Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.9.2019 o 18:32 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.9.2019 18:32 - 18:34 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1590). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 13:34 - 13:35 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že pani prezidentka vrátila predmetný návrh zákona, mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý posúva termíny, čiže zmena nadobudnutia účinnosti právneho predpisu sa navrhuje s ohľadom na prebiehajúci legislatívny proces v Národnej rade, ako aj zachovanie ústavných lehôt v ďalšom štádiu legislatívneho procesu. S ohľadom na navrhovanú zmenu termínu účinnosti zákona sa nevyhnutne upravujú aj termíny v prechodnom ustanovení.
Predkladám teda svoj pozmeňujúci návrh:
V čl. III sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „1. októbra“.
V tejto súvislosti sa zároveň v čl. I v bode 8 § 37be vrátane nadpisu slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „1. októbra“ a slová „31. júla“ sa nahrádzajú slovami „30. septembra“.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.6.2019 13:35 - 13:36 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, navrhovaná poslanecká novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach po prvé sprísňuje doterajšie podmienky pridelenie individuálnej sadzby tarify za prevádzkovanie systému pre koncových odberateľov elektriny priamo pripojených do prenosovej sústavy z dôvodu neprimeraného nárastu nákladov na podporu systému. Takisto obmedzuje lehotu, počas ktorej možno uskutočniť zmenu podmienok podpory pri starších rekonštrukciách prebiehajúcich vo viacerých etapách a dokončených v priebehu obdobia poberania podpory, a to na tri roky odo dňa oznámenia cenového rozhodnutia.
A po ďalšie upravuje ustanovenia podľa požiadaviek aplikačnej praxe.
Toľkoto na úvod. Novela nie je rozsiahla. Poprosím o jej podporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2019 17:01 - 17:01 hod.

Maroš Kondrót
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dovolím si navrhnúť, aby sme tlač 1467, pôvodný bod programu 53, prerokovali zajtra po prerokovaní návrhu zákona o škôlkach, ktoré začína o 9.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.6.2019 13:28 - 13:30 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Podávam informáciu o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Milana Panáčka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1791 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Bašku, Dušana Bublavého a Milana Panáčka na vydanie predmetného zákona prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 639 z 11. júna 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 421 z 13. júna 2019 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 227 z 13. júna 2019. Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto informácie vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval výbor pre hospodárske záležitosti na 84. schôdzi dňa 18. júna 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas potrebnej väčšiny.
Predsedníčka výboru ma zároveň určila za spoločného spravodajcu, aby som predložil predmetnú informáciu a navrhol ďalší postup. Pri hlasovaní o návrhu zákona budem navrhovať hlasovať o všetkých troch bodoch z informácie výboru spoločne a navrhujem hlasovanie na utorok 25. 6. o 11.00 hodine.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2019 13:04 - 13:07 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dostavba tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach je najväčšou investíciou na Slovensku, ktorá má významný ekonomický dopad na celé národné hospodárstvo. Po dokončení bude pokrývať približne 26 % spotreby elektriny na Slovensku a pomôže predchádzať emisiám skleníkových plynov v objeme 7 miliónov ton ročne.
Počas dostavby bolo vytvorených viac ako 15-tisíc pracovných miest priamych, nepriamych aj vyvolaných. Vzhľadom na strategickú dôležitosť jadrovej elektrárne Mochovce 3 a 4 predkladaný návrh zákona reaguje na potreby, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky v súvislosti so správnymi konaniami týkajúcimi sa jadrových zariadení.
Navrhovaná novela má technický charakter, je to navrhovaná novela atómového a stavebného zákona, ktorá sleduje tri hlavné ciele: Po prvé, zabezpečiť efektivitu a plynulosť procesov pri povoľovaní jadrového zariadenia Mochovce 3 a 4, po druhé, odstrániť viaceré v praxi nefunkčné a nepraktické procesné ustanovenia, a po tretie, vyjasniť vzťah medzi atómovým zákonom, stavebným zákonom a správnym poriadkom.
Tieto ciele je možné dosiahnuť jedine cez zmenu procesných ustanovení novelizovaním zákonov. Novelou sa preto zavádza doručovanie všetkých písomností účastníkom konania verejnou vyhláškou, čím sa prispieva k transparentnejšiemu informovaniu verejnosti o jednotlivých úkonoch úradu jadrového dozoru. Pre porovnanie, súčasné znenie atómového zákona umožňuje takéto doručovanie len pre rozhodnutia. Pre doručovanie ostatných písomností to atómový zákon nepripúšťa, čím sa doručovanie s ohľadom na veľký počet účastníkov konania stáva neúmerne zdĺhavé.
Navrhovaným zákonom ďalej dochádza k spojeniu procesného inštitútu upovedomenia účastníkov správneho konania o doručených rozkladoch s výzvou pred vydaním rozhodnutia. Keďže úrad jadrového dozoru ako dozorný orgán v oblasti jadrovej bezpečnosti je súčasne aj špeciálnym stavebným úradom, ktorý má v rámci kolaudačného konania postupne vydať tri povolenia schvaľujúce užívanie stavby, návrh zákona precizuje úpravu týchto konaní, berúc do úvahy ich vzájomný vzťah. Konkrétne návrh zákona zefektívňuje tieto konania v tom zmysle, že pokiaľ sa pre určitý stupeň kolaudačného konania získali záväzné stanoviská dotknutých orgánov, tak tieto záväzné stanoviská nie je potrebné opätovne získavať pre ďalšie stupne kolaudačného konania v rozsahu, v akom boli tieto stanoviská vydané v rámci predchádzajúcich povoľovacích postupov.
Navrhované procesné znenie výrazne prispeje k zefektívneniu povoľovacích postupov pri licencovaní strategicky dôležitého energetického zariadenia Mochovce 3, 4, čím Slovensko získa energetickú samostatnosť a výrazne sa zvýši rozvoj infraštruktúry regiónov.
Toľko na úvod, dovolím si vás požiadať o podporu tejto novely zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:42 - 12:44 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci.
Vážená pani kolegyňa a ďakujem pekne za vaše vystúpenie. S tým, čo ste povedali a čo ste zosumarizovali, sa dá skutočne v mnohých veciach súhlasiť, lebo ste pomenovali problémy, s ktorými sa boríme a ktoré sa riešia. A riešia sa raz podľa niekoho dobre, niekoho zle. To je v poriadku. Takisto ste pospomínali, čo všetko dobrého ste zatiaľ sa pokúsili spraviť a presadiť vy, určite z toho mnohé veci sú dobré. Ja len chcem upriamiť pozornosť na takú technikáliu.
Toto je návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že každý prváčik dostane 100 euro. Čiže podľa § 32 rokovacieho poriadku by sme sa mali držať témy. Napádajme 100 euro a prečo nie 50 a prečo nie 200, môžete napádať, či všetkým deťom bez rozmyslu alebo niekde dáme nejakú hranicu, kto to bude zisťovať, môžete sa dotýkať dopadu na štátny rozpočet a podobne. V každom prípade sa treba držať témy. Takže veľmi pekne prosím a apelujem aj na ostatných rečníkov, držme sa témy predkladaného zákona. Nezačínajme od kruhoústnic a neriešme všetko zlé za posledných 10 rokov alebo dobré.
A takisto si dovolím poprosiť aj pána predsedajúceho, aby tento § 32 strážil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:50 - 9:52 hod.

Maroš Kondrót
Vážený pán predsedajúci, navrhujem hlasovať o tomto bode programu dnes o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:45 - 9:48 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyňa. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorý máme pod tlačou 1456, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Máme ju pod č. 1456a.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1759 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 628 z 11. júna 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 429 z 13. júna a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 368 z 13. júna 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom rímska III tejto správy vyplýva 12 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom rímska III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktorú gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 378 z 18. júna 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 9:27 - 9:28 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážená kolegyňa, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 1507. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis