hovorí, že minimálne do roku 2016, -15, -16, by len pri tomto inom rozdelení bol ten systém, by bol ten systém plusový. (Výkrik z pléna.) Dobre, ak sa ma pýtate, čo potom? Tak ja vám poviem tvrdenia tých, ktorí spracovávali celý tento systém, a hovoria, že systém bude výnosný až po roku 2044. Vy ste vizionár, vy ste vizionár. Alebo bude udržateľný po roku 2044. Vy ste možno vizionár, ale problém je ten, že do diaľky sa dokáže pozerať každý, ale s tým, že ak máte robiť reálne kroky, ktoré v danej chvíli hovoria o výnosnosti a efektívnosti nejakého systému, tak na to treba mať aj nejaké vedomostí a nielen vízie a opíjať rožkom ľudí, ktorých namotávate na ich skvelú budúcnosť.
Ja vám ukážem napríklad iné možnosti, o ktorých ste vy uvažovali v tom období . A trebárs zmena indexácie na dôchodcovskú valorizáciu, alebo posun odchodu veku do dôchodku. Ak by ste napríklad boli v tom období realizovali tieto zásahy, tak ten systém, ten systém by bol v plusových číslach zhruba do roku 2030. Pán Kaník, toto, čo by sa bolo naakumulovalo, to je tá plocha nad touto čiernou čiarou, by bola udržateľná ďaleko, ďaleko do budúcnosti. Jediná motivácia, ktorú ste v tom období mali a ktorú máte aj teraz, vôbec vám nejde o nejakú udržateľnosť verejných financií, ide vám a vždy vám išlo len o zisky dôchodcovských správcovských spoločností. A to bola jediná vaša motivácia. Preto, prosím, nehovorte o žiadnom, o žiadnej udržateľnosti verejných financií, lebo toto z vašich úst je absolútna lož. Tieto fakty, ktoré sú grafmi, ktoré spracovali vaši poradcovia, ktorí vám pripravovali matematické analýzy namodelovania dôchodkových systémov do budúcnosti, o tom jednoznačne hovoria.
Mohli by sme hovoriť o mnohých ďalších, o mnohých ďalších ukazovateľoch, ale ja si, ja už poviem len niekoľko drobností. Zaznelo tu niekoľkokrát v rozprave, Ficova vláda zdeformovala geniálny dôchodkový systém, ktorý nastavil reformátor Kaník.
Skúsme sa pozrieť, skúsme sa pozrieť na fakty. Vy ste vládli do roku 2006. Je to zákon č. 461 z roku 2003. Do ukončenia vášho vládnutia ste tento zákon novelizovali vy, vaša vláda, osemnásťkrát. Vtedy sa tomu hovorilo metóda pokusov a omylov. Áno, ak niekto za dva roky geniálny systém, ktorý je vizionársky postavený na najbližších sto rokov, potrebuje novelizovať osemnásťkrát, to je fakt ako výkon hodný úcty. Celkovo ten zákon bol novelizovaný od jeho vzniku štyridsaťšesťkrát. Gratulujem, bolo to dobre nastavené.
Ak postavíte druhú otázku, že Ficova vláda zmenšila výnosnosť dôchodkových fondov. Ja si dovolím citovať, reálna výnosnosť, to znamená výnosnosť po odpočítaní inflácie, rok 2005, vláda Mikuláša Dzurindu za vášho spolupôsobenia, reálna výnosnosť 0,69 percenta. Rok 2006, kde ste pol roka vládli ešte vy, 0,07 percenta. Rok 2007 0,91 percenta. Rok 2008 a ďalej, keďže tam už sa prejavuje vplyv Ficovej vlády a vplyv predovšetkým krízy, nebudem hovoriť. Hovorím len o veciach, ktoré sú nespochybniteľné. Celková reálna výnosnosť dôchodkových fondov za tri roky 1,67 percenta. Ak by ste normálnemu človeku, ktorý si dáva peniaze do banky, povedali, že dostane úrok 1,67 percenta a nech tam vloží celoživotné úspory, tak vám povie, že ste blázon a že toto určite neurobí. Toto je výnosnosť dôchodkových fondov nie za rok, za tri roky - 1,67 percenta.
Aké sú predpoklady pre to, aby dôchodok z druhého piliera bol prínosom? To, že budú prostriedky v dôchodkových fondov reálne zhodnocované výrazne vyššie, ako je miera inflácie. Opakujem, budú reálne zhodnocované výrazne vyššie, ako je miera inflácie. Reálne zhodnocovanie 1,67 percenta vám nedáva predpoklady ani na slušný pohreb, nieto na slušné prežitie. Taká je realita. A či je chcete akceptovať, alebo nie, je mi to jedno.
Otázka, ktorú ste postavili, priebežný systém a fondový systém. Kolegyňa tu už hovorila mená rôznych významných profesorov ekonómie. Ja si dovolím citát profesora Stiglitza: "Z makroekonomického pohľadu je voľba medzi priebežným a fondovým financovaním druhoradá. Ide o mýty vyvolané záujmovými skupinami." Pán Kaník, zopakujem, aby ste to počuli nie z mojich úst priamo, ako moju myšlienku, ale myšlienku nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu pána profesora Stiglitza: "Ide o mýty vyvolané záujmovými skupinami." Toto je to, čo predstavujete vy, toto je to, čo predstavuje strana SDKÚ a pravica dnes.
Budem pokračovať v citáte ďalej: "Tvorenie prostriedkov v súkromných fondoch môže byť iba presunom z jedných účtov na iné, z verejných na súkromné, pričom ale celkové úspory nemôžu vzrásť. Podstata krízy dôchodkového systému je v tom, že potrebujeme do dôchodkového systému dostávať stále viac a viac peňazí, alebo sú tu aj iné nástroje, že naviazať napríklad dobu odchodu do dôchodku na strednú dĺžku dožitia a podobné záležitosti."
Čiže nie je riešením to, čo hovoríte vy, riešenia sú niekde úplne, úplne inde. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2012 17:56 - 18:11 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, kolegovia, ďakujem za slovo, ak dovolíte, len veľmi krátkych pár poznámok k rozprave, ktorá bola práve ukončená.
Chcem povedať, že v rozprave vystúpilo deväť poslancov. Traja z nich podali procedurálny návrh buď nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona, alebo vrátiť návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.
Ale to, čo chcem povedať v tejto chvíli, je pár vecných poznámok k rozprave.
Tu zaznelo, že bolo len niekoľko desiatok pochybení v uplynulom období. Ja si dovolím citovať z inšpekčnej správy v štátnej škôlke, školskej inšpekcie, zámerne je to za roky 2010 a 2011. To znamená obdobie, keď funkciu vykonával minister Jurzyca. A môžem citovať: „Kontrola prebehla v 2 142 záujmových útvaroch, v 246 z nich sa nemohla vykonať z dôvodov, v čase inšpekcie nebola činnosť realizovaná podľa rozvrhov týždennej činnosti, niekde bola ukončená, ale v rozvrhoch naďalej vedená ako pravidelne sa konajúca,“ čiže nehovoríme o niekoľkých pochybeniach, hovoríme o stovkách pochybení, ak budeme hovoriť o evidovaní činnosti a tu ak sa kolegovia dovolávali evidovania činností, tak musím ďalej citovať z tej správy, „v 428 triednych knihách nebola evidovaná účasť, niekde aj dlhodobo, zaevidovaná bola aj účasť neprítomných členov alebo tých, ktorí dlhší čas útvary nenavštevovali niektorí členovia sa zúčastnili na činnosti ZÚ prvýkrát v čase hospitácie, v troch záujmových útvaroch boli prítomní len žiaci, ktorí neboli vôbec uvedení v triednej knihe.“ To znamená, hovoríme o jednoznačných faktických podvodoch, ktoré zistila školská inšpekcia.
Ak budeme hovoriť o tom, ako to je v niektorých útvaroch, ja môžem spomenúť Centrum voľného času Giraltovce. Zo 102 kontrolovaných útvarov 62 tam nerealizovalo svoju činnosť.
Alebo môžeme hovoriť o tom, čo sa tu hovorilo o jazdeckej činnosti. To, čo sa tu povedalo, absolútne nie je pravda. V správe sa hovorí, že školská inšpekcia zistila, že v tomto útvare bolo prihlásených 260 členov, ale podľa jazdeckého areálu v školskom roku 2010/2011 vôbec nerealizovali svoju činnosť. Je to veľmi zaujímavé čítanie.
Ale, samozrejme, sú aj s pozitívnymi príkladmi napríklad Centrum voľného času Detva, Hlinická 3 Bratislava, Vyšný Hrušov a niektoré ďalšie, ktoré vykonávajú svoju činnosť vzorne. To znamená, nedá sa paušalizovať, ale v každom prípade predložený návrh zákona smeruje k tomu, aby centrá voľného času skvalitnili svoju činnosť.
A sa tu hovorilo o Združení miest a obcí ako tom, ktoré bude alebo chce byť víťazom tohto návrhu zákona. Ja poviem, Združenie miest a obcí nie je zločinecká organizácia a zastupuje takisto starostov obcí a miest, ktoré majú dobré centrá voľného času, zastupuje starostov obcí a miest, ktoré nemajú centrá voľného času, ale zastupuje aj starostov obcí a miest, ktoré majú zlé centrá voľného času alebo vykonávajú podvody. A treba povedať, že tých, ktorí to robia poctivo, to rozčuľuje, a preto je tento návrh zákona postavený tak, ako je postavený. A myslím, že vyhrá ZMOS v tomto prípade, tak vyhrá aj spoločnosť, aj centrá voľného času. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2012 16:02 - 16:04 hod.

Ľubomír Petrák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo aj za faktické. Budem krátko reagovať len k niektorým.
Pán poslanec Hraško, ja netvrdím, že neexistovali krúžky v obci Valča. Ja tvrdím, a mám to zo štatistiky, ktorá je zo Združenia miest a obcí Slovenska, že stredisko obce Valča v roku 2011 vykazovalo tú nulu a v roku 2012 vykazuje 19 009 registrovaných prepočítaných žiakov. Toto je údaj zo štatistiky. Tak ako som ho dostal, tak ho dávam. Možno to bolo evidované nejako inak, ale v každom prípade obec s počtom obyvateľov 1 523 má 19 009 prepočítaných žiakov. Zdá sa mi to absolútne neúmerné. A keď to budeme obhajovať akokoľvek, tak by som to povedal, a nechcem sa nikoho dotknúť, v takýchto prípadoch je veľké podozrenie na tunel prostriedkov.
Pani kolegyňa Gibalová, ja súhlasím s tým, čo ste povedali, ale otázku na fungovanie rezortného informačného systému je potrebné položiť vašim kolegom, bývalým kolegom vládnej koalície, lebo počas predchádzajúceho obdobia, to znamená obdobie vlády aj vašej strany, sa minuli veľké finančné prostriedky a rezortný informačný systém vykazuje takmer nulovú efektivitu. Tu je problém, ktorého riešenie musíte hľadať niekde inde. A pokiaľ viem, tak výbor pre školstvo prijal uznesenie, že sa vykoná poslanecký prieskum na ministerstve školstva k tejto otázke, aby sa zistilo, či boli prostriedky na fungovanie rezortného informačného systému a debyrokratizáciu vynaložené efektívne alebo či boli vynaložené neefektívne. Čiže k tejto téme sa určite ešte vrátime.
Skryt prepis