Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

23.10.2019 o 15:08 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 15:08 - 15:09 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Magdalény Kuciaňovej a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony.
Cieľom predloženého návrhu zákona je:
a) zabezpečiť informovanosť žien o aktuálnom vývoji ich tehotenstva pred vykonaním tak závažného úkonu, akým umelé prerušenie tehotenstva bezo sporu je,
b) zakázať ponúkanie umelého prerušenia tehotenstva reklamným spôsobom, pretože sa ukazuje sa, že súčasné poučenie žien o nároku získať sonografický záznam zo sonografického vyšetrovania bolo realizované skôr formálne, preto navrhujeme, aby sa pristúpilo k reálnemu sprístupneniu a odovzdaniu tohto záznamu ženám. Zároveň navrhujeme zabezpečiť, aby žena mohla vidieť obraz plodu, a ak je to, ak je to technicky možné, zabezpečiť aj to, aby mohla počuť tlkot srdca plodu.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2019 13:52 - 13:53 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku bola som určená predsedom Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1716). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2019 15:35 - 15:39 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predniesla pozmeňujúci návrh k tomuto prejednávanému návrhu zákona.
Najskôr odôvodnenie. V nadväznosti na nové kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v rámci nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa týmto pozmeňujúcim návrhom spresňuje nárok na dlhšiu dovolenku všeobecne pre všetkých pedagogických a odborných zamestnancoch.
Po druhé spresňuje sa, že nárok na dlhšiu dovolenku má mať aj vysokoškolský učiteľ a z dôvodu zatraktívnenia vedeckej práce Slovenskej republiky a zrovnoprávnenia s ostatnými kategóriami uvedených zamestnancov sa navrhuje dlhšia dovolenka aj pre vedcov v rámci verejného sektora.
Teraz by som prečítala pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu a Magdalény Kuciaňovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1630).
K čl. I:
V čl. I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
V § 103 ods. 3 znie:
„Dovolenka je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku, ak ide o
a) pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa osobitného predpisu,
b) vysokoškolského učiteľa,
c) výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy,
d) zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy."
Doterajší text článku I sa označuje ako bod l.
Tento bod nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Odôvodnenie. Úprava sa navrhuje z dôvodu, že zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenili kategória, kategórie, pardon, trénera športovej školy a trénera športovej triedy na kategóriu školského trénera a kategóriu školský špeciálny pedagóg už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom a z toho dôvodu v súčasnom znení Zákonníka práce tieto osoby absentujú.
Zároveň sa výslovne uvádza, že nárok na najmenej 8 týždňov dovolenky majú aj vysokoškolskí učitelia na všetkých druhoch vysokých škôl (ruch v sále a zaznievanie gongu) a výskumní a umeleckí pracovníci verejných a štátnych vysokých škôl uvedení v § 74 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj výskumní a vývojoví zamestnanci verejných výskumných pracovísk, t. j. SAV, verejné výskumné inštitúcie a rezortné výskumné ústavy v nadväznosti na vymedzenie v § 7 ods. 1 a v prílohe č. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toto opatrenie má prispieť k zatraktívneniu vedeckej kariéry v Slovenskej republiky, republike a k zrovnoprávneniu týchto kategórií zamestnancov so zamestnancami vysokých škôl.
Návrh nemá dopad na štátny rozpočet.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2019 9:41 - 9:44 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, ctené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 10. septembra 2019 č. 1983 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky a iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 719 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet v uznesení č. 483 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v uznesení č. 255 z 10. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 255 z 10. októbra 2019 a zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej, spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmenách a doplnkoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 15. októbra 2019 č. 268. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 16:05 - 16:06 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, viete, ja vám poviem svoj osobný názor, že ja som skutočne zástanca očkovania, pretože ja som medzi tými deťmi robila 30 rokov a vedela som, čo všetko nezaočkované deti do toho kolektívu môžu priniesť. Tam sú učiteľky, vychovávateľky, ostatný personál, ktorý tam je, ktorý si tieto veci, pretože my starší, ktorí sme boli očkovaní a chvalabohu, že sme voľakedy boli očkovaní, že boli tie povinné, čo to bolo, to pľúcne... (reakcie z pléna), no, to všetko, čím sme prechádzali, tak od toho sa upustilo. A teraz zrazu máme také choroby, ktoré sme tu už roky nemali. A toto, tí ľudia, ktorí prichádzajú do kontaktu aj dospelí, veď aj tí sú, aj tí sú svojím spôsobom v ohrození. A ja som veľmi rada, že moje deti dali zaočkovať svoje deti a nič sa nestalo, pokračujeme ďalej.
Ale to o tých zvieratách, to je, to je možno na inú, na ďalšiu debatu, ale za toto očkovanie ja osobne som.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 18:44 - 18:46 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa tiež chcem poďakovať tak ako kolegyni Antošovej, tak aj pani ministerke, že prichádzate s takýmto návrhom zákona, pretože tento zákon o potravinách sa týka nás všetkých, nielen poľnohospodárov a potravinárov, ale týka sa nás všetkých, našich slovenských rodín, našich detí, pretože nie nadarmo sa hovorí, že sme to, čo jeme. A každý z nás, každý zodpovedný rodič, každá zodpovedná mama a otec sa pozerá, čo dáva na ten tanier svojim deťom. Pretože, tak ako si, Evka, ty spomenula, veľmi dobre si povedala ten základ, ktorý je v tomto zákone, že v prvom rade tu ide o zdravie našich ľudí. A to je dôležité, akú budeme mať generáciu, pretože vidíme, že chorobnosť na rôzne ochorenia, ťažké ochorenia, onkologické, v našom štáte dosť stúpa, čo je veľmi smutná štatistika, a určite to má aj podiel v tom, čo vlastne jeme a čo kupujeme.
Preto aj pre mňa, ako pre ženu, je veľmi dôležité, ako aj pre bežného spotrebiteľa, pretože túto dobu žijeme veľmi hekticky, každý máme naponáhlo, stravujeme sa a je veľmi dôležité, keď si budeme môcť byť istí, že to, čo nám ponúknu aj v tých reštauráciách, že to bude mäso kvalitné a budeme presne vedieť, odkiaľ je a nebude to niečo také, ktoré môže ohroziť život kohokoľvek z nás.
Preto naozaj, pani ministerka, ďakujem. A tak isto aj pani kolegyni Antošovej.
Skryt prepis
 

10.9.2019 15:36 - 15:39 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1592). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore a do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 15:50 - 15:58 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja sa takisto chcem poďakovať všetkým, ktorí vystúpili v rozprave. A naozaj tá rozprava bola zaujímavá. Každý si môže utvoriť svoj názor sám.
Áno, hovorili sme o zavedení povinného predprimárneho vzdelávania alebo tak, ako niektorí to nazývate, o povinnej predškolskej výchove. Ale skúsme sa teda držať naozaj teraz už toho termínu povinné predprimárne vzdelávanie, čo to bude znamenať pre naše deti, čo to bude znamenať pre ich nástup na povinnú školskú dochádzku, keď začnú navštevovať prvý ročník základných škôl. Predkladateľom tohto poslaneckého návrhu išlo iba o to, aby sme dali rovnakú šancu všetkým deťom bez rozdielu, z akej sociálnej vrstvy, z akej skupiny detí, z akých rodín, z akých sociálnych pomerov pochádzajú, či sú to marginalizované skupiny, či je to majorita, či je minorita, úplne bolo jedno. Nám išlo iba o to, aby všetky deti mali rovnakú šancu od piateho roku svojho života naozaj mať možnosť navštevovať detský kolektív, ktorý bude nadväzovať a veľmi úzko bude nadväzovať na rodinnú výchovu.
Chcem to podporiť tým, že aj včera na školskom výbore bolo dosť nesprávne komunikované, komunikovaný štátny vzdelávací program, ktorý platí v súčasnosti. Ak sa tento návrh poslaneckého návrhu, teda tento poslanecký návrh prijme a bude uvedený do života, budú musieť byť vytvorené, a to sme na to poukazovali, nové, nový štátny vzdelávací program pre povinné predprimárne vzdelávanie, ktorý bude úzko korešpondovať so štátnym vzdelávacím programom prvého stupňa, prvého ročníka, kde už bude nadväzovať na všetky základné veci, kedy sa učiteľ stáva sprievodcom dieťaťa vo vzdelávacom procese, kedy má dieťa možnosť objavovať, skúmať a samo sa dostávať k poznatkom vzdelávania a nedostávať informácie alebo vedomosti iba sprostredkovane od učiteľa a akýmsi... (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pardon, prepáčte, pani poslankyňa. Môžem vás požiadať, prosím vás, kolegyne, kolegovia, o pokoj v rokovacej sále? Je to neúctivé voči pani poslankyni, ktorá si chce dokončiť svoje záverečné slovo. Ďakujem.

Smolíková, Eva, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. No, tak skrátka, táto vec tam bude, bude musieť byť teraz, ak teda ten návrh prejde, bude musieť byť urobená.
Hovoríme tu veľmi veľa a ja sa toho chcem dotknúť ešte viacej, nadviažem na pána poslanca Vašečku, o možnosti rodičov vychovávať a vzdelávať svoje deti. V tomto našom návrhu je to umožnené cez individuálne vzdelávanie. Sú deti, ktoré túto možnosť potrebujú z hľadiska ich zdravotného stavu, že sú tam na to objektívne dôvody, kedy im kmeňová materská škola, samozrejme, individuálne vzdelávanie je povinná poskytnúť, alebo ak si o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. No potom sa vypracováva individuálny program, ktorý sa bude vypracovávať, a to možno niekomu uniklo, že sa bude vypracovávať konkrétne pre dané dieťa. Čiže keď si ja poviem, že ja chcem mať nejaké princípy vzdelávania, ktoré vyznáva, poviem teraz, lesná škôlka, tak tá kmeňová škôlka to spolu s tým zákonným zástupcom si odsúhlasí a bude to pripravené pre každé jedno dieťa. Ja už väčšiu možnosť výberu toho individuálneho vzdelávania naozaj nevidím. A ak niekto dôvodí, že je tam nejaká byrokracia pre rodičov, že musia vypĺňať nejaké tlačivo alebo o niečo požiadať, tak potom nech mi je prepáčené, ale máme deti, keď máme deti, máme aj nejaké povinnosti.
Všetky tieto náležitosti, ktoré sme my hovorili na výbore, ktoré sme si dosť veľa prebrali, hovorili sme s organizáciami, hovorili sme so zástupcami rodičov, hovorili sme so ZMOS-om, s odborármi, myslím si, že sme ich dosť dopodrobna prebrali. A najviac, čo tu rezonovalo a na to chcem trošku zareagovať, tu rezonovali vlastne, ako ste to nazvali, tie prílepky, ktoré boli doplnené k tomuto nášmu poslaneckému návrhu.
Čo sa týka tej politiky na školách. Pán poslanec Gröhling, nám nejde o politiku na školách. Nám ide o propagáciu politických strán a hnutí na školách. A jedna vec. Keď by sme tam dali tých 90 dní, Braňo, ja som tiež bola za to, ale ja som si tiež potom uvedomila, že veď na Slovensku sú každú chvíľu nejaké voľby. A to ako budeme teda členiť ten jeden rok? Veď máme komunálne, máme vúckarské. No, to je vec názoru. To je k tej politike na školách.
Ďalej, čo bola otázka, čo vyvolala takú veľkú vlnu záujmu, tak to bol, to bol ten pozmeňovací návrh môj a pána Petráka, čo sa týka odpisu z registra trestov. Viete, pred dvomi rokmi ja som sa pýtala, prečo robíme toto kladivo iba na učiteľov, prečo to nerobíme na ostatných ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu s deťmi, a potom asi by to malo aj ďalší krok nasledovať, pretože nie iba učitelia prichádzajú do kontaktu s deťmi. Ale dobre, tak teraz to ideme urobiť, urobiť smerom ku pedagogickým a odborným zamestnancom. Tuná pred dvomi rokmi si pamätám, keď pani predsedníčka vykreslila tú situáciu, ktorá sa stala. Mňa to až mrazilo, pretože na tieto veci som veľmi citlivá, keď sa takéto niečo stane dieťaťu. No a my sme s tým naozaj súhlasili, len sme tam pridali tú jednu časť o tie psychotropné látky alebo o tú, o toho spomínaného džointa alebo marišku, či ako to tu nazývame, a vtedy zrazu sa to stiahlo.
Teraz ma trošku tak mrzí, že ľudia, ktorých si ja nesmierne vážim a ktorí to naozaj, naozaj a od srdca myslia dobre s deťmi a asi by aj podporili tento zákon, tak zrazu sa trošku tak spätili. Preto sa vás pýtam, kolegovia, že to naozaj si myslíte, že za tú jednu marišku bude mať niekto zápis v registri trestov? Nie. Ja ďakujem kolegovi, ktorý to vysvetlil, že tam musia byť nejaké gramy. Ja toto veľmi nepoznám a aj to mám napísané, ale nebudem to dlhšie predlžovať. A záleží to aj od sudcu, ktorý to uzná, či to uzná ako trestný čin. A ak to nie je ako trestný čin, tak to tam nebude mať zapísané ten mladý človek, ktorý povedzme v tých sedemnástich toto fajčil.
Ale na druhej strane sa pýtam, a ste tu otcovia a ste tu matky. To my s tým ako normálne tu, parlament alebo Národná rada Slovenskej republiky, s tým súhlasíme, že a veď je to dobre, keď si zapálili? No, tak to asi nie je v poriadku. Tak ja to tiež hovorím, že nie. A ďakujem pani Pčolinskej, že vyjadrila tiež podobný názor. Toto je, toto je vec, ktorá je pre mňa naozaj principiálna, a tiež si hovorím, že ten, kto sa postaví pred naše deti a je za tou katedrou, ten si musí uvedomiť, koho má pred sebou a čo vlastne chce dokázať v tej svojej práci. A keď to teda naozaj chceme robiť a vyzerá to tak, že naozaj chceme, a chceme na tých učiteľov použiť tie odpisy, tak potom nech je tam všetko. A nech tí naši učitelia sú bezúhonní. Len tiež podotýkam, koľko máme tých neobjavených a tých utajených pedofilov v rodinách, koľko ich máme v iných inštitúciách, ktoré prichádzajú do kontaktu s deťmi, a z toho ma mrazí možnože ešte aj viac.
Vážení kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem aj za trpezlivosť. Svojmu kolegovi Ľubovi Petrákovi ďakujem za spoluprácu, takisto Peťovi Vörösovi, Ábelovi Ravaszovi a všetkým tým, ktorí boli nápomocní. A naozaj poprosím o prijatie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 11:57 - 11:58 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
... za slovo aj za faktické poznámky. Pani Milanová, ďakujem, v tomto sme zajedno.
Pán poslanec Dostál, no aká v tom bola logika? Táto logika bola v tom pred dvomi rokmi, keď to naozaj predložila pani podpredsedníčka, my sme s tým súhlasili, len sme tam pridali tiež tie psychotropné látky a vtedy ste to potom stiahli. Život ukázal, že bola to naozaj veľká chyba. A naozaj vám poviem, že cez to všetko, aj keď si uvedomujem, že čo to vyvolá teraz, akú búrku medzi kolegami, ale, bohužiaľ, pracujeme s deťmi. Keď budeme pracovať s tehlami, tak takýto zákon nebudeme potrebovať. Ja neviem, či to donáša tento, tento svet, spôsob života alebo čo, ale vidíme, že naozaj môžeme, skutočne môže riaditeľ školy pustiť a musí si byť vedomý toho, že človeka, ktorého pustí ku deťom, bude naozaj bezúhonný. A tam tieto sexuálne delikty, čo mi je teda veľmi ľúto, tak v poslednej dobe nám teda naozaj idú čoraz viacej na povrch. Takže keď ozaj zachránime čo len; zdravie, bezpečnosť čo len jedného dieťaťa, tak ja budem naozaj spokojná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 11:47 - 11:54 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, predložím vám pozmeňujúci návrh Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k danému prerokovanému zákonu.
Krátke odôvodnenie: Pristúpili sme k tomuto pozmeňovaciemu návrhu na základe toho, čo si daná situácia v spoločnosti vyžiadala. Všetci sme oboznámení s tými zlými vecami, ktoré sa udiali v spoločnosti našim deťom na školách, a preto si dovoľujeme predstúpiť pred vás s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Dovolím si v krátkosti iba povedať, že plne sa stotožňujem so slovami pani podpredsedníčky Národnej rady, keď povedala, že dobro dieťaťa, zdravie, život, bezpečnosť našich detí je nad všetko ostatné. Toto sú sväté slová, ktoré by sme si mali všetci zapamätať a v prvom rade tí, ktorým sú naše deti zverené. Takže teraz by som poprosila, prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej a Ľubomíra Petráka k navrhovanému zákonu.
1. Za čl. III sa vkladajú nové čl. IV a V, ktoré znejú:
"Čl. IV
Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 644/2007 Z. z., zákona č. 598/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 33/2011, zákona č. 220/2011, zákona č. 334/2012, zákona č. 345/2012, zákona č. 322/2014, zákona č. 78/2015, zákona č. 273/2015, zákona č. 91/2016, zákona č. 125/2016, zákona č. 55/2017, zákona č. 274/2017, zákona č. 177/2018 a zákona č. 54/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
"p) okresnému úradu v sídle kraja na účely preukázania bezúhonnosti
1. úspešného uchádzača o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca alebo
2. pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.33ab)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 33ab znie:
"33ab) § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. /2019 Z. z."
Čl. V
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený."
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2. V § 15 ods. 3 v prvej vete sa slová "výpisom z" nahrádzajú slovom "odpisom" a za slovo "mesiace" sa vkladá čiarka a slová "a to každých päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. máju príslušného roka".
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia "§ 10 zákona č. 330/2007 Z. z." nahrádza citáciou "§ 13 zákona č. 330/2007 Z. z."
4. V § 15 odsek 4 znie:
"(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa prvej vety zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov."
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.
5. V § 15 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
6. § 15 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
"(10) Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 3 údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa za účely tohto zákona za bezúhonného."
7. Za § 90 sa vkladá nový § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 90a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2019
Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa predpisov účinných od 1. októbra 2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného."."
Doterajší čl. IV sa primerane preznačí.
Články IV a V nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2019, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Žiadame vyňať na osobitné hlasovanie bod 38 zo spoločnej správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis