Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.10.2018 o 12:20 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 12:20 - 12:21 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ja chcem zareagovať v krátkosti len na tú časť, ktorú spomínal pán poslanec Dostál, a to, že tento register by mohol byť teda elektronický a mohol by sa stať tiež súčasťou vlastne tých registrov a zákona proti byrokracii, ktorý, ktorý predstavuje podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, pretože aj u nás na Trenčianskej župe napríklad veľa týchto neziskových organizácií a rôznych občianskych združení žiada každoročne z nášho dotačného systému nemalé finančné prostriedky a aj pre nich je to, pre nich je to zdĺhavé, aby znova mohli vlastne vyžadovať od vás z ministerstva vnútra každý rok takéto, takéto tlačivá o registrácii týchto združení, takže my by sme to tiež určite, určite uvítali.
A to, čo sa asi aj pýta pán poslanec Klus, že prečo to bude asi aj dva roky trvať, tak asi je tam tá príprava aj ten informačný systém vybudovať a celé to urobiť, ale určite ja aj takúto vec podporím, aby tieto organizácie nemuseli každoročne dávať tie výpisy a žiadať to na ministerstve vnútra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 11:49 - 11:51 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, spomínal si v rozprave, že dva pohľady sú, že niekedy by mal byť ten policajný prezident úplne nezávislý, že by ho mal pomaly voliť ľud, a na druhej strane zasa druhý pohľad, že by si ho mal teda čisto vyberať minister vnútra. A súhlasím s tebou, že tie oba pohľady sú nesprávne, a práve táto novela myslím si, že zaručuje väčšiu autonómnosť jednak prezidentovi Policajného zboru, jednak ten výber je transparentnejší, pretože sa bude odohrávať v dvoch kolách. To prvé kolo cez výberovú komisiu, kde sú určení ľudia, ktorí tomu jednak rozumejú, a ľudia, ktorí niečo v živote už urobili a niečo dokázali pre túto krajinu, a to druhé kolo je potom branno-bezpečnostný výbor. Čiže ľudia, ktorí sú zástupcami, volenými zástupcami občanov tejto krajiny.
A som veľmi rád, že v tomto zákone sa tiež stala inšpekcia nezávislejšou a tá inšpekcia bude teraz riešiť, tá otázka, ktorú si mal len teda príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Možno v budúcnosti sa to môže rozšíriť. Ja nemám osobne k tomu žiadne, žiadne výhrady. A preto vítam aj tento návrh ministerstva vnútra.
Keď sa vrátime len pár mesiacov dozadu, tak verejnosť niečo požadovala od nás a myslím si, že aj touto novelou zákona o Policajnom zbore reagujeme na požiadavky alebo na jednu z tých požiadaviek verejnosti, že prezident Policajného zboru by nemal byť až tak závislý na samotnom ministrovi, ministrovi vnútra. A som veľmi rád, že teraz je táto novela zákona, kde sa volí transparentnejšie prezident Policajného zboru, dávajú sa mu autonóm... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.9.2018 11:10 - 11:23 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, keďže včera v rozprave nikto nevystúpil k tomuto bodu a ja som prečítal návrh uznesenia, ktoré je prílohou spoločnej správy, dajte hlasovať o návrhu tohto uznesenia.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 126, proti 9, 1 nehlasoval.

Návrh uznesenia Národná rada schválila.

Teraz budeme hlasovať o bode č. 19 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/92 Zb. o stavebnom sporení (tlač 993).
Spoločnou spravodajkyňou je pani poslankyňa Sárközy. Máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, tlač 993.)

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil jeden poslanec, pán poslanec Heger, ktorý podal pozmeňujúci návrh.
Pán predsedajúci, keďže pozmeňujúci návrh bol podaný v rámci včerajšej rozpravy, dajte, prosím, hlasovať najprv o skrátení lehoty podľa § 83 rokovacieho poriadku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 79, proti 42, 17 sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že lehoty sme skrátili, môžme pristúpiť k rokovaniam, hlasovaniam.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, nakoľko zo spoločnej správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce návrhy, dajte, prosím, hlasovať o podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Hegera.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 46, proti 37, zdržalo sa 56 poslancov.
Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Podľa mňa, pani poslankyňa, nemusíme o tom hlasovať, nakoľko v druhom čítaní nebol schválený žiadny návrh ani zo spoločnej správy, ani návrh pána poslanca, tým pádom sme v treťom čítaní.
Otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa náhodou nehlási niekto do rozpravy. Takže ani náhodou. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Záverečné hlasovanie.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 77, proti 24, zdržalo sa 37 poslancov.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Teraz prosím pána poslanca Tomáša, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (tlač 1074).

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1074.)

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili 4 poslanci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za hlasovalo všetkých 138.
Nech sa páči, mali ste úspech, pán poslanec.

Tomáš, Erik, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru Národnej rady pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za hlasovalo všetkých 139.
Konečne. Takže ďakujem a zároveň vyhlasujem, že

Národná rada tento návrh zákona postúpila do druhého čítania

a určila, samozrejme, aj výbory a lehoty.
Budeme pokračovať v druhom čítaní, teda hlasovaní o druhom čítaní o bode 22, o návrhu poslanca Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/91 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (tlač 1010).
Pani poslankyňa Vaľová, ako spravodajkyňa máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, tlač 1010.)

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené páni poslanci, v rozprave neboli podané žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o jedinom pozmeňujúcom návrhu zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 104, zdržalo sa 34 poslancov, 1 nehlasoval.
Nech sa páči, tento bod zo spoločnej správy sme schválili.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch.
Pán predsedajúci, podľa § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte, prosím vás, o tom hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 110, 10 proti, 18 sa zdržali, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní, preto otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o návrhu zákona ako o celku.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 110, proti 7, zdržalo sa 21.

Konštatujem, že návrh sme schválili.

Prosím teraz pána poslanca Buriana, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu na odvolanie a voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálne poisťovne (tlač 1076).

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V rozprave vystúpila pani poslankyňa Gaborčáková, ktorá dala nový návrh uznesenia, ale keďže je to nad rámec tohto uznesenia, chcem sa jej opýtať, či uplatňuje námietku a chce. Neuplatňuje.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa neuplatňuje ani námietku.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o odvolaní Branislava Masára z funkcie zástupcov reprezentatívneho združenia zamestnávateľov z Dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138, za 109, proti 17, zdržalo sa 12 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada odvolala Branislava Masára z funkcie člena dozornej rady Sociálnej poisťovne.

Nech sa páči.

Burian, Jozef, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o zvolení Ota Nevického za zástupcu reprezentatívneho združenia zamestnávateľov do dozornej rady Sociálnej poisťovne na funkčné obdobie, ktoré začína plynúť odo dňa zvolenia na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 102, proti 17, zdržalo sa 19 poslancov, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že Národná rada zvolila Ota Nevického za zástupcu zamestnávateľov do dozornej rady Sociálnej poisťovne.

A budeme teraz hlasovať o poslednom prerokovanom návrhu v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z., tzv. Autorský zákon.
Pán poslanec Senko nech sa páči, máte slovo.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1064.)

Senko, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. V rozprave vystúpil jeden pán poslanec, nepredložil žiaden procedurálny návrh, vzhľadom k tomu prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139, za 87, zdržalo sa 52 poslancov.

Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh prerokuje v druhom čítaní.

Nech sa páči.

Senko, Ján, poslanec NR SR
Teraz, pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej pre kultúru a médiá, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, zároveň odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Dajte, prosím, hlasovať o tomto návrhu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 137, za 134, 3 sa zdržali hlasovania.
Konštatujem, že Národná rada toto uznesenie schválila.
Vyhlasujem prestávku do 11.25 hod.
Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o zákone o štátnych sviatkoch, kde je ešte pán poslanec Dostál písomne prihlásený, nedokončil svoje vystúpenie. Takže prestávka do 11:25 hod.
Ešte predtým, pán poslanec Kamenický, procedurálny? Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.9.2018 18:24 - 18:28 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, ďalší kolegovia z vlády, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi prečítať správu, spoločnú správu z výboru pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, ktoré máte pod tlačou 1051a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1129 z 27. augusta 2018 pridelil návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokoval návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051, v určenej lehote a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky:
a) zobrať na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa článku 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky,
b) vysloviť súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Prílohou tejto správy je aj návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím prečítať teraz, aby sme vedeli, o akom návrhu uznesenia sa bude hlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia, tlač 1051. Národná rada Slovenskej republiky:
a) berie na vedomie návrh na aktualizáciu vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ a vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do tohto vojenského zastúpenia podľa čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky,
b) vyslovuje súhlas s aktualizáciou vyslania príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch a vojenských štruktúrach NATO a EÚ.
Pani podpredsedníčka, chcem vás požiadať, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu. Nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.6.2018 13:44 - 13:45 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán poslanec, tento zákon o azyle nie je o mimovládnych organizáciách, ako ste sa zmienili vy vo vašom vystúpení, nie je to gro teda toho zákona, je to zákon o azyle a exminister Kaliňák povedal naozaj to, čo som chcel povedať aj ja, SMER, ale aj vláda Slovenskej republiky bola vždy proti povinných kvótam, keď si to pozriete, aj v minulosti, proti povinným kvótam sme aj teraz a naozaj aj Brusel, aj Nemci prichádzajú na to, že naozaj povinné kvóty nevyriešia azylovú politiku v Európskej únii, a chcem potvrdiť naozaj tie slová, ktoré boli povedané, že Slovenská republika má dlhé roky, naozaj dlhé roky, je to už aj tradícia, dúfam, že sa táto tradícia nezmení, dlhoročnú tvrdú azylovú, azylovú politiku. Naozaj tie čísla hovoria, hovoria za seba. Slovenská republika je možno krajinou, ktorá má naozaj najmenej azylantov, ktorých, v rámci celej Európskej únie, Únie prijíma.
Takže tento zákon treba podporiť, treba ho, treba ho schváliť, nie je to o neziskových organizáciách.
A ešte raz opakujem, že strana SMER bola vždy aj bude proti povinným kvótam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 15:56 - 15:58 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem asi odzadu.
Pán poslanec Poliačik, áno, tá povinná zložka je tých 1,3 až 2,6 eura za hodinu tej produktívnej práce. Neviem, či to naozaj všetci zamestnávatelia takto dodržiavajú, a ešte môžu, ešte môžu získať teda to štipendium až do výšky tuším nejakých 360 eur. Čiže ono to vychádza celkom zaujímavo, samozrejme, záleží od toho zamestnávateľa, akým spôsobom si naozaj hodnotí toho študenta, ktorý je preňho potenciálny zamestnanec do budúcna.
Pán poslanec Dostál, žiadne sociálne inžinierstvo, v Nemecku to funguje podobne a myslím si, že ani v Nemecku nie je sociálne inžinierstvo. A to, čo vytvárajú samosprávne kraje, to, čo sa snaží vytvárať aj štát, je určitá ponuka, je určitá ponuka pre rodičov a pre tie deti na základe určitých prognóz, štatistík, na základe nejakých čísel. A ja to hovorím vždy, aj to školstvo sa platí z daní nás všetkých a myslím si, že je oveľa lepšie pripraviť také mantinely, takú ponuku na jednotlivých stredných školách v jednotlivých krajoch v rámci celého Slovenska, ktorá zabezpečí to, že ten žiak bude sa učiť naozaj, naozaj to, kde sa aj zamestná, ako potom platiť toho istého žiaka druhýkrát cez rôzne rekvalifikácie, cez rôzne rekvalifikácie zo štátneho rozpočtu. Keď človek, ktorý má už aj remeslo alebo v tomto systéme duálneho vzdelávania môže študovať ďalej, môže si spraviť, ja neviem, maturitu aj dve maturity, môže si spraviť ďalšiu vysokú školu, ale myslím, že je to aj pre ten štát, aj pre tú rodinu, aj toho žiaka, že je samostatný, že nechodí na ďalšie rekvalifikácie a nevie, kedy kde sa zamestná, je to sto razy lepšie, ako keď má takúto prácu a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.5.2018 15:39 - 15:49 hod.

Jaroslav Baška
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2018 11:54 - 11:56 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa vyjadrím len k jednej veci, ktorú spomínal pán poslanec, pretože chcem aj vystúpiť tiež v rozprave poobede.
Čo sa týka krátenia normatívu, áno, ten zákon, ktorý bol schválený v roku 2015, myslím si, že to bolo možno aj z vôle ministerstva financií, skôr sa na to pozerali naozaj cez peniaze, keď krátili tento normatív stredným odborným školám. A čím viac mala žiakov stredná odborná škola v systéme duálneho vzdelávania, tým viac bola potrestaná, pretože sa jej krátil tento normatív a bolo to, dotklo sa to aj našich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Tak ja veľmi rád vítam to, čo pani ministerka prináša, že stredné odborné školy, ktoré majú viac žiakov v systéme duálneho vzdelávania alebo vôbec majú, tak sa im tento normatív nebude krátiť. A skôr naopak, aj my na Trenčianskej župe sme skôr ocenili tie školy, ktoré mali najviac žiakov v systéme duálneho vzdelávania, robili sme veľmi veľa ďalších krokov, ktoré sa netýkajú, podporných krokov, ktoré sa netýkajú práve novely tohto zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, a o tom chcem hovoriť aj v rozprave poobede. A myslím, že tie kroky, ktoré sme urobili ako Trenčianska župa, jednoznačne hovoria o tom, že Trenčiansky samosprávny kraj je lídrom v systéme duálneho vzdelávania. Máme zapojených najviac žiakov, najviac stredných odborných škôl a najviac zamestnávateľov.
Takže toľko z mojej strany teraz v tejto faktickej a ja potom vystúpim poobede normálne v rozprave.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 16:40 - 16:42 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem len v odbornej rovine zareagovať na pána poslanca, keď sa pýtal, že aké ciele si vlastne plnia naše Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Či vlastne aj tie obstarávania, ktoré sa robia, či podporujú práve plnenie týchto cieľov síl. Tak chcem povedať, že určite nákup techniky pre ozbrojené sily či podpore pre pozemné sily je naozaj veľmi dôležitý. Niečo sa nám podarilo doteraz obstarať pre vzdušné sily, či to boli vrtuľníky, časť vrtuľníkov, alebo je to Spartan, ktorý prišiel, ešte príde ďalšie lietadlo. Na ďalších sa pracuje. A naozaj pozemné sily potrebujú túto novú techniku už dlhšie obdobie. A tým najväčším z tých cieľov síl, najväčším, aj najobjemnejším, aj finančne, aj počtom vojakov, je práve mechanizovaná brigáda, ktorá veľmi potrebuje práce či už kolesové transportéry 8 x 8 alebo tzv. Light Army Vehicle 4 x 4. A celková tá mechanizovaná brigáda, ten cieľ síl, to je niekde okolo 2 500 až 3 000 vojakov plus rôzne druhy techniky. Tá brigáda to nie sú len jednotlivé vojenské útvary, ktoré majú byť prezbrojené na tieto kolesové obrnené transportéry, či je to martinský prápor, levický prápor alebo nitriansky prápor, ale sú do tých cieľov síl vkladané aj ďalšie komponenty pozemných síl. Je to aj Vojenská polícia a ďalší. Takže naozaj nie je pochýb, že ozbrojené a teda zvlášť teda pozemné sily potrebujú takúto novú modernizovanú techniku, aby mohli, to je jeden z tých najväčších cieľov síl, ktorým je mechanizovaná brigáda, aj nejakým spôsobom toto najbližšie obdobie naplniť..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 16:30 - 16:32 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem len doplniť to, čo hovoril pán minister, a to, čo spomínal aj môj predrečník vo faktickej, že obstarávanie vojenského materiálu nie je jednoduchá záležitosť a nie je to, ako keď sa rozhodnete ráno kúpiť rožky a ísť si ich kúpiť niekde do supermarketu, ale je to naozaj dlhodobý proces. A tak ako spomínal aj pán minister, nie je podpísaná zmluva na 1,2 miliardy eur na 8 x 8, respektíve 4 x 4, ale je podpísaná len zmluva na tento spoločný vývoj a výskum. A nikde nie je napísané, že keď sa tento spoločný vývoj a výskum nejakým spôsobom dokončí, že bude aj spĺňať tie parametre, ktoré si zadali Ozbrojené sily Slovenskej republiky pred týmto výskumom a vývojom. Takže ten proces je naozaj oveľa zložitejší, ako sa na prvý pohľad zdá a stále sme niekde len na začiatku.
Veď aj Poliaci si urobili tiež s fínskou Patriou toho Rosomaka, tiež prispôsobovali tie požiadavky alebo tie parametre na svoje požiadavky, poľskej armády. Dokonca si pamätám, vo VOP-ke Trenčín sa časť toho Rosomaka robila. VOP-ka Trenčín pre tento Rosomak pre poľskú armádu robila určité subdodávky. A keď sa celý tento výskum vývoj urobí, splní to tie vojskové skúšky, tak až potom môže, sa môže pristúpiť potom k ďalšej zmluve. Je tam rôzne overovanie a ďalšie záležitosti, až potom je tá sériová výroba a tá sériová výroba je tiež, si myslím, že bude rozdelená v budúcnosti na viacero, na viacero kontraktov, že to nebude naraz podpísané na nejaký objem 1,2 miliardy eur. Takže až keď to bude spĺňať všetky tie požiadavky ozbrojených síl, až potom sa môže ďalej rokovať o tom, koľko, kedy a akým spôsobom sa nakúpia tieto či už 8 x8, respektíve tie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis