Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

2.12.2015 o 15:08 hod.

JUDr.

Viera Kučerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.12.2015 15:08 - 15:10 hod.

Viera Kučerová
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2015 10:47 - 10:49 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila krátky pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, ktorý by mal rozšíriť okruh funkcií, na ktoré sa vzťahuje tento ústavný zákon.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viery Kučerovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1677).
1. V prvom bode čl. 2 ods. 1 písm. d) sa za slovo "vedúcich" vkladá čiarka a slová "riaditeľov, predsedov a podpredsedov".
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresnenie ustanovenia v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2. V prvom bode čl. 2 ods. 1 písm. aa) sa na konci pripájajú tieto slová: "predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu".
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplnenie v nadväznosti na zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.11.2015 12:05 - 12:06 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Lipšic, vy ste bol ministrom spravodlivosti, a preto ma prekvapuje, musíte najlepšie sám vedieť, čo obnáša práca sudcov aj prokurátorov. Ten nápad, ktorý je na súdoch a prokuratúre, je obrovský. A chceme od sudcov aj prokurátorov, aby skvalitnili svoju činnosť, aby ju zreformovali, aby získali späť dôveru od občanov. A ich práca je veľmi náročná na stres aj vypätie. A preto ja si myslím, že je aj povinnosťou nás, poslancov, je vytvoriť im zákonné podmienky na ich prácu. A preto ma prekvapuje, že sa pozastavujete nad tým, že sa predlžuje dovolenka o jeden týždeň. Myslím si, že to je úplne na mieste.
A čo sa týka stiahnutia návrhu o príplatku k dôchodcom, príplatku k dôchodkom sudcov a prokurátorov, si myslím, že v súčasnej situácii tento návrh je opodstatnený, lebo sa veľmi spolitizoval, a bol by to len ďalší nástroj zvýšenia nedôvery voči práci sudcov a prokurátorov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

12.11.2015 15:45 - 15:47 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení uvedených výborov vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tie sú uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1693a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 753 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.9.2015 9:59 - 10:01 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady. 
Národná rada uznesením z 25. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Uvedený vládny návrh zákona Ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto správy, ktorú máte. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 18 hlasovať spoločne s návrhom schváliť. 
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 665 zo 16. septembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2015 17:30 - 17:31 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2015 17:43 - 17:45 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, ja som si veľmi pozorne vypočula vaše vystúpenie. V podstate my sme spolu už na túto tému viackrát hovorili. Dneska je predmetom rokovania zákon o rodine a vy ste to v podstate sústredila na vymáhanie pohľadávok a viac-menej do exekučného konania.
Ja som teda plne za, aby sa riešila situácia sociálne slabých rodín, ale určite v rovine právnej. Vy ste tu argumentovala s tým, že dlžníci nemajú možnosť sa brániť voči výške vymáhaného dlhu. No ja by som chcela upozorniť a dať do pozornosti, že každý exekútor môže začať konať až na základe poverenia a na základe právoplatného exekučného titulu, podotýkam, právoplatného a vykonateľného. A dlžník má právo už sa v pôvodnom konaní, skôr, než je exekučný titul vydaný, sa má právo brániť a brániť sa proti jednak výške vymáhanej pohľadávky, spôsobu aj jej vzniku. A keď už ani toto nie je možné, v exekučnom konaní, v prvom rade exekútor koná na základe poverenia súdu. Pri vydaní poverenia súd zase ex offo skúma, či sú vydané, či sú splnené podmienky na vykonanie, na výkon rozhodnutia, na exekúciu. Ďalej má právo, možnosť sa brániť v pätnásťdňovej lehote po vydaní upovedomenia a podať námietky voči exekúcii a vlastne počas celého exekučného konania môže súd kedykoľvek vstupovať do konania a skúmať podmienky vykonania exekúcie.
Takže tých právnych možností, či už počas pôvodného konania alebo v čase exekučného konania, je veľmi veľa. Ja by som však chcela povedať, že snáď je treba aj sa viacej venovať tomu právnemu vedomiu občanov, aby vedeli ako sa brániť voči exekúcii, ako postupovať v prípade, že už sa do exekučného konania dostali. A tu si myslím, že už veľa robí aj samotné ministerstvo spravodlivosti, aj Slovenská komora exekútorov. A určite nepomôže, keď to, čo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

25.6.2015 9:04 - 9:05 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani presedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacieho poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 11. septembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.10.2014 20:05 - 20:07 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem pani poslankyni. Pán poslanec Mihál, ja poviem, že veľmi rada si vypočujem každé vaše vystúpenie, lebo je vždy vecné a je konkrétne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Páni, poprosím o kľud v sále.

Kučerová, Viera, poslankyňa NR SR
... ale trochu ma tu zaráža váš prístup ako bývalého ministra. Veď vy predsa poznáte prácu exekútorov a museli ste s tým prísť do styku. Môžem garantovať, že 80 % exekútorov, ktorí robia, nikdy ani neprišli do styku s úžerníckymi zmluvami a robia si úplne svoju prácu, bežnú, ktorá im zo zákona vyplýva. A exekútor ako inštitúcia predsa zo systému nechce len brať, veď predsa vracia v podobe vymožených pohľadávok, platenia daní, dépeháčiek, zamestnáva ľudí, platí odvody. A z úradov práce, keď si berie ľudí a zamestnáva mladých ľudí, sú to prevažne ľudia, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úrade práce a zamestnávatelia ich nechcú práve preto, že nemajú žiadne pracovné návyky, nemajú prax. A tu majú možnosť si ich získať. Dokonca majú možnosť získať trvalé pracovné miesto. Alebo podľa vás by bolo lepšie, keby odchádzali do cudziny umývať riady? Myslím si, že aj toto je cesta. A môžem vám garantovať, že to, čo sa naučia na exekútorských úradoch, pracovať so zmluvami, pracovať, dostanú sa do ekonomiky, dostanú sa, naučia sa komunikovať s ľuďmi a všade, kde sa v budúcnosti uplatnia, vám garantujem, že toto je pre nich obrovská, veľká prax.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2014 12:47 - 12:49 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedníčka, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1125) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Ústavnoprávny výbor ako gestorský a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh zákona oba uvedené výbory prerokúvali a odporučili ho schváliť. Z uznesení uvedených výborov Národnej rady vyplýva 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, body 1 až 10, s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru č. 509 zo 14. októbra 2014. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedníčka, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis