Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.2.2018 o 11:04 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

7.2.2018 11:04 - 11:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja len veľmi v skratke. Nebudem reagovať na tie politické ataky, lebo to je už súčasťou opozičného nejakého folklóru alebo ako by som to slušne nazvala.
Ale, pán poslanec Poliačik, no, toto je školský zákon a k tomu sa nič nepriliepa, hovoríme o eGove. Ďalej, keď chcete, čo sa ďalej robí, tak ja sa nebudem vracať k osemročným gymnáziám. Myslím si, že pani ministerka vám to tu vysvetlila úplne excelentne. Ja len pripomeniem tie aktivity, ktoré hovoríte, čo sa robí, o ktorých len ja viem. Napríklad bolo spustené predbežné pripomienkové konanie k novele zákona o odbornom vzdelávaní a výchove a viem o tom, že minulý týždeň začalo, začali externé konzultácie k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Práve pred začiatkom schôdze sme o tomto hovorili aj s pánom poslancom Gröhlingom. Takže nie je to tak, že sa robia iba čiastkové veci, robia sa veci, aby boli nadviazané a nadviazali na akčný plán, ktorý je v príprave a ktorý podľa mojich informácií viem, že vyjde v marci tohoto roku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2018 18:55 - 18:59 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení prítomní dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 774.
K čl. I.
1. V bode 2 sa slová "podľa osobitného predpisu a ktorých" sa nahrádzajú slovami "kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;".".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:
"9a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
9b) § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
9c) Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskej únie č. 910/2014.
9d) Čl. 3 ods.34 nariadenia Európskej únie č. 910/2014.".".
2. V bode 5 sa slová "podľa osobitného predpisu. 9a)" nahrádzajú slovami "kvalifikovaným elektronickým podpisom 9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu 9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, 9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. 9d)".
Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Na účely spresnenia, čo sa má rozumieť pod autorizáciou elektronického dokumentu, resp. akými prostriedkami má byť elektronický dokument školou alebo školským zariadením autorizovaný, sa navrhujú tieto konkrétne spôsoby vykonania autorizácie.
3. V bode 6 sa odkaz "21b)" nahrádza odkazom "9a)" a poznámka pod čiarou k odkazu 21b) sa vypúšťa.
Súčasne sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Odôvodnenie: Úprava súvisí s návrhmi v bodoch 1 a 2.
K čl. II. V čl. II sa na konci vety pripájajú tieto slová "okrem čl. I prvého až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018".
Odôvodnenie: Elektronizácia v navrhovanom rozsahu bude vyžadovať technickú podporu zo strany ministerstva školstva pri spracovaní elektronických formulárov a predlôh pedagogickej dokumentácie, vybudovanie centrálneho modulu pre dlhodobú elektronickú archiváciu a spracovanie praktického usmernenia pre školy, školské zariadenia a zákonných zástupcov ako užívateľov elektronických služieb, čo si vyžaduje dlhší čas, ako bolo ustanovené v pôvodnom návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2018 18:49 - 18:51 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní návrhu zákona poslancov Smolíkovej, Danka, Bernaťáka a Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie a potreby školského zákona je aktuálna doba vzhľadom na efektívne zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky podľa zákona o e-Governmente a vzhľadom na snahu poskytovať aj ďalšie služby elektronicky v záujme rýchlejšieho vybavovania vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženia administratívnej náročnosti vnútorných procesov v školách a školských zariadeniach. Má sa umožniť ďalej aj vytváranie a používanie elektronických formulárov niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe.
Náš návrh zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja predĺžiť časový rámec na vykonanie skúšok, ktorými stredné školy overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie uchádzačov pri ich prijímaní na štúdium.
Pani predsedajúca, skončila som a zároveň sa hlásim ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2017 17:27 - 17:30 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctení kolegovia dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andrej Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť problém pri interpretácii a aplikácii § 5 a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a tak zamedziť prípady, že napríklad školské zariadenia, ako sú školské jedálne či centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania. Pritom z okruhu riaditeľov škôl a školských zariadení sú orgánmi štátnej správy v školstve len riaditeľ základnej školy a riaditeľ strednej školy.
Precizovaním príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. sa tak zároveň odstránia pochybnosti o tom, ktoré subjekty v rámci sústavy škôl a školských zariadení sú povinné vykonávať verejnú moc elektronicky a mať zriadenú elektronickú schránku ako orgány verejnej moci.
Ďalej, novela zákona ďalej uľahčí ministerstvu školstva ako správcovi a prevádzkovateľovi centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov plnenie úloh povinnej osoby voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v správe Štatistického úradu. Ustanovenia spomenutého zákona upravujúce postavenia riaditeľa školy a školského zariadenia či sieť škôl a školských zariadení a centrálny register škôl sa dopĺňajú alebo precizujú tak, aby sa zabezpečila včasná migrácia všetkých potrebných údajov od zriaďovateľov cez okresné úrady do centrálneho registra škôl, ako zdrojového registra a z neho ďalej do registra právnických osôb ako referenčného registra.
Sme v prvom čítaní. Ďakujem pekne, aj ja som nateraz skončila.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2017 17:07 - 17:08 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem naozaj len kolegovi Sopkovi poďakovať a naozaj som rada, že oceňuješ tento krok. A chcem povedať, že určite v tom bol, je v tom zahrnutá aj tvoja práca, ktorú si robil pri zavedení elektronickej triednej knihy. Takže vďaka. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30.11.2017 16:53 - 16:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Milí kolegovia, potreba novelizácie školského zákona sa nám javí aktuálna vzhľadom na efektívne zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky podľa zákona o e-Governmente a vzhľadom na snahu poskytovať aj ďalšie služby elektronicky v záujme rýchlejšieho vybavovania vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženia administratívnej náročnosti vnútorných procesov v školách a v školských zariadeniach.
Uvediem príklad. V súvislosti napríklad s právomocou riaditeľov stredných škôl vydávať rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu, kde je potrebné upraviť príslušné ustanovenia školského zákona tak, aby bolo možné podávať prihlášky aj ako elektronické podania. Ďalší príklad, má sa umožniť aj vytváranie a používanie elektronických formulárov niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti v pedagogickej dokumentácii školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe.
Návrh zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja predĺžiť časový rámec na vykonanie skúšok, ktorými stredné školy overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie uchádzačov pri ich prijímaní na štúdium. Keďže sme v prvom čítaní, tak na úvod iba toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2017 18:53 - 18:57 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Dovoľte, aby som vás informovala.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Tibora Jančulu, Dušana Tittela, Ľubomíra Petráka a Dušana Galisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (tlač 718), vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky sa uznesením z 13. októbra 2017 č. 882 uzniesla prerokovať návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, to je tá tlač 718, v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila výbor práve pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote tomu určenej. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa spomenutý zákon, zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s návrhom uvedeným v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedenom návrhu s odporúčaním ho schváliť. Zároveň gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa už spomenutý zákon, schváliť ho v znení návrhu uvedeného v tejto správe.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 28. novembra 2017 č. 131. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku tohoto rokovania a o stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladala návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.6.2017 19:32 - 19:34 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa, páni kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložila v tomto čítaní návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, neskorších predpisov.
Účelom tohoto predloženého návrhu je podstata na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch rovinách:
1. Je to zavedenie podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účely štúdia žiakov stredných škôl, ktorými sú občania tretích krajín.
2. Zároveň navrhujeme vypustenie možnosti získania prechodného pobytu na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú poslucháčmi na jazykovej škole v Slovenskej republike.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 10:21 - 10:23 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Práveže nie je to u nás tak, ako ste povedali, že je to v Austrálii, že je z toho biznis model, oni si to chvália. No, my by sme si to chválili, pokiaľ by sem naozaj tí ľudia prichádzali s tým, že oni sa tu chcú vzdelávať, ale sú to väčšinou tí starší ľudia, ktorí už nespĺňajú tú podmienku toho veku, a oni sa v týchto našich jazykovkách, áno, oni sú tam zapísaní, oni sú tam zaevidovaní, ale ani raz sa tam neukázali. Oni sa nám tu motkajú v rámci schengenského priestoru a bolo to prejednané a je to prejednané aj s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú touto činnosťou, a prejednávali sme to aj so štátnymi úradníkmi z pohraničnej a cudzineckej polície, kde sú už podozrenia, kde sú trestné oznámenia aj na naše jazykovky. A práve toto nás vedie k tomu, že ľudia, ktorí sem takto prichádzajú, tu v rámci toho spomenutého nášho priestoru vykonávajú rôznu inú činnosť, ktorá vôbec nemá nič, nijaký súvis so vzdelávaním, ale práveže sú nebezpečenstvom. A jeden z takýchto kvázi študentov jazykovky bol aj ten, ktorý potom spôsobil tú katastrofu v tom Francúzsku, že sa nám tu dva mesiace takto zdržoval v Nitre a oni vlastne tým získajú to povolenie u nás na ten prechodný pobyt, a keď sa to tieto rôzne iné aktivity vyhodnocujú, tak za nich zodpovedá naša republika. Čiže my si musíme skutočne ten náš priestor, nielen celoeurópsky, ale v prvom rade ten náš domáci, slovenský, takto chrániť.
A ja som veľmi rada, že som bola oslovená podnetom, aby sa táto vec riešila, a riaditelia týchto jazykových škôl majú s tým určite problémy, hoci je tam aj otázka biznisu, ale to už je vecou orgánov činných v trestnom konaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 10:12 - 10:18 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám navrhla návrh zákona, ktorým sa zmení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prečo vlastne pristupujeme k spolupráci, dve ministerstvá - ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra, k tomuto zákonu, je jednoduchá odpoveď, že jednoducho to priniesol život a denná prax a je treba urobiť nejaké legislatívne zmeny, ktoré jednak zabezpečia bezpečnosť, ale po druhé, v druhom rade aj koniec koncov financie, ktoré patria do nášho rozpočtu, ktoré sú potom takto vynakladané.
Takže návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zameriava na § 24 zákona 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorý rieši prechodný pobyt na účel štúdia. V § 24 ods. 1 dopĺňame zavedenie podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl, ktorí sú občanmi tretích krajín, a vypustenie možnosti získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zabrániť zneužívaniu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napríklad s nelegálnou prácou alebo s voľnou migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko.
Sú zaznamenané mnohé prípady zneužívania tohto účelu udelenia prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. V praxi sa študentom strednej školy stáva občan iného štátu, ktorý má vek častokrát starší ako 30 rokov a jeho hlavným cieľom je iba získať prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Naším cieľom je uzákoniť, zákonne ukotviť podmienku, aby v deň žiadosti o prechodný pobyt na účel štúdia u žiakov stredných škôl bola podmienka veku žiadateľa mladší ako 18 rokov a pri nadstavbových formách stredoškolského štúdia nesmie byť žiadateľ starší ako 20 rokov. Uvedený návrh bude mať pozitívny vplyv, ako som už spomenula, na štátny rozpočet, z ktorého prestanú plynúť finančné prostriedky na takýto spomenutý typ študentov stredných škôl.
V návrhu navrhujeme vypustiť v § 24 ods. 1 písm. b), ktorého znenie je: "Je poslucháčom jazykovej školy starším ako 15 rokov a študuje alebo bude študovať najmenej 25 hodín týždenne."
Vypustením možnosti získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike sledujeme, aby sa zabránilo zneužitiu udelenia prechodného pobytu cudzincami aj na iné účely, ktoré súvisia, už ako som spomenula, so svojvoľnou migráciou príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko s nelegálnou prácou a inými aktivitami cudzincov, ktoré skutočne nesúvisia so štúdiom. Uvedená zmena nezakazuje však cudzincom s oprávneným pobytom študovať na jazykovej škole v Slovenskej republike, ale podotýkam, že to spomenuté samotné štúdium na spomenutej škole nebude dôvodom na udelenie prechodného pobytu. Cudzinec môže získať prechodný pobyt napríklad za účelom zamestnania alebo podnikania na území Slovenskej republiky a popri tomto hlavnom účele pobytu môže rozvíjať svoje vedomostné schopnosti a môže študovať na strednej škole alebo jazykovej škole. Zákon bude naďalej umožňovať získať prechodný pobyt na jazykovú alebo odbornú prípravu k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike. Štúdium na jazykovej škole sa môže realizovať u týchto ľudí, spomenuté už popri zamestnaní, presne tak, ako to využívajú naši občania Slovenskej republiky.
Návrh zákona, ešte podotknem, že je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a v súlade s právom Európskej únie. Európska smernica Rady 114/2004 z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby taktiež, podotýkam, nepozná možnosť udelenia prechodného pobytu primárne pre štúdium na jazykovej škole.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis