Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.9.2019 o 11:05 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.9.2019 11:05 - 11:06 hod.

Maroš Kondrót
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolím si navrhnúť po porade a dohode troch poslaneckých klubov, aby sme hlasovanie o CETA, teda Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode medzi Kanadou a Európskou úniou a členskými štátmi, vykonali budúcu stredu 25. 9. o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 16:37 - 16:39 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Horkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady.
Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky. Na základe listu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti z 27. augusta 2019, adresovaného všetkým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, boli predložené tri návrhy uchádzačov, a to: Sylvia Beňová, Eduard Hulík a Zsolt Lukáč.
Výbor na 90. schôdzi 18. septembra 2019 posúdil predložené návrhy za účasti navrhnutých uchádzačov na kandidátov a konštatoval, že všetci traja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to: po prvé, zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním použitím technického zariadenia a o každom navrhovanom hlasovať osobitne; po druhé, ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti; ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, navrhujem vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci oznámil, že je tu návrh na vykonanie voľby spôsobom tajnou voľbou, a mojím návrhom je, aby sme túto voľbu vykonali budúcu stredu 25. septembra o 17.00.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 9:25 - 9:27 hod.

Maroš Kondrót
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, navrhujem, aby sa o tomto návrhu medzinárodnej zmluvy hlasovalo zajtra o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.9.2019 9:08 - 9:11 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, dobré ráno. Podávam informáciu o prerokovaní návrhu predmetnej dohody.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1770 z 12. septembra 2019 pozmenil svoje rozhodnutie č. 932 z 18. apríla 2018 tak, že pridelil návrh na prerokovanie okrem výboru pre európske záležitosti, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti aj Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti a požiadal o opätovné prerokovanie výboru, teda návrhu vo výbore. Uvedené výbory rokovali o návrhu nasledovne: ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 699, v ktorom odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou CETA medzi Kanadou a Európskou úniou a jej členskými štátmi a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre európske záležitosti o návrhu rokoval 12. septembra 2019 a prijal uznesenie č. 188, ktorým odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky tak isto vysloviť súhlas s dohodou CETA a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu rokoval 17. septembra 2019, avšak neprijal k predmetnému návrhu uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 90. schôdzi dňa 18. septembra 2019. Spoločná správa výborov ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené. Návrh stanoviska gestorského výboru vysloviť súhlas s prerokúvanou dohodou nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti zároveň určila za spoločného spravodajcu Maroša Kondróta a poverila ho, aby predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2019 17:03 - 17:04 hod.

Maroš Kondrót
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov dovolím si navrhnúť, aby sme bod v pôvodnom čísle 137, návrh na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, prerokovali zajtra o 16.30 hod. a voľbu vykonali o 17.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 16:06 - 16:07 hod.

Maroš Kondrót
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2019 18:59 - 19:01 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému návrhu zákona v zmysle rokovacieho poriadku podáva spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1892 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 673 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárskej záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Zb. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 3 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý máme pod tlačou 1508, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 381 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa paragrafov 81 ods. 2, 83 ods. 4, 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2019 18:43 - 18:46 hod.

Maroš Kondrót
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.9.2019 18:37 - 18:38 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1891 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 672 z 9. septembra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 453 z 5. septembra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
IV. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 4 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 382 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:32 - 18:34 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predmetnému návrhu zákona, a preto v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis