Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2019 o 9:12 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 9:12 - 9:14 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Edo, mám ťa rád, len z teba tak naraz z ničoho nič hovoria tie najnižšie ľudské vlastnosti, závisť a nenávisť. Ja viem, že to je typické pre SaS-ku a OĽANO a bolo to typické pre staré KDH. Len, rozumieš, tá argumentácia, že ak má niekto starú šunku a nevie si kúpiť novú, tak vieš, že od neho to nikto nekúpi, to 15-, 20-ročné auto. On dokonca nemá peniaze, aby prešiel náročnou STK. Čiže to auto bude vyradené z prevádzky, budú zase plné parkoviská starého šrotu. Tuto má šancu dostať tebou spomínaných 500 až 1000 euro konečne od niekoho, kto to auto, potom sa postará, aby bolo vyradené z premávky, aby bolo zošrotované, aby si kúpil niečo nové. To je všetko len dobré. Tam treba vidieť aj takúto vec.
Ten, čo na to nemá, sa dostane aspoň k akým-takým peniazom. A po druhé, opakujem, on to nevie zlikvidovať, nevie to odhlásiť, nemá na to peniaze. Čiže pomáha sa aj tomu, aby sa vyčistili naše cesty, naše parkoviská. Ja v tom nevidím nič zlého.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 18:33 - 18:34 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegyňa, kolega, ďakujem pekne za vaše príspevky, takisto aj za to, za tie, ktoré boli predtým, sa dotknem sa jednou vetou.
K tým vodám, sa, sa musíme na to pozrieť, je to zaujímavé. Je to taká téma, ktorá rozburuje. Zákon je technický, jeden aj druhý. Samozrejme, že to vyvolá nejakú diskusiu širšiu, a pokiaľ sa vieme k niečomu vyjadrovať, na tie vody neviem odpovedať, na Slatinku a na toto, to neviem, ale ďakujem za podnet.
Ďakujem takisto Karolovi, že podporia ten prvý zákon. Druhý nepodporia. Z vecí, ktoré povedal, a vám, pani kolega Zemanová, Slovnaft ani VSŽ-tka v tom nie sú. Však berú nejaké úľavy ekologické, tak nemajú oni úľavu v TPS-ke. Nepatria k tým podnikom a touto technickou novelou, jak je na jednu stranu, sa sprísňujú podmienky pre tých, ktorí tú úľavu majú. To je, to je jeden bod, ktorým sa to, sa to robí.
Takisto treba si pozrieť, ako je to s tým, čo si napadol alebo navrhol, že či je tam nejaká retroaktivita, alebo nie je. Na to neviem teraz odpovedať, to si budem musieť pozrieť. Čiže beriem to tak, že si použil ako procedurálny návrh vrátiť na dopracovanie. To je pre spravodajcu.
Ďakujem pekne za príspevok a prajem pekný večer.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.5.2019 18:13 - 18:15 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za uvedenie zákona aj za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, predložený návrh zákona predstavuje technickú novelu zákona o regulácii, ktorá reaguje na podnety aplikačnej praxe a prináša zmeny prospieva..., ktoré prispievajú k jeho lepšej aplikácii.
Ide o upresnenie vymedzenia tarify za prevádzkovanie systému, ďalej sprísnenie podmienok pridelenia individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému a úpravu cenovej regulácie v prípade rekonštrukcie alebo modernizácie zariadenia na výrobu elektriny vo viacerých etapách. Predkladaný návrh zákona nemá žiadne negatívne sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a takisto nezakladá vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, takisto s nálezmi Ústavného súdu, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. augusta 2019. Dovolím si vás požiadať o jeho podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 17:53 - 17:55 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, vážení kolegovia, vážené kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 1379.
V súlade s § 73 ods.1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2019 16:31 - 16:32 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo aj za uvedenie návrhu novely zákona.
Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dostavba III. a IV. bloku Jadrovej elektrárne v Mochovciach je najväčšou investíciou na Slovensku, ktorá má významný ekonomický dopad na celé národné hospodárstvo. Po dokončení bude pokrývať približne 26 % spotreby energie na Slovensku a pomôže predchádzať emisiám skleníkových plynov v objeme 7 mil. ton ročne. Počas dostavby bolo vytvorených viac ako 15-tisíc pracovných miest, priamych, nepriamych, aj vyvolaných. Viac ako polovicu dodávok realizujú slovenskí dodávatelia. Slovenské jadrové elektrárne patria medzi najspoľahlivejšie a najbezpečnejšie elektrárne svojho druhu na svete. Vzhľadom na strategickú dôležitosť Jadrovej elektrárne Mochovce III a IV predkladaný návrh zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti so správnymi konaniami týkajúcimi sa jadrových zariadení.
Navrhovaná novela atómového zákona a stavebného zákona sleduje tri hlavné ciele: zabezpečiť efektivitu a plynulosť procesov pri povoľovaní jadrového zariadenia Mochovce III, IV, odstrániť viaceré v praxi nefunkčné a nepraktické procesné ustanovenia a vyjasniť vzťah medzi atómovým zákonom, stavebným zákonom a správnym poriadkom.
Tieto ciele môže dosiahnuť cez zmenu procesných ustanovení novelizovaných zákonov. Novelou sa preto zavádza doručovanie všetkých písomností účastníkom konania verejnou vyhláškou, čím sa prispieva k transparentnejšiemu informovanosti verejnosti o jednotlivých úkonoch Úradu jadrového dozoru.
Pre porovnanie, súčasné znenie atómového zákona umožňuje takéto doručovanie len pre rozhodnutia.
Keďže Úrad jadrového dozoru ako dozorný orgán v oblasti jadrovej bezpečnosti a súčasne aj špeciálnym stavebným úradom, ktorý má v rámci kolaudačného konania postupne vydať tri povolenia schvaľujúce užívanie stavby, návrh zákona precizuje úpravu týchto konaní, berúc do úvahy vzájomný vzťah. Konkrétne návrh zákona zefektívňuje tieto konania v tom zmysle, že pokiaľ sa pre určitý stupeň kolaudačného konania získali záväzné stanoviská dotknutých orgánov, tak tieto záväzné stanovisko nie je potrebné opätovne získavať pre ďalšie stupne kolaudačného konania v rozsahu, v akom boli tieto stanoviská vydané v rámci predchádzajúcich povoľovacích predpisov.
Navrhované procesné zmeny významne a výrazne prispejú k zefektívneniu povoľovacích procesov pri licencovaní strategicky dôležitého energetického zariadenia Mochovce III a IV, čím Slovensko získa energetickú samostatnosť a výrazne sa zvýši rozvoj infraštruktúry regiónov. Poprosím o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 10:40 - 10:42 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako splnomocnený predstaviteľ gestorského hospodárskeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, máme to ako tlač 1334a.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1674 z 27. marca 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
III. Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 599 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 354 zo 6. mája 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedenom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 363 z 9. mája 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2019 9:45 - 9:46 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán poslanec, milý Edo, prosím ťa, desať minút nemusíš využiť na takéto táraniny. Keby si si prečítal rokovací poriadok, tak pochopíš, že prvé čítanie je na to, aby sa to uviedlo, ak máš vážny problém s týmto zákonom, záver tvojho vystúpenia by mal byť procedurálny návrh vrátiť na prepracovanie alebo nepokračovať v rokovaní. V prvom čítaní sa takáto znôžka poloprávd, hmlistých vyjadrení, klišé a fráz - zbytočné, premrhaný čas. Ak ťa doma nepustia k slovu, nekompenzuj si to, prosím ťa, na pôde Národnej rady. Prihlás sa na vysokú školu, rob tam asistenta a tam sa môžeš vytárať, koľko chceš.
A začal si tým, že nepodstatný zákon alebo nedôležitý. Ťažko to hodnotiť, vieš, pre niekoho je niečo dôležitejšie, pre niekoho menej, ale my poslanci by sme mali uznávať, že každý zákon je dôležitý, musí byť dobrý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.5.2019 9:05 - 9:06 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobré ráno. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ak tu nejaké kolegyne sú, dámy, páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Máme to ako tlač 1456. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:37 - 11:38 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán kolega Pavelka, ďakujem pekne za váš názor. Len dovolím si upresniť, nedotýkame sa zákona. V zákone nič nemeníme, meníme, upresňuje súvisle so smernicou len prílohu ku zmluve. Zákon, ktorý riešil zmluvu a všetky práva cestujúceho, toho sa nedotýkame. Len upresňujeme, že príloha stačí byť na jednej strane, kde sú vymenované všetky práva garantované v Európskej únii.
Je pravda, že bolo to zle urobené, išli sme vysoko, vysoko nad rámec smernice. Týmto pozmeňovákom to zjednocujeme s ostatnými okolitými štátmi a je to plne kompatibilné na 100 % so smernicou. Nič navyše tam zbytočne netreba dávať. A najmä ak sú to veci, ktoré sú nevykonateľné, čiže zákon je nerealizovateľný. Opravujeme vlastnú chybu, áno.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2019 11:31 - 11:33 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili k môjmu návrhu. Nezostáva mi nič iné, len povedať, áno, súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Je to nepriama novela, nie som z toho nadšený, nenašli sme efektívnejšiu cestu, ako to vyriešiť. Jedná sa o jednu stranu. Nedotýkali sme sa zákona ako takého.
Urobili sme jednu jedinú vec, keď si kúpite zájazd, dostanete 5-stranovú zmluvu s cestovnou kanceláriou, tak Európska komisia chcela, aby k tomu bola priložená jedna strana, kde sú zosumarizované všetky práva, ktoré ako cestujúci máte garantované v celej Európskej únii. České cestovky, rakúske, nemecké to majú na jednu stranu, naším úradníkom, ja to poviem populárne, keď naslinil ingustovú ceruzku, tak nevedeli, kde skončiť, vyšlo z toho šesť strán, ktoré vám musia vytlačiť a priložiť k tomu kontraktu, ktoré okamžite hodíte do koša.
Tých kontraktov sa urobí do 300-tisíc. Beží sezóna, čiže riešiť to v septembri, októbri nemá zmysel, keď teraz sa chytajú za hlavu cestovky, majú s tým vážny problém. Ale tých, keď rátam tých do 300-tisíc, tak je to 1,5 až 1,8 mil. kusov papiera potlačeného, ale hlavne tie papiere musí niekto vypísať, sedieť za počítačom a vypísať. A zistilo sa, že sú tam požiadavky na informácie, ktoré tá cestovka nemá, nevie ich tam dať. Tak keď to preženiem populárne, uveďte farbu oči šoféra, čo vás povezie z letiska do hotela. No tak to nevie spraviť, hej, taká hlúposť tam neni, ale podobných je tam veľa.
Čiže zjednodušujeme to na jednu stranu. Čiže dotýkame sa v pozmeňováku iba prílohy ku zmluve, ináč ten zákon zostal taký, aký je, a je to len kvôli tomu, že akosi s úradníckym šimľom sa vyrojil obrovský problém, ktorý sa pokúšame vyriešiť.
Mrzí ma to, ospravedlňujem sa, že to robíme takto nepriamou novelou, ale nenašiel som rýchlejší a ľahší spôsobom.
Ďakujem.
Skryt prepis