Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

28.11.2019 o 16:38 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2019 16:38 - 16:41 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ctená snemovňa, dňa 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Horkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie 6 rokov.
Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena Rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na 49. schôdzi Národnej rady dňa 25. septembra 2019 nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe zvolený žiadny z navrhovaných kandidátov. Na 51. schôdzi Národnej rady sa dňa 17. októbra vykonala nová voľba. V nej Národná rada zvolila jednu z piatich uchádzačov, ktorí spĺňali predpoklady ustanovené zákonom, pani Sylviu Beňovú. Opakovaná nová voľba, ktorá sa konala 22. októbra 2019, v ktorej Národná rada nezvolila žiadneho ďalšieho kandidáta z ostávajúcich štyroch uchádzačov. Na prebiehajúcej 53. schôdzi sa preto musí uskutočniť nová voľba č. II.
Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti boli v stanovenej lehote predložené dva návrhy kandidátov do novej voľby II, a to, po prvé, František Janíček, návrh poslanca Borisa Kollára, a po druhé, pán František Pecho, návrh poslanca Tibora Bastrnáka.
Výbor na 94. schôdzi 26. novembra 2019 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že obidvaja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to zvoliť ostávajúceho jedného kandidáta na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním. Avšak vieme, že už bol podaný návrh na tajné hlasovanie. Ak nebude kandidát zvolený, vykonať podľa čl. 15 Volebného poriadku opakovanú novú voľbu II. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti. A ak ani v opakovanej voľbe II nebude zvolený ostávajúci jeden kandidát, navrhujem vykonať novú voľbu III podľa čl. 16 Volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Takže ak dovolíte, zhrniem to. V tajnej voľbe budeme z dvoch kandidátov voliť jedného.
Ďakujem. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.11.2019 18:05 - 18:29 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Dobrý podvečer. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, pán spravodajca (reakcia spravodajcu), v súlade s ustanoveniami; tak 20 minút odhadujem (povedané s pobavením); zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov chcem predložiť nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, k predmetnému návrhu zákona (tlač 1614).
Môj pozmeňujúci návrh je technického charakteru. Má štyri body. Prvé tri body riešia výšku finančnej garancie pre rôznych členov koordinačného centra a takisto pre tretiu osobu, ktorá je autorizovaným subjektom, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie, recykláciu použitých batérií, akumulátorov.
Vzhľadom na skutočnosť, že keď takejto tretej osobe, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, nie je možné v rámci celkových nákladov určiť náklady na zber, prepravu a zhodnotenie odpadov, čo zákon v iných bodoch akceptuje, pre jednoznačnosť zákona je potrebné určiť presnú výšku finančnej garancie pre takúto tretiu osobu.
Štvrtý bod rieši § 117, iné správne delikty, a doplnenie nových povinností v zákone vyžaduje úpravu sankčných ustanovení a zároveň zmena nadväzuje na posun odsekov § 31a.
Zároveň vynímam bod 43 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Teraz ku konkrétnemu zneniu pozmeňujúceho návrhu. Toľko k objasneniu, k odôvodneniu tých bodov.
Pozmeňujúci návrh poslanca Maroša Kondróta k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1614).
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I bode 58 § 31a odsek 3 znie:
"(3) Pre tvorbu finančnej garancie sa minimálna výška príspevku člena koordinačného centra, ktorý mal uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, okrem tretej osoby, ustanovuje takto:
a) 50 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 neprevýšili 500 000 eur,
b) 100 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 500 000 eur a neprevýšili 1 000 000 eur,
c) 200 000 eur, ak celkové náklady vynaložené na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok podľa § 27 ods. 5 dosiahli viac ako 1 000 000 eur."
2. V čl. I bode 58 § 31a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
"(4) Pre tvorbu finančnej garancie sa výška príspevku člena koordinačného centra, ak ide o tretiu osobu, ktorá mala uzatvorenú zmluvu s koordinačným centrom v predchádzajúcom kalendárnom roku, ustanovuje v sume 100 000 eur."
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
3. V čl. I bode 58 § 31a ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4" nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 5".
4. V čl. I bod 146 znie:
„146. § 117 vrátane nadpisu znie:
㤠117
Iné správne delikty
(1) Pokutu od 500 eur do 50 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. a), f), g), h), n); § 15 ods. 2, 18; § 16 ods. 1, 2; § 16 ods. 4; § 16 ods. 8 písm. b); § 16a ods. 1; § 17 ods. 1 písm. c), d), g), h), i), k), l), m); § 19 ods. 1 písm. b), c), e), h), i); § 20 ods. 9; § 21 ods. 3 písm. b), c), e), h), j), o), p), q), r); § 26 ods. 2 písm. a), b); § 26 ods. 3, 4, 5, 6; § 27 ods. 4 písm. h); § 28 ods. 4 písm. h), i), k), n), o), p), s), t), ac), ad), ae); § 28 ods. 9 písm. a), b), c),d), f), g), h), i), j), k), ods. 10, 11; § 29 ods. 1 písm. d), e), f), g), h), i), m); § 30 ods. 6, 7; § 34 ods. 1 písm. l); § 38 ods. 1; § 39 ods. 4 písm. d), e); § 41 písm. a), b), c), d), m), n); § 44 ods. 8 písm. f), g), h), j), k), l), n), o), u); § 44 ods. 12, 13, 14; § 46 ods. 2; § 50 ods. 4; § 51 písm. e), f), g), j); § 53 ods. 7, 8; § 54 ods. 1 písm. f), ods. 5; § 55 ods. 3, 4, 5; § 56 ods. 4, 5, 9, 10; § 61 ods. 1 písm. h), i), j); § 61 ods. 2, 3, 6; § 62 ods. 2, 3, 4; § 64 ods. 2 písm. b), g), h); § 65 ods. 1 písm. e), f), o), p), q), r), s), v), w), x); § 67 ods. 1, 3, 4; § 74 ods. 1 písm. b); § 79 ods. 8, 10; § 81 ods. 2, 3, 4, 15, 25; § 82 ods. 3 písm. a), b); § 92 ods. 4; § 93 ods. 1; § 103 ods. 7, 13, 19, 20; § 125 ods. 5.
(2) Pokutu od 800 eur do 80 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 6, 7, 8, 9; § 10 ods. 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12; § 11; § 16 ods. 8 písm. a), d); § 17 ods. 1 písm. e); § 19 ods. 1 písm. g), i); § 21 ods. 3 písm. d), n); § 25 ods. 5, § 27 ods. 15; § 28 ods. 4 písm. j); § 37; § 41 písm. e), f); § 48; § 51 písm. b), c); § 55 ods. 1, 2, 6; § 56 ods. 1, 2, 3, 6, 7; § 64 ods. 2 písm. a), f); § 65 ods. 1 písm. c), d), n), u); § 71; § 81 ods. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24; § 82 ods. 3 písm. c), d); § 83; § 98; § 135.
(3) Pokutu od 1 200 eur do 120 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 6 ods. 10; § 12 ods. 1, 2, 6; § 14 ods. 1 písm. b), c), d), e), i), j), m); § 14 ods. 6; § 15 ods. 13; § 16 ods. 3; § 16 ods. 8 písm. c), e), f), g); § 17 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 3 písm. i), k), s); § 22; § 23; § 25 ods. 4, 6, 10, 12; § 26 ods. 1 písm. b); § 27 ods. 4 písm. a), b), c), d), i), l); § 27 ods. 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21; § 28 ods. 4 písm. a), b), f), g), m), q), r), u), v), w), x), y), z), aa), ab), af), ag), ah); § 28 ods. 5; § 28 ods. 9 písm. c); § 28 ods. 12 písm. c); § 28 ods. 13; § 29 ods. 1 písm. a), c), d), h), j), k), l), o); § 29 ods. 2; § 30 ods. 1, 2, 3, 4; § 31 ods. 6, ods. 11 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r), s), 12, 13, 14, 15, 17 písm. c); § 31 ods. 8; § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k); § 34 ods. 3, 4, 5, 6; § 35; § 36; § 38 ods. 2, 3; § 39 ods. 1, 3; § 39 ods. 4 písm. a), b), c); § 39 ods. 5; § 40 ods. 2; § 41 písm. g), h), i), j), k), l); § 44 ods. 3; § 44 ods. 8 písm. a), d), e), m), q), r), s), v), w); § 44 ods. 9; § 45; § 46 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 1 písm. d), e); § 47 ods. 2 písm. d), e); § 49; § 50 ods. 1, 2; § 51 písm. h), i); § 53 ods. 1, 5, 6; § 54 ods. 1 písm. a), b), c); § 57 ods. 1, 2, 4; § 59; § 61 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k); § 63 ods. 1; § 64 ods. 2 písm. c), d), e); § 65 ods. 1 písm. b), g), h), i), j), k), l), m), t); § 66 ods. 2, 3, 5; § 70; § 72; § 73 ods. 10; § 74 ods. 2 a 3; § 75 ods. 2, 3; § 76 ods. 6, 7, 8, 9, 10; § 77 ods. 4; § 78; § 79 ods. 15, 19; § 81 ods. 9; § 125 ods. 1, 2, 3, 4; § 135ea ods. 3; § 135eb ods. 6, 7, 8.
(4) Pokutu od 1 500 do 200 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší alebo koná v rozpore s § 17 ods. 1 písm. a), b), j); § 19 ods. 1 písm. a), d); § 19 ods. 3; § 21 ods. 1; § 21 ods. 3 písm. a), l), m); § 26 ods. 1 písm. a); § 28 ods. 4 písm. c), d); § 29 ods. 1 písm. b); § 44 ods. 8 písm. b), c); § 51 písm. a); § 64 ods. 1; § 65 ods. 1 písm. a); § 89 ods. 1; § 97; § 114 ods. 4.
(5) Pokutu od 2 000 eur do 250 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. k), l); § 16 ods. 6, 7; § 19 ods. 4; § 20 ods. 2, 3, 6; § 24; § 26 ods. 2 písm. c), d); § 27 ods. 4 písm. e), f), g), j), k); § 27 ods. 5, 6; § 28 ods. 4 písm. e), l); § 28 ods. 7; § 29 ods. 1 písm. f), l), m); § 29 ods. 4; § 31 ods. 11 písm. q); § 34 ods. 1 písm. e); § 44 ods. 8 písm. i), p), t); § 44 ods. 11; § 46 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 1 písm. a), b), c); § 47 ods. 2 písm. a), b), c); § 51 písm. d); § 54 ods. 1 písm. d), e); § 74 ods. 1 písm. a); § 79 ods. 14, 18, 20, 21, 22, 23; § 79a ods. 3; § 84 ods. 4; § 88 ods. 2, 4; § 88 ods. 2, 4; § 112 ods. 6; § 135e, b ods. 9, 10.
(6) Pokutu od 4 000 eur do 350 000 eur uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá poruší povinnosť podľa § 13; § 16 ods. 5, 10; § 19 ods. 1 písm. f); § 21 ods. 2; § 21 ods. 3 písm. f), g); § 25 ods. 1, 7; § 28 ods. 9 písm. e); § 31a ods. 2, 6, 8; § 33; § 43; § 53 ods. 3; § 53a; § 62 ods. 6; § 73a; § 76 ods. 4; § 79 ods. 16, 24; § 84 ods. 3, 5; § 135e ods. 1, 2, 3, 4; § 135g."."
Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna.) A kde som sa pomýlil, musím sa pozrieť. Ak som nepovedal bodkočiarku, nevadí, lebo to sú medzi paragrafmi, ale ak som béčko, céčko, to musíš čítať už poriadne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 17:47 - 17:49 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená pani kolegyňa, Demokratická strana nie je v parlamente. Nemôžte zakladať poslanecký klub Demokratickej strany. To si môžte založiť poslanecký klub Strany kurdských pracujúcich alebo Sinn Féin. To nejde, to nejde. Vy môžte byť sympatizanti Demokratickej strany alebo sympatizanti Strany kurdských pracujúcich, ale tým zase je to nedemokratické a protiústavné, lebo nepovoľujete ostatným odídencom, aby sa pridali do vášho klubu. Pokiaľ nie sú sympatizanti Strany kurdských pracujúcich alebo demokratickej strany ktorej? Americkej? Albánskej? Bulharskej?
Čiže, prepáčte, toto sa nedá podporiť. Ja si myslím, že keby ste sa volali tak, ako presne ste, poslanecký klub pozberaných odídencov, tam je otvorená cesta pre všetkých ostatných. Čiže ja navrhujem, aby ste sa takto premenovali a dostanete moju podporu.
Ďakujem. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.10.2019 13:32 - 13:35 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2052 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 748 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 489 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu rokoval dňa 10. októbra 2019, avšak o návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených pod bodom III tejto správy, vyplýva 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, všetky majú legislatívnotechnický charakter. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 409 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Tibora Jančulu, ktorého pre jeho neprítomnosť zastupujem, predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 12:51 - 12:52 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ja len veľmi kratučko.
Počúvajte, pri všetkej úcte, páni doktori, však vy dvaja sa tu ako docenti matematiky presvedčujete o malej násobilke. Je nejaký dôvod, aby sa to naťahovalo na celý deň alebo na dva dni, debata v prvom čítaní o stratifikácii nemocníc, o dokumente, o ktorom bolo všetko stokrát povedané, a drvivá väčšina z nás ho chce podporiť?
Tak povedzte, že to ideme naťahovať. Lebo to množstvo pivných rečí, čo tu medzitým zaznelo, to sa nedá ani za psom hodiť, jak by povedal moja babička.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23.10.2019 11:40 - 11:44 hod.

Maroš Kondrót
Hlasovať budeme v pondelok o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

23.10.2019 11:39 - 11:42 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k predmetnému vládnemu návrhu zákona, ktorú máme ako tlač 1598, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1989 z 11. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote ustanovenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 721 z 8. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 394 z 10. októbra 2019. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy, vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Všetky majú charakter legislatívnotechnickej úpravy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne, s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 4/2019 Z. z. schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, v ktorej gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 407 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 10:40 - 10:41 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Fecko, chcem sa opýtať, tento váš rozsiahly návrh, ktorý zasahuje do obrovského množstva zákonov, takisto ako aj predtým bol podaný, máte prejdené s legislatívou ministerstva vnútra? Či o tom vedia, či s tým súhlasia, či to je vykonateľné, lebo zasahujeme do obrovského množstva zákonov, aby tam vznikol galimatiáš. To je prvá otázka.
Druhá, či to máte prejdené s legislatívou Národnej rady, s našimi ľuďmi z OLAP-u.
A tretia vec, či ste to nejak koordinovali, lebo sa mi zdalo, že presahujete navzájom do vecí, takže bude mať trošku väčšiu robotu s tým asi, ja asi nemôžem ani rýchlo hlasovať, bude mať robotu spravodajca, aby vedel, čo bude dávať na hlasovanie. Tak poprosím odpoveď na tie otázky a prípadne aj pani ministerku, nech sa vyjadrí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2019 15:08 - 15:11 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dňa 4. septembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Ing. Jánovi Holkovičovi, členovi Regulačnej rady, ktorého na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenoval prezident Slovenskej republiky na obdobie šiestich rokov. Podľa § 7 ods. 4 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky.
Na 49. schôdzi Národnej rady nebol v riadnej voľbe ani v opakovanej voľbe konanej dňa 25. septembra 2019 zvolený ani jeden z navrhovaných kandidátov, preto sa musí uskutočniť nová voľba na tejto, 51. schôdzi.
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti bolo v stanovenej lehote predložených päť kandidátov, päť návrhov kandidátov do novej voľby, a to:
- Sylvia Beňová, návrh poslanca Tibora Bastrnáka,
- Slavomír Brudňák, návrh poslanca Tibora Jančulu,
- Miroslav Čelinský, návrh poslanca Tibora Bastrnáka,
- Jozef Ďuratný, návrh poslanca Antona Hrnka a
- Vladimír Sirotka, návrh poslankyne Jany Kiššovej.
Výbor na 91. schôdzi dňa 10. októbra 2019 posúdil predložené návrhy a konštatoval, že všetci piati kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona.
Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:
1. zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním, už bol daný návrh na tajné, použitím technického zariadenia o každom navrhovanom hlasovať osobitne,
2. ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 volebného poriadku opakovanú voľbu, do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti,
3. ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.10.2019 9:04 - 9:07 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dobré ráno, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní, máme to ako tlač 1590a.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1988 17. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 738 z 8. októbra 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 484 z 10. októbra 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 389 z 10. októbra 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1590, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 403 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis