Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.3.2019 o 11:17 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 29.3.2019 11:17 - 11:26 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, od 1. januára je platný nový zákon, teda novelizovaný zákon, ktorý sme prijali koncom roku, a je to zákon o zájazdoch, o turizme, o cestovnom ruchu. Dôvodom prijatia novely tohoto zákona bolo, že sme implementovali smernicu Európskej komisie do nášho právneho poriadku. Smernica uvádza povinnosť, keď si kúpite zájazd a dostanete kontrakt, zmluvu s cestovnou kanceláriou, aby k tým piatim stranám textu, kde je v podstate všetko potrebné napísané, bola priložená ešte jedna strana textu, kde sú zosumarizované všetky práva, ktoré ako zákazník máte mať.
Pri implementovaní tejto smernice akosi úradníci ministerskí to poňali svojským spôsobom, urobili tzv. gold plating, čiže naváľali tam toľko povinností, že cestovné kancelárie to zistili od januára, že to nie sú schopné splniť. Sú veci, ktoré sú nevykonateľné v tej prílohe, ktorá má byť ku kontraktu, a sú tam duplicitne, triplicitne, ba dokonca kvadriplicitne opakované veci.
Čiže rozhodli sme sa, aby sme a, samozrejme, k tým päť stranám kontraktu dostanete šesť strán zbytočných duplicitných informácií, ktoré hodíte do koša, preto sme sa rozhodli, že pokúsime sa zjednodušiť podnikateľské prostredie a pomôcť cestovným kanceláriám v rozbehnutej sezóne, aby sa netrápili s nevykonateľným zákonom a nevypisovali zbytočné štósy papiera, lebo nejde asi o 1 800 000 kusov papiera, ktoré treba potlačiť a vyhodiť, ale tie strany musí niekto za tým počítačom vyplniť.
Preto si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh. Áno, je to nepriama novela, hlboko sa za ňu ospravedlňujem, kritizujeme to zľava, sprava, nemá sa to robiť, ale nenašli sme efektívnejšie riešenie, ako k zákonu, ktorý je predložený predkladateľkou, dať takúto novelu, ktorá sa bude dotýkať prílohy jednostranovej k zmluve o zájazde.
Vážení kolegovia, vážené kolegyne, v súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
Po prvé. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, v niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení takto:
V prílohe č. 1 v časti A, B a C sa text za vetou "Základné práva podľa zákona č. 170/2018 Z. z." nahrádza textom, ktorý znie:
"- cestujúci dostane všetky podstatné informácie o zájazde pred uzavretím zmluvy o zájazde v zmysle § 14 zákona č. 170/2018 Z. z., napr. miesto pobytu, spôsob dopravy, základné znaky ubytovacieho zariadenia,
- cestovná kancelária nesie zodpovednosť za riadne poskytnutie všetkých služieb cestovného ruchu zahrnutých v zmluve o zájazde,
- cestujúci dostane telefónne číslo pre núdzové situácie alebo údaje o kontaktnom mieste, prostredníctvom ktorých sa môže spojiť s cestovnou kanceláriou alebo s cestovnou agentúrou, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil,
- cestujúci je oprávnený postúpiť zmluvu o zájazde inej osobe v primeranej lehote a s ďalšími primeranými nákladmi,
- cena zájazdu sa môže zvýšiť, len ak sa zvýšia osobitné náklady (napr. zmena cien pohonných látok) a ak je to výslovne stanovené v zmluve o zájazde, v žiadnom prípade nie neskôr ako 20 dní pred začatím zájazdu. Ak zvýšenie ceny zájazdu presiahne 8 % ceny zájazdu, cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť. Ak si cestovná kancelária vyhradí právo na zvýšenie ceny zájazdu, cestujúci má nárok na zníženie ceny zájazdu, ak sa znížili príslušné náklady.
- cestujúci je oprávnený od zmluvy o zájazde odstúpiť bez zaplatenia odstupného a dostať úplnú refundáciu všetkých platieb, ak sa podstatným spôsobom zmení niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu okrem ceny zájazdu. Ak cestovná kancelária zruší zájazd pred začatím zájazdu, cestujúci je v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. oprávnený na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu a prípadnú náhradu škody.
- cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta,
- cestujúci je oprávnený okrem toho kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde za primerané a odôvodnené odstupné,
- ak po začatí zájazdu nie je možné niektoré podstatné prvky služieb cestovného ruchu poskytnúť, v súlade so zmluvou o zájazde je cestovná kancelária ponúknuť vhodné náhradné riešenie bez dodatočných nákladov. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného v prípade, ak služby cestovného ruchu nie sú poskytnuté v súlade so zmluvou o zájazde, táto je porušená podstatným spôsobom a cestovná kancelária nevykoná nápravné kroky v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
- cestujúci má v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z. právo na zníženie ceny zájazdu alebo na náhradu škody, alebo na oba tieto nároky, ak služby cestovného ruchu neboli poskytnuté alebo neboli poskytnuté riadne,
- cestovná kancelária je povinná poskytnúť pomoc, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
- ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku, platby cestujúceho budú refundované,
- ak sa cestovná kancelária dostane do úpadku po začatí poskytovania zájazdu a ak zájazd zahŕňa prepravu, zabezpečená je repatriácia cestujúceho,
- cestovná kancelária uzatvorila zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku s poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku, v zátvorke je [obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, sídlo, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty] (ďalej len "poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku"),
- cestujúci sa môže obrátiť na poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku, ak sú služby cestovného ruchu odmietnuté z dôvodu úpadku cestovnej kancelárie.
Zákon č. 170/2018 Z. z. (hypertextový odkaz)."
Doterajší článok II sa v čistopise schváleného návrhu zákona primerane prečísluje a zároveň sa v súvislosti s vložením nového článku primerane upraví aj názov zákona.
Vážené kolegyne, kolegovia, toto je znenie prílohy, ktorá sa bude prikladať ku zájazdom. Poprosím o podporu a chcem sa veľmi pekne poďakovať naprieč celým politickým spektrom za podporu od kolegov, či koaličných, alebo opozičných, tohoto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:51 - 9:54 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1260), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločnú správu máme pod číslom 1260a.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1619 z 5. februára 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 574 z 19. marca 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 390 z 25. marca 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 340 z 21. marca 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča, aby sa o návrhoch 1 až 6 hlasovalo spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 348 26. marca 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:45 - 9:48 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1259), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 5. februára 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 573 z 19. marca 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 389 z 25. marca 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 339 z 21. marca 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 347 z 26. marca 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Róberta Puciho v alternatíve Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:37 - 9:39 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (tlač 1340). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Skončil som, pani predsedajúca. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:34 - 9:35 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predloženému vládnemu návrhu zákona, tak ako bol predstavený pánom ministrom. Máme ho pod tlačou 1335.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 9:29 - 9:30 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1334). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 9:19 - 9:20 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dobré ráno, dámy, páni, kolegyne, kolegovia. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Máme to pod tlačou 1323. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.2.2019 15:39 - 15:55 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, mám pripravený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, v ktorom sa budem snažiť riešiť určité diskrepancie, ktoré už tu boli spomenuté.
Budem sa dotýkať vo svojom pozmeňujúcom návrhu sankcie, ktorú sa snažím pozmeniť tak, aby navrhnutá sankcia v pozmeňujúcom návrhu odstránila prílišnú tvrdosť sankcie uvedenej vo vládnom návrhu zákona v prípade omeškania zaplatenia kúpnej ceny po lehote jej splatnosti. V praxi sa neraz totiž stane, že pri veľkom počte faktúr sa na strane obchodného reťazca v dôsledku omylu zabudne na platbu za niektorú faktúru bez toho, že by išlo o úmysel. Je to síce porušenie obchodného záväzku, avšak k zaplateniu nakoniec dôjde, hoci po lehote splatnosti. Takéto porušenie je preto síce potrebné sankcionovať, ale s ohľadom na následné odstránenie porušenia povinnosti je vhodnejšia nižšia pokuta v závislosti od času, ktorý od splatnosti uplynie.
Takisto sa budem dotýkať vymožiteľnosti práva, nemožnosti, teda nemožnosť zrušenia odkladného účinku proti rozhodnutiu pri odvolaní sa proti rozhodnutiu. Uvedený pozmeňujúci návrh bude reagovať na výsostne aktuálne problémy v oblasti kvality potravín a má za cieľ zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľa zo strany štátu pri potravinových deliktoch.
Pozmeňujúcim návrhom sa posilňuje takisto vymožiteľnosť práva. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na vzájomnú prepojenosť sa s cieľom posilniť vymožiteľnosť práva navrhuje vylúčiť odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiam uložením pokuty aj podľa zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a zákona o veterinárnej starostlivosti. Vylúčenie odkladného účinku odvolania sa nebude vzťahovať na konania právoplatne neskončené pred nadobudnutím účinnosti zákona.
Teraz mi dovoľte pristúpiť k podaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k vládnemu návrhu na vydanie zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
1. V § 13 odsek 4 znie:
"(4) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty nemá odkladný účinok. Poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty."
2. V § 14 ods. 3 písm. c) sa slová "d) až g)" nahrádzajú slovami "d), e), g)".
3. V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) § 3 ods. 5 písm. f) pokutu vo výške do 10 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde do 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti, a vo výške do 20 % kúpnej ceny, ak k zaplateniu kúpnej ceny dôjde neskôr ako 15 dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti."
4. V § 14 odsek 10 znie:
"(10) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení pokuty za správny delikt nemá odkladný účinok. Pokuta za správny delikt je splatná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení pokuty za správny delikt."
5. Doterajšie § 1 až 19 sa označujú ako čl. I, za ktorý sa dopĺňajú čl. II a III, ktoré znejú:
"ČI. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z. a zákona č. 376/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 28 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty nemá odkladný účinok."
2. Za § 31ae sa vkladá § 31af, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 31af
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Konania o uložení pokuty podľa § 28 začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2019."
Čl. III
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 184/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 51 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49, odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 50, odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa odseku 1 a odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty podľa odseku 2 nemá odkladný účinok."
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
2. Za § 54g sa vkladá § 54h, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 54h
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2019
Konania o uložení poriadkovej pokuty podľa § 49 a konania o uložení pokuty podľa § 50 a § 51 ods. 1 a 2 začaté a právoplatne neskončené do 31. marca 2019 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. marca 2019."."
Označenie "§ 20 Účinnosť" sa v čistopise schváleného zákona nahradí označením nasledujúceho článku a názov zákona sa v súvislosti s vložením nových článkov II a III v čistopise schváleného zákona primerane upraví.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 12:53 - 12:54 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, podávam procedurálny návrh, aby otvorená rozprava k bodu 10 schváleného programu, tlač 1129, bola prerušená a zákon bol vrátený na prerokovanie výborom, a to výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Odôvodnenie: Chcem podať závažný pozmeňujúci návrh, ktorý je vhodné a potrebné prerokovať vo výboroch aj s opozíciou, a je o tomto mojom návrhu informovaný; predsedovia hospodárskeho a finančného výboru a súhlasia s tým.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 19:10 - 19:13 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1379 z 19. septembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 439 z 9. októbra 2018, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 320 z 8. októbra 2018 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 283 z 15. októbra 2018.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor navrhuje hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, máme to ako tlač 1068, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 291 zo 16. októbra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis