Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2015 o 11:01 hod.

MUDr.

Ivan Uhliarik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2015 11:01 - 11:03 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie. Myslím si, že to, čo je hlavným cieľom Svetovej zdravotníckej organizácie, je to, aby zdravotníci sa starali o zdravie pacientov, aby sa toto zdravie zlepšovalo, prípadne spokojnosť. A štát by sa mal snažiť o to, aby ľudia platili čo najmenej alebo aby za svoje peniaze, ktoré dajú do zdravotníctva, dostali adekvátne služby a nemuseli platiť viac. Nebudem preto nejako komentovať v tejto faktickej poznámke to, čo hovorí pán poslanec Kuffa, či budú alebo nebudú šťastní lekári pri registračných pokladniciach. V každom prípade je to fakt, ktorý je schválený. A uvidíme, čo prinesie zdravotníctvu a čo prinesie z reálneho života. Ale keďže je možné to teraz využiť, využiť práve pre pacientov, prosím vás naozaj ešte raz o to, aby ste zvážili schválenie tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý môže ochrániť výrazným spôsobom dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých, ktorí práve sú častejšie chorí a tým pádom majú oveľa vyššie výdavky na zdravotnú starostlivosť ako iní ľudia. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2015 10:44 - 10:58 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte mi sa vyjadriť k tomuto návrhu zákona, ktorý sme prediskutovali už aj na výbore a bol podrobený relatívne podrobnej diskusii aj v prvom čítaní.
Jedným z troch základných cieľov zdravotníctva podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je zlepšenie zdravotného stavu pacienta, jeho spokojnosť a finančná ochrana. To znamená, že keď ktokoľvek z nás ochorie alebo niečo sa komukoľvek stane, že ho finančne choroba nezruinuje, ako sa to môže stať v niektorých krajinách sveta. Každoročne práve sa zvyšuje finančná spoluúčasť pacientov, niektoré analýzy hovoria, že tieto peniaze sú v stovkách miliónov eur, ktorí platia rôzne poplatky, sú v tom aj doplatky za lieky a tak ďalej. Preto snahu ministerstva zdravotníctva o zavedenie určitých pravidiel v tomto smere vítam, ale, žiaľ, to, čo sme počuli aj na výbore z úst niektorých odborníkov, výsledkom tohto zákona a potom aj pozmeňujúcimi návrhmi niektorými je, tento zákon že môže byť ešte viac komplikovaný, ako je tomu v súčasnosti, alebo ako tomu bolo v minulosti, a môže do tohto systému poplatkov vniesť ešte väčší chaos. Cieľom regulácie poplatkov by mal byť predsa fakt, aby platil pacient čo najmenej, keď už platiť musí, tak aby lekár vedel, za čo môže vyberať poplatok, aby pacient vedel, za čo má platiť, a prípadná kontrola, v tomto prípade VÚC-ky, vedela, čo má kontrolovať.
Mrzí ma, že tento zákon nerieši práve túto neprimeranú finančnú záťaž pacientov, ktorí stále viac platia rôzne poplatky. A ministerstvo malo možnosť to do tohto zákona dať. Prečo to nerieši? Nie je stanovená výška poplatkov alebo strop, ktorý by do tohto zákona bol žiaduci. Keďže lekár nebude môcť vyberať poplatky za výkony, ktoré súvisia so zdravotnou starostlivosťou, iné poplatky, napríklad administratívne, môžu neprimerane narásť, aby si lekár mohol kompenzovať výpadok v poplatkoch. A poplatky sa môžu prípadne premenovať na dary, ako sme to videli sami tento týždeň vo vyjadrení MUDr. Liptáka. A myslím si, že toto nie je naším cieľom. A vyberanie rôznych finančných obnosov bude pokračovať alebo sa nebude musieť stať ani pro forma zmena a poplatky ostanú, pretože žiadny samosprávny kraj nedostane reálnu možnosť skontrolovať dodržiavanie zákona v každej ambulancii, aj napriek pozmeňujúcemu návrhu poslanca Blanára. Tento zoznam, ktorý samospráva by mala nejakým spôsobom kontrolovať, obsahuje, všetci vieme, niekoľko tisíc úkonov. Preto sa dá očakávať, že takéto kontrolovanie nebude účinné.
Dokonca ak tento zákon bude prijatý v tejto podobe, pacient aj keby si chcel doplatiť napríklad za nadštandard, a sme nedostali tuto odpoveď na výbore, ak tento nadštandard súvisí s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, tak nebude môcť to urobiť. Ak napríklad gynekológ získa certifikát z, povedzme, ultrazvuku, tento príklad sme prediskutovali, zakúpi si prístroj a poisťovňa mu výkony spojené s týmto vyšetrením nezazmluvní, to znamená, nepreplatí mu ich, lekár nebude môcť vyberať poplatok od pacienta, aj keby pacient to chcel urobiť. Pravdepodobne ho lekár bude musieť doporučiť inému špecialistovi. Nie je to vždy jednoduché, pretože máme slobodnú voľbu lekára. Môže to ale, samozrejme, urobiť zadarmo, nepredpokladám, že to mnoho lekárov urobí, alebo, čo je horšie, môže vybrať od pacienta peniaze načierno alebo v iných formách, napríklad vo forme daru, čo ale asi nikto z nás nechce. Preto právom lekári hovoria o tomto zákone ako o zákone, ktorý môže vniesť do tohto systému poplatkov viac komplikácií ako úžitku. Keďže ale predpokladám, že bude schválený tento zákon dneska, rád by som dal pozmeňujúci návrh, aby aspoň bola zabezpečená väčšia finančná ochrana pacientov tak, ako je to v jednom z troch cieľov WHO.
Základným cieľom môjho pozmeňujúceho návrhu o tom rozsahu je znížiť dopad finančnej záťaže, čo je spojené s výškou ceny zdravotnej starostlivosti. Táto má negatívny dopad na cieľovú skupinu dôchodcov a zdravotne ťažko postihnutých, na ochranu ktorej sa zameriava aj tento návrh, napriek tomu, že poplatky za úkony súvisiace s vyšetrením, ktoré lekárom plne hradia poisťovne, nebudú dovolené, ako som povedal, nie je tu stanovený strop ani limit poplatkov.
Čo teda navrhujem. Tieto poplatky majú byť jasne pomenované, evidované a zdanené, pacientov má chrániť maximálny limit na výšku takýchto poplatkov, aspoň tých, ktorí sú najviac zraniteľní, v tomto prípade najviac chorí (dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnutí), podobne ako dôchodcov a ZŤP už niekoľko rokov chráni limit spoluúčasti na doplatky za lieky.
Podstata návrhu zmeny zákona používa rovnaký model ako v prípade limitov na doplatky za lieky. Na základe jeho aplikácie dôchodcom a ZŤP doplatky kvartálne sú vracané rádovo niekoľko 100-tisíc eur, sú pacienti, keď poisťovne tieto údaje majú, ktorým bolo vrátených za kvartál okolo 80 až 100 eur, čo v prípade dôchodcu alebo ZŤP naozaj nie je zanedbateľná čiastka. Vrátenie poplatkov za služby spojené s návštevou lekára bude mať pozitívny dopad na túto cieľovú skupinu.
Pred účinnosťou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nebolo možné pristúpiť k vracaniu týchto poplatkov nad limit, pretože tieto poplatky neboli kontrolované a VÚC-ka, ako som povedal, mala jednoducho nízke kapacity aj personálne, aby toto nejakým spôsobom kontrolovala, neexistovali záznamy o uhradených poplatkoch, respektíve ich možná kontrola. Avšak na základe novelizovaného predpisu č. 289/2008 Z. z. bude lekár povinný vydať doklad z registračnej pokladnice od 1. apríla 2015 v prípade, že bude požadovať akýkoľvek poplatok. Preto si myslím, že práve teraz, keď registračné pokladnice budú, bude táto kontrola, tento maximálny limit bude môcť byť zavedený a týmto pacientom tak bude môcť pomôcť.
Dovoľte mi, aby som prečítal pozmeňujúci návrh, ja myslím, že ho stihnem prečítať, tak ako mi to ukladá zákon. A potom ho odovzdám pánovi spravodajcovi.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Ivana Uhliarika k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1288).
Po prvé. Za 3. bod sa vkladá 4. bod, ktorý znie:
§ 38a sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
Odsek 3: „Ak úhrnná výška úhrad poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v § 38 ods. 3 písm. a) až g), prekročí v kalendárnom štvrťroku limit na úhrady ustanovený v odseku 4, zdravotná poisťovňa poistencovi uhradí čiastku, o ktorú je limit na úhrady prekročený.“
Odsek 4: „Limit na úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré sú uvedené v § 38 ods. 3 písm. a) až g) vo výške a) 30 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý je k prvému dňu kalendárneho štvrťroka 1. držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, 2. poberateľom invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo 3. je invalidný a nevznikol mu nárok na invalidný dôchodok, b) 45 eur sa vzťahuje na poistenca, ktorý k prvému dňu kalendárneho štvrťroka 1. je poberateľom starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, dôchodku z iného členského štátu, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu, Švajčiarska, ak nie je poistený v tomto štáte, nie je poberateľom dôchodku z tretieho štátu, alebo 2. dovŕšil dôchodkový vek a nevznikol mu nárok na starobný dôchodok.“
Odsek 5: „Limit na úhrady poistenca podľa odseku 4 sa nevzťahuje na poistencov, ktorí majú a) príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu28b) okrem príjmu z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, b) dôchodok vyšší ako 50 % priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa posudzuje nárok poistenca na limit spoluúčasti.“
Odsek 6: „Ak sa na poistenca vzťahujú oba limity spoluúčasti, uplatní sa výhodnejší z nich."
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie: „28b) § 5 a 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov."
Po druhé. Za článok III sa vkladá nový článok IV, ktorý znie: „Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa dopĺňa takto: „V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom w), ktoré znie: „w) uhrádza poistencovi čiastku, o ktorú jeho úhrnná výška úhrad za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti za kalendárny štvrťrok prekročila limit úhrady podľa osobitného predpisu16g) (ďalej len „čiastka, o ktorú bol limit úhrady prekročený“) do 90 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka; ak je čiastka, o ktorú bol limit úhrady prekročený menší ako 3 eurá, o túto čiastku sa zvýši úhrnná výška úhrad v ďalšom kalendárnom štvrťroku; príslušná zdravotná poisťovňa uhradí čiastku, o ktorú bol limit úhrad prekročený, na účet poistenca a ak účet nemá, tak poštovou poukážkou“.“.“ Poznámka pod čiarou k odkazu 16g znie: 16g) § 38a ods. 3 až 6 zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2015 Z. z.“ Doterajší článok sa primerane prečísluje.
Odôvodnenie. Duch návrhu zmeny zákona používa rovnaký model ako v prípade stanovených limitov a to, čo som povedal, že boli na základe zákona iného vracané doplatky za lieky, myslím si, že toto bude mať pozitívny dopad aj na cieľovú skupinu v prípade vracania poplatkov za lieky.
Ďakujem pekne a prosím o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.2.2015 17:44 - 17:48 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, základným cieľom návrhu novely tohoto zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o lieku č. 362/2011 Z. z., je predísť nedostatku zásob liekov v slovenských lekárňach, a to z dôvodu ich predaja do iných krajín. Boli sme svedkami jak v minulosti aj teraz v čerstvej, nedávnej minulosti, tento týždeň, aj medializovaných prípadov toho, ako naši pacienti, slovenskí pacienti nemôžu sa dostať k svojim liekom. Niekedy čakajú týždeň, dva, niekedy viac. O to vážnejšie je to, že jedná sa nielen o bežné lieky, ale práve o lieky na chronické ochorenia, lieky na vážne ochorenia, niekedy aj onkologické. Realita naozaj je taká, že vo verejných lekárňach, údajne až v polovici, ale toto číslo môže byť aj vyššie, skupujú tieto vybrané druhy liekov distribučné firmy a predávajú ich do zahraničia. Je to sčasti aj daň nízkej ceny liekov, ale sčasti je to aj možnosť, ktorá tu jednoducho vznikla. Práve tejto možnosti chcem zabrániť.
Novela zákona, ktorá vstúpila do platnosti 29. decembra 2012, síce ukladá sprostredkovateľom oznamovaciu povinnosť o zámere vykonávať sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv, ale toto obmedzenie sa ukázalo ako nedostatočné a naďalej dochádza k skupovaniu liekov distribučnými firmami alebo teda obchodníkmi s liekmi.
Tento návrh preto upravuje povinnosť pre držiteľov povolenia na veľkú distribúciu liekov odoberať lieky len od iného držiteľa, distribútora alebo od výrobcu, čiže nie v lekárni. Tak isto určuje povinnosť osobám, ktoré sú oprávnené vydávať humánne lieky, to znamená lekárnikom, viesť dokumentáciu o každej dodávke lieku. Určuje povinnosť prevádzkovateľovi lekárne, ktorý je zároveň držiteľom povolenia na veľkú distribúciu liekov, oznámiť distribútorovi, či liek kupuje ako prevádzkovateľ lekárne alebo ako distribútor.
Podobný zákon je napríklad v platnosti v Českej republike, kde sa na základe tohoto zákona alebo tohoto opatrenia podarilo znížiť, zásadne znížiť vývoz liekov do zahraničia.
Tento návrh pomôže zvýšiť zásoby liekov na Slovensku a zároveň rozširuje úpravu zákona ministerstvom zdravotníctva, ktorá ustanovuje oznámenie predaja liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2014 9:04 - 9:08 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážení páni poslanci, dovoľte mi krátko uviesť tento návrh zákona, ktorý bol prejednaný aj s príslušnými odbornými skupinami a predstaviteľmi v rezorte školstva a zdravotníctva.
Zmyslom tohoto návrhu zákona je zjednotiť podmienky pôsobenia liečebných pedagógov a psychológov, ktorí pracujú mimo rezortu zdravotníctva. Títo odborníci pracujúci mimo rezortu, napríklad v rezorte školstva alebo v sociálnych zariadeniach, odvádzajú kvalitnú prácu a vykonávajú aj špecializované činnosti na základe samostatného sebavzdelávania. Problém je ten, že vzdelávanie v rezorte zdravotníctva, ktoré pre nich nie je dostupné, im chýba, a preto, samozrejme, nemôžu adekvátne mať skúšky, nemôžu mať adekvátne vzdelanie najmä preto, že klienti sú tí istí, či už sú v nemocnici, alebo v škole, v liečebni alebo v sociálnom zariadení. Rovnako sú aj úlohy, ktoré vo vzťahu k nim liečebný pedagóg plní. Rozdielne sú len okolnosti a pacienti, ale skúsenosti, samozrejme, sú rovnaké.
Na samostatný výkon niektorých špecializovaných činností je potrebné, aby sa liečebný pedagóg alebo psychológ ďalej sústavne vzdelával a špecializoval podobne ako lekári či iní zdravotnícki pracovníci. Podľa právnych predpisov rezortu zdravotníctva liečebný pedagóg a psychológ, ktorý sa zamestná v rezorte zdravotníctva, musí absolvovať prípravu na výkon práce v zdravotníctve a potom, samozrejme, špecializačné štúdium, ktoré je ukončené tzv. atestáciou.
Týmto návrhom zákona, ktorý predkladám, sa má umožniť liečebným pedagógom a psychológom, ktorí nepracujú v rezorte zdravotníctva, ale v rezorte školstva, v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorí sa o týchto istých pacientov starajú, uznať adaptačné vzdelávanie v školstve ako predpoklad pre zaradenie do špecializačnej prípravy, uznať prax v školstve a sociálnej oblasti za adekvátnu v zdravotníckom zariadení, absolvovať ďalšie vzdelávanie podľa právnych predpisov rezortu zdravotníctva pri zachovaní postavenia zamestnanca rezortu školstva, vykonávať špecializované pracovné činnosti v rezorte školstva, uznať vzdelávanie absolvované v rezorte zdravotníctva ako súčasť kontinuálneho vzdelávania v rezorte školstva a v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny a uznať kredity a vzdelávanie, ktoré sú absolvované v rezorte zdravotníctva, ako súčasť kreditového systému podľa predpisov rezortu školstva na účely hodnotenia odborného zamestnanca v rezorte školstva.
Týmto sa, samozrejme, zabezpečí lepšia využiteľnosť liečebných pedagógov a psychológov a ich vzájomnú nahraditeľnosť alebo migráciu medzi jednotlivými rezortami, samozrejme, skvalitnenie ich služieb, efektívnejšie rozvíjanie postgraduálneho vzdelávania a skvalitnenie prípravy špecialistov s následnou realizáciou výskumu a tvorbou vlastných odborných publikácií.
Tento návrh, a nikdy ani nemal túto ambíciu, nemá vplyv na výdavky a jeho zámerom je len sprístupniť vzdelávanie ľudí, ktorí sa starajú o podobných pacientov v sociálnych zariadeniach, ako aj v zdravotníckych zariadeniach.
Som toho názoru, že by nebolo dobré, aby sa duplikovali výdavky na vybudovanie podobného vzdelávania iba pre jedných alebo iba pre druhých, ktoré tu už raz je, v každom z príslušných rezortov. Ide len o relatívne malý počet potenciálnych študentov, ktorých sa to týka, okolo 650 pedagógov a 1 000 psychológov, ktorí ale v súčasnosti nemôžu uznať si vzájomne vzdelávanie.
Ďakujem pekne za podporu tohoto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2014 12:34 - 12:36 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Pán poslanec, hovorili ste o hrdinoch zdravotníkoch z piešťanskej nemocnice. Naozaj, lavínu, ktorú spustili títo dvaja zdravotníci, jej pozitívom je aj to, že sa ľudia prestávajú báť. Mnohým z nás pristávajú na mailoch alebo na esemeskách, alebo v telefonátoch informácie, ktoré hovoria o ďalších kauzách. Pred chvíľou som oznámil jednu rovnako megakauzu. Som rád, že tu sedí pán minister školstva, nový pán minister školstva. A táto kauza hovorí o tom, že v auguste roku 2014 košická Lekárska fakulta obstarala magnetickú rezonanciu 1,5-Teslovu, to je dôležitá informácia, až za 3 mil. eur. Jej výrobca je firma Siemens. To, čo je zarážajúce opäť, je, že táto fakulta to nekúpila od firmy Siemens priamo, aj keď inštaláciu a servis vykonáva táto firma, ale opäť cez sprostredkovateľa. Poviem porovnanie cien, ktoré rovnaké alebo ešte polovičné teda cétečko kúpili v Čechách. V Českej republike kúpila Nemocnica Na Homolke lepší alebo teda dvojnásobne rýchlejší a výkonnejší Siemens za 1,1 mil. eur a Masarykova univerzita za 1,9. To znamená, naozaj piešťanské CT je špička ľadovca, ktorá odhaľuje ďalšie rozkrádanie verejných financií aj v iných rezortoch, a v tomto prípade Lekárska fakulta v Košiciach prekonala cenou skutočne všetkých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.11.2014 21:30 - 21:31 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán premiér, zdá sa, že debata pri kole v byte sa naplnila do bodky a Penta strane SMER dosadila druhého ministra zdravotníctva a robia si, čo chcú. Ja som na rozdiel od predchodcov navrhol zákony na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní či zákony, ktorými práve súkromné zdravotné poisťovne musia zo svojho zisku platiť pacientom doplatky alebo teda vracať doplatky za lieky.
Pán premiér, ak bolo mojou najväčšou kauzou zrušenie monopolu očkovania jednej farmaceutickej firmy a doplnenie konkurencie v podobe inej, čo som urobil, mimochodom, podobne ako Richard Raši v roku 2009, tak sa k tomu stále hlásim. Na rozdiel ale od piešťanského CT-čka, keď išlo o predraženie o 1 mil. eur, v tom prípade v roku 2011 išlo o ušetrenie systému 1 mil. eur.
A čo sa týka tých lobistov, o ktorých ste hovorili, že pripravovali zákon o lieku, jeden z tých hlavných lobistov je teraz šéfom vášho Inštitútu finančnej politiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2014 18:54 - 18:56 hod.

Ivan Uhliarik
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2014 16:00 - 16:02 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem. Súhlasím s tým, čo povedal poslanec Novotný. Len na doplnenie, na Slovensku je trh s liekmi ročne 1,2 mld. eur, miliardy eur, to znamená, tisíc dvesto miliónov eur a trh s voľnopredajnými liekmi ročne okolo 200 miliónov. To, čo je veľmi zaujímavé a proti čomu, ako som aj ja spomínal, nebojovala len vláda Ivety Radičovej, ale aj predtým, je problém nárastu. Nárast v rokoch 2006 až 2010 bol o 400 mil. eur. Je to, sú to nepredstaviteľné zdroje. Keby sme si predstavili, že tieto peniaze namiesto liekov by išli do slovenských nemocníc, tak naozaj by sme ich mali v úplne inom stave. V roku 2009 sa preto zaviedol mechanizmus, ktorý znižuje cenu liekov tak, aby sa kontinuálne znižovala. Je to takzvané referencovanie liekov. Je to pomerne komplikovaný mechanizmus. V každom prípade zabezpečuje neustále znižovanie cien liekov v prípade príchodu nových.
Hovorí sa, že najdrahší liek je ten, ktorý pacient vôbec neužíva. Naozaj, keď má pacient užívať lieky, ktoré nie sú, sú tí, tento pacient je často liečený buď neúčinnou náhradou, alebo nie je liečený vôbec. A toto, samozrejme, následne zvyšuje náklady na zdravotnú starostlivosť týchto pacientov, o ich zdravotnom stave ani nehovoriac, pretože títo pacienti často, ako som povedal, sú ťažko chorí, onkologicky chorí alebo psychiatricky chorí a naozaj tieto lieky potom neužívajú. Preto tento návrh skutočne môže pomôcť slovenským pacientom tak, aby mali zaručenú dostupnosť liekov v lekárňach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1.7.2014 15:41 - 15:51 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ani ja som ho tu nevidel. Ale pán kolega bude náhradník.

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Áno, už to máme vyriešené. Nech sa páči.

Uhliarik, Ivan, poslanec NR SR
Vážená pani predsedajúca, páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte mi uviesť návrh zákona, ktorý rieši takú pálčivú otázku posledných rokov, nielen posledných možno roku, dvoch, ale posledných šiestich rokov od roku 2009 a týka sa vývozu liekov do zahraničia.
Slovensko, podobne ako aj iné krajiny z Európskej únie, ktoré sa snažia tlačiť cenu liekov čím nižšie, majú s týmto problém. Majú problém s tzv. reexportom liekov, to znamená s vývozom liekov do zahraničia. Deje sa to napriek tomu, že v minulom roku prijatím návrhu zákona alebo teda novely zákona musí distribučná firma informovať Štátny ústav pre kontrolu liečiv, to, že chce vyviezť liek, a tento ústav môže a aj zakazuje tento vývoz. Deje sa to napriek tomu, pretože nie je to prikázané, je to viac-menej formou oznámenia a odhaduje sa, že v minulom roku len za prvých deväť mesiacov bolo vyvezených zo Slovenska do zahraničia liekov asi za 34 miliónov eur, čo predstavuje asi pol milióna balení. Tieto opatrenia, ktoré pripravujú alebo ktoré jednotlivé európske krajiny, ktoré majú lacnejšie lieky, zavádzajú, sa ukazujú ako nedostatočné. Nehovorím o tom, že ten trh je všemocný, ale vždycky sa nájdu nejaké skulinky, ktoré neetické firmy nejakým spôsobom obchádzajú.
Reexport liekov je daň za to, že sa roky snažíme držať jedny z najlacnejších liekov, cien liekov v Európskej únii. Bez ohľadu na to, či v roku 2009, keď to trošku sledujete, to bol až, to bol priemer šiestich najlacnejších cien, bez ohľadu na to, či za vlády Ivety Radičovej to bola druhá najnižšia cena, alebo teraz za poslednej vlády Roberta Fica priemer troch najlacnejších cien. Jednoducho tie ceny sú lacné a keďže platí v Európskej únii voľný pohyb tovaru a služieb, samozrejme, firmy to využívajú na to, že kúpia v lacnejšej krajine – v tomto prípade na Slovensku – lieky a vyvezú ju, vyvezú ich do krajín, kde sa tieto lieky predajú oveľa drahšie. S týmto problémom sa nestretáva len Slovensko, s týmto problémom sa stretáva napríklad Rumunsko, Grécko alebo Cyprus, čiže všetky krajiny, ktoré tieto lieky sa snažia držať na nižších úrovniach.
Čo sa týka zákona alebo vlastného reexportu, práve preto, že platí voľný pohyb tovaru a služieb, reexport liekov nie je možné zakázať zákonom. Ale každá krajina má právo prijať také opatrenia, aby zabezpečila dostupnosť liekov pre svojich pacientov. Funguje tento reexport zjednodušene tak, možno pre tých, ktorí, ktorí nie sú zdravotníci, že ak distribučná firma nakúpi lieky, ktoré sú určené slovenským pacientom, vyvezie ich do určitej krajiny, veľmi často do Nemecka, do škandinávskych krajín, do Veľkej Británie, čiže tam, kde tieto lieky majú vyššiu cenu, môže na tom veľmi dobre zarobiť. Napríklad, keď kúpi liek na epilepsiu, tzv. Lyrica, pre náš trh a vyvezie ho do Veľkej Británie, na jednom jedinom balení tohoto lieku zarobí distribučná firma 30 eur. Predstavte si, že predá alebo takto nakúpi sto balení, je to hneď 3 000 eur. Je to naozaj, alebo deje sa to naozaj u tých drahších liekov, ale je zlé alebo je veľmi smutné, že práve tieto drahšie lieky nemajú náhradu na slovenskom trhu, nemajú ešte lacnejšie generické alternatívy a potom, samozrejme, tieto lieky chýbajú pre slovenských pacientov a chýbajú v lekárňach.
Problém je ten, že distribučné firmy často nakupujú lieky nielen od výrobcu, ale aj od vlastných lekární. Tým, že toto sa deje nielen u nás, ale napríklad aj v Českej republike, minulý rok Česká republika prijala návrh zákona, ktorý zakazuje predaj lieku z lekárne do distribučnej firmy. Preto predkladám aj ja novelu zákona, ktorá je podobná, aká, aká je v platnosti v Českej republike, ktorou sa mení a dopĺňa zákon 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Tento zákon výrazne pomôže obmedziť reexport liekov. Cieľom tejto novely je predísť nedostatku zásob lieku, liekov v slovenských lekárňach z dôvodu ich predaja do iných krajín.
Číslo, ktoré som povedal, 34 miliónov eur a 500-tisíc balení za prvých 9 mesiacov minulého roka, ktoré sa oficiálne vyviezli, nemusí byť konečné a Transparency International odhaduje, že toto číslo je mnohonásobne vyššie. Najväčšie problémy sú s liekmi na psychiatrické ochorenia, lieky na zrážanie krvi a onkologické lieky. Problém je, že povolenie na distribúciu firiem má asi, povolenie na distribúciu má asi sto firiem, kdežto do lekární dodáva lieky asi desať z nich. Čiže jedna desatina. Ostatné sa zrejme venujú reexportu.
Novela zákona 362, ktorá vstúpila do platnosti 29. decembra 2012, ukladá sprostredkovateľom oznamovaciu povinnosť, ako som povedal na začiatku, o zámere vykonávať sprostredkovanie nákupu alebo predaja, ale napriek tomu sa pomerne často stáva, že Štátny ústav kontroly liečiv buď reaguje neskoro, alebo neskôr, keď už daný liek nie je dostupný, zakáže vývoz tohoto lieku. Problém je, že v tom medziobdobí, pretože Štátny ústav pre kontrolu liečiv má takisto zákonom stanovené lehoty, problém je, že v tomto medziobdobí k tomuto vývozu dochádza.
Návrh novely zákona, ktorý predkladám, teda upravuje povinnosť pre držiteľov povolenia na distribúciu odoberať lieky iba od buď iného distribútora, alebo od výrobcu. Zakazuje sa teda, alebo zakazujem teda, alebo navrhujem zakázať nákup lieku z lekárne distribútorom.
Takisto novela zákona určuje povinnosť osobám, ktoré sú oprávnené vydávať humánne lieky alebo sprostredkovať ich nákup a predaj, viesť dokumentáciu o každej dodávke lieku, ktorá umožní sledovanie celej cesty lieku, čo vlastne sa deje od výrobcu cez distribútora až po lekárne. Rovnako určuje povinnosť prevádzkovateľovi lekárne, ktorý je zároveň držiteľom povolenia na distribúciu, pri kupovaní lieku oznámiť distribútorovi, či liek kupuje ako prevádzkovateľ lekárne alebo ako distribútor. To znamená, či je tam potenciálny, potenciálna nejaká hrozba jeho vývozu.
Tento návrh pomôže zvýšiť zásoby liekov na Slovensku a zároveň rozširuje úpravu zákona ministerstvom zdravotníctva, ktorá ustanovuje oznámenie predaja liekov Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona nemá žiaden vplyv na výdavky verejných financií.
Verím, že v prípade zdravia ide nám všetkým o spoločnú vec. Z tlače viete, alebo v tlači sa opakovane aj na kongresoch Slovenskej lekárnickej komory ozývajú hlasy oficiálne, že takýto zákon je potrebný alebo takáto zmena v zákone je potrebná. Ozývajú sa lekárnici, ozývajú sa v podstate aj tí čestní distribútori, ktorí tieto praktiky nerobia. Samozrejme, sa ozývajú aj pacienti, pretože pre nich práve tieto lieky sú na Slovensku určené. Myslím si, že lieky potrebujú pacienti, ktorí sú voličmi aj SMER-u, ako aj opozície. Podporou tejto novely všetci pomôžeme našim pacientom, občanom Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2014 15:23 - 15:24 hod.

Ivan Uhliarik Zobrazit prepis

56.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1066, preto predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou tohoto návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. septembra 2014 a gestorský výbor do 8. septembra 2014 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvoriť rozpravu.

Skryt prepis