Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.9.2017 o 18:38 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.9.2017 18:38 - 18:44 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán Dostál, vážená pani poslankyňa Dubačová, vážená pani poslankyňa Grausová, chcem poďakovať za váš záujem a za vaše vystúpenie, ktoré ste predniesli, a chcel by som zaujať nejaké stanovisko.
Pán Dostál, vaše vystúpenie je klasickým príkladom selektívneho chápania histórie, selektívnej pamäti národa. Pretože keď tu pani Dubačová predkladala návrh na vyznamenanie tých bojovníkov proti komunistickému režimu, tak treba povedať aj druhú stránku veci. Väčšina tých ľudí, ktorí v 50. rokoch a začiatkom 60. rokov sa dostali do väzenia, tak, z politických dôvodov, tak boli stúpenci slovenskej štátnosti, na ktorých sa vyzúril vtedajší čechoslovakistický režim pod vedením našich bratských komunistických súdruhov spoza Moravy. Takže podľa môjho názoru ten režim, ktorý tu vládol v 50. rokoch až do konca Novotného, by sa dal celkom pokojne nazvať stalino-čechoslovakistický režim, pretože boli pre ne, preň dva typické znaky. Jeden ten typický znak bol to, že to bol tvrdý, stalinistický, boľševický režim, a druhý typický znak bol, že tento režim využili niektoré čechoslovakistické skupiny na to, aby potláčali akýkoľvek, akýkoľvek odpor. Keď si napríklad pripomíname Akciu K, teda zrušenie kláštorov, tak hlavné obvinenie týchto mníchov bolo, že mali literatúru zo Slovenského štátu, že mali poschovávané obrázky Jozefa Tisa a podobné veci. A to boli nevinné obete komunistického režimu, pretože oni proti tomu komunistickému režimu nič nerobili, ale mali svoj názor na to, čo sa deje, hej.
Ďalšia vec je tá, že, už som vám to povedal ráno, alebo kedy bol, poobede, keď bola debata o predchádzajúcom, Nemezis nie je dobrá radkyňa a Nemezis je obsiahnutá vo všetkých týchto zákonoch, ktoré po druhej svetovej vojne vznikali. Takže nejakým spôsobom mysliac si, že to, čo tam je napísané, je nejakým spôsobom berná minca, nie je berná minca, je to politické, politické a ešte raz, politické stanovisko.
Ja som celú svoju vedeckú kariéru, je to asi 12 rokov, venoval analýze obdobia rokov ’38 - ’45 na Slovensku. Takisto jako komunistický režim, ani ten režim, ktorý existoval na Slovensku, nemožno chápať staticky. Bol to dynamický režim, ktorý sa vyvíjal v čase a v podmienkach, ktoré si nikto na Slovensku nevybral. Tie podmienky nám vybrali páni v Mníchove, ktorí nás dali Hitlerovi na striebornom podnose a povedali mu, urob si s nimi, čo chceš. Takže my sa tu bijeme, trestáme, naháňame sa za to, že niekto nás do nejakých situácií dostal, namiesto toho, aby sme povedali, tento zlyhal preto, tento zlyhal preto, tento urobil chybu a analyzovali tú situáciu, v ktorej sa to odohrávalo.
Takisto nie my sme si vybrali komunistický režim, ten nám určili páni, ktorí sa stretli v Jalte a povedali Stalinovi, toto si zober a tu si rob, čo chceš. A keď prišiel ’89. rok, to si už musíš, musíte pamätať, tak nás začali trestať za to, že sme boli komunisti. Hoci my sme si to nevybrali, nás tam dali. Ale to je iná vec.
Takže nebudeme tu robiť polemiku o histórii a nebudeme hovoriť to, čo bolo v ’98., hovorme, čo je tu a teraz. A že ste sa dodnes nevysporiadali s myšlienkou, že existuje samostatná Slovenská republika, to je váš problém, to nie je môj problém. Nechajme to tak, hej.
No ale poďme k tomu, čo navrhla pani Dubačová. Ja osobne si myslím, že tento návrh je nad rámec predkladanej novely, lebo predkladaná novela hovorí len o valorizácii existujúcich súm, a legislatíva by mala povedať, či je možné v novele, lebo ja si pamätám z toho starého obdobia, keď som bol v parlamente, že novelizovať a predkladať pozmeňujúce návrhy je možné len k tomu, čo bolo predložené. Nie doplňovať a dopĺňať. Ja nespochybňujem ani vašu úprimnú snahu, ani nespochybňujem váš zápas za túto vec, ale myslím si, že do tohto zákona to nepatrí a že by ste to mali po dohode s predkladateľmi ako, predložiť ako samostatnú zákonodarnú iniciatívu. To je môj názor, ale, samozrejme, je tu plénum, ktoré o tom rozhodne. Ale legislatíva by mala dať ešte stanovisko k tomu, či je to možné pridať do tejto navrhovanej novely. Iba toľko.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

13.9.2017 18:09 - 18:16 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, 29. augusta tohto roku v Banskej Bystrici boli oslavy 73. výročia Slovenského národného povstania, na ktorých sme sa viacerí z Národnej rady zúčastnili a spolu s predsedom Národnej rady sme položili veniec k pamätníku hrdinov Slovenského národného povstania, ktorí položili svoje životy v boji za národnú slobodu a demokraciu. Boli tam aj iné organizácie, medzi iným aj príslušníci Zväzu protifašistických bojovníkov, najmä aktívni odbojári, ktorí vedeli o tom, že som spolu s pánom poslancom Čaplovičom a ostatnými poslancami Národnej rady predložil tento návrh, veľmi mi ďakovali, ale oslovili tak viac-menej prosebne, že väčšina z nich má už nad 90 rokov alebo tesne pod 90 a že to rozfázovanie príspevku na čas od nadobudnutia platnosti a na čas od 1. januára 2019 je pre nich málo akceptovateľné z jedného prostého dôvodu, že ich je len 860 cirka a že tých ľudí, ktorí by sa mohli dožiť toho druhého termínu zvýšenia príspevku, by mohlo byť veľmi málo. Jednoducho beh života, beh času nezastavíme, a tak ako sme pred pár rokmi pochovali posledného veterána prvej svetovej vojny, nebude dlho trvať a budú vlastne už pochovaní aj poslední veteráni druhej svetovej vojny, takže či by sme nemohli urobiť taký návrh zákona, ktorý by tento príspevok vzhľadom na to, že to nie je veľa z hľadiska možnosti štátneho rozpočtu a aktuálneho rozvoja ekonomiky Slovenska, urobiť v jednej fáze a naraz.
Samozrejme, bol som určitým spôsobom limitovaný tým, ako sme dohodli zákon s ministerstvom financií, ale, chvalabohu, aj minister financií bol na tomto podujatí, tak sme sa spojili s ministrom financií a túto otázku sme predebatovali a došli sme k záveru, že tá záťaž na štátny rozpočet, ktorá by znamenala to, že zákon začne platiť v tej výške, ktorú sme plánovali od 1. januára 2019, je možné už podľa tohto návrhu dať hneď. Preto si v mene skupiny 16 poslancov dovolím predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý teraz ako na záver môjho vystúpenia prečítam.
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Dušana Čaploviča, Jaroslava Pašku a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z. (tlač 594).
1. „V čl. 1 bode 3 v § 5a sa vypúšťa odsek 1.“
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
Zdôvodnenie: Návrh sa, navrhuje sa upraviť príspevok priamym účastníkom boja za oslobodenie v celkovej navýšenej sume 70 eur už dňom nadobudnutia účinnosti zákona. Je potrebné uviesť, že úprava sa týka 950 osôb podľa vyjadrenia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Ide o osoby, ktoré boli aktívnymi účastníkmi boja za slobodu. Tieto osoby už teraz majú vysoký fyzický vek prevyšujúci 90 rokov. Vzhľadom na to a na morálnu stránku je vhodné zvýšenie príspevku realizovať pre tieto osoby čo najskôr.
2. V čl. 1 bod 3 v § 5a ods. 3 sa slová „podľa odsekov 1 a 2“ nahradzujú slovami „podľa odseku 1.“
Je to v nadväznosti na to, čo som prečítal pred chvíľou.
3. V čl. 1 v bode 3 sa § 5a dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Platiteľ dôchodku rozhodne o zmene sumy príspevku podľa § 4 ods. 1 najneskôr do 31. januára 2018.“
Pre priamych účastníkov odboja oprávnené osoby podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) sa navrhuje zvýšenie príspevku od 1. novembra 2017 v sume 70 eur. Preto je potrebné, aby o tejto zmene sa rozhodol v lehote do 31. januára 2018.
4. V čl. 1 v bode 3 v § 5b sa slová „podľa § 4 ods. 1 a 2“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2.“
Zdôvodnenie: Oprávneným osobám podľa § 2 ods. 1 písm. b) ods. 2 písm. b), tzv. vdovcom sa zvýši príspevok na sumu 35 eur mesačne od 1. januára 2019. Je to potrebné rozhodnúť o zmene sumy príspevku v lehote určenej zákonom.
To je ten istý princíp, len nie účastníkom, ale ich vdovám, vdovcom.
5. V čl. 2 sa vypúšťajú slová „prvého bodu“.
Je to technická úprava.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

13.9.2017 18:00 - 18:04 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážená predsedajúca, vážené dámy a páni, myslím si, že tento návrh, ktorý predkladám v mene skupiny poslancov, nevyvolá takú kontraverziu, ako vyvolal predchádzajúci návrh, pretože pri predchádzajúcom návrhu išlo o to, či chceme pamäť národa riadnu, skutočnú, ktorá bude vychádzať z poznania skutočnosti, alebo selektívnu pamäť, a potom každý podľa toho, ako pristupoval k tejto debate, vlastne aj dal jasne najavo, čo si predstavuje pod výkladom histórie.
Tu ide o jednoznačný výklad histórie, o jednoznačné naše stanovisko, o jednoznačný postoj náš k tomu, čo sa v minulosti udialo. Veľké i malé národy po celom svete si vedia uctiť tých, ktorí nasadzovali svoje životy, či už pri obrane vlasti, obrane demokracie, obrane základných ľudských práv, a myslím si, že je našou povinnosťou, aby sme aj my si týchto ľudí uctili a patrične ich ohodnotili.
Už v minulom vystúpení, keď som to predkladal do prvého čítania, tak som hovoril, čo nás motivovalo, aby sme tento návrh predložili. Ide vlastne o určitú novelizáciu zákona č. 285/2009 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z. a v podstate ide o valorizáciu príspevku, ktorý od štátu dostávali príslušníci odboja a účastníci Slovenského národného povstania, poprípade ich vdovy. V tomto prípade už ide o veľmi malú skupinu ľudí a myslím si, že je našou povinnosťou, aby sme tieto návrhy, ktoré tu predkladáme, ktoré nejakým spôsobom nezaťažujú štátny rozpočet, ale na druhej strane ukazujú, že obyvatelia, občania Slovenskej republiky si vedia vážiť ľudí, ktorí v určitom období boli ochotní vziať spravodlivosť do svojich rúk, keď cudzia čižma šliapala po našej krajine.
Toľko na zdôvodnenie môjho návrhu. Konkrétne čísla, ako tu navrhujeme, máte predložené a, pani predsedníčka, predsedajúca, bol by som rád, keby ste mi dali potom slovo ako prvému do rozpravy.

Ďuriš, Nicholsonová Lucia, podpredsedníčka NR SR
Samozrejme, registrujem.

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 16:15 - 16:15 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Verešová, viete, mali by ste rozprávať so znalosťou veci. A ja som sa so zástupcami tejto organizácie stretol. Stretli sme sa u mňa v kancelárii, boli štyria a rozprávali sme, teraz neviem, či hodinu, ale, alebo 2 hodiny. Povedal som im svoj názor, oni mi vysvetlili svoj názor. Oni mi niečo deklarovali, že chcú urobiť, ale neurobili a ja si ich vážim, že zozbierali 7 000 hlasov, ale mne dalo 19 000 ľudí hlas a tí žiadajú to, aby som urobil poriadok niekde, kde vy si myslíte, že poriadok je. Ľutujem vás, keď máte takú domácnosť, akú vy tu obhajujete.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2017 15:27 - 15:42 hod.

Anton Hrnko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 14:28 - 14:28 hod.

Anton Hrnko
Hovorí sa, že kto mlčí, ten svedčí. Ja nemlčím, pán Dostál, ale vyjadrím sa k tomu dole pri pulte. Dobre?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2017 11:49 - 11:51 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, skutočne moje podnetné myšlienky ste predniesli, napríklad "o pozíciu". Som presvedčený, že vám aj pánovi Krajňákovi, vášmu politickému priateľovi ide o pozíciu. Ja to vôbec nespochybňujem, že ste vy dokázali spolitizovať aj so svojimi priateľkami, aj s pani Šípošovou Ústav pamäti národa, že nedokázal robiť to, čo má robiť, to je váš problém. Že ide o politiku, áno, však sa pozrite, kto podporuje tohto človeka, ktorý zneužíva právomoc verejného činiteľa, používa peniaze štátu na to, na čo ich nemá. Robí iné veci, ktoré sú nekomformné so zákonom. Takže, pani Jurinová, nehovorte nám tu o politike, nehovorte nám tu o opozícii, nehovorte nám tu o Slovenskej národnej strane, je, myslím, že tá správna rada má 9 členov. Myslím, že tam je jeden člen za SNS, nemôže byť jeden rozumný a 9 hlupákov alebo 8 hlupákov, ako to vy tvrdíte.
Ale ja predpokladám a som presvedčený, že v bratislavskej kaviarni, ktorá sa nedokázala dodnes ani cez pána Dostála stotožniť s tým, že existuje Slovenská republika ako samostatný, suverénny štát, že tej ide o tieto veci. No ale, žiaľbohu, taká je situácia, musíme s tým žiť a musíme sa k tomu aj správne postaviť. Tak len toľko som vám chcel povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2017 11:20 - 11:20 hod.

Anton Hrnko
Vážené poslankyne, vážení poslanci, chcel by som vás upozorniť, že o dvanástej hodine v kinosále sa bude konať konferencia odborná o občianskych branných aktivitách. Ak by ste mali záujem, ste vítaní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 17:48 - 17:50 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Pán poslanec Krajniak, ďakujem vám, že ste túto otázku nastolili, pretože je to skutočne veľmi závažná vec. A teraz hovorím ako odborník, špecialista na dejiny slovenského štátu, s ktorým som sa živil vyše desať rokov, kým som nevstúpil do politiky. A musím jednoznačne povedať, že výklad dejín, akýkoľvek, nemôže byť predmetom posudzovania prokuratúry, lebo každý má nárok na svoj výklad dejín. A sú víťazi a porazení. Aj vo Francúzsku stále hlavný prúd je ten, ktorý vysvetľuje Veľkú francúzsku revolúciu ako pozitívny, ale stále sú tam ľudia, ktorí Veľkú francúzsku revolúciu vysvetľujú ako niečo, čo nemalo Francúzsko postihnúť a čo bolo tragédia pre Francúzsko.
Takže výklad dejín nemôže byť považovaný alebo posudzovaný prokurátorom a súdom. To sa stalo v retribučných súdoch po druhej svetovej vojne a to vôbec nemá nič spoločné s právom. To je politický proces a opäť by sa to stalo len politickým procesom, nie predmetom, ktorý by mohol byť postihovaný súdmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2017 16:13 - 16:14 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, nás na dejepise učili, že posledný polyhistor na našom území bol Matej Bel. Musím konštatovať, že táto učebnica bola mylná. Podľa všetkého ste to vy. Vy sa vyznáte do všetkého. Vy viete kvalifikovane hovoriť o prokuratúre, o životnom prostredí, o školstve, o všetkom a dokonca si dovolíte kritizovať pána predsedu za úpravu rokovacieho poriadku.
Musím konštatovať, že pán predseda tam predsa len urobil jednu chybu. Keby tam dal aj paragraf, že v Národnej rade je zakázané mlátiť prázdnu slamu, vy by ste sa nedostali k slovu. Škoda.
Skryt prepis