Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.9.2019 o 16:04 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.9.2019 16:04 - 16:06 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1622. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1728 z 28. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 10:59 - 10:59 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Vážený pán predsedajúci, poprosím, aby sa o tomto návrhu zákona hlasovalo zajtra o jedenástej hodine, teda 18. 9. 2019. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 10:50 - 10:53 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Tittela, Tibora Jančulu, Evy Smolíkovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1479.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1926 z 26. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1479, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3 tejto spoločnej správy vyplýva jedenásť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v štvrtej časti tejto spoločnej správy nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 7, 9 až 11 so stanoviskom gestorského výboru schváliť, osobitne o bode 8 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 184 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2019 10:19 - 10:21 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1515).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1894 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh, vládny návrh zákona (tlač 1515) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu v IV. časti tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 185 z 10. septembra 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 18:48 - 18:49 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, pani kolegyňa Evka Antošová, ďakujem veľmi pekne aj za ten pozmeňujúci návrh k tomuto zákonu. Samozrejme, že tento zákon vo mne evokuje silno, pretože tu ide skutočne o spotrebiteľa v konečnom dôsledku, ale ide o zdravého spotrebiteľa. Zdravie v nás vyvoláva vždy a je základom pohody, šťastia v rodinách, všade, kde sa pohybujeme. Pokiaľ človek je zdravý, má tisíc želaní, tisíc prianí, a ak to zdravie nám pokuľháva, tak naozaj máme ho potom už len, už len to jedno prianie, aby to zdravie bolo. A ja si myslím, že podstata a význam a zmysel tohto zákona je práve o tom, aby sme mali na našich stoloch zdravé potraviny.
Preto z mojej strany ja osobne veľmi vítam túto iniciatívu od podpredsedníčky vlády a ministerky, že naozaj bol a je prepotrebný, a chcem tiež rovnako ako moji kolegovia poďakovať. Poďakovať za tento zákon a ja verím, že sa nám poďakujú aj občania, že to ocenia a že je to v prospech nás všetkých.
Takže ešte raz ďakujem a vítame túto iniciatívu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:43 - 9:45 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán poslanec Ondrej Dostál, vy naozaj nepotrebujete odpovede na vaše otázky. Vy ste si ich už dávno zodpovedal sám pre seba, svojsky. Vás vnútorne ale absolútne netrápi skrátené legislatívne konanie pri prijímaní tohto poslaneckého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181 z roku 2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Pán poslanec, vám neskutočne prekáža, že tento návrh zákona prináša konečne jasné volebné pravidlá a to najmä s poukazom na financovanie volebnej kampane. A naozaj, pán Dostál, v tomto návrhu zákona ide len a predovšetkým o vytvorenie rovnakých podmienok. Áno, nastal ten čas, kedy je potrebné upraviť prísun finančných prostriedkov smerom do strán a to, ak je potrebné, aj v priebehu 24 hodín. Schválením novely tohto zákona očakávame predovšetkým, a to už tu zaznelo niekoľkokrát, vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami, ale aj vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán. Snahou tohto zákona je zabrániť tomu, aby istá finančná skupina financovala jednu politickú stranu a takýmto spôsobom ju potom pevne držala, držala v svojich rukách a snažila sa pretláčať vlastné záujmy.
Pán poslanec Dostál, ja som neskutočne smutná z toho, čo ste predviedli za tých 24 hodín. Akým vytrvalým spôsobom, prepáčte za ten výraz, slová, masírujete nielen poslancom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 11:53 - 11:55 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1479. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č.1567 z 25. apríla 2019 a rozhodnutím č. 1593 zo 6. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2019 10:54 - 10:56 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predstavila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu, Tibora Jančulu, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Stručne. Cieľom predpokladanej novely zákona o dani z príjmov je zavedenie zníženia sadzby dane z príjmov právnických osôb, ktoré je v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky. Sadzba dane sa navrhuje znížiť z úrovne 21 % na 15 %. Takéto zníženie sadzby dane je umožnené výrazne efektívnejším výberom daní a zrýchľovaním rastu slovenskej ekonomiky. Zároveň zníženie sadzby dane umožní nielen stimulovanie prílevu nových investícii často podporené aj dodatočnými stimulmi a daňovými úľavami. Rovnako tak je možné očakávať aj generovanie domáceho inovačného potenciálu, ktorý predstavuje základný pilier pre rozvoj ekonomiky štátu v odvetviach hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou a ktorý priamo súvisí s nástupom technologických zmien a ich budúcich štrukturálnych dopadov. Možno konštatovať a povedať, že Slovensko práve aj týmto návrhom zákona sa takto zaradí medzi krajiny s najatraktívnejšou sadzbou dane z pohľadu investorov spomedzi členských štátov Európskej únie a vytvorí priaznivé podmienky pre domáce právnické osoby v čase vysokej investičnej potreby.
A iba na dôvažok. Podľa daňového reportu Slovenskej republiky z októbra 2018 od roku 2017 úspešnosť výberu dane z príjmov právnických osôb opäť rastie a prispieva k rastu očisteného daňového výnosu aj napriek zníženiu sadzby v tom čase z 22 % na 21 %.
Myslím si, že na začiatok a na úvod vari aj stačí, s tým, že žiadam o podporu, aby sa tento návrh zákona dostal do druhého čítania, v rámci ktorého je možné ešte diskutovať, hovoriť či podávať pozmeňujúce a iné návrhy.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončila som.
Skryt prepis
 

24.6.2019 10:17 - 10:24 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Ďakujem pekne. O tomto návrhu zákona budeme hlasovať zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 10:14 - 10:16 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Želám pekný deň. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1476).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1861 z 21. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1476) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 1 pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 169 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis