Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

26.6.2019 o 9:01 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 9:01 - 9:02 hod.

Eva Smolíková
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:08 - 11:10 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa, ja som vás tiež pozorne počúvala. Povedali ste, že odborným veciam nerozumieme. Urobili ste nám prednášku takú, akú ste urobili. Ale ja sa vás opýtam len jednu otázku. Čo charakterizuje, aké sú hlavné atribúty, ktoré nám charakterizujú národ. A jeden z tých najdôležitejších je jazyk.
Tak ako povedal tu môj kolega, za tri roky sme nikto z nás nevypustil tú vetu na Slovensku po slovensky a nikto z nás nevyvolával nejaké zbytočné vášne, z ktorých ste nás vy obvinili. Ale to, že náš jazyk, za ktorý Štúr, Hurban, Hodža bojovali, 19. až 20. storočie bolo veľmi ťažké, veľa tu bolo o tom včera rozprávané, ja si myslím, že ak by sme naozaj pokračovali v tom čo ste vy tu včera navrhli, tak títo sa určite musia v hroboch obracať. A potom, potom už naozaj pán Boh ochraňuj Slovensko, keby to bolo tak ako ste to vy tu včera predniesli. Ďakujem. nad tým čo všetko vy dokážete prekrútiť kto čo kedy povie. Pán Pamula, môj názor som vyslovila za každým tvrdením jazykovedcov, ktorých som citovala. To, že ste si to nevšimli, ja zato skutočne nemôžem. To je výsledok, alebo vizitka vašej čitateľskej gramotnosti, nie môj problém. Takže ďakujem veľmi pekne, nemám v podstate na čo reagovať, lebo jediné čo ste si vy z toho vzali, tak ste osobne na seba stiahli moju vetu, že nie každý rozumie, ale ja som vás nikoho nemenovala a ja som to nemyslela na vás. Na sociálnych sieťach prebiehajú tiež diskusie a otázky a myslela som aj na bežných ľudí, ktorí naozaj tejto téme nemusia rozumieť. Prosím vás, nebuďte vzťahovačný, to je celé čo chcem k tomu povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 11:08 - 11:10 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa, ja som vás tiež pozorne počúvala. Povedali ste, že odborným veciam nerozumieme. Urobili ste nám prednášku takú, akú ste urobili. Ale ja sa vás opýtam len jednu otázku. Čo charakterizuje, aké sú hlavné atribúty, ktoré nám charakterizujú národ. A jeden z tých najdôležitejších je jazyk.
Tak ako povedal tu môj kolega, za tri roky sme nikto z nás nevypustil tú vetu na Slovensku po slovensky a nikto z nás nevyvolával nejaké zbytočné vášne, z ktorých ste nás vy obvinili. Ale to, že náš jazyk, za ktorý Štúr, Hurban, Hodža bojovali, 19. až 20. storočie bolo veľmi ťažké, veľa tu bolo o tom včera rozprávané, ja si myslím, že ak by sme naozaj pokračovali v tom čo ste vy tu včera navrhli, tak títo sa určite musia v hroboch obracať. A potom, potom už naozaj pán Boh ochraňuj Slovensko, keby to bolo tak ako ste to vy tu včera predniesli. Ďakujem. nad tým čo všetko vy dokážete prekrútiť kto čo kedy povie. Pán Pamula, môj názor som vyslovila za každým tvrdením jazykovedcov, ktorých som citovala. To, že ste si to nevšimli, ja zato skutočne nemôžem. To je výsledok, alebo vizitka vašej čitateľskej gramotnosti, nie môj problém. Takže ďakujem veľmi pekne, nemám v podstate na čo reagovať, lebo jediné čo ste si vy z toho vzali, tak ste osobne na seba stiahli moju vetu, že nie každý rozumie, ale ja som vás nikoho nemenovala a ja som to nemyslela na vás. Na sociálnych sieťach prebiehajú tiež diskusie a otázky a myslela som aj na bežných ľudí, ktorí naozaj tejto téme nemusia rozumieť. Prosím vás, nebuďte vzťahovačný, to je celé čo chcem k tomu povedať.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2019 10:17 - 10:22 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyni Evy Smolíkovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476).
Na úvod mi dovoľte krátke odôvodnenie. Pozmeňovací návrh, ktorý vám za chvíľočku prečítam má nasledovne body. K bodu jedna. Keďže platné znenie zákona č. 553/2003 Z. z. nezohľadňuje nový príplatok za profesijný rozvoj, ktorým bol zavedený novým zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch je potrebné doplniť do § 4 aj nový príplatok za profesijný rozvoj.
Bod 2 a 3 valorizácia platov sa štandardne vykonáva zariadením vlády. V tomto prípade pri začínajúcich pedagógoch sa aj kvôli zmene percent pri príplatkoch vykonáva zmena zákonom. Úpravou príloh v zákone s účinnosťou od 1. 9. 1919 by teda mohli nastať aplikačné problémy ohľadom uplatňovania príloh v nariadeniu vlády. Otázky, či má zamestnávateľ postupovať podľa účinnej prílohy zákona, alebo podľa účinnej prílohy nariadenia môžu vystáť. Na základe záveru legislatívnej rady vlády sa navrhuje do prechodného ustanovenia doplniť jednoznačne, že majú používať prílohy v zákone a teda prílohy nariadenia sa v období do 31. 12. 2019 neuplatnia a zároveň sa navrhuje technická úprava, to jest nové vloženie príloh č. 4 a 5.
Teraz pán predsedajúci, by som prečítala detailne návrh poslaneckého návrhu:
K čl. 1
1. Pred bod 1 sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
"1. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:
"x) príplatok za profesijný rozvoj.".
2. V § 4 ods. 4 sa slová "u) a v)" nahrádzajú slovami „u), v) a x)".". Doterajšie body sa primerane preznačia.
Odôvodnenie: Úprava sa navrhuje v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z..
Z dôvodu zrušenia kreditového systému s účinnosťou od 1. septembra 2019 sa stráca možnosť priznania kreditového príplatku pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom.
Uvedeným zákonom sa zavádza nová terminológia - profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ktorý umožňuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom získať príplatok za profesijný rozvoj za podmienok ustanovených v zákone. Príplatok za profesijný rozvoj je súčasťou platu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
2. V bode 3 sa § 32g dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019 neuplatňujú." .
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť prechodné ustanovenie, ktorým sa vylúči aplikácia osobitných stupníc platových taríf pre dotknuté skupiny zamestnancov podľa nariadenia vlády pre obdobie od 1. septembra 2019 do 31. decembra 2019.
Navrhované znenie jednoznačne spresní povinnosť postupovať v tomto období výlučne podľa príloh uvedených v zákone.
Pre obdobie od 1. januára 2020 sa predpokladá nová právna úprava, ktorou sa ustanovia zvýšené stupnice platových taríf, keďže 10-percentná valorizácia podľa kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa sa bude vypočítavať z vyššieho základu.
3. V bode 4 sa slová "Prílohy č. 4 a 5 vrátane nadpisov znejú:" nahrádzajú slovami "Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 4 a 5, ktoré vrátane nadpisov znejú:".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava vzhľadom na znenie § 28 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v spojení s prílohami nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z.
Ďakujem pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.6.2019 10:13 - 10:14 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám predložila spomenutý zákon v druhom čítaní. Jedná sa o zvýšenie platov pedagogických, odborných zamestnancov v regionálnom školstve, vysokom školstve, doktorantov. Zároveň sa prihlásil ako prvý do rozpravy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.6.2019 13:09 - 13:10 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem pekne. V mene troch poslaneckých klubov Slovenskej národnej strany, SMERU - sociálnej demokracie, MOST-u - HÍD vás žiadam o preloženie 50. bodu, tlač 1468, na termínovaný čas a dátum a konkrétne 26. 6. 2019 o 9. hodine.
Ako dôvod udávam ešte neustále rozhovory so ZMOS-om.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 16:48 - 16:52 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Áno, ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pán poslanec Žarnay, ja si vás veľmi vážim, pretože naozaj z vás cítiť to, že ste učiteľ telom a dušou a stále ste ním aj zostali napriek tomu, že ste tu takisto dlho, ako som tu ja. Cítim z vás stále tú zanietenosť a to mi je veľmi sympatické. Je mi sympatické to, že dokážete zhodnotiť tú prácu každého jedného učiteľa tam vonku, ktorú si ja takisto nesmierne vážim.
Viete, len teraz, keď sme prišli do vlády, Slovenská národná strana, od 2016. po koniec v 2020. budú mať celoplošne učitelia navýšené 33 percent. Tridsaťtri percent. To sme tu za roky, za posledné roky nemali. Ďalej sa pokračuje nie v kreditových príplatkoch, ale budeme pokračovať v príplatkoch za profesijný rast, kde sa budú môcť vzdelávať a kde budú môcť pracovať a ďalej získavať tieto možné príplatky.
Je mi len veľmi čudné, že na jednej strane dokážeme ohodnotiť všetko to, čo učiteľ urobí, robí. Na druhej strane, keď strana, ktorá má rezort ministerstva, sa snaží urobiť všetko pre to, aby naozaj zlepšila život učiteľov a hlavne teraz tých mladých, pretože tento zákon, no nech mi je odpustené, my sme teraz mysleli práve na tých začínajúcich. Tým chceme zlepšiť tú kvalitu života, aby to naozaj mali v tých tarifách. A im sa tie príplatky za profesijný rast vôbec nebudú skracovať, pretože sa budú narátavať už s tým 9,5-percentným, čiže prídeme tam k rovnakému číslu. To je jedna vec, ktorú chcem povedať.
A druhá vec, znevažovať každý jeden krok, že je to nedôstojné. No ja si nemyslím, ja si nemyslím, a som tiež učiteľ, si nemyslím, že toto by malo byť niečím nedôstojným. Ak sa nepodarí, ja by som bola najradšej, keby sa podarilo oveľa iné, teda vyššie percento navýšenia tých platov a celoplošne, lebo aj ja patrím do skupiny tých starších, ktorí teraz sú nahnevaní, lebo na nás nemyslíte. Ale čoby nie, myslíme, oni majú možnosť ďalej si ešte tieto veci riešiť formou tých príplatkov za profesijný rast. A to, čo bude ďalej, to, čo bude ďalej, tak to už je otázka ďalších mesiacov, že sa ten zákon podal, návrh zákona podal, vrátil. Mňa to osobne neskutočne mrzí, nie je to dôstojné, v tom máš pravdu, Braňo. Ani mne sa to nepáčilo, ale bohužiaľ. Ale ja som veľmi rada, ja som veľmi rada, že sme dokázali presvedčiť pána predsedu Danka, že nám, že dokázali sme to vrátiť sem a že aspoň toľko, aspoň toľko tí začínajúci učitelia od 1. septembra navýšené mať budú.
A viete, ešte jednu vec poviem a to poviem ja za všetkých učiteľov, pretože nikto ešte nepovedal verejne, že ďakujem. Ďakujem. Pretože to bola otázka koaličných dohôd na začiatku vládnutia a tá vďaka by mala patriť práve Andrejovi Dankovi. Takže ja mu za všetkých učiteľov naozaj poďakujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.5.2019 16:23 - 16:27 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ja hneď pristúpim k podstate tohto návrhu zákona, ktorého cieľom je, aby sa zmenil a doplnil zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a tým je vytvoriť predpoklady pre zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.
Navrhujeme adresné zvyšovanie platov učiteľov s kratšou praxou, to znamená učiteľov na začiatku kariéry, a to zvýšením platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a úpravou zvyšovania platových taríf v závislosti od dĺžky praxe. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa na základe návrhu zákona budú zvyšovať od, alebo mali by sa zvyšovať od 1. septembra 2019 o 9,5 percenta. Úpravou § 7 ods. 12 sa mení zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky praxe, a to 0,25 % pre jeden až osem rokov započítanej praxe, o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe.
Úpravou § 8 ods. 2, § 10 ods. 3 a § 13b ods. 1 a 2 sa pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku, príplatku za špecializované činnosti, ako je triednictvo, uvádzajúci zamestnanec a podobne, upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 na 14 percent. Pri navrhovanom zvyšovaní platových taríf sa tak zachováva absolútna výška uvedených príplatkov.
Zvýšenie platových taríf sa odzrkadlí napríklad vo zvýšení príplatku začínajúceho zamestnanca, príplatku uvádzajúceho učiteľa, príplatku za činnosť triedneho učiteľa a príplatku práce za práce nadčas.
Ďalej sa navrhuje adresné zvyšovanie platov učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov s kratšou praxou, to znamená na začiatku kariéry. Zvyšovanie platových taríf sa navrhuje realizovať tak, aby zodpovedalo priemernému nárastu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov podľa dĺžky praxe. Prvý platový stupeň osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov sa od 1. septembra 2019 by mal navýšiť o 8,7 % a následné zvyšovanie je v priemere o 2 % do 15 rokov započítanej praxe, pričom potom do 32 rokov započítanej praxe v priemere o 3 percentá.
Návrh má vplyv aj na výšku štipendií doktorandov, ktoré sa zvyšujú o 8,7 percent.
V prípade učiteľov regionálneho školstva návrh zvyšuje platové tarify po každom započítanom roku praxe, viac je to teda v prvých rokoch a menej v nasledujúcich rokoch.
Zvýšenie platových taríf pri vysokoškolských učiteľoch je nižšie ako pri učiteľoch regionálneho školstva vzhľadom na to, že systém odmeňovania uplatňuje zvyšovanie platovej tarify až po viacerých započítaných rokoch praxe, teda nie po každom jednotlivom roku. Z uvedeného dôvodu sa pri zvyšovaní platových taríf vysokoškolských učiteľov vychádza z priemerného zvýšenia platových taríf učiteľov v regionálnom školstve za prislúchajúci počet rokov.
Ďakujem pekne za slovo. Skončila som.
Skryt prepis
 

21.5.2019 15:54 - 15:57 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte ešte, aby som vás trošku viacej oboznámila s týmto poslaneckým návrhom zákona.
Návrh novely zákona o stimuloch reaguje v podstate na absenciu výslovnej požiadavky na zápis žiadateľa o stimuly v registri partnerov verejného sektora. Zákon o registri partnerov verejného sektora novelizoval viacero zákonov. Konkrétne ich bolo 15 špeciálnych zákonov, podľa ktorých sa rozhoduje o prideľovaní verejných zdrojov. Výslovne sa takto podľa procesu zaviedol, zaviedla podmienka o registrácii do registra partnerov verejného sektora. Neriešil to však zákon o stimuloch, ktorý predstavuje osobitnú úpravu tak vo vzťahu k zákonu o registri, ako aj k zákonu o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
V rámci novelizačných článkov zákon o registri upravil v jednotlivých zákonoch povinnosť zápisu s rôznymi následkami, napríklad neposkytnutie finančných prostriedkov, zrušenie oprávnenia a podobne. Tu je podstatné, že stimuly sa poskytujú na základe právoplatného rozhodnutia vydaného v správnom konaní, pričom po tomto rozhodnutí nasleduje uzatvorenie zmluvy. Nie je opodstatnené požadovať zápis od každého žiadateľa vo všetkých prípadoch už spolu s podaním žiadosti, pretože ak je žiadateľ neúspešný, požiadavku na zápis do registra možno vnímať ako zbytočnú administratívnu záťaž. Rovnako je nevhodné požadovať zápis až po vydaní rozhodnutia, pretože ak je raz pozitívne rozhodnutie vydané, je povinnosťou ministerstva zmluvu uzatvoriť. Preto sa navrhuje, aby žiadateľ bol povinný preukázať zápis v lehote 30 dní od podania žiadosti. Ak k zápisu v tejto lehote nedôjde, ministerstvo žiadosť o poskytnutie stimulov v správnom konaní zamietne.
Dôležitý je však aj druhý novelizačný bod, ktorý pri zamietnutí žiadosti z dôvodu nezapísania sa do registra vylučuje možnosť podať proti tomuto rozhodnutiu právny prostriedok. Súvisí to s tým, že ak je rozhodnutie negatívne z vecných dôvodov, môže byť vecou opätovného posúdenia, vyhodnotenia jednotlivých aspektov žiadosti. No ak žiadosť bola zamietnutá z dôvodu nezapísania sa do registra v zákonom ustanovenej lehote, nie je opodstatnené takého rozhodnutie preskúmavať.
Prijatím zákona tak dôjde k zosúladeniu zákona o stimuloch a zákona o registri partnerov verejného sektora. V podstate iba sa napráva tá chyba, že tie zákony, tých 15 zákonov, ktoré bolo, ktoré boli upravené, tak pri nich sa na tento zákon o stimuloch zabudlo. Takže treba to dať do poriadku týmto poslaneckým návrhom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.5.2019 15:49 - 15:51 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Tibora Bernaťáka, Jaroslava Pašku a Antona Hrnka, je to návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Takže; k čomu vlastne chceme dospieť týmto zákonom. Zákon, ktorým, poslanecký návrh, ktorý vám predkladáme, odstraňuje v podstate dva také dôležité, dva dôležité veci. Po prvé, odstraňuje sa rozpor, dokedy má sa žiadateľ a či vôbec sa má povinnosť zapísať do registra partnerov na účely žiadosti o stimuly a ich schválenia ministerstvom školstva. A po druhé, zavádza sa jasná sankcia priamo podľa zákona o stimuloch v podobe zamietnutia žiadosti o stimuly takému žiadateľovi, ktorý si túto povinnosť zo zákona nesplnil.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis