Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 18:40 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 18:40 - 18:47 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyňa, dve poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vystúpiť k tejto novele zákona o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Minulý týždeň sme mali spoločné stretnutie predsedov samosprávnych krajov a jedna z vecí, ktorá sa nás bytostne dotýka, je objednávanie dopravy, dopravných výkonov v prímestskej autobusovej doprave vo verejnom záujme. Jednotlivé kraje majú naozaj rôzne členenie toho regiónu, subregiónov, majú rôzne, rôzne doliny, rôzne osídlenie v týchto dolinách a v súčasnosti je možné objednávať túto dopravu vo verejnom záujme len spôsobom cez autobusy alebo autokary.
Niekde naozaj nie je výhodné tieto autobusy, tieto autobusy alebo tie autokary objednávať, pretože ak sa jedná len o jedného, dvoch, troch ľudí, tak ten autobus je naozaj zbytočné tam posielať, ale zasa našou úlohou na druhej strane je zabezpečiť túto dopravu aj pre odľahlé obce, pre odľahlé doliny, kde je naozaj oveľa menší počet ľudí ako na ten autobus, ktorý objednávajú vo verejnom záujme jednotlivé vyššie územné celky.
Dohodli sme sa a som veľmi rád a chcem poďakovať aj pánovi ministrovi dopravy, pani štátnej tajomníčke a ľuďom na ministerstve dopravy, ktorí pripravili tento pozmeňujúci návrh, ktorý bude riešiť práve to, že túto verejnú dopravu budeme môcť objednať aj s menšími automobilmi. Sú to tie dodávky, ktoré majú teda 8+1, osem plus šofér kapacitu. A budeme ich môcť, teda samozrejme za určitých podmienok, ku ktorým sa ešte ja vyjadrím, čo všetko musí byť splnené, aby to bola štátna pomoc a tak ďalej, čiže budeme môcť objednávať túto dopravu vo verejnom záujme aj takýmito menšími automobilmi. A zaujímavé bude aj to, že ich budeme môcť objednávať aj na požiadanie, čiže keď si v odľahlej dedine, v odľahlej obci zmyslí človek, že, prosím vás, potrebujem si zabezpečiť, potrebujem si zabezpečiť odvoz v ten a v ten deň, napríklad pani, staršia pani k lekárovi, tak tento automobil, tento malý automobil bude pre nich zabezpečený. Takže takto sme sa dohodli na spoločnom rokovaní predsedov samosprávnych krajov.
Ja potom prečítam ten návrh toho znenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Sľubujem, že budem oveľa stručnejší, stručnejší, ako bol môj kolega Maroš Kondrót v predchádzajúcom, v predchádzajúcom zákone. (Povedané s pobavením.)
A čo musí byť teda splnené? Aby tu nebola nejaká konkurencia alebo nedovolená pomoc zo strany vyšších územných celkov ako objednávateľov tejto, týchto dopravných služieb s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, aby to nebola nedovolená teda štátna pomoc, tak musí byť takáto požiadavka alebo takéto objednávanie služieb najskôr notifikované. To bola aj dohoda medzi ministerstvom dopravy a ministerstvom, teda Protimonopolným úradom Slovenskej republiky, čiže táto štátna pomoc takýmto spôsobom musí byť notifikovaná. A druhá podmienka, ktorá sa musí splniť, sú to verejné zdroje, takže musí byť splnený, splnená litera zákona o verejnom obstarávaní.
Dovoľte mi teraz prečítať samotný pozmeňujúci návrh, ktorý znie:
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (tlač 1684).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. II sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Objednávateľ môže vo verejnom záujme objednať dopravné služby aj vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to ekonomicky výhodnejšie, a uzavrieť na takéto dopravné služby zmluvu o službách s vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča, ak je to v súlade s osobitnými predpismi. Odvolávka 34a)."
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
"34a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3. 12. 2007) v platnom znení, zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)."
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
"35) Čl. 2 písm. g) nariadenia (ES) č. 1370/2007 v platnom znení."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
2. V čl. II sa za doterajší 1. bod vkladá nový 2. bod, ktorý znie:
"2. § 43 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
"f) objednáva služby podľa § 19 ods. 3 a uzatvára s dopravcami zmluvy na tieto služby."."
Nasledujúce body sa prečíslujú.
To je všetko z tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pán minister, ešte raz chcem poďakovať za tento prístup. Som veľmi rád, že sme mohli teda tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh aj za celé, celú SK osmičku takýmto spôsobom predložiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2019 10:14 - 10:14 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len zareagoval na niektoré veci, otázky od poslanca Galeka, ktoré zazneli, zazneli v rozprave.
Ja naozaj chcem ešte raz zopakovať, že v žiadnom prípade to nie je, pán poslanec, ako vy hovoríte, nejaká predvolebná korupcia. Je najvyšší čas tento zákon naozaj pripraviť. To, že sú teraz voľby, že bol akčný plán schválený v júli tohto roku, s danými úlohami naozaj takto to vyšlo a ja, ja som veľmi rád, že práve riešime v prvom rade tie sociálne otázky, ktoré sa dotýkajú baníkov a ich rodín na hornej, na Hornej Nitre.
Pýtali ste sa, že ten kompenzačný príspevok, že či to treba notifikovať ako štátnu pomoc. Nie. Práve preto sme sa tomu takýmto spôsobom vyhli, že je to štátna, definované ako štátna sociálna dávka, takže toto netreba notifikovať v Bruseli ako štátnu pomoc.
A čo sa týka, ste spomínali Hornonitrianske bane Prievidza, že oni tiež by mali niečo prispieť, by mali niečo platiť. Oni si tiež vytvárajú a zo zákona majú povinnosť si vytvárať rezervu na to uzatváranie baní, ktoré je tiež, je to v súčasnej legislatíve, legislatíve platné. Majú tam neviem koľko miliónov v tomto, v tomto rezervnom fonde a tieto finančné prostriedky budú potom použité jednak na odstupné pre tých nebaníkov, pre tých zamestnancov, ktorí, ktorí budú odchádzať neskôr z Hornonitrianskych baní z dôvodu útlmu ťažby uhlia na Hornej Nitre a z toho ešte z tej rezervy musia vlastne oni zatvárať tie bane, hej? Čiže technický, technické zatváranie a tak ďalej, ale na to bude musieť potom prispieť a ja si myslím, že aj Európska komisia prispeje určitými finančnými prostriedkami na kofinancovanie zatvárania týchto baní a myslím si, že na to prispeje ešte aj štát zo štátneho rozpočtu a toto potom bude notifikované, notifikované v Bruseli, že takýmto spôsobom sa môžu využiť jednak finančné prostriedky, ak dá na to nejaké Brusel a finančné prostriedky zo strany štátu, čiže zo štátneho rozpočtu, čiže toto bude musieť byť potom, potom notifikované.
Spomínali ste aj baníkov z iných krajín. Je tam v súčasnosti nejakých iba 50, asi 50, máme tu šéfa odborov na balkóne, baníkov, čiže je ich tam asi nejakých iba 50 a myslím, že na sociálnej alebo ako poistenec štátu na to nebudú mať, nebudú mať nárok byť poistencami štátu a ten kompenzačný príspevok hovorí o tom, kto má naň nárok, na tento kompenzačný príspevok. Sú to, je to každý baník, ktorý odrobil teda to určité obdobie, obdobie, obdobie v bani. Neviem síce, aké majú zmluvy Hornonitrianske bane s takýmito cudzími alebo baníkmi z cudziny, ale toto vám môžem ešte potom dodatočne zistiť.
Pýtali ste sa, že keď baník poberá ten kompenzačný príspevok a zároveň si nájde prácu. Ten kompenzačný príspevok je naozaj príspevok na to, že stratil ten baník, že odrobil nejaké obdobie, nejaké roky minimálne teda tie dva roky v tej bani a niektorí odrobili viac ako 30 rokov, má ten kompenzačný príspevok slúžiť na to, že prišiel o tú prácu z dôvodu útlmu baníctva. Ja budem veľmi rád, keď si oni, ja budem veľmi rád, keď si oni nájdu, keď si oni nájdu prácu. Takže áno, keď počas poberania kompenzačného príspevku, veď ten, pán poslanec Galek, ten najnižší, ten, kto odrobil, najnižší príspevok je 200 eur mesačne po dobu 12 mesiacov. Veď on je nútený si nájsť prácu, on je nútený si hľadať prácu, nútený sa možno rekvalifikovať.
Ešte k tomu, k tým rekvalifikáciám. Podľa mňa veľmi veľa ľudí využije práve tie rekvalifikácie, ten národný projekt rekvalifikácií, pretože po dobu šiestich mesiacov mu bude vyplácaná plná mzda, kým sa on bude rekvalifikovať, bude stále zamestnanec Hornonitrianskych baní, aj v tomto projekte týchto rekvalifikácií sa tiež rieši ešte štátna, štátna, štátna pomoc, akým spôsobom, koľko to bude a tak ďalej. Takže ja budem veľmi rád, keď popri tom kompenzačnom príspevku, ktorý budú dostávať, si budú hľadať aktívne prácu, prácu na Hornej Nitre a že sa, že sa zamestnajú. Naozaj ten kompenzák je z toho dôvodu, že sa skrátil všeobecný hospodársky záujem, dochádza k skráteniu, k skráteniu ťažby na hornej, na Hornej Nitre a práve preto tento kompenzačný príspevok títo baníci, ktorí takto prídu z tohto dôvodu o prácu, ho budú aj, ho budú aj dostávať.
Pýtali ste sa ešte na konci, čo sa týka financií. Ministerstvo financií to má pokryté každoročne, každoročne v rozpočte. To ste sa pýtali tú sumu, tú čiastku. Tá tabuľka, tá tabuľka bola aj priložená, v roku 2026 je to najväčší odhad, je to okolo 5 alebo 6 miliónov eur, ale to zas bude potom postupne, postupne klesať. Tú tabuľku, ak ju nemáte, ja vám ju tu, viem tú tabuľku s dopadmi na štátny rozpočet s odhadom dopadov na štátny rozpočet kľudne poskytnúť.
Som rád, že to našlo podporu aj u niektorých opozičných, opozičných poslancov, aj na sociálnom výbore vlastne všetci zahlasovali za, za tento zákon aj s tými zmenami, ktoré, ktoré, o ktorých hovorila pani predsedkyňa sociálneho výboru a ja si myslím, že keď tento zákon schválime, spravíme ten Národný projekt rekvalifikácií a plus vytvoria sa ďalšie nové pracovné miesta, tak sa nemusíme báť o to, že by z Hornej Nitry bola hladová dolina alebo nejaký ďalší nízko rozvinutý okres, ako je v iných krajoch a hlavne teda na východnom, na východnom Slovensku.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, chcem vás požiadať, aby ste podporili tento zákon aj s tými zmenami, ktoré boli schválené na sociálnom výbore.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2019 9:52 - 9:58 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi v druhom čítaní predložiť zákon o kompenzačnom príspevku baníkom. Na minulej schôdzi som podrobne rozprával, z čoho vlastne vznikol tento nový zákon. Dovoľte aj mne teraz v krátkosti pripomenúť, prečo tento zákon spoločne s ďalšími poslancami predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky.
V júli tohto roka bol schválený akčný plán transformácie uhoľného regiónu Hornej Nitry a jedna z úloh, ktorej sa týka toto uznesenie alebo tento akčný plán, bola vypracovať príslušnými ministerstvami takýto zákon o kompenzačnom príspevku baníkom. Tento kompenzačný príspevok baníkom sa bude týkať teda iba tých baníkov, ktorí pracujú v podzemí. Nie všetkých zamestnancov napríklad Hornonitrianskych baní Prievidza alebo iných spoločností, pretože naozaj to prostredie, v ktorom pracovali roky, je veľmi zlé a veľmi náročné na zdravie týchto baníkov a tento kompenzačný príspevok, budú mať naň nárok, ak odpracujú v tomto podzemí minimálne teda, teda dva roky a tam výška minimálneho kompenzačného príspevku bude dvesto, 200 eur. Samozrejme, s pribúdajúcimi rokmi odpracovanými v podzemí sa tento kompenzačný príspevok bude zvyšovať, aj dĺžka jeho poberania, poberania sa patrične zvýši. Myslím si, že je dobré, ak v tom akčnom pláne riešime v prvom rade tých, ktorých sa to naozaj, naozaj týka a sú to samotní baníci a zamestnanci Hornonitrianskych baní, pretože v prvom rade sa musíme postarať, postarať o týchto ľudí.
Akčný plán hovorí aj o ďalších úlohách pre ďalších ministrov, či je to infraštruktúra, zlepšovanie životného prostredia, znižovanie alebo odstraňovanie týchto environmentálnych záťaží spôsobených ťažbou uhlia na hornej, na Hornej Nitre, hovorí o rôznych inovatívnych projektoch. Samotný akčný plán má veľa projektov, ktoré sú v tomto zásobníku, ktoré sú súčasťou tohto akčného plánu, ale ešte raz hovorím, že dobre, že začíname s tým sociálnym aspektom, ktorý sa naozaj bude dotýkať tých ľudí, ktorí o túto prácu v súvislosti so skrátením všeobecného hospodárskeho záujmu a z útlmu baníctva na Hornej Nitre prídu, prídu o prácu.
Chcem povedať, že okrem tohto zákona pripravujeme spoločne s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny jeden národný projekt rekvalifikácií, ktorý sa bude týkať teda tých, ktorí prídu o prácu z dôvodu, z dôvodu útlmu baníctva na Hornej Nitre a tento projekt by mal slúžiť práve na rekvalifikácie tých, ktorí sa chcú ešte uplatniť na trhu práce. Tento zákon sa bude týkať hlavne tých, ktorí naozaj budú mať problémy umiestniť sa niekde inde na trhu, na trhu práce a využijú tento kompenzačný príspevok.
Ešte raz, tento kompenzačný príspevok, a to je aj z toho názvu, je to nejakým príspevkom, ktorý má teda na určité obdobie pomôcť tým baníkom dostať nejaké, nejaký finančný príspevok po dobe tohto kompenzačného príspevku, pretože naozaj u nich bude veľmi ťažké nájsť si niekde inde, niekde inde prácu a hlavne pre tých baníkov, ktorí odpracovali v podzemí tridsať, 30 rokov. Sú to ľudia, ktorí už majú blízko do dôchodku a takýmto spôsobom im chceme vyjsť v ústrety a dať im takýto nejaký finančný, finančný príspevok.
Samozrejme, v rámci akčného plánu je ďalšia skupina ľudí, ktorí, pevne verím, že využijú tie nové ponúkané pracovné miesta, ktoré sa vytvárajú teraz na hornej, na Hornej Nitre, čiže aj tí ďalší, tá ďalšia tretia skupina tých ľudí, ktorí prídu o prácu z dôvodu útlmu baníctva na Hornej Nitre, si bude môcť nájsť zamestnanie, môcť nájsť zamestnanie na Hornej Nitre u iných zamestnávateľov. O tých zmenách, ktoré sa schválili včera na výbore pre sociálne veci, bude hovoriť asi pani predsedníčka, ja plne súhlasím s tými všetkými štrnástimi zmenami, ktoré sa týkajú tohto zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a toľko na úvod, pán predsedajúci.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 17:42 - 17:44 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1986 z 11. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1617), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 729 z 8. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v stanovenej lehote o uvedenom vládnom návrhu zákona nerokoval. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 217 z 3. októbra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spoločného spravodajcu informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledkoch rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 10:36 - 10:37 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Tak v krátkosti, pán poslanec. Ja som nepovedal, že ten postup je tak. Ja som povedal, že všetky tri veci týkajúce sa sociálnych dopadov na baníkov, na zamestnanosť riešiť treba naraz, nie postupne. Čiže treba vytvárať nové pracovné miesta, pripraviť tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, tí, ktorí sa teda nerekvalifikujú, a zároveň treba pripraviť Národný projekt rekvalifikácií. Ide to ruka v ruke, ide to paralelne. A ja som rád, že sme práve takýmto spôsobom začali napĺňať, o tých ľudí sa v prvom rade treba postarať.
A ešte raz poviem, nemyslite si, že bane prepustia 3 200 ľudí k 31. decembru 2023. Je to postupné a ja som rád, že už nestíhame ani tento rok, lebo napríklad tento rok už baníci prepustili nejakých 300 ľudí. Už majú len 3 200 zamestnancov, 3 200 zamestnancov.
Takže je najvyšší čas, aby tento zákon vstúpil do platnosti teda čo najskôr, a na ostatné veci nebudem reagovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 10:19 - 10:34 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vystúpiť ešte stále v rozprave k tým veciam, ktoré tu dnes zazneli.
Začnem s reakciou na pána poslanca Galeka. Hovorili ste o histórii vlastne toho všeobecného hospodárskeho záujmu, pán poslanec. Nie je pravda, že v roku 2005 vláda, druhá vláda Mikuláša Dzurindu schválila túto VHZ-ku na rok alebo na dva. To nie je pravda. Tá VHZ-ka bola tuším vtedy až na 10 rokov schválená a potom vláda Roberta Fica túto VHZ-ku, VHZ-ku predĺžila.
A keď porovnáme, vy ste sám hovoril a to, to, s tým s vami súhlasím, ste hovorili, že vtedy pracovalo v baniach oveľa viac ľudí ako, ako napríklad teraz. Takže bolo asi správne, že tá VHZ-tka vtedy sa schválila, pretože štát by určite na to nemal finančné prostriedky. Teraz je ten počet zamestnancov v baniach oveľa nižší, ako tomu bolo pred rokmi, a je ten čas a som rád, že teda aj Európska komisia do toho nejakým spôsobom kopla a že chce a má záujem, má tú prioritu, aby sme tieto uhoľné regióny, sa transformovali. A je teda tá doba na to, aby sme teraz ten región na túto transformáciu pripravili.
Neviem, či ste čítali uznesenia, uznesenia s úlohami, ktoré boli schválené v tom júli na vláde. Ja som bol tiež účastný na tejto vláde. Je tam tiež jasná úloha pre ministerstvo hospodárstva, pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripraviť nejaký takýto návrh zákona, akým by sme riešili vlastne kompenzácie, v Nemecku to volajú dorovnanie do platu baníkov, ktorí prídu v dôsledku útlmu o prácu, o zamestnanie, a mali to pripraviť do konca tohto roka.
My sme tento zákon sami nenapísali, my sme to komunikovali s ministerstvom hospodárstva, ešte to odkomunikujeme s ministerstvom práce, boli sme na rokovaniach s ministerstvom financií. Poviem, aké, aké máme závery z týchto, z týchto rokovaní, a som rád, že môžeme takýmto spôsobom spoločne naplniť jedno z tých uznesení, a konkrétne to bolo teda úloha z toho uznesenia č. B7, ktorá má pripraviť takýto, takýto zákon a pripraviť nejaký taký kompenzačný príspevok z dôvodu, že dôjde k utlmovaniu, k utlmovaniu baníctva.
Ste sám, pán poslanec, rozprávali v minulosti, že, a to hovoríte aj stále, že to stojí daňových poplatníkov, teda cez tú TPS-ku, teda že sa skladá každá rodina okolo, ja neviem, 7 alebo 10-15 euro na to, že sa dotuje teda výroba elektrickej energii, elektrickej energie z uhlia. Keď sa skrátila tá VHZ-ka teraz o 7 rokov, tak sa ušetrí alebo u daňových poplatníkov sa ušetrí takmer 800 mil. eur. Možnože by to bolo až, až 1 mld. eur, ktorá sa ušetrí na tom, že by ľudia, že ľudia nebudú musieť dotovať výrobu elektrickej energie práve z uhlia, ktoré produkujú Hornonitrianske bane.
Je jasné a bolo vždy jasné už na začiatku, keď sa povedalo, že sa skráti všeobecne hospodársky záujem, že to bude stáť určité finančné prostriedky. A akčný plán, pán poslanec, nie je na jedno volebné obdobie. Je to na viacero volebných období, a preto aj tu predikujeme, asi aký náklad to bude mať na štátny rozpočet až do roku 2033.
Je pekné, keď hovoríte na jednej strane, že tí baníci si zaslúžia nejaký takýto príspevok, ale na druhej strane hovorí..., to skritizujete, nie je to koncepčné, nie je to systémové a tak ďalej. No, nie je to pravda. Proste, keď si tí baníci si to zaslúžia a keď hovoríte už o nejakej predvolebnej korupcii, no choďte to vysvetliť tým baníkom, tým rodinám tých baníkov, keď prídu takto o zamestnanie a o príjem, že z čoho budú tí ľudia žiť, tom, tom, to im skúste vysvetliť na Hornej Nitre.
A tento zákon sa naozaj týka iba tých, ktorí pracujú v hlbinných baniach, odpracovali tam určité roky, určité obdobie. A myslím si, že za tú ťažkú prácu, boli ste tiež v bani, niekoľkokrát ste sfárali, takže je to naozaj ťažká, veľmi ťažká práca, za ktorú si naozaj tento kompenzačný príspevok títo baníci za tie odrobené roky, ktoré odrobili oni v týchto hlbinných baniach, aj zaslúžia.
Poďme trošku k tej motivácii. Niekto tu hovoril, že baníci, keď sa schváli tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom, že všetci to zoberú, že nebudú mať motiváciu sa zamestnať, rekvalifikovať. No nie je to tak. Si povedzme trošku tie čísla. Baník, ktorý pôsobí v podzemí, jedná sa teda o 1 700 baníkov, zarába teda v súčasnosti v hrubom nejakých 1 400 eur, čistá mzda je okolo plus-mínus tisíc, tisíc eur. Tento príspevok, tento príspevok, tento príspevok je od 200 eur až po nejakých 816 eur mesačne, ale tých 816 eur poberajú iba tí baníci, ktorí v baniach odrobili 30, 30 rokov. Keď nastúpil do bane, mal 20 rokov, a keď končí teraz ako baník po 30 rokoch ťažkej práce, čiže má nárok na tento kompenzačný príspevok. Určite tento baník, ktorý má viac ako 50 rokov, sa ťažko umiestni na trhu práce. Vidíme aj, aká štruktúra priemyslu je na tej Hornej Nitre. Takže tento človek určite bude mať dôvod tento kompenzačný príspevok zobrať a poberať ho po dobu tých 36, resp. až 84 mesiacov.
Pozrime sa na tých mladých baníkov, ktorí majú, ktorí tam odpracovali, odpracovali 3, resp. 6 rokov, tak tí budú mať ten kompenzačný príspevok vo výške od 200 eur až po nejakú, po nejakú vyššiu čiastku podľa toho, teda koľko odrobil, odrobil, odrobil v tej bani. Tento kompenzačný príspevok je oveľa nižší, ako mal on plat, keď robil toho baníka, hej. Znova pripomeniem, že ten baník, ktorý pracuje v tej bani, má v čistom okolo tisíc, tisíc eur. Čiže akú on má motiváciu akože dlhodobo nejakým spôsobom poberať tento kompenzačný príspevok? Skôr naopak. Dobre, nenájde si prácu, prihlási sa na tento kompenzačný príspevok, bude si ďalej hľadať prácu, nájde si tu, lebo on si tú prácu musí nájsť. On z tých 200 eur alebo do tých, do tých 300 eur proste nevyžije s tou rodinou.
A na to máme pripravený teraz národný projekt, na ktorom sa pracuje. Ja som to včera v krátkosti uviedol. Je to Národný projekt rekvalifikácií, kde žiadateľom bude práve Trenčiansky samosprávny kraj. Spolupracujeme na tomto projekte, na tomto projekte s ministerstvom práce. Som rád, že partnermi sú aj mesto Prievidza, ďalšie mestá, ktoré, ktoré tam budú. Budú z toho platení tútori, ktorí sa o každého toho baníka nejakým spôsobom postarajú, budú s ním chodiť po trhu práce, budú sa komunikovať aj s ich rodinou, s tou rodinou toho, s rodinou toho baníka a ten baník proste má na výber. Keď ho bane prepustia z dôvodu útlmu, tak si môže vybrať, buď pôjdem cestou rekvalifikácie, šesť mesiacov bude zamestnancom stále Hornonitrianskych baní Prievidza s plnou mzdou počas tej rekvalifikácie, čiže buď si vybere túto cestu, podľa mňa si to vyberú práve tí, ktorí robia veľmi málo rokov a ktorí majú ten kompenzačný príspevok veľmi nízky, si vyberú túto cestu rekvalifikácie. A tí, ktorí sú, ktorých som spomínal na začiatku, pred chvíľou, tí, ktorí odrobili v bani 30 rokov, tak asi si vyberú ten kompenzačný príspevok. Takže ruka v ruke teraz idú dve veci, projekt rekvalifikácií, Národný projekt rekvalifikácií a tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkov.
Hovoríte, že prečo s tým prichádzame už teraz. No tie bane neprepustia tých, všetkých tých baníkov 31. decembra 2023. Oni ich vtedy neprepustia. No proste majú nejaký plán a myslím, že to robia korektne, správne teraz, aby postupne tých, tých baníkov, tých ľudí proste z tých baní, Hornonitrianskych baní prepúšťali. Veď to, a to sa ani nedá proste, že hneď za, k jednému dátumu prepustíte, ja neviem, 3 200 ľudí. Okrem toho, však viete, videli ste v akčnom pláne ten zásobník projektov, majú Hornonitrianske bane aj svoje projekty, kde chcú vytvoriť oni nové pracovné miesta. Boli sme v pondelok v Bojniciach, v Prievidzi, kde teda Brose začalo tretiu etapu výstavby ich závodu, kde zamestnajú ďalších 400 ľudí.
Podľa mňa je teraz dôležité urobiť, urobiť nasledovné veci. Tvorba nových pracovných miest, postarať sa už teraz o tých baníkov, ktorí prichádzajú o prácu z dôvodu útlmu baníctva, čiže to je..., a nenájdu si, nenájdu si vhodné zamestnanie alebo sa nechcú rekvalifikovať. Čiže to je, riešime s týmto zákonom. A tretia vec je ten Národný projekt rekvalifikácií. Keď s týmto začneme, a myslím si, že práve v tejto sociálnej oblasti treba začať plniť tie úlohy z toho akčného plánu, aby, aby boli ľudia zabezpečení, aby mali kľud, aby bol sociálny zmier, a potom riešme, riešme ďalšie veci, životné prostredie, riešme cesty, infraštruktúru a tak ďalej.
Čiže ja si myslím, že ideme v súlade s tým uznesením k akčnému plánu, ktoré bolo v júli schválené na vláde, plníme tie úlohy, ktoré, ktoré sú tam zadefinované, v tomto uznesení. Ešte raz, týmto plníme vlastne tú úlohu číslo B, číslo B7 tohto, tohto uznesenia a zároveň teda sčasti aj úlohy číslo B10, kde minister financií, ministerstvo financií je zaviazané zabezpečiť finančné prostriedky aj na tieto náklady, ktoré vzniknú schválením tohoto zákona o kompenzačnom príspevku, príspevku baníkom.
Pani poslankyňa spomínala, že čo s ostatnými zamestnancami Hornonitrianskych, Hornonitrianskych baní. Ja som to včera tiež v krátkosti spomenul. Je tam ešte jedno uznesenie, teda jedna úloha v tomto uznesení k Akčnému plánu, ktoré hovorí o tom, že keď sa zatvárajú bane, tak to ide podľa rozhodnutia Rady, Európskej rady z roku 2010, je to rozhodnutie č. 787, kde teda tou notifikáciou, ktorou, ktorá Európska komisia schváli, sa môžu aj pre tých ostatných zamestnancov vyplatiť tzv. odstupné, jednorazové odstupné. To je jeden náklad, ktorý môže notifikovať Európska rada, a potom samotné technické veci so zatváraním jednotlivých úsekov baní, ktoré sú, ktoré sú na Hornej..., na Hornej Nitre. Ja si myslím, že je to správny krok, že je to dobre časovo nača..., že je to dobre načasované, že takýmto spôsobom sa musíme v prvom rade postarať o tých ľudí, ktorí budú zasiahnutí práve skrátením všeobecného hospodárskeho záujmu a prepúšťaním z dôvodu útlmu, útlmu baníctva.
Ja by som možno povedal ešte niektorým tým konkrétnejším výhradám. Ideme odstrániť napríklad súbeh v dávke z nezamestnanosti s týmto kompenzačným príspevkom. To bude zmena, ktorá bude, ktorá bude v druhom čítaní odstránená. Dohodli sme sa s ministerstvom financií, že tá valorizácia tohto príspevku nebude, nebude z medziročného rastu priemernej mzdy, ale že to bude len vzrastené ohľadne inflácie, lebo je to príspevok, hej. Čiže ne..., tí baníci aktívne nepracujú a nerobia pridanú hodnotu. Čiže pôjde len o nárast medziročný o infláciu. Ministerstvo financií tiež pripomienkovalo, že nejakým spôsobom by mali byť motivovaní sa zapájať na trhu práce na nových pracovných miestach. Čiže to som povedal, riešime to tým Národným projektom rekvalifikácií, ktorý by mal byť tiež spoločne, teda aj s týmto zákonom paralelne platný niekedy od Nového..., od Nového roka.
A dokonca dáme ešte dáme jednu vec motivačnú práve pre tých najmenej, čo najkratšie robia v týchto hlbinných baniach, že ak si nájde počas vyplácania toho kompenzačného príspevku prácu, tak ten kompenzačný príspevok bude o určité percento, o určité percento znížený. Čo sa týka ešte dane z príjmu, je to príspevok odkonzultovaný s ministerstvom financií, nie je to zdaniteľné. Čiže tento príspevok sa nebude, nebude daniť. Toľko z mojej strany a teším sa teda na rokovanie v druhom čítaní aj na rokovanie vo výboroch.
Ja si myslím, že naozaj tí baníci si to zaslúžia, keď bud..., a keď vidia, že táto legislatíva sa pripravuje, nebudú žiť v strese, že, že prídu o zamestnanie a že bude aj takýmto spôsobom o nich postarané, či už cez tento kompenzačný príspevok baníkom, ktorí si naozaj tú prácu nenájdu, resp. cez ten Národný projekt rekvalifikácií, kde sa budú môcť rozhodnúť, že sa rekvalifikujú a budú si hľadať nové zamestnanie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 18:57 - 19:01 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Naozaj v krátkosti, aby sme ho stihli aspoň uviesť.
Predložený návrh zákona je v prvom rade v súlade s Akčným plánom transformácie horného regiónu Horná Nitra, ktorý bol schválený toto leto uznesením vlády a je v súlade s pracovným materiálom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Návrh zákona upravuje poskytovanie kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti. Čiže zopakujem ešte raz, sú to iba tí zamestnanci Hornonitrianskych baní, ktorí mali stále pracovisko v podzemí. Čiže nie všetci, nie všetci zamestnanci. Tí ďalší zamestnanci budú nasledovne riešení cez odstupné a na základe rozhodnutia rady, Rady Európskej únie z roku 2010 č. 787.
Výška tohto kompenzačného príspevku a doba jeho poberania je závislá od doby zamestnania v baníctve a znova poviem, so stálym pracoviskom v podzemí. Keď bude mať nárok na tento kompenzačný príspevok, zároveň sa stane, štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni.
Chcem povedať, že tento návrh sme komunikovali alebo vyšiel z dielne ministerstva hospodárstva, komunikovali sme to s baníckymi odbormi, s Hornonitrianskymi baňami, ktoré sú za tento návrh zákona o kompenzačnom príspevku a bol tento návrh prekonzultovaný aj s ministerstvom financií. V druhom čítaní urobíme určite, určité zmeny, ktoré sme si dohodli aj s ministerstvom práce a s ministerstvom financií.
O aké počty ľudí sa jedná? Hornonitrianske bane majú v súčasnosti 3 200 zamestnancov. Z tých 3 200 zamestnancov je 1 700 baníkov, čiže bude sa jednať o tých 1 700 ľudí. Tie počty, ktoré, alebo tie výšky kompenzačného príspevku vychádzajú zo zárobkov týchto baníkov a by si zachovali nejaký štandard, ten štandardný príjem, keď budú prepustení z dôvodu útlmu baníctva na Hornej Nitre.
Chcem podotknúť, že paralelne s týmto zákonom o kompenzačnom príspevku baníkov sa pripravuje národný projekt rekvalifikácie, ktorým žiadateľom bude Trenčiansky samosprávny kraj spoločne s partnermi s mestami Prievidza, mestom Handlová, Bojnicami a Novákmi, kde chceme, aby čo najviac ľudí prešlo týmito rekvalifikáciami a naozaj tento zákon o kompenzačnom príspevku baníkom sa bude týkať hlavne, alebo tento kompenzačný príspevok budú poberať tí baníci, ktorí odrobili v podzemí 10, 15 a viac rokov. Čiže ten najväčší príspevok, kompenzačný, môže dostať baník, ktorý odrobil v podzemí 30 rokov a ten kompenzačný príspevok bude niekde vo výške 816 eur. Chcem povedať, že priemerná hrubá mesačná mzda takéhoto baníka v súčasnosti, ktorý robí v podzemí, je tisíc štyristo, 1 400 eur, čiže čistá sa pohybuje niekde okolo 1 050 eur. Tento kompenzačný naozaj príspevok má slúžiť tým baníkom, ktorí prídu o prácu, aby mali zabezpečený tento kompenzačný príjem pre seba a vlastne pre ich, pre ich rodinu.
Toľko na úvod z mojej strany, potom by som viac porozprával v rozprave.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

10.9.2019 17:46 - 17:50 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, ktorý je pod tlačou 1617. Dovoľte mi predložiť informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2019 17:52 - 17:53 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Týmto zákonom o verejných prácach sa upravujú podmienky na prípravu a posudzovanie verejných prác. Cieľom tejto novely je úprava limitov nielen preto, že sú doteraz stále uvádzané v slovenských korunách, ale zároveň s tým, s touto novelou zreálňujeme ich výšku, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom. Zároveň touto krátkou novelou umožňuje vykonať štátnu expertízu až do momentu začatia verejného obstarávania.
Tento zákon alebo táto novela tohto zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na podnikateľské prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a nebude to mať ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Toľko na úvod, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 16:36 - 16:39 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, zástupkyne ženského pohlavia vlády Slovenskej republiky, moja interpelácia sa týka pani ministerky zdravotníctva, dovoľte mi ju prečítať.
Vážená pani ministerka zdravotníctva, na základe diskusie na rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. marca 2019 a v súlade s čl. 80 zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky, Zbierky zákonov, Národnej rady Slovenskej republiky ... (pozn. red.: nejasne vyslovené) § 129 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v platnom znení si vám dovoľujem podať interpeláciu v súvislosti s medializovanými informáciami, ktoré sa týkajú údajného rušenia pôrodníc v Trenčianskom kraji.
V súvislosti s medializovanými informáciami o údajnom rušení pôrodníc v Partizánskom, Bojniciach a Myjave si vás dovoľujem požiadať o poskytnutie informácie, či Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje legislatívu, resp. opatrenia, ktoré by smerovali k zrušeniu uvedených pôrodníc.
Zároveň si vás dovoľujem požiadať o vysvetlenie postupu prípadného rušenia pôrodníc a spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti ženám rodičkám v Trenčianskom samosprávnom kraji v prípade, ak by k takémuto kroku v budúcnosti prišlo.
Z hľadiska počtu pôrodov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v roku 2017 mala celkove 628 pôrodov a v roku 2018 dosiahla počet 672, čím prekročila navrhovaný minimálny počet pôrodov, ktorý bol zverejnený, a to 640 pôrodov pre ďalšie sledované obdobie. Nemocnica na okraji mesta Partizánske, nezisková organizácia, v roku 2017 mala celkove 602 pôrodov a v roku 2018 dosiahla počet 609 pôrodov. Nemocnica s poliklinikou Myjava, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, podobne ako Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, mala v roku 2017 celkove 424 pôrodov a v roku 2018 dosiahla počet 425 pôrodov. Obe tieto nemocnice prekročili navrhovaný minimálny počet pôrodov, ktorý bol zverejnený, a to 320 pôrodov pre prechodné obdobie.
Pani ministerka, ďakujem za vašu odpoveď. To je všetko.
Skryt prepis