Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.9.2014 o 17:52 hod.

JUDr.

Viera Kučerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2014 17:52 - 17:53 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Predseda Národnej rady pridelil rozhodnutím zo 16. júla 2014 predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období bolo prijatých 16 aproximačných nariadení vlády, väčšina bola z nich v oblasti pôdohospodárstva. Je predpoklad, že v druhom polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády. Väčšina z nich bude v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva zdravotníctva, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude nutné v tomto polroku pripraviť nové vnútroštátne predpisy aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 2. septembra 2014 na svojej 79. schôdzi a uznesením č. 453 odporučil Národnej rade informáciu vziať na vedomie.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2014 17:49 - 17:50 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedníčka, vážené panie kolegyne, kolegovia, pán minister, návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom prerokoval na 79. schôdzi 2. septembra 2014, uznesením č. 465 odporučil Národnej rade vysloviť s protokolom súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk poslancov výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) ústavy vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má, podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 472 z 2. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.
Ďakujem a prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2014 11:36 - 11:37 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2014 10:15 - 10:16 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vianočný príspevok je solidárna dávka, je určená pre nízkopríjmové skupiny občanov, čiže v podstate má slúžiť na zlepšenie ich sociálnej situácie, preto plne sa stotožňujem s tým, že táto dávka nemôže podliehať exekúcii. Ale vzhľadom k tomu, že exekútor nemôže dopredu vedieť, aké peniaze ten dlžník alebo dôchodca na účte má, je bežná prax taká, že dôchodcovia-dlžníci vopred predkladajú čestné prehlásenia, že obdržia alebo obdržali vianočný príspevok, a vtedy potom táto dávka, exekútor ju neblokuje. Preto to je skutočne v praxi a je to bežná prax, nerobí sa to prvýkrát. Je to len o komunikácii medzi exekútorom a dôchodcom, ale bežne v normálnej situácii táto dávka exekúcii určite nepodlieha. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.7.2014 17:26 - 17:27 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som zmysle rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby prerokovali návrh v druhom čítaní výbory do 4. septembra a gestorský výbor do 8. septembra 2014. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Pán predseda, prosím, otvorte k návrhu zákona všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.6.2014 16:00 - 16:02 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť krátky pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Viery Kučerovej a Anny Vittekovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922).
Po prvé. V článku I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: „V § 32 odsek 5 znie: „Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sudca oznamuje Súdnej rade elektronicky aj v písomnej podobe, pričom Súdna rada zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku sudcu a ich uchovávanie."." Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa úprava, aby sudcovia zasielali údaje o majetkových pomeroch nie predsedovi Súdnej rady, ale Súdnej rade a aby tak vykonávali aj elektronickými prostriedkami.
Po druhé. V článku VIII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: „V § 74 ods. 4 sa za slová „v § 71" vkladajú slová „písm. a) 1. a 2. bode"." Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Zdôvodnenie. Navrhuje sa, aby tak ako do 30. apríla počty sudcov a ostatných zamestnancov súdu a voľné miesta sudcov, v rámci vládou schválených limitov počtov zamestnancov, určoval vo vzťahu k Najvyššiemu súdu jeho predseda. Predseda Najvyššieho súdu by zostavoval aj zoznam sudcov podľa § 27 ods. 3 zákona za Najvyšší súd. A to by bolo v prípade vojnového stavu.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2014 16:23 - 16:24 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem za slovo. No, ďakujem ešte kolegovi Martvoňovi, že v podstate povedal to, čo som chcela aj ja povedať. Ale, pán poslanec Hlina, no neviem, či sa mám obesiť za to, že som robila ako exekútor, ale, bohužiaľ, musím povedať aj ja svoj názor. Len exekútori nevymáhajú len pohľadávky nebankoviek. Ja vám teraz z takého iného súdka poviem. Môj zať pracoval dlhé roky ako živnostník v stavebníctve. Preto aby mohol splácať úver za byt, musel skončiť a ešte dodnes nemá zaplatené faktúry a pracuje normálne vo výrobe, aby mohol riadne, aby si mohol dovoliť, aby mal príjem, aby mohol splácať úver, ktorý si zobral. A pán dlžník, majiteľ stavebnej firmy, sa mu len vysmieva, kedykoľvek mu zavolá. Kde sa majú títo ľudia obrátiť? Na koho? Keď by sme k tomu tak pristupovali, ako k tomu pristupujete vy, že exekútor je váš nepriateľ. Je to stav tak, právny stav tak ako každý druhý. Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2014 15:23 - 15:25 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. V podstate už pán poslanec Brixi sa k tomu vyjadril. Pán poslanec Hlina, ja by som tiež chcela, viete, sme právnici, a keďže som tiež spoluautorkou zákona, snažili sme sa v maximálnej miere vyjsť v ústrety občanov. V podstatnej miere novela Občianskeho zákonníka rieši prevažne Exekučný poriadok. Veď teraz tu bolo citované, čo všetko sa v rámci Exekučného poriadku mení.
A počúvať tu, že odmena súdnych exekútorov je garantovaná ústavou, nemeňme si tu pojmy. Jednak odmenu má garantovanú v rámci ústavy každý, kto v tejto republike pracuje, aj vy ju máte garantovanú, robotník, zdravotná sestra, advokát, každý ju má garantovanú, kto pracuje, má garantovanú odmenu, má právo na spravodlivú odmenu, pokiaľ som si ústavu čítala dobre, tak to tam je, áno. A nikto nerobí zadarmo, myslím si, že ani vy nerobíte zadarmo.
Čo sa týka tých DPH-čiek, ako ste spomínal, s tým sa dá súhlasiť, musím súhlasiť a chcem vám len povedať, že dokonca komora exekútorov už s týmto podnetom vyšla, že by sa to malo, ten, táto otázka diferencovať. A ešte by som sa chcela k tomu vyjadriť, Exekučný poriadok má dvoch účastníkov konania - veriteľ a dlžník. A všeobecne vyplýva, že musia mať garantované rovné, účastníci konania, rovné postavenie pred zákonom. V tom hovoril aj tu pán poslanec Brixi, že by to bolo v rozpore s ústavou, nič iné. Nemôžeme predsa tu my právnici navrhnúť takú úpravu a súhlasiť s ňou, ktorá by čo len náznakom bola v rozpore s ústavou. Každý človek, každý účastník konania, či v súdnom, inom alebo akomkoľvek konaní, má garantovanú rovnosť účastníkov konania. A v tomto prípade by tá rovnosť nebola, len o to tu išlo. Musíme to len do podoby právnej, o nič iné tu skutočne nejde. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2014 10:30 - 10:32 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. No, pán poslanec, v predchádzajúcom príspevku ste hovorili o zodpovednosti jednotlivcov. Veľmi dobre sa to počúvalo a plne som s vami súhlasila. A viete, prečo je jeden z dôvodov, prečo narástol za posledné roky exekúcie, taký nárast exekúcie? Pretože takým športom na Slovensku sa stalo neplatiť a to som tu v sále počula už veľakrát a je to pravda. Nemyslím tým teraz tie babky, ktoré si kúpili hrnce. To je úplne iná paleta a to riešime v poslaneckom návrhu v rámci Občianskeho zákonníka.
Ale chcela by som k inému hovoriť. Čo sa týka odmeny súdneho exekútora, súhlasím plne s vami, že pokiaľ exekútor vymáha 100-eurovú pohľadávku a vymôže ju napríklad zrážkou z účtu, tak, samozrejme, je neprimerané, aby si účtoval trovy exekúcie 350 eur alebo 500. Ale na to máme iné spôsoby riešenia, na to máme, postupuje jednoducho exekútor protiprávne. Ale iný je rozdiel, je rozdiel v podstate vtedy, keď exekútor vymáha 100-eurovú pohľadávku a dlžník nekomunikuje, nekomunikuje s exekútorom, nepreberá poštu a veriteľ trvá na tom, aby pohľadávku vymáhal, aby ho navštívil, aby šetril jeho majetok. Exekútor zistí, že vôbec žiadny majetok nemá, že nepracuje, nemá peniaze na účte, nemá žiadny hnuteľný majetok, ktorý by speňažil, a tie náklady neustále rastú. Postup exekútora je taký, že podá správu veriteľovi a podá návrh na zastavenie exekúcie, lebo je predpoklad, že je nevymožiteľná, ani do budúcna nie je. Veriteľ nesúhlasí, súd exekúciu nezastaví a veriteľ trvá na tom, aby naďalej exekútor pokračoval vo vymáhaní pohľadávky. Súhlasíte s tým, aby to potom robil za tých 50 alebo 100 eur? Určite ani vy by ste tak nepracovali. Jednoducho nemôžete chcieť ani od exekútora, aby pracoval zadarmo. Tak si myslím, že s tým by nesúhlasil asi nikto.
A ešte na jednu.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2014 19:05 - 19:07 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Pán poslanec Hlina, ja som vždy tak trošku taká, nechcem povedať, že sklamaná, vždy z toho vášho názoru, aj tu, ktorý vládne všeobecne voči exekútorom. Exekútor je povolanie také jak, také jak, jak každé iné. A to, že nechceme alebo naša vláda nechce riešiť postavenie ani v exekučnom konaní alebo si tu chceme zneužívať v exekučnom konaní sociálnu situáciu občanov, absolútne nie je pravda. Pokiaľ ten dlžník v exekučnom konaní je dôchodca, má minimálny dôchodok - nakoniec je to už teraz ošetrené aj zákonom - a nemá žiadny majetok, predsa ani exekútor nemôže voči nemu postupovať protizákonne. Môže postupovať len v intenciách zákona. A môže speňažiť len majetok, ktorý má. Pokiaľ majetok žiadny nemá, tak ani v tomto prípade neviem, o čom teda tu vlastne hovoríme.
Pán poslanec, hovoril ste o tom, že bola móda neplatiť. No môžem vám povedať, že tá móda pretrváva aj naďalej, neplatiť. A preto veľmi treba, je dôležité v exekučnom konaní rozoznávať a tých, ktorí neplatia, nechcú platiť ani nikdy platiť nebudú, je fakt skutočne veľa.
A chcem sa ešte k tomu návrhu, ktorý tu položila pani poslankyňa Žitňanská, ja si vždy vypočujem so záujmom návrhy, ktoré predkladáte, a myslím si, že toto je veľmi dobrý návrh. Nakoniec niečo podobné je pripravené aj v novele, a pokiaľ viem, je tam ešte vsunutá aj výnimka, že pokiaľ je uzavretá medzi veriteľom a dlžníkom dohoda, tak sa, tak sa tento princíp nevzťahuje na vymáhanie pohľadávky. Takže myslím si, že to je dobrý návrh a bude premietnutý aj do novely, do novely Občianskeho zákonníka. Ďakujem.
Skryt prepis