Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.9.2012 o 11:13 hod.

JUDr.

Viera Kučerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2012 11:13 - 11:23 hod.

Viera Kučerová
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený vládny návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2012 11:13 - 11:23 hod.

Viera Kučerová
Ďakujem, pán predseda. K predloženému návrhu zákona v rozprave vystúpil jeden poslanec, pán Viskupič, ktorý predložil procedurálny návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie, preto, prosím, dajte hlasovať najprv o tomto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2012 18:01 - 18:04 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, páni poslanci, pani poslankyne, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma 4. septembra 2012 určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o slobode informácií v znení neskorších predpisov, tlač 170. Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu.
Vládny návrh zákona bol doručený poslancom zákonom v stanovenej pätnásťdňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona o rokovacom poriadku, ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Predkladaný vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy a vplyv na životné prostredie. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu je upravená v práve Európskej únie a je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku na tom, že po rozprave uvedený vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. augusta 2012 č. 163 navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.8.2012 10:12 - 10:27 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán Matovič, ja veľmi pozorne sledujem vaše vystúpenia, musím povedať, že ste veľmi bystrý človek, ale nemôžem súhlasiť s vami, čo sa týka dohôd o vykonaní práce a zvýšení odvodov. Neviem, či poznáte, aká je v skutočnosti prax. Zamestnávatelia veľmi, veľmi zneužívajú možnosť uzatvárať dohody o vykonaní práce a v podstate ľudia, občania pracujú na dohody s tým, že dostávajú minimálnu mzdu a zvyšok dostávajú načierno, čo je, samozrejme, v neprospechy nich. A prídu na to až vtedy, keď ochorejú alebo majú nejaké problémy, stanú sa invalidnými. A ja verím veľmi, že s takýmto, s takouto situáciou určite nemôžete súhlasiť.
A ja podporujem tento návrh v plnom rozsahu a môžem vám zodpovedne povedať, hovorím to zo svojej praxe, zo svojej bývalej práce, ktorú som vykonávala, situácia je v skutočnosti taká, nárast dohôd o vykonaní práce za posledné obdobie je veľmi veľký. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

26.7.2012 15:01 - 15:01 hod.

Viera Kučerová
Ďakujem, postačuje odpoveď, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2012 9:42 - 9:45 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ma uznesením z 13. júna 2012 určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Matoviča, Jozefa Viskupiča a Miroslava Kadúca na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 78). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu. Návrh ústavného zákona bol doručený poslancov v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutočňuje jeho prvé čítanie.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Návrh ústavného zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy ani na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti. Pripojená doložka zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie spĺňa náležitosti určené v čl. 3 legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vyplýva z nej, že problematika návrhu právneho predpisu nie je upravená v práve Európskej únie ani obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie ustanovení navrhovaného zákona.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave uvedený návrh ústavného zákona sa prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 31. mája 2012 č. 60 navrhujem, aby návrh ústavného zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh ústavného zákona prerokovali v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis