Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.6.2017 o 19:23 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.6.2017 19:23 - 19:26 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 586 z 29. mája 2017 pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 558, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky a na účely spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Súčasťou tejto správy je aj návrh na uznesenie, ktoré si dovolím prečítať. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z júna 2017. Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a na prítomnosť príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky na účel spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač č. 558.
Národná rada Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. k) a l) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky na územie Českej republiky a s prítomnosťou príslušníkov Armády Českej republiky na území Slovenskej republiky za účelom spolupráce pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2017 19:16 - 19:20 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy, páni, milí kolegovia, správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky zo Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 585 z 29. mája 2017 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky zo Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, v určenej lehote a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu 13 poslancov Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných sedem. Za návrh predmetného uznesenia hlasovali 5 poslanci, proti boli 2 poslanci a nikto sa nezdržal.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554, v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, (ďalej len „zmluva“),
2. rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré si dovolím prečítať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z júna 2017 k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, tlač 554. Národná rada Slovenskej republiky podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru, (ďalej len „zmluva“);
B. rozhodla, že zmluva je medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky platnosť pred zákonmi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.5.2017 11:37 - 11:37 hod.

Anton Hrnko
Ďakujem. Rád by som pripomenul členom výboru pre obranu a bezpečnosť, že zasadnutie bude v miestnosti výboru o 12.15. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2017 19:01 - 19:02 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za váš príspevok. Nepochopil som jeho prvú časť, pretože som to prečítal až po svojom vystúpení, som prečítal návrh teda môjho pozmeňujúceho návrhu, resp. pozmeňujúceho návrhu pätnástich poslancov, teda na záver môjho vystúpenia neviem, či som mal urobiť nádych, výdych alebo nejaký predel iný, aby som vlastne splnil požiadavku, ktorú na mňa kladiete. 
A čo sa týka druhej časti vašej poznámky, musím povedať, že poslanecký klub Slovenskej národnej strany to konzultoval s ministerstvom obrany, sú to peniaze, ktoré nemajú dodatočný nárok na štátny rozpočet Slovenskej republiky, ale bude dodatočný návrh na rozpočet vo vnútri ministerstva obrany a ministerstvo obrany si to vie predstaviť.
Asi toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2017 18:51 - 18:57 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení páni, dámy, hore, ktoré nás počúvate, lebo v sále, asi to je vojenská problematika, mnohých to nezaujíma, hoci by ich to malo zaujímať, predložený návrh zákona skutočne vychádza zo skúseností, ktoré ministerstvo obrany malo z prvého behu dobrovoľnej vojenskej prípravy, a je mimoriadne užitočné, že tieto skutočnosti sa vyhodnocujú a že sa aj určitým spôsobom prijímajú opatrenia. Je obranyschopnosť krajiny jedným najdôležitejším prvkom bezpečnosti štátu a v niektorých obranných doktrínach, napríklad v Nemecku je dokonca napísané, že vlastne vôľa na obranu je sebapotvrdzujúcim prvkom národa, lebo vôľa brániť sa znamená určitým spôsobom aj vôľa obetovať sa za spoločné záujmy celku.
Naše národné hospodárstvo oproti obdobiu, ktoré bolo v čase, keď sa aj zákony o vojenskej službe, ale aj zákony o dobrovoľnej vojenskej príprave prijímali doslova do určitej fázy, keď ministerstvo obrany, resp. Armáda Slovenskej republiky, Ozbrojené sily Slovenskej republiky v konkurenčnom zápase na trhu práce určitým spôsobom prehrávajú, pretože vojenská služba je náročná služba, vyžaduje omnoho viac obetí ako normálny pracovný pomer a v určitom štádiu žiada od toho občana, od človeka, ktorý je či už profesionálny vojak, alebo je v činnej alebo pasívnej zálohe, obetovanie svojho vlastného života. Preto aj ohodnotenie vojenskej služby by sa malo brať trošku iným spôsobom ako ohodnotenie normálneho pracovného procesu, pretože za určitých okolnosti chceme od toho občana, ktorý vstúpil do ozbrojených síl alebo sa stal zálohou pre ozbrojené sily, aby nasadil svoj život, a vieme, že situácia je taká, že aj keď tie vojenské konflikty alebo konflikty, ktoré majú vojenský charakter, sú viac-menej ďaleko, ale nie až tak ďaleko, aby sme ich ozvenu nepočuli doma, a tým, že ich riešime v priestore, kde sa vyskytujú, aj našou spoluúčasťou, bránime tomu, aby sa nedostali na naše územie, a to je, myslím si, jedna veľká a obrovská úloha, ktorú naše ozbrojené sily plnia, a za čo treba všetkým vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky byť vďačný a mali by sme si aj ich prácu vážiť.
Preto aj vítam tento návrh zákona, pretože určitým spôsobom by mal zatraktívniť vojenskú službu a mal by zatraktívniť záujem občanov o vojenskú prípravu a tým vlastne vytvárať v občianskej spoločnosti väčší a väčší počet ľudí, ktorí sú schopní byť povolaní do služby, keď Slovenská republika by takéto niečo potrebovala. Ono treba určitým spôsobom motivovať ľudí na obranu vlasti aj morálnymi vecami, ale v dnešnej spoločnosti, materializovanej spoločnosti, kde materiálne statky sa často dostávajú aj nad niektoré princípy, ktoré by sme chceli, aby neboli narušené, myslieť si, že to dosiahneme len tým, že budeme motivovať morálne, asi to nie je tá správna cesta. Treba vytvoriť aj materiálne podmienky, aby dobrovoľná vojenská služba bola atraktívna, aby príprava na službu v Ozbrojených silách bola niečím, čo je aj atraktívne zo stránky materiálnej.
Preto v mene 15 poslancov Slovenskej národnej strany navrhujem pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač č. 434):
V čl. I bode 4 za slová, resp. číslicu „3,75 %“ sa nahrádzajú slovami, resp. číslicou „7,2 %“
Odôvodnenie:
Z dôvodu zvýšenia atraktivity a motivácie občanov na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy sa navrhuje zvýšiť výšku finančného príspevku, ktorý patrí vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy. Navrhovanou úpravou by finančný príspevok vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy v súčasnosti dosiahol hodnotu 14,35 eura za každý deň výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy, čím by výška tohto príspevku za mesiac približne dosiala úroveň súčasnej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve a vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy za 11 týždňov trvajúcu dobrovoľnú vojenskú prípravu by tak bol vyplatený finančný príspevok v celkovej výške sume 1 101,10 eura. Tým pádom by sa vlastne mohlo stať, že by naša dobrovoľná vojenská príprava bola atraktívnejšia a prihlásilo by sa do nej viac brancov a Ozbrojené sily Slovenskej republiky by získali väčší balík potenciálnych záloh.
Ďakujem za pozornosť. Odovzdávam predsedajúcemu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.4.2017 11:17 - 11:18 hod.

Anton Hrnko
Mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť sa bude konať zajtra o 8.30 hod. Pozvánka bude doručená. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.4.2017 17:03 - 17:04 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, minule pani poslankyňa Remišová, dnes na výbore si robili nemiestne poznámky na moju adresu vzhľadom na údajný dopravný priestupok, ktorého som sa mal dopustiť. Aby nevznikali medzi nami ďalšie takéto zbytočné spory, chcel by som vám prečítať dve vety z rozhodnutia, celkovo deväťstranového rozhodnutia, o mojom údajnom dopravnom priestupku.
"Možno teda konštatovať, že postup správneho orgánu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, nebol v súlade s § 3 ods. 5 správneho poriadku ani v súlade s platným znením zákona o cestnej premávke. Odvolací správny orgán..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ja vás chápem, ale naozaj to nie je procedurálny návrh.

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
"... dospel k záveru, že predmetné rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu je nezákonné, a v takomto znení nemalo byť vôbec vydané..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec Hrnko, musím vás nechať vypnúť, ako som nechal vypnúť, ja neviem koho z opozície.

Hrnko, Anton, poslanec NR SR
Takže rozhodnutie bolo v plnom rozsahu zrušené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2017 17:25 - 17:31 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, začnem tak trošku netradične, literárne. "Tak nám zabili Ferdinanda," (zasmiatie sa v sále) povedala pani Müllerová a tak sme tu mali zločinecký režim, povedali dnešné panie Müllerové, dokonca ma doňho zaradili, hoci som bol niekde na úplne opačnej strane. Ďakujem pánovi poslancovi, že sa mi ospravedlnil, lebo skutočne treba poznať históriu a nie strieľať od pása. Aj toto, čo sa tu teraz udialo, je len z toho, že jedna VPN-ka, ktorá prehrala s Mečiarom, teraz keď sa zmenila situácia, keď sa mnohé zabudlo, si vybavila účet s Mečiarom ex post. Dobre, hlasovali ste tak, je to vaše rozhodnutie, ale pýtam sa spolu s Hviezdoslavom, ktorý v Krvavých sonetoch písal o tom, čo nastane, keď už bude po 1. svetovej vojne mier, či už nastane to obdobie pokoja, alebo beda, beda porazeným a v mene pomsty beda víťazom. Ako to skončilo, ako to vedel Hviezdoslav a ako to skončilo potom, to vieme z histórie. Ako to skončí toto, čo sme tu dnes založili, to budeme tiež vidieť z histórie a história všetko posúdi a všetko vyhodnotí. Budeme tam všetci.
Nuž ale keď som načal ten zločinný mečiarovský režim, jako tu bolo povedané, a keďže som vtedy plával v týchto sálach, viem, že napriek všetkým tým veciam, ktoré sa tu udiali, napriek divokej privatizácii, napriek zneužívaniu moci, inštitúcií a tak ďalej, čo neboli sme žiadna výnimka, takisto to bolo v Poľsku, Česku, Maďarsku, len my máme tú zvláštnu vlastnosť, že na seba naleje kýble močovky, aby sme smrdeli, lebo si nevážime sami seba. Ale napriek tomu v tejto sále sa robilo niečo aj proti tzv. papalašizmu.
Zdedili sme z minulého režimu systém, že vždy v piatok poobede sa pristavil na letisko vládny špeciál a všetci poslanci z východného Slovenska tam sa pekne nasáčkovali, bolo ich veľa, ako aj teraz, a s pristaním v Poprade chodievali do Košíc, s medzipristátím v Poprade. A potom v pondelok naspäť. A čo sa stalo vo vtedajšej Národnej rade? Niekto zistil nato, že však poslanci dostávajú náhrady, poslanci majú zadarmo železničnú dopravu, aj vtedy ešte autobusovú dopravu, takže vlastne ten vládny špeciál je naviac a je to plytvanie štátnymi prostriedkami. A túto službu Národná rada pre poslancov zrušila, pretože sa to uznalo za papalašizmu z minulého režimu. Takže aj v tom režime tak odsudzovanom sa robili veci, ktoré aj smerovali k tomu, že sa štátne prostriedky šetrili.
A keď sa teraz pozrieme na to, nielen z pracovnej morálky pána prezident, ktorý si vyhradil, že bude pracovať len tri dni a štyri dni sa bude potulovať doma, pretože má mladú ženu a malé deti, a to, samozrejme, toto je na pochopenie a to človek musí aj chápať, ale keď chcel byť prezidentom, tak musí sa aj podriadiť tým veciam, ktoré štát od prezidenta chce. Má tu byt prezidentský, rezidenciu, prečo sa tam nepresťahuje so svojou manželkou, so svojou rodinou? Ale to je len možno žiadosť taká, že luxus, ktorý má doma, mu žiaden slovenský štát, tento chudobný štát, nemôže zabezpečiť, tak potrebuje ísť tam bývať, aby mal ten luxus, na ktorý je zvyknutý. V poriadku. Ale sú tu prostriedky, ktoré sú zadarmo pre neho, napríklad železnica. Sú tu prostriedky, ktoré sú zadarmo pre neho, napríklad jeho osobný automobil, a, samozrejme, v tomto zmysle každý štátny orgán, každý člen štátnej správy má sa snažiť o to, aby bola jeho funkcia z hľadiska štátu vykonávaná čo najefektívnejšie, teda aby štát mal z neho poriadny úžitok a čo najlacnejšie, aby sa neplytvalo.
A keďže som si vypočul túto správu, dovolím si v mene troch poslaneckých klubov predniesť nasledovné uznesenie k nej.
Návrh. "Národná rada Slovenskej republiky po
A. berie na vedomie Informáciu podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka o využívaní lietadiel Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ústavnými činiteľmi;
B. konštatuje, že prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska dlhodobo používal lietadlá Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na súkromné cesty;
C. žiada prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, aby lietadlá Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky využíval iba na cesty súvisiace s výkonom jeho ústavnej funkcie."
Podpísaný Hrnko, Nemky, Jakab.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2017 11:01 - 11:03 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Beblavý, vyprosujem si od vás, aby ste vy mňa kádrovali. Snažte sa kádrovať seba a svoju rodinu, možno to bude lepšie. Ale nie o tom som chcel hovoriť.
Vážené dámy, vážení páni, tu sa vytvára dojem, že tu bol nejaký zločinný režim. A aj keby došlo k tomu, čo hovoríte, aj by to robila informačná služba tak, ako to je popísané kade-tade, to nezakladá na to, aby ste vy povedali, že slovenská spoločnosť v tranzícii bola zločinným režimom. To je chrapúnstvo najvyššieho zrna!
A ďalej. Ak hovoríme o zneužívaní štátnej moci, ja som tu už v svojom vyjadrení povedal, že prvý, ktorý zneužil SIS-ku na politické ciele, bol pán prezident Kováč. A môžete sa opýtať pána vtedajšieho námestníka, ktorý tiež teraz hovorí o všeličom. Prečo oni ako informačná služba nasadili agenta aj do štábu prezidenta, teda predsedu vlády Mečiara, aj do štábu predsedu vlády (poz. red.: "parlamentu") Gašparoviča. Opýtajte sa ich! To nebol zločin?! A my kvôli tomu budeme hovoriť, že Kováč bol zločinec?! Nebol! Robil to, čo si myslel, že je správne.
Ale v žiadnom prípade nemožno, a odmietam to, aby niekto tvrdil, že slovenská spoločnosť v tranzícii, Slovenská republika, ktorá vznikla v roku 1993, bol zločinný štát! Preboha, veď si uvedomte, čo rozprávate!!! Veď aj vy ste potom zločinci, keď to bol zločinný štát!! Už si, spamätajte sa trošku!
A skutočne, každé zneužitie právomoci verejného činiteľa je zločinom, je trestným činom a treba sa tak k tomu stavať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2017 18:59 - 19:01 hod.

Anton Hrnko Zobrazit prepis
No ďakujem, pán predsedajúci. Diskutovať sa dá len k vecným argumentom. To, čo sme tu počuli, to neboli vecné argumenty, to bola znôška paranoických výplodov, nechcem povedať chorého mozgu, ale mozgu, ktorý to nemá poriadne usporiadané. Ale videl som jeden film, ten film sa volá Forrest Gump, myslím, a tam sa hovorí, že každý hlupák si myslí o druhom, že je hlupákom. A teraz by som to chcel aplikovať na to, čo nám tu predviedol pán Matovič. Každý zlodej si myslí o druhom, že je zlodej. Každý, kto kradne, si myslí, že aj tí druhí kradnú. Každý skorumpovanec si myslí, že všetci sú skorumpovaní.
Pán Matovič, váš životopis je priam pretkaný takými vecami, ako pašovaním tlačiarenského stroja, žiadaním 20 miliónov za, po prípade, keby ste ma chceli kúpiť, výpoveďou pred prokurátorom, hej, ktorá sa potom skartovala, potom ďalej a ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Pán Matovič, veru tak. Presne ten Forrest Gump to povedal. A povedal to presne a správne. Každý, čo si myslí o sebe, si myslí, že sú aj druhí takí.
Neverte tomu! Zbavte sa tejto paranoje! Pretože vy nám tu hovoríte, že my chceme diskreditovať hlavu štátu. Vy tu už rok diskreditujete prvého, druhého aj tretieho, aj všetkých ústavných činiteľov. To je jednoducho neprípustné.
Každý zlodej si myslí, že všetci kradnú, a to je to, čo chcel som povedať.
Ďakujem.
Skryt prepis