Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.2.2014 o 14:39 hod.

JUDr.

Viera Kučerová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2014 14:39 - 14:41 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, spomínal ste tu už viackrát, že sa, boli podávané návrhy na znižovanie odmien súdnych exekútorov, a to z dôvodu, že sa, kvôli pôžičkám od nebankoviek narastá počet ľudí, ktorí sa dostávajú do exekučných konaní. A práve to bolo naším cieľom, teda aj spolutvorcov zákona, aby sme systémovo zmenili tie zákony, ktoré napomáhajú nebankovkám k tým nekalým praktikám, a odstránili tie príčiny, aby sa ľudia do exekučných konaní nedostávali. A paušálnym znižovaním odmien súdnym exekútorom ten podstatný problém neodstránime, že si ľudia budú brať naďalej pôžičky.
A treba mať na pamäti aj to, že v exekučných konaniach sa vymáhajú pohľadávky voči fyzickým osobám, nepodnikateľom, aj iné druhy. Ľudia neplatia poplatky za odvoz TKO obciam, neplatia nájomné a v globále pre tie obce to znamená obrovský balík peňazí. Treba myslieť aj na to. A práve toto sme chceli aj v tomto návrhu zákona riešiť súbežne v súvislosti aj s inými zákonmi. A riešili sme v zákone aj odmeňovanie, ale súbežne v náväznosti na ostatné zákony. A ešte chcem povedať, zopakovať opätovne, že naša vláda si do svojho programového vyhlásenia dala a má to tam, že chce bojovať s nebankovkami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2014 10:21 - 10:23 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega, ja teda musím povedať, že veľmi oceňujem tvoje vystúpenie, pretože si podal taký nestranný pohľad a pohľad z praxe starostu, ktorý denne dochádza do styku s občanmi, aj s tými, ktorí už prišli do kontaktu s nebankovými subjektmi. A plne súhlasím s tým, že sme tu aj na to, aby sme vytvárali podmienky a pomáhali zraniteľným skupinám obyvateľov a dôchodcom. A práve autori tohto zákona sa o toto snažili. A zas urobiť systémové zmeny práve v tých zákonoch, ktoré umožňujú nebankovkám pôsobiť na trhu, a vychytať tie muchy. Nie všetko je dokonalé, a preto ja aj veľmi oceňujem návrh pani podpredsedníčky, že teda sa stretneme a budeme, sadneme si k tejto právnej norme a vypilujeme to, čo tam vypilovať treba a čo možno nie je riešené práve ideálne.
Ale chcela by som povedať, že konečne tu začíname hovoriť aj o tom, že v dražbách sa predávajú nehnuteľnosti a obydlia, že sa rozlišuje medzi predajom dražobných spoločností a dražbami v exekučných konaniach. Len pre takú informáciu som si, minulý rok, v priebehu roku 2013 bolo predaných v exekučných konaniach celkom 540 nehnuteľností a z toho len po vyčerpaní všetkých možných dostupných prostriedkov, ktoré exekútori mali, bolo predaných 97 nehnuteľností, v ktorých žijú ľudia, ktoré majú ako trvalé obydlie. Takže tieto údaje, ktoré tu často počúvam, je treba skutočne rozlišovať medzi dražbami nehnuteľností, dražobných spoločností a dražbami v exekučných konaniach.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2014 13:09 - 13:24 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja teda odsuniem veľmi tvoj triezvy a veľmi objektívny prístup aj pohľad na tento návrh zákona. Je pravdou, je to veľmi rozsiahly a náročný, náročná problematika, zrejme nedá sa hneď postihnúť absolútne všetky problémy, ktorých sa týka. A preto aj zámerom navrhovateľov bolo pripraviť legislatívne podmienky aj systémové zmeny práve tých zákonov, ktoré umožňujú toto nekalé pôsobenie rôznych pôžičkární a dosiahnuť taký rovnovážny stav, kedy ten, komu poskytnutá pôžička bola, bol chránený od počiatku a potom sa vyhol možno aj zbytočným exekučným konaniam, ktorých je, ako sme tu počuli, veľké množstvo, aj keď nie vždy sa jedná o nebankové. Ale spomínal si aj register exekúcií a chcela by som len uviesť, že súhlasím plne s tebou, register je veľmi potrebný a pomôže, v praxi veľmi pomôže. Je v podstate už v štádiu prípravy, už sa dolaďujú len niektoré technické, technické podmienky a myslím si, že aj pripravovaná novela procesná Exekučného poriadku prinesie ešte množstvo nových, nových zlepšení aj podmienok pre legislatívne prostredie aj v tejto oblasti. A nakoniec sme v prvom čítaní, takže nám nič nebráni k tomu, aby sme spoločne všetky dobré pripomienky zvážili a v druhom čítaní zohľadnili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2013 13:19 - 13:21 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Hlina, myslím si, že poslanci Národnej rady, keď tu informujú poslancov aj šíria nejaké informácie smerom k verejnosti, mali by sme podávať informácie predovšetkým pravdivé.
Dneska som tu počula od vás už druhýkrát, že na katastri v Michalovciach registrujú denne 20 exekúcií na byty. Tak som si hneď tú informáciu ráno preverila, lebo sa mi to zdalo trošku neprimerané, a tam boli týmto údajom prekvapení. Povedali, že nevedia, že by takýto údaj poskytovali. A jedná sa tam pre informáciu všetkým, dražobná spoločnosť zriaďuje záložné práva v prospech bytového družstva voči neplatičom za nájmy, a to z toho dôvodu, že neplatiči vôbec nereagujú na výzvy bytového družstva. Nereagujú, nekomunikujú, a preto sa snažia aspoň týmto spôsobom, že zriadili záložné práva na tieto byty, nejak ich rozhýbať a donútiť, aby aspoň komunikovali a začali dajme tomu aspoň splácať.
Takže len pre vašu informáciu, aby sme informovali pravdivo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2013 9:11 - 9:14 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Predkladám doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Viery Kučerovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení, o doplnení zákona o živnostenskom podnikaní a to takto:
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"§ 18 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
"Advokát spracúva osobné údaje klientov a iných fyzických osôb v rozsahu nevyhnutnom na účely výkonu povolania v súlade s osobitným predpisom.
(7) Advokát je oprávnený získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely výkonu povolania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby."."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
"Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V dôsledku dôslednej transpozície smernice o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov do novoprijatého zákona o ochrane osobných údajov je potrebné upraviť znenie zákona o advokácii za účelom riadneho uplatňovania a dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa tohto zákona vrátane činností zverených inými právnymi predpismi.
2. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"§ 66 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
"Komora spracúva osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom. Komora môže zverejňovať osobné údaje na účely výkonu povolania advokáta a výkonu praxe advokátskeho koncipienta v nevyhnutnom rozsahu.
(9) Komora je oprávnená získavať a spracúvať osobné údaje nevyhnutné na účely tohto zákona kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií bez súhlasu dotknutej osoby."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: V dôsledku dôslednej transpozície smernice o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov do novoprijatého zákona o ochrane osobných údajov je potrebné upraviť znenie zákona o advokácii za účelom riadneho uplatňovania a dodržiavania pravidiel ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa tohto zákona vrátane činností zverených inými právnymi predpismi.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2013 9:09 - 9:11 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedníčka, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku prerokovania uvedeného vládneho návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore. Národná rada uznesením č. 749 zo 4. septembra 2013 pridelila vládny návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní vo výbore do 32 dní odo dňa jeho pridelenia. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Vládny návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade uznesením č. 293 z 8. októbra 2013 schváliť. Z uvedeného uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o nich hlasovať spoločne, s návrhom schváliť. Ústavnoprávny výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Správa ústavnoprávneho výboru o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona (tlač 657) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 331 z 15. októbra 2013. Týmto uznesením výbor zároveň mňa poveril ako spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu a prihlásila by som sa ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.9.2013 13:56 - 14:12 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Áno? Môžem? Ďakujem za slovo. Ja by som tiež chcela oceniť vystúpenie pani poslankyne Žitňanskej v tom, že veľmi správne pomenovala poslanie Exekučného poriadku a vlastne, o čom exekúcie sú, a to je vymôcť dlh. A verím aj, že tak ako povedal pán minister, že tie jej pripomienky, ktoré boli vznesené na výbore, budú zapracované potom v procesnej novele.
Ale chcela by som hovoriť predovšetkým o statusovej novele. Konečne, chcem zdôrazniť, že konečne po osemnástich rokoch je tu statusová novela, a oceňujem prácu ministerstva. A osobne ju považujem voči exekútorom za veľmi prísnu, ale je veľmi potrebná. Zbytočne tu budeme počúvať zo všetkých strán, čo ktorý exekútor urobil, mal urobiť, alebo neurobil, alebo ako sa choval k účastníkom konania, pokiaľ im to zákon a súčasná, súčasne platná legislatíva umožňuje, pokiaľ sa takíto exekútori v stave budú nachádzať. A práve nová novela tento problém by mala v krátkej dobe odstrániť. Aj naopak, disciplinárne konania, ktoré veľmi presne a konkrétne novela navrhuje, budú, budú veľkým prínosom. Preto by som práve statusovej novele dala zelenú a mali by sme ju podporiť všetci v sále.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.9.2013 10:37 - 10:39 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona bol doručený poslancom v zákonne stanovenej 15-dňovej lehote pred schôdzou Národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie, a spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 rokovacieho poriadku ako aj náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Predseda Národnej rady preto predmetný návrh zákona zaradil v zmysle § 72 rokovacieho poriadku do programu tejto schôdze. Predseda Národnej rady zároveň vo svojom rozhodnutí č. 631 z 19. augusta 2013 navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý zároveň navrhol aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní do tridsaťdva dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Cieľom je najmä transpozícia smernice Rady, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobodne poskytovať služby.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady č. 631.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte k tomu rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.6.2013 9:31 - 9:33 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Hlina, my sme spolu, čo sa týka, chcem hovoriť na tému Exekučného poriadku, už rozprávali veľakrát. Mrzí ma, že tento názor na exekútorov máte, pretože si myslím, že robia aj dobrú prácu tým, že ich povinnosťou je vymáhať pohľadávky, nič iné, vymáhať pohľadávky a priniesli veľa osožného aj v prospech veriteľov, ale o tom hovoriť nechcem.
Nemôžem súhlasiť s tým, že neurobilo ministerstvo spravodlivosti nič v tom, že by prinieslo nejakú zmenu v rámci Exekučného poriadku na ochranu spotrebiteľa. Ja plne s vami súhlasím, čo sa týka spotrebiteľov. Ale bola, chcem upozorniť, že bol prijatý ods. 4 v § 57 Exekučného poriadku, čo sa týka možnosti, dokonca sa ukladá povinnosť exekútorovi v prípade, že zistí nejaké skutočnosti, ktoré by zakladali dôvod na zastavenie exekúcie, tak túto povinnosť má a musí dať exekúciu zastaviť v prípade, že zistí, že sa vymáhajú nejaké neoprávnené pohľadávky. A môžem vás uistiť, že množstvo exekútorov v rámci vymáhania v prospech Pohotovosti túto, túto svoju, túto možnosť a dokonca povinnosť využilo. A ja keď som túto činnosť vykonávala, tak vám poviem, že veľa exekúcií, čo sa týkalo spotrebiteľských úverov, som dala zastaviť.
Samozrejme, to, čo si spotrebiteľ požičia, tú sumu, tú vrátiť musí, ale tie poplatky, úroky z omeškania, zmluvné pokuty, ktoré sú niekedy skutočne, ako hovoríte, vysoké, je možnosť v rámci Exekučného poriadku už terajšieho dať zastaviť.
Takže a toto bolo prijaté myslím v roku 2010 na ochranu spotrebiteľov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.5.2013 14:03 - 14:05 hod.

Viera Kučerová Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi podať správu o prerokovaní zákona z 21. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 535).
Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) ústavy rozhodnutím z 24. mája 2013 vrátil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnej rade. V rozhodnutí uviedol dôvody vrátenia zákona a v časti III navrhol jednu pripomienku.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 509 z 27. mája 2013 pridelil predmetný zákon vrátený prezidentom ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru.
Určený výbor prerokoval zákon vrátený prezidentom vrátane pripomienky prezidenta na schôdzi dňa 28. mája 2013 a uznesením č. 232 odporučil predmetný vrátený zákon po opätovnom prerokovaní schváliť, a to v znení pripomienky prezidenta.
Gestorský výbor na základe stanoviska ústavnoprávneho výboru k predmetnému zákonu vrátenému prezidentom odporúča pripomienku prezidenta schváliť.
Odporúča ďalej, aby vrátený zákon bol v znení uvedenej pripomienky schválený aj ako celok.
Správa ústavnoprávnemu výboru o výsledku prerokovania uvedeného zákona vráteného prezidentom (tlač 535a) bola schválená uznesením č. 233.
Výbor ma zároveň poveril, aby som Národnú radu informovala o výsledku rokovania gestorského výboru o predmetnom vrátenom zákone.
Pani podpredsedníčka, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis