Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.12.2019 o 11:47 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 11:47 - 11:48 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, vážení kolegovia, kolegyne, aby som doplnila ešte ako spolupredkladateľka pozmeňujúci návrh, ktorý predkladala moja kolegyňa Alena Bašistová. Odôvodnenie už bolo povedané, ale tá podstata, tá jedna veta, ktorá tu je, ako bude znieť, tá nie. Tak mi dovoľte, aby som to prečítala.
V čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V ustanovení § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová "detská psychiatria," vkladajú slová "v špecializačnom odbore klinická psychológia,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 11:36 - 11:37 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh. Najsamprv ho odôvodním, aby sme mali prehľad, o čo ide. Ide o legislatívno-technické úpravu. Označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [zákon č. 3811/2019 Z. z. (novela školského zákona a niektorých ďalších zákonov) v čl. II (zákon č. 461/2003 Z. z.) vkladá prechodné ustanovenie s označením ustanovenie §220, pardon, "§ 293em"].
V súvislosti s preznačením predmetného ustanovenia poukazujeme aj na tlač 1719 (to je novela zákona č. 4611/2003 Z. z. a ďalších zákonov), ktorú bude potrebné po ukončení schvaľovacieho procesu a zverejnení v Zbierke zákonov tiež zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
A teraz dovoľte, aby som konkrétnu zmenu, legislatívno-technickú zmenu.
V čl. I bode 15 ustanovenie (§ 293em) sa slová „§ 293el" nahrádzajú slovami „§ 293em" a slová „§293em" sa nahrádzajú slovami „§ 293en" (2x).
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.12.2019 11:32 - 11:35 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825). V zmysle ustanovenia § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2294 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Predmetný návrh zákona, tlač 1825, odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom vládnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor o spoločnej správe ani o stanovisku gestorského výboru nerokoval, pretože výbor nebol teda uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prijal štyri pozmeňujúce návrhy. Navrhujem o nich hlasovať spoločne.
Predsedníčka výboru ma poverila ako spoločnú spravodajkyňu, aby som predložila Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu a návrh na ďalší postup, ustanovenie § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 16:11 - 16:12 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1825. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1932 z 28. novembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. decembra 2019 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2019 10:44 - 10:45 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1931 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1824), na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády budú informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 62. schôdzi a uznesením č. 224 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.11.2019 17:10 - 17:20 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktorá obsahuje 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 3 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 86, proti 3, zdržalo sa 31 poslancov, 8 nehlasovali.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Teraz budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy, ktorý vyňala pani poslankyňa Sárközy na osobitné hlasovanie.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať samostatne o bode 2 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o tomto bode.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 3, proti 10, zdržalo sa 108 poslancov, 8 nehlasovali.
Bod č. 2 zo spoločnej správy sme neschválili.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu podanom v rozprave.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Irén Sárközy.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 76, zdržalo sa 46 poslancov, nehlasovali 7.
Konštatujem, že návrh bol schválený.
Ďalej.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci.
Podľa ustanovenia § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126, za 84, proti 19, zdržalo sa 16 poslancov, 7 nehlasovali. Konštatujem, sme v treťom čítaní. Preto otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 83, proti 1, zdržalo sa 40 poslancov, 7 nehlasovali.

Návrh bol schválený.

Ďakujem pekne, pani poslankyňa.
Prosím teraz pána poslanca Baláža, aby uviedol hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií (tlač 1760).

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1760.)

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 73, proti 46, zdržalo sa 9 poslancov, 1 nehlasoval.
Návrh bol schválený.
Prosím teraz pána poslanca Kresáka, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (tlač 1754).

(Hlasovanie o návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, tlač 1754.)

Kresák, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a doplnení niektorých zákonov vyslovuje súhlas s navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov.
Ďakujem.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto uznesení, návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 84, zdržalo sa 38 poslancov, 6 nehlasovali.

Návrh uznesenia bol schválený.

Prosím teraz pána poslanca Federiča, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k

návrhu Súhrnnej výročnej správy za rok 2018 (tlač 1762).

Federič, Igor, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2018 (tlač 1762), hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2018.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.)
Prítomných 127, za 72, proti 8, zdržalo sa 40 poslancov, 7 nehlasovali.

Návrh sme schválili.

Prosím ešte pána poslanca Adamčíka, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2020 (tlač 1742).

Adamčík, Eduard, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2020, ktorý rozpočtuje výnosy vo výške 16 136 000 eur a náklady vo výške 15 576 000 eur.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 73, zdržalo sa 49 poslancov, nehlasovali 7.

(Návrh bol schválený.)

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, odhlasovali sme to, čo sme mali prerokované, a to, čo nebolo, preložené na zajtrajšie hlasovanie. Chcem vás informovať, že po prestávke budeme pokračovať o skrátenom, teda rokovaním v skrátenom legislatívnom konaní, teda v prvom čítaní, tak ako sme to pred chvíľočkou schválili. Skrátené konanie o osobitnom odvode. A potom, samozrejme, nasledujúci bod, návrh poslancov prijať teda uznesenie Národnej rady ohľadne Istanbulského dohovoru. Takže asi máme čo robiť aj dnes.
Takže vyhlasujem prestávku.
Oj, ešte predtým, pán poslanec Baránik, nezbadal som, nech sa páči, procedurálny.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 10:35 - 10:35 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vzhľadom na závažnosť daného problému, ktorý je riešený v rámci tohto bodu programu, navrhujem hlasovanie na 17.00 hod. Dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.11.2019 10:25 - 10:28 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2180 z 22. októbra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 1719) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 218 z 21. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.10.2019 11:10 - 11:19 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho a Magdalény Kuciaňovej.
Najsamprv veľmi stručné odôvodnenie: Za účelom zabezpečenia výplaty dôchodkov zvýšených na sumu minimálneho dôchodku od 1. januára 2020 sa navrhuje upustiť od skúmania podmienky získania kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.
A teraz samotné znenie. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555), sa dopĺňa takto:
Za článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
"Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 321/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 82b odsek 4 znie:
"(4) Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je
a) obdobie dôchodkového poistenia,
b) obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku,
c) obdobie podľa písmen a) a b) získané v cudzine."
Doterajšie články V až VII sa primerane preznačia.
Novovložený článok V nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:52 - 10:53 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pani kolegyňa, pani kolegynka z OĽANO Milanová alebo už nezaradená, ešte zaradená? (Reakcia z pléna.) Ďakujem vám veľmi pekne za vaše, za vaše podnety. Samozrejme, sme v druhom čítaní. Tu je ten priestor, kedy ešte môžeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich.
A rovnako aj vám, pán kolega Dostál, ďakujem. Kľudne ste mohli v rámci rozpravy prísť so svojím pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k tomuto zákonu. Ja za týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom zákona si v plnom rozsahu stojím.
Ďakujem.
Skryt prepis