Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.5.2013 o 18:00 hod.

JUDr.

Viera Kučerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2013 18:00 - 18:01 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach z 29. októbra 1992 a jej Záverečného protokolu v ústavnoprávnom výbore. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 416 z 11. marca 2013 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor na svojej 34. schôdzi návrh na vyslovenie súhlasu prerokoval a neprijal uznesenie, pretože návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk poslancov výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade s uvedeným protokolom vysloviť súhlas. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom vrátane návrhu uznesenia Národnej rady bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 231 zo 14. mája 2013.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2013 9:24 - 9:26 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 506 z 19. marca 2013 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol uvedený návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k návrhu zákona. Vládny návrh zákona odporučili schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť, ako aj výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o oboch spoločne, s návrhom schváliť.
Gestorský výbor zároveň podľa § 79 ods. 4 písm. f) zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona (tlač 393) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 227 zo 14. mája 2013. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predseda, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.3.2013 18:09 - 18:11 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, ja som určite za každý dobrý návrh, ktorý prispeje k tomu, aby sa vymožiteľnosť práva na Slovensku zlepšila.
Ale prekladanou novelou priestupkového zákona sa zavádza zodpovednosť rodičov alebo zákonného zástupcu za konanie osoby mladšej ako 14 rokov.
A zároveň sa tu rieši situácia, ak osoba neuhradí pokutu alebo škodu, aby vykonala verejnoprospešné práce. Mne tu veľmi chýba konkretizácia, kedy nastáva, kedy nastupuje zodpovednosť rodičov a iného zákonného zástupcu, lebo priestupkový zákon v § 11 určuje sankcie, ktoré je možné za priestupok uložiť, a legislatívny návrh nerieši, aké sankcie by sa ukladali zákonnému zástupcovi, teda rodičovi. Jedná sa potom podľa mňa o neprimeraný zásah. Doterajšie znenie § 88 priestupkového zákona pozná verejnoprospešné práce ako náhradu za peňažnú pokutu, a to na návrh priestupcu, ale zavádzate tu zároveň povinné verejnoprospešné práce pri neuhradení pokuty, ako aj náhrade škody, pričom škoda, samozrejme, v priestupkovom konaní sa priznáva poškodenému, ale ten nemá žiaden prospech z verejnoprospešných prác vykonaných páchateľom v prospech obce.
A, ďalej, zavádza sa tu v prípade, že ak osoba nenastúpi na verejnoprospešné práce, dopúšťa sa, a nie opakovane, trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. A tu, si myslím, je neprístupné, aby zákonodarca uviedol, že sa niekto dopúšťa trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia, ak nevykoná verejnoprospešné práce, nakoľko sa tu vôbec neuvádza dôvod a ani sa nerieši, pre ktorý osoba verejnoprospešné práce nevykonala.
A čo sa týka po právnej stránke zákona o exekútoroch. Chcem len uviesť, že do začatia výkonu mandátu som pôsobila ako exekútor. No... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15.3.2013 9:09 - 9:11 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie, a spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Predseda Národnej rady preto predmetný návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí z 25. februára 2013 č. 386 navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Účelom návrhu zákona je precizovať právnu úpravu týkajúcu sa odškodňovania osôb poškodených násilnými trestnými činmi z právnoteoretického hľadiska, ako aj v súlade s požiadavkami aplikačnej praxe.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona sa prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň predmetný návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 386.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 11:28 - 11:44 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ďalej aby za gestorský výbor určila Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že určený gestorský výbor prerokuje návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2013 11:28 - 11:44 hod.

Viera Kučerová
Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, k predmetnému návrhu zákona nevystúpil nikto a nebol podaný žiadny iný návrh.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokuje predložený návrh zákona v druhom čítaní. Prosím, dajte hlasovať.
Skryt prepis
 

17.12.2012 14:10 - 14:26 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec, dovoľte mi hrubo nesúhlasiť s vaším vystúpením. Slovenskí občania donekonečna počúvali, ako je Slovensko zberňa nekvalitných potravín z celej Európy, a konečne sa nájde niekto, kto chce spraviť v tomto poriadok, myslí nielen na biznis, ale na zdravie občanov, a môžem vám povedať, že teraz rozprávam aj za občanov Slovenskej republiky, ktorí s touto iniciatívou veľmi, veľmi, veľmi súhlasia. Ja si veľmi vážim prácu pána ministra, ktorú v tomto smere vykonáva. Držím palce, len tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2012 10:14 - 10:16 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcela poďakovať pani poslankyni Žitňanskej, že ocenila vážnosť tejto témy. Ja osobne si myslím, že projekt ESO je nie o päť minút dvanásť, ale päť minút po dvanástej, mal prísť už dávno. A chcem sa na to pozrieť z pozície občana. Neviem, aké vy, poslanci, máte skúsenosti s vybavovaním nejakých žiadostí za súčasného stavu na úradoch. Mám takú skúsenosť z posledného obdobia a môžem povedať, že je to katastrofa. Občan sa nabehá od úradu k úradu a nevybaví v podstate nič. Je to veľmi problematické, roztrieštenosť, nejednotnosť, povedala by som, pravá ruka nevie, čo robí ľavá. Ja veľmi oceňujem, že program ESO zruší počet úradov, sprehľadní ich činnosť.
Oceňujem snahu znížiť výdavky, ktoré súvisia so správou majetku, s tým, že sa umiestnia do jedného obvodného úradu, do jednej budovy a tiež že sa zabezpečí kontinuita rozhodovania v správnom konaní.
A predovšetkým oceňujem, že vyjdeme v ústrety občanovi. To považujem za hlavnú a podstatnú prioritu tohto projektu a plne ho podporujem. Ďakujem.
Skryt prepis
 

16.10.2012 18:12 - 18:15 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem pani podpredsedníčka. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte, aby som vás informovala o obsahu spoločnej správy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, je to tlač 170.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 12. septembra 2012 č. 179 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh odporúčali schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, a to uznesením z 9. októbra 2012 č. 101, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 11. októbra 2012 č. 35 a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením z 11. októbra 2012 č. 36. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodom 1 a 2 hlasovať spoločne a tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo 16. októbra 2012 pod č. 112. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločnú spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2012 11:13 - 11:23 hod.

Viera Kučerová