Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

15.5.2012 o 18:36 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 15.5.2012 18:36 - 18:37 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Snažil som sa o vecný tón, pán poslanec, nepovedal som, môžete si to pozrieť v zázname, že bolo by dobré toto oddialiť. Povedal som len, že neprešiel materiál štandardným pripomienkovým konaním. Môžem vám to dať k dispozícii, mám to napísané. A môže byť to problém, že ten systém momentálne, ako ho navrhujete, je retroaktívny, to znamená, 31. augusta i vyhláška bude stanovovať niečo, čo je platné od 1. 7. Len si to vecne zmeňte, ja som vôbec nepovedal to, že od 1. 7. alebo neskôr tento materiál by mal byť. Ja absolútne rozumiem, že pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu je tento mechanizmus kľúčový. A takisto som za to, ja len hovorím vecne, legislatívne si to opravte. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.5.2012 18:24 - 18:34 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadril k predloženému návrhu novely zákona pána poslanca Rašiho, ktorý rieši tri dôležité veci, ako sme počuli, zmenu systému prerozdelenia poistného, ktorú pripravila ešte bývala vláda, zmenu preukazovania platobnej schopnosti poisťovne a možnosť odvolať predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bezdôvodne.
Najskôr sa dotknem zmeny prerozdelenia poistného, tzv. PAYG. Ide o vecne pozitívny krok, ktorý bol od minulého roku pripravovaný spoločne s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. A jeho uvedenie do praxe zabrzdil pád vlády a predčasné voľby. Konkrétne od júna minulého roku, roku 2011 do marca roku 2012 boli stanovené pracovné skupiny, ktoré toto pripravovali. Oceňujem, že nová vláda v našom projekte pokračuje. A skutočne je to dobrý krok pre zdravotníctvo.
Predložený návrh má však niekoľko detailov a otáznikov.
Na základe návrhu sa do zákona zavedie kritérium chorobnosti, tzv. nákladové skupiny podľa predpísaných liekov. V praxi to bude znamenať, že poisťovňa dostane za svojho poistenca s ťažkou a drahou diagnózou viac peňazí z prerozdelenia verejného zdravotného poistenia balíka, čo je spravodlivé. Inými slovami, nákladovo zdravotnú poisťovňu stojí inak 20-ročný mladík a inak 20-ročný diabetik. Dnes sa peniaze rozdeľujú na základe kritérií ako vek, pohlavie a ekonomická aktivita, či štát platí za svojho poistenca alebo za svojho poistenca neplatí. Hoci ide o napohľad dnes jednoznačné parametre, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou takmer na pravidelnej dennej báze dostáva námietky poisťovní voči výpadku prerozdelenia, pretože dochádza k nejednoznačným interpretáciám zákona. Tento parameter je používaný vo viacerých európskych krajinách. Prináša spravodlivejšie rozdeľovanie peňazí v závislosti od chorobnosti, ako aj predpoklad poisťovania chronicky chorých poistencov. Je predpoklad, že Všeobecná zdravotná poisťovňa na základe tohto mechanizmu dostane viac peňazí zo spoločného balíka.
Toľko skutočne pozitívna vec, ktorá je vecná.
Chcel by som však upozorniť na možné problémy, ktoré príliš rýchlym zavedením tohto mechanizmu môžu vzniknúť. Materiál totiž neprešiel štandardným pripomienkovým konaním. Čiže dotknuté subjekty, či už poisťovne, príp. Úrad pre dohľad, ktorých sa nové povinnosti a systém týka, nemali možnosť sa odborne vyjadriť a prispieť k vykonateľnosti tohto predpisu.
Pravidlá a zaraďovanie poistencov, ako aj systém kontroly je nastavený veľmi jednoducho. Teda chýba presnejšia úprava vytváranie farmaceuticko-nákladových skupín, postup zaraďovania poistencov do týchto skupín a podobne, čo môže v praxi priniesť obchádzanie tohto systému, a tak prídeme do rovnakého stavu ako dnes, keď skutočne každý mesiac pravidelne Úrad pre dohľad dostáva námietky.
Ďalším problémom, a to už je vecný problém, je, že ustanovenia sú retroaktívne a termíny neposkytujú dostatočný priestor pre zavedenie návrhu do praxe. Je navrhované prerozdelenie uprostred roka čiže účinnosť zákona od 1. 7. 2012. A toto naráža na určité technické problémy. Ministerstvo zdravotníctva totiž podľa tejto novely vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým určí riziká nákladov najneskôr do 31. augusta, to znamená dva mesiace následne po uplynutí začiatku účinnosti zákona čiže so spätnou platnosťou.
Ďalším problémom návrhu je, že v § 27b sa hovorí, že počty štandardných dávok liečiva v liekoch určujú zoznamy kategorizovaných liekov, ktoré vydáva ministerstvo zdravotníctva podľa zákona č. 363/2011 Z. z., ale na účely prerozdelenia možno upraviť počty odlišné, a to všeobecne záväzným právnym predpisom. To znamená, vyhláška upravuje odlišne to, čo ustanovuje zákon. Podľa, samozrejme, nášho právneho poriadku nemôže vyhláška odlišne upravovať niečo, čo zákon inak predpisuje. Je to legislatívne neprípustné.
Toľko čisto vecné pripomienky.
Druhou zásadnou zmenou predloženého návrhu je, že platobná schopnosť sa preukazuje iba kritériom schopnosti zdravotnej poisťovne uhrádzať svoje záväzky voči poskytovateľom v lehote, ktorá nepresiahne 30 kalendárnych dní odo dňa zmluvne dohodnutej lehoty splatnosti záväzkom. Samozrejme, táto úprava sa navrhuje hlavne pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, nakoľko len táto má problém splniť prísnejšie kritériá preukazovania platobnej schopnosti účinné od 1. 7. 2012.
Zmena zákona je aj v tom, že platobná schopnosť je zabezpečená, ak zdravotná poisťovňa neeviduje ku dňu, ktorým sa platobná schopnosť vykazuje, záväzky, ktoré sú viac ako 30 dní po lehote splatnosti v objeme prevyšujúcom 0,2 % objemu všetkých záväzkov namiesto súčasných 0,5 %. Nakoľko je preukázanie platobnej schopnosti naviazané na lehotu 30 dní, Všeobecná zdravotná poisťovňa z pozície jej postavenia na trhu bude tlačiť na poskytovateľov tak, ako sa to dialo v minulosti, aby zmluvne dohadovali dlhšie lehoty splatnosti. Toto nie je len vecný problém. Toto je problém naozaj aj možného dominantného zneužitia postavenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pretože v rokoch 2008 a 2009 Všeobecná zdravotná poisťovňa práve na základe toho, že neexistovali tieto prísne kritériá posielala poskytovateľom návrhy zmlúv, ktoré udávali splatnosti nie 30 dní, ale 45 až 60 dní. K tomuto môže dôjsť aj v budúcnosti. Nehovorím, že k tomu dochádza, ale môže k tomu dôjsť, pretože tieto prísne kritériá tento zákon alebo táto navrhovaná novela stráca. V praxi môžu tieto zmeny znamenať menej prísnu kontrolu hospodárenia, čo je v príkrom rozpore s dnes schváleným programovým vyhlásením vlády, ktorým táto vláda chce prísnejšie strážiť peniaze z verejného zdravotného poistenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa tak opäť môže dostať na pokraj kolapsu, ako to bolo v roku 2010, keď dosiahla stratu 120 mil. eur a hrozila jej nútená správa. Ak má vláda problém udržať platobnú schopnosť k 1. júlu, môže posunúť účinnosť preukazovania platobnej schopnosti o akýkoľvek termín o pol roka, o rok. Všeobecnú zdravotnú poisťovňu sme vláde odovzdali so ziskom, pri jej dobrom riadení nebude problém už na základe dnes prísnych pravidiel preukazovať svoju platobnú schopnosť.
Treťou zmenou podľa novely zákona je rozšírenie dôvodov odvolania z funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Tento návrh zákona rozširuje dôvody, pre ktoré môže vláda na návrh ministerstva zdravotníctva odvolať z funkcie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ide o iné dôvody, ako sú dnes uvedené v odseku 10. Tie sú trestný čin, strata spôsobilosti, nezlučiteľnosť funkcií. Takto formulovaný dôvod znamená, že vláda ho môže prakticky odvolať z akéhokoľvek dôvodu, čím sa predseda úradu a správna rada úradu dostávajú do područia vlády a ministerstva zdravotníctva, čo znamená stratu nezávislého postavenia úradu ako orgánu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Neobstojí argument v dôvodovej správe, že táto zmena je potrebná z dôvodu nemožnosti odvolania predsedu z funkcie pri objektívnom zistení nedostatkov v práci a vedení úradu bez právoplatného odsúdenia za spáchanie trestného činu. Vláda strany SMER už raz zrušila nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V tom čase úrad nezvládol svoju funkciu a nezachytil katastrofálne zadlžovanie Všeobecnej zdravotnej poisťovne, poisťovňa sa zadlžovala tempom 5 mil. až 7 mil. mesačne, na čo úrad nereagoval. V prípade ak sa znova politicky ovládne nezávislý úrad, môžu hroziť zdravotníctvu ďalšie problémy, ktoré budeme riešiť celé roky.
Na záver mi dovoľte povedať, že hoci súhlasím so zavedením prvej časti parametra prerozdelenia poistného, tzv. PCG mechanizmu, nesúhlasím s navrhovaným paragrafovým znením, ktoré je retroaktívne a legislatívne v tejto forme nevykonateľné. Nemôžem tiež súhlasiť s navrhovanou zmenou preukazovania platobnej schopnosti zdravotných poisťovní, pretože znamená nižšiu kontrolu hospodárenia poisťovne, čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády. V žiadnom prípade nemôžem súhlasiť s politickým ovládnutím Úradu pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou. Preto návrh ako celok nemôžem podporiť.
Odporúčam pánovi poslancovi, aby návrh stiahol z rokovania a znovu predložil po vecnom a legislatívnom prepracovaní aj za pomoci ministerstva zdravotníctva. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2012 10:45 - 10:47 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Pán poslanec, ako predpokladám, že ste znalec Biblie, a viete, že aj v Biblii sa spomína právo na spravodlivú mzdu. Som rád, že ste spomenul ten príklad danej sestričky, pretože naozaj sestričky sami hovorili, že 20 rokov hovoria o vyšších mzdách, a takú ťažkú prácu, za takú ťažkú prácu tá mzda, čo ja som videl výplatné pásky, sa pohybovala okolo 350 - 400 eur, čo je naozaj nie spravodlivá mzda. Práve preto aj sestry pokojne rokovali a vyrokovali zákon, ktorý schválila snemovňa, Národná rada Slovenskej republiky v minulosti, pred niekoľkými mesiacmi, jednohlasne. V podstate absolútnou väčšinou. Na rozdiel od Lekárskeho odborového zväzu, ktorý vydieral celú spoločnosť. Skutočne si sestry zaslúžia vyššie platy a keď akákoľvek vláda, či už predchádzajúca vláda Ivety Radičovej, alebo táto vláda bude uvažovať o nejakých daňových úľavách, prípadne úľavách pre akéhokoľvek investora, v tomto prípade napríklad sa skloňuje Samsung, kde za podporu tisíc ľudí uvažujeme o úľave 28 miliónov eur a pri sestrách, pri 40-tisícoch sestrách hovoríme o sume 68 miliónov eur. Skutočne tieto čísla sú neporovnateľné. Opakujem už po stý krát, tie peniaze na sestry a na platy lekárov sú z troch zdrojov: z lepšieho výberu poistného, z liekovej reformy a z rezervy. Dôkazom toho je aj to, že táto vláda naozaj z iných zdrojov peniaze na platy sestier nedáva, iba z opatrení, ktoré boli pripravené v minulosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2012 14:45 - 14:47 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, oceňujem, že ste nám znova prečítal programové vyhlásenie vlády aj s vysvetlivkami, ale myslím si, že poslanci Národnej rady sú dostatočne vzdelaní na to, aby si sami prečítali toto programové vyhlásenie vlády.
Ale poďme vecne k vašim pripomienkam. Povedali ste, že odborná verejnosť bola vďačná za to, že sa znova mohla rozprávať a znova mohla nejakým spôsobom prekonzultovať zásadné veci. No, pozrite si, prosím, prezenčnú listinu, ktorá bola na ministerstve, ktorá je na ministerstve, fóra Zdravotníctvo 2020, kde sa zúčastnili všetky politické strany, kde sa zúčastnili všetky organizácie, od Slovenskej lekárskej komory, odborári, kde sa zúčastnili naozaj odborníci univerzity, okrem zástupcov strany SMER. Toto hlasovanie a výsledky tohto hlasovania s víziou Zdravotníctva 2020 je dobré si pozrieť, je to na ministerstve zdravotníctva k dispozícii.
Čo sa týka druhej poznámky k platom, dôkazom, že platy sú, je aj to, že do zdravotníctva zatiaľ vaša vláda nedáva ani o jedno euro naviac zo štátneho rozpočtu, iba to, ktoré boli pripravené na platy našou vládou.
A do tretice, čo sa týka odmeny generálneho riaditeľa Faktora. Pani ministerka Zvolenská, keď bola riaditeľkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, mala vyšší plat a pri svojom odovzdávaní žezla riaditeľky Všeobecnej zdravotnej poisťovne ho odovzdala, alebo ju odovzdala z... (Prerušenie vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2012 16:26 - 16:28 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky poznámky alebo vaše pripomienky. Na osobné invektívy ja nebudem, nebudem reagovať. Budem naozaj čakať, pán poslanec Blanár, akým spôsobom a kedy vy navrhnete, či už pozmeňovacím návrhom alebo nejakou novelou zákona oddlženie nemocníc vo VÚC. Viete tak dobre ako ja, že toto bol zákon, ktorý sa robil pre štátne nemocnice takzvané, čiže fakultné a univerzitné nemocnice, a s tým bola spojená aktivita oddlženia. Ale chcel by som reagovať na objem peňazí, ktorý je v zdravotníctve v súčasnej dobe. Štátny rozpočet v roku 2012 do zdravotníctva skutočne dáva historicky najviac peňazí za uplynulé obdobie. Je tam o 178 mil. viac. Je to na stránke ministerstva financií. Každý si to môže pozrieť. Naozaj neplatíme percentami, ale peniazmi. Navyše, v minulom roku sme oddlžili 300 mil. eur peňazí daňových poplatníkov, práve dlh nemocníc, ktoré, ktoré vznikli, tieto dlhy vznikli za uplynulé obdobie. A keď hovoríme o nesystémovom zákone, za ktorý som ja zodpovedný, tak si pozrite hlasovanie o zvyšovaní platov lekárov z decembra, ktoré strany hlasovali za, a uvidíte, že vtedajší poslanci za stranu SMER a MOST hlasovali za, všetky ostatné strany vrátane strán KDH, SDKÚ a SaS boli proti. Mnou navrhované zvýšenie nebolo zákonné zvýšenie v zákone, ale v memorande Lekárskemu odborovému združeniu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2012 16:05 - 16:18 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka parlamentu, vážení páni ministri, vážené pani poslankyne, páni poslanci. Programové vyhlásenie každej vlády by mal byť strategickým dokumentom, v ktorom vláda stanoví svoju víziu, v akom stave chce mať jednotlivé rezorty a stav krajiny na konci volebného obdobia. Preto by malo obsahovať nielen túto víziu, ale aj kroky, ako to chce dosiahnuť, aby sa odborná aj laická verejnosť mohla zoznámiť so spôsobom a nástrojmi, ktoré na dosiahnutie tejto stratégie použije. Žiaľ, programové vyhlásenie vlády stratégiu ani konkrétne opatrenia v systéme zdravotníctva, ktoré chcem komentovať, neponúka. Všeobecné deklarácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto vyhlásení, znamenajú buď nepripravenosť na vládnutie, alebo cielené zakonzervovanie súčasného stavu. Pán premiér v úvodnom slove hovoril, že si dal tú námahu a prečítal si programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej a našiel tam dve konkrétne opatrenia. Chcem odkázať pánovi premiérovi, že len v časti Zdravotníctvo je viac ako dvadsať konkrétnych opatrení, čo chcela predchádzajúca vláda v horizonte štyroch rokov urobiť alebo akým spôsobom. Je prirodzené, že vtedajšia opozícia kritizovala tieto kroky. Kritizovala napríklad transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, čo je naozaj prirodzené. Ale aspoň sa dalo čo kritizovať. Všeobecné deklarácie sa naozaj kritizujú veľmi ťažko. Možno jeden príklad za všetky. Citujem z programového vyhlásenia tejto vlády: "Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa zabráni neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov." Chýba odpoveď, nielen mne, ale aj odbornej verejnosti, na jednoduchú otázku: Ako a akým spôsobom? Ak vláda nezmení legislatívu, čo ani nenaznačuje, kontrola hospodárenia jednotlivých nemocníc bude len na politických nominantoch. Ak budú nominácie podobné ako do bratislavskej záchranky, kde sa vrátil bývalý riaditeľ, nemocnice možno bude o pár rokov treba oddlžiť nie tristo, ale päťsto miliónmi eur. Úrad pre verejné obstarávanie v čase, keď riadil záchranku, konštatoval, že tender na záchranky bol netransparentný, lebo bol nastavený len na jedno konkrétne auto. Toto vyjadrenie je k dispozícii na stránke ÚVO-a. Tender bol zároveň výrazne predražený. Vyhrala ponuka o dva mil. eur drahšia a záchranka sa z nákupu stoštyridsiatich predražených sanitiek doteraz spamätáva. Vo veci sa vedie aj trestné stíhanie, ale ani to nebránilo pani ministerke nominovať za šéfa záchranky toho istého človeka, ktorý je za toto zodpovedný. Ak budú takéto nominácie aj do nemocníc namiesto akože kontrol, asi bude treba rovno do každej nemocnice na 24 hodín posadiť človeka z Najvyššieho kontrolného úradu. Vláda, ktorej som bol členom, možno do programového vyhlásenia vlády napísala kroky, ktoré, s ktorými nesúhlasila vtedajšia opozícia, ale boli to konkrétne kroky. Boli to kroky, čo mieni vláda v zdravotníctve urobiť. Napríklad vrátiť nezávislosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, či zrušiť výmenné lístky, či zaviesť generickú preskripciu, alebo pripraviť už spomínanú transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti, či zverejniť zmluvné vzťahy medzi nemocnicou, poskytovateľmi a dodávateľmi a uskutočniť mnohé ďalšie konkrétne opatrenia. Chcem poukázať na jeden vecný problém, na ktorý má pravdepodobne v horizonte dvoch rokov strana SMER pravdepodobne opačný pohľad. V auguste roku 2010, teda pred necelými dvoma rokmi, zakončil svoju reč k bývalému programovému vyhláseniu vlády Ivety Radičovej v časti Zdravotníctvo poslanec vtedy za stranu SMER a exminister zdravotníctva, pán Raši, týmito slovami: "Bojujte za päť percent, bojujte za poistencov štátu, lebo ani svoju funkciu, ani svoj systém bez toho neudržíte." Mantru päť percent opakoval pán poslanec celé dva roky, dokonca v novembri minulého roku predkladal návrh, aby to tak bolo. Dnes je SMER vo vláde, má pohodlnú hladkú väčšinu v parlamente, nepotrebuje robiť žiadne ťažké kompromisy, má všetko v rukách. Ale v programovom vyhlásení vlády nie je o týchto piatich percentách ani chýru, ani slychu. Pán premiér v úvodnej reči hovoril, že pri tvorbe programového vyhlásenia tejto tvorbe predchádzali veľké rokovania alebo dlhodobé rokovania s, so sociálnymi partnermi. Ja sa chcem opýtať, či aj so sociálnymi partnermi v zdravotníctve, ktorí dva roky hovorili o tom, že je nedostatočná platba za poistencov štátu? Že či títo sociálni partneri súhlasia s neprítomnosťou tohto záväzku, keď tento záväzok bol aj obsahom memoranda Lekárskeho odborového združenia, či opakovanými požiadavkami Slovenskej lekárskej komory alebo komory sestier? Odborná verejnosť, lekári, zdravotníci a zamestnanci si to už uvedomili a už sa ozývajú prvé nespokojné hlasy zo strany odborníkov. Ukážkou, že zdravotníctvo nie je pre stranu SMER žiadna priorita, je aj to, že sa mu v programovom vyhlásení vlády začína venovať až na strane 56 zo 65-stranového dokumentu. Toto je asi prvé programové vyhlásenie vlády v histórii Slovenska, ktoré hovorí, čo vláda urobiť nechce. Dozvedeli sme sa, že vláda neuskutoční transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti. Ale predsa transformácia je už zrušená zákonom. Tento priestor sa v programovom vyhlásení vlády dal využiť aspoň na jedno konkrétne opatrenie, ktoré by sa, ktoré by bolo treba v zdravotníctve urobiť. Ale ak ste chceli komentovať transformáciu v programovom vyhlásení vlády, mohli ste do programového vyhlásenia napísať, že Nemocnicu svätého Michala, ktorú ste transformovali na akciovú spoločnosť v roku 2009, zmeníte na príspevkovú organizáciu. Je to skutočne paradox, keď si uvedomíme, že vláda Ivety Radičovej žiadnu nemocnicu netransformovala na akciovú spoločnosť, ale prvá vláda Roberta Fica áno. Po celý čas ako bol SMER v opozícii, vyhlasoval, že zakáže zisk zdravotných poisťovní. Od volieb uplynuli len dva mesiace a v programovom vyhlásení vlády o tejto, o tomto zisku alebo o tomto zákaze nie je ani riadok. Možno je to tým, že nová pani ministerka zdravotníctva prišla zo súkromnej poisťovne Dôvera, a je asi pochopiteľné, že teraz nechce siahať svojim bývalým chlebodarcom na peniaze. O zákaze zisku budeme ešte určite počuť. Hovorí sa totiž ľahko, ale dať to na papier a zaviazať sa k tomu, je už ťažšie. Chcem vás preto požiadať, vážení páni poslanci, aby ste aspoň tak, ako sme to urobili my, pokračovali v sprísňovaní podmienok, za akých si poisťovne môžu zisk vyplácať. Ak nie vy, môžem teraz garantovať, že takýto návrh predložím v budúcnosti ja. Toto programové vyhlásenie vlády obsahuje, samozrejme, aj pozitívne veci a okrem snahy o dostavbu Rázsoch oceňujem deklarovanú snahu o spustenie projektu i-Health a elektronické zdravotné knižky. Chcem len upozorniť vládu, že budem veľmi podrobne monitorovať, koľko bude celý systém stáť. Z pôvodnej ceny 250 mil. eur, ktorú plánoval minúť na i-Health SMER a plánovala sa minúť v rokoch 2006 až 2010, sme po náročných rokovaniach s dodávateľmi upravili sumu na 130 mil. eur. Čiže o 120 mil. eur menšiu. Dodávatelia nám garantovali, že za túto sumu sú schopní spustiť celý projekt v požadovanej kvalite a bez časového sklzu. Akékoľvek zvyšovanie rozpočtu tak bude znamenať, že peniaze budú chýbať v nemocniciach či ambulanciách. V programovom vyhlásení vlády by sa dala oceniť aj veta, citujem, že: "Rezort zdravotníctva bude pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia znižovanie nákladov a zároveň zvýšia dostupnosť liekov a pomôcok bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia." Asi to znamená to, že vláda bude pokračovať v tých krokoch, ktoré sme začali. Nastavili sme cenu liekov na druhú najnižšiu v Európskej únii, čo prinesie ročné úspory niekoľko miliónov, niekoľko desiatok miliónov eur. Zaviedli sme horný limit na doplatky pre dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých. V predloženom programovom vyhlásení vlády som totiž nenašiel žiadne konkrétne opatrenie v liekovej politike, čo je dva mesiace po voľbách veľmi zvláštne. Vláda vo svojom programovom vyhlásení píše, že chce podporiť aj optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Tu chcem pani ministerku vzdialene varovať. Ak to nie je len prázdna veta, ako sa zdá, ale skutočný, aj keď všeobecný zámer, aby si dobre zvážila, čo povie a následne urobí. Naposledy, keď minister zdravotníctva Ivan Valentovič zo SMER-u priniesol na vládu analýzu, ktorá hovorila o optimalizácii, musel skončiť. Analýza, že máme šesťtisíc zbytočných prázdnych a neefektívnych lôžok, ktorú vypracoval v roku 2007, nezapadala do politiky SMER-u, a tak na ministerstvo prišiel človek, ktorý ani jedno neefektívne lôžko nevidel. Nám sa podarilo zrušiť za tento krátky čas tritisíc neefektívnych lôžok a verím, že pani ministerka nájde odvahu a oprie sa aj o vyjadrenia súkromnej zdravotnej poisťovne, kde predtým pôsobila. Tá podporovala optimalizáciu aj lôžok aj oddelení. Nemá zmysel venovať sa tu všetkým detailom programového vyhlásenia vlády v zdravotníctve. Dokument, až na naozaj výnimky, je veľmi povrchný. A ak by vláda robila odpočet za mesiac, určite by mala dosť argumentov na to, aby verejnosť presvedčila, že vlastne všetko splnila. Celá odborná verejnosť si tak bude musieť počkať, kým pani ministerka príde s konkrétnymi návrhmi na systémové zmeny v zdravotníctve a verím, že to do leta stihne, aby sme si to mohli dôkladne preštudovať. Zdravotníctvo, keďže každý z nás je potenciálny pacient, je špecifické tým, že všetci zainteresovaní, či riaditelia nemocníc, či lekári, farmaceutické firmy, dodávatelia liekov, sú spokojní s nemenným stavom. So stavom status quo, len by všetci chceli viac peňazí. Chcú zarábať viac, ak budú mať viac peňazí, budú ticho. Ak nie, budú kričať. Minister zdravotníctva ale musí mať vyššie ambície, musí hľadať také riešenia, ako efektívne využívať tie zdroje, ktoré v systéme máme. A toto mi v programovom vyhlásení najviac chýba. Na zákaz zisku zdravotných poisťovní pravdepodobne nebude odvaha, pokiaľ sa nezmenia majitelia. A ak na 5 percent nebola odvaha napísať ju do programového vyhlásenia vlády, dúfam, že ju naberiete pri písaní návrhu štátneho rozpočtu. Lebo napísať dokument o tom, čo by sme chceli, bez toho, ako by sme to chceli, je naozaj ako list Ježiškovi, čo by sme chceli na Vianoce pod stromček. V každom prípade pani ministerke želám mnoho zdravia v tejto veľmi náročnej práci a funkcii a viac pokoja v rezorte zdravotníctva.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis