Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.10.2019 o 10:37 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.10.2019 10:37 - 10:48 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rovnako prichádzam s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho, Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579).
Dovoľte mi v úvode stručné odôvodnenie: Vzhľadom na možné aplikačné problémy vyplývajúce z predloženého znenia návrhu na vydanie zákona, že údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky, sa navrhuje úplné vypustenie povinnosti uvádzať údaj o zamestnaní kandidáta na kandidátnej listine, a teda následne tento údaj nebude vôbec uvedený na hlasovacom lístku.
Zároveň sa vzhľadom na blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a s tým spojené podávanie kandidátnych listín navrhuje účinnosť tohto zákona dňom jeho vyhlásenia a prechodné ustanovenie § 219c reflektujúce na prípadné vyhlásenie týchto alebo iných volieb pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
A teraz mi dovoľte samotný text, samotné znenie. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579), sa mení a dopĺňa takto.
1. V čl. I bod 1 znie:
"1. V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) Zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
2. V čl. I bod 2 znie:
"2. V § 52 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 55 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 3 znie:
"3. V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
5. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 80 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 82 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
7. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 85 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I bod 5 znie:
"5. V § 103 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
9. V čl. I sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
"6. V § 103 ods. 4 sa za slovom "vek" vypúšťa čiarka a slovo "zamestnanie".
7. V § 105 ods. 1 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I bod 6 znie:
"6. V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
11. V čl. I bod 7 znie:
"7. V § 139 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
12. V čl. I bod 8 znie:
"8. V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny,"."
13. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. V § 143 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny," a za slovo "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. I bod 9 znie:
"9. V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) údaje o kandidátovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kandidáta,"."
15. V čl. I bod 10 znie:
"10. V § 144 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
16. V čl. I bod 11 znie:
"11. V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny,"."
17. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 148 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania podľa kandidátnej listiny," a za slovom "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
18. V čl. I bod 12 znie:
"12. V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
19. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 171 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
20. V čl. I bod 14 znie:
"14. V § 173 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
21. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 175 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
22. V čl. I bod 15 znie:
"15. V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,"."
23. V čl. I bod 16 znie:
"16. V § 176 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
24. V čl. I bod 17 znie:
"17. V § 178 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
25. V čl. I sa za bod 17 vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú:
"18. V § 180 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
19. Za § 219b sa vkladá § 219c, ktorý znie:
"§ 219c
Ak predložená kandidátna listina pre voľby vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sa konajú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, obsahuje údaj o zamestnaní kandidáta, tento údaj sa neuvedie na hlasovacom lístku ani v zozname kandidátov."."
26. V čl. II sa slová "1. mája 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vynímam body 1 až 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 10:02 - 10:04 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedníčka sociálneho výboru, kolegyňa, ja som nesmierne rada a potešená, že sa práve tento návrh zákona opäť dostal do pléna. To, že sme museli stiahnuť, to bolo na hranici politikárčenia, pohadzovania si, tak ako si spomenula, horúceho zemiaka z jednej ruky do druhej, len aby sme nemuseli riešiť, ako keby práve títo obecní policajti neboli ani občania nášho štátu. Pre mňa je to veľkým potešením.
Ja chcem z tohto miesta aj poďakovať jednak náčelníkovi mesta Prešov obecnej polície za to, že tak vytrvalo a nevzdával a mal nádej, že má to opodstatnenie a že je treba túto situáciu riešiť. Musím ťa poopraviť, ja nehľadám za tým politické body, lebo si spomenula, že mnohí sa snažili riešiť, a len aby získavali nejaké politické body, nebolo to o politických bodoch. Ja, keď som si našla v emaili túto výzvu a prosbu, nezaváhala som ani na minútu a snažili sme sa riešiť a dokonca spoločne aj s kolegom. Ja verím, že dnešný deň sa zapíše do histórie obecnej polície zlatými písmenami. Držme si palce a verím, že tak sa stane aj naprieč politickému spektru tohto pléna.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, čo si urobila v tomto momente pre všetkých obecných policajtov v našej Slovenskej republike.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2019 14:47 - 14:49 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1719. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1820 z 30. septembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

22.10.2019 14:13 - 14:15 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážení páni, vážená kolegyňa, ja naozaj len jednou vetou. Nie je to bezdôvodné a, samozrejme, že nie je to aj bezúčelné, je to ale aj veľmi dôležité. Ja vnímam opäť veľmi pozorne, veľmi citlivo všetky príspevky v rámci rozpravy, ktoré tu odzneli. Na niektoré sa reagovať dá a na niektoré reagovať ani nebudem, nie je to potrebné.
Hovoriť či o paškvile, alebo o nejakom nepodarku, alebo o niečom, čo sa nahráva niekomu a kade-tade, poza bučky, to tiež nie je namieste. Osobne si myslím a som presvedčená, že zákon o obstarávaní je tu, o verejnom obstarávaní je tu, treba akceptovať, treba to tak vnímať, ale že je ťažkopádny, to hádam nemusíme ani hovoriť, ani vám, ani iným. Veľmi ťažkopádny, veľmi ťažko sa mnohé veci obstarávajú najmä tam, kde ide o vyššie, vyššie finančné prostriedky. Ja to vnímam aj tak, že naozaj sú to verejné financie a treba naozaj veľmi citlivo a veľmi starostlivo. Tým, že tu zazneli niektoré veci aj podnetnejšie, samozrejme, že je to prvé čítanie, je tu priestor na ďalšiu debatu, bude aj druhé čítanie, nech sa páči, kľudne môžte aj vy s pozmeňujúcim návrhom, ako si vy predstavujete a, samozrejme, že my rovnako urobíme všetko pre to, aby sme tieto veci riešili tak, aby sa finančné prostriedky, ktoré sú dané, vyčerpali včas, aby naozaj tie internáty, ale aj tie nemocnice boli zabezpečené, resp. aby tie finančné prostriedky boli vyčerpané a aby tie opravy boli vykonané tak, ako sa patrí, aby sme nečakali ďalšie dva roky, alebo, resp. vracali peniaze naspäť.
Ešte raz, veľmi pekne ďakujem a prosím o podporu tohto návrhu zákona, aby prešiel do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2019 11:31 - 11:32 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dovoľte mi, aby som ho v krátkosti odôvodnila.
Cieľom nášho návrhu zákona je predovšetkým zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc tak, aby pri zákazke na rekonštrukciu do zákonom ustanovenej hodnoty troch miliónov eur v prípade stavebných prác bolo možné namiesto štandardných postupov verejného obstarávania využiť postupy pre zákazky s nízkou hodnotou a zároveň aby pri zákazkách nad ustanovenú hodnotu muselo dôjsť k osloveniu najmenej troch subjektov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 10:02 - 10:04 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja oceňujem každé jedno vystúpenie, ktoré tu zaznelo, samozrejme, z jednej aj z druhej strany, ale je treba vnímať práve tento návrh zákona z toho najväčšieho záberu na sociálny aspekt osôb, ktorí pracovali pred tými 70 rokmi či koľkými rokmi, alebo pred rokom ’89, pardon, a majú dnes nejak okolo 70 či 60 rokov, 65, pretože nie často mohli objektívne ovplyvniť aj svoju výšku odvodov. To je zatiaľ všetko z mojej strany.
Dovoľte mi, aby som aj napriek tomu ešte predložila pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1644). Najsamprv krátke odôvodnenie.
Navrhuje sa posunutie účinnosti predmetného zákona o jeden kalendárny rok skôr, t. j. už od 1 .januára 2020, nakoľko máme zato, že je potrebné už aj v roku 2020 reflektovať na zachovanie, resp. zvýšenie životnej úrovne poberateľov minimálneho dôchodku s ohľadom na výraznejší medziročný rast priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky a s tým spojené zvyšovanie priemerných spotrebiteľských cien.
A teraz konkrétne zmena:
V čl. II sa číslovka „2021“ nahrádza číslovkou „2020“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.10.2019 10:48 - 10:56 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda a vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za ústretovosť a pochopenie.
V každom prípade zákon, ktorý predkladá skupina poslancov za Slovenskú národnú stranu, je veľmi stručný, veľmi jednoduchý, ale o to viac naliehavý, najmä pokiaľ ide o našich seniorov, našich dôchodcov, ktorí dosahujú svoj minimálny dôchodok v neskutočne neprijateľnom, momentálne neprijateľnom, v neprijateľnej výške. Preto mi dovoľte, aby som aspoň stručne ešte raz zdôvodnila tento návrh.
Cieľom, jeho cieľom je predovšetkým zavedenie systémovej zmeny spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky s ohľadom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Tie dôvody sú zrejmé, sú jasné a sú nespochybniteľné (zaznievanie gongu) už aj s poukazom na to, akým tempom postupuje, akým tempom dochádza jednak k zvýšeniu a úprave minimálnej mzdy a samozrejme aj minimálnej, nominálnej mzdy v rámci hospodárstva Slovenskej republiky.
Inštitút minimálneho dôchodku momentálne zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný častokrát nielen na pomoc v hmotnej núdzi, ale tak, ako to spomenula na sociálnom výbore aj opozičná poslankyňa, resp. nezaradená teraz v tomto čase, pani Gaborčáková, že to hraničí častokrát aj s chudobou. I keď, samozrejme, že to sú dva odlišné pojmy, ktoré treba rozlišovať už aj s poukazom na skutočnosť, kedy dochádza teda k tej hmotnej núdzi a kedy dochádza už aj k tej, žiaľbohu, chudobe, ktorá tu, či sa nám to páči alebo nie, je a ju evidujeme.
My ako predkladatelia tohto návrhu zákona chceme, aby inštitút minimálneho dôchodku takýchto poistencov, ktorí v minulosti pre tento štát 30 a viac rokov svojou prácou vytvárali hodnoty a odvádzali poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, zabezpečil vo väčšej miere, ako tesne nad hranicou hmotnej núdze pre nich disponibilný, každodenný, každomesačný, každoročný príjem, ktorý si zaslúžia. Poberatelia tejto dôchodkovej dávky a rovnako musíme zhodnotiť, že skutočne v tomto poslednom období zo všetkých poberateľov dôchodkov vo všeobecnosti je takmer jedna tretina, ktorá ešte má dostatok síl, aby dokázala sa zaradiť aj do pracovného pomeru. Ešte popri tom si, popri dôchodku si snažia zarobiť si na svoje živobytie. To znamená, že ale väčšina z nich nemá žiadne iné príjmy a častokrát ani vlastné úspory. A to všetko je ovplyvnené aj tým, akým spôsobom sa vôbec dopracovalo k výpočtu pri nárokovej dávke, dôchodkovej dávke, aký, aký spôsob sme volili kedysi predtým, kedysi dávnejšie. Stalo sa, že sa tu vytvorila skupina, skupina starodôchodcov, novodôchodcov a tu nastal obrovský problém, ktorý je nevyhnutné a potrebné v tomto okamihu riešiť.
V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. My navrhujeme naviazať základný minimálny dôchodok na priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republike, ktorá, republiky, pardon, ktorá by mala z dlhodobého hľadiska hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám obyvateľstva Slovenskej republiky v dôchodkovom veku, ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Teda navrhujeme stanoviť základný minimálny dôchodok ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.
Áno, prešlo to aj sociálnym, ako gestorským výborom sociálnym výborom, ale bolo to prejednávané aj ústavnoprávnym výborom. Bolo to prejednávané, samozrejme, aj na hospodárskom výbore. Je pravdou, že sú aj troška kritické postrehy a pohľady na to, do akej sumy a prečo práve takýmto spôsobom.
Ináč chcem ešte doplniť, že valorizačný mechanizmus, ktorý tu nastavený bol, platí a bude platiť aj napriek tejto úprave, ktorú v rámci tohto zákona predkladáme.
Áno, možno prvýkrát v histórii parlamentu a predsa si to dovolím zdôrazniť a povedať, že áno, ideme trošku možno poprieť, možno poprieť, zopakujem poprieť zásluhovosť, aby sme solidárne pomohli tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Dvesto osemdesiat, cca 280 eur minimálny dôchodok je príliš nízky. Ja viem, že bude potrebné, či už my teraz alebo do budúcna akákoľvek vláda, ktorá príde, bude musieť si alebo sa popasovať istým spôsobom, akým spôsobom nájdeme iné možné riešenia, iné možné opatrenia, aby sme práve aj tento nižší deficit, ja hovorím, že nižší deficit, pretože ide o ľudí, ktorí si to zaslúžia, o našich občanov Slovenskej republiky v dôchodkovom veku, že budeme musieť hľadať opatrenia také, aby sme štátny rozpočet doplnili, aby sme jednoducho dosiahli to, že nebude to na ujmu pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Dôchodca nikdy nesmie byť na ujmu. Ide o človeka, nejde o čísla.
Takže ja si vás dovolím z tohto postu veľmi pekne poprosiť, nielen koaličných poslancov, ale, samozrejme, opozičných, podporte tento náš návrh zákona. Je dobre mienený. Je mienený tak, aby skutočne k nijakému inému, k nejakému rozvratu, ako to už bolo niektorými poslancami opozičnými povedané, rozvratu štátneho rozpočtu dochádzalo.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a verím, že tento návrh zákona podporíte.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 18:45 - 18:51 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, vážení páni kolegovia, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som vám zdôvodnila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie systémovej zmeny spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky s ohľadom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Inštitút minimálneho dôchodku momentálne zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
Ako predkladatelia tohto návrhu zákona chceme, aby inštitút minimálneho dôchodku takýchto poistencov, ktorí v minulosti pre tento štát 30 a viac rokov svojou prácou vytvárali hodnoty a odvádzali poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, zabezpečil vo väčšej miere ako tesne nad hranicou hmotnej núdze. Poberatelia tejto dôchodkovej dávky väčšinou nemajú žiadne iné príjmy ani vlastné úspory, a preto je nutné, aby im aj výlučne minimálny dôchodok zabezpečoval dôstojný život počas ich staroby. V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
My navrhujeme naviazať základný minimálny dôchodok na priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá by mala z dlhodobého hľadiska hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám obyvateľstva Slovenskej republiky v dôchodkovom veku ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ako predkladatelia preto v tomto návrhu zákona navrhujeme stanoviť základný minimálny dôchodok 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dáva pred... dva roky, ktorý dva roky predchádza, pardon, kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov.
Vzhľadom na skutočnosť, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky je Štatistickému úradu v Slovenskej republike známa a zverejnená až neskôr, teda k 1. 1. daného kalendárneho roka, je nutné vychádzať z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku. V dôsledku tejto zmeny budú mať všetci poberatelia minimálneho dôchodku okamžite od nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona v roku 2021 vyplácanú vyššiu dôchodkovú dávku, ako by mali v prípade zachovania pôvodného spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku.
Mechanizmus zvyšovania základného minimálneho dôchodku zostáva v nezmenenej podobe zachovaný. To znamená, že u poberateľov minimálneho dôchodku s vyšším počtom získaných, rozumej kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, bude ďalej dochádzať k zvyšovaniu aj tejto vyššej sumy základného minimálneho dôchodku o 2 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a za každý ďalší kvalifikovaný rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov a 3 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý ďalší kvalifikovaný rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového veku poistenia v rozsahu 39 rokov.
Predkladaný návrh zákona má aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže sa očakáva zvýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu na vyššie dôchodkové dávky minimálneho dôchodku. Zároveň sa v dôsledku rýchlejšieho medziročného zvyšovanie sumy minimálneho dôchodku môže zvýšiť počet osôb spadajúcich do kategórie poberateľov minimálneho dôchodku.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona má aj pozitívne sociálne vplyvy. Predpokladá sa pozitívny vplyv na hospodárenie poberateľov minimálneho dôchodku z dôvodu zvýšenia ich pravidelného disponibilného príjmu.
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie ani na, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona má pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, rodiny, ktorých členom je poberateľ minimálneho dôchodku, budú mať teda vyšší disponibilný príjem.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážená pani kolegyňa, vážení kolegovia, prosím o podporu nášho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.9.2019 16:36 - 16:37 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1624. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1727 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2019 16:12 - 16:14 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Navrhujem, aby o tomto návrhu zákona sme hlasovali dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis