Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.5.2019 o 16:27 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.5.2019 16:27 - 16:28 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1476. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovení § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1564 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

27.3.2019 14:21 - 14:23 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Termín hlasovania o 17. hodine dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 14:21 - 14:23 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy a Petra Antala na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1238).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1629 zo 7. februára 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1238) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 151 z 26. marca 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7.2.2019 10:11 - 10:14 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh na voľbu člena Rady pre štátnu službu predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktorý bol uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 365 zo 6. decembra 2016 poverený plnením úloh v súvislosti s voľbou a činnosťou Rady pre štátnu službu podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rada sa skladá z piatich členov. Členov Rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Člen Rady pre štátnu službu Mgr. Ctibor Košťál navrhnutý na člena rady za poradný orgán vlády v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti oznámil Národnej rade Slovenskej republiky listom zo dňa 14. 12. 2018 (ruch v sále a opakované zaznievania gongu), že sa vzdáva členstva v Rade pre štátnu službu k 31. 12. 2018.
Dňa 11. 1. 2019 doručil poradný orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti mimovládnych organizácií a rozvoja občianskej spoločnosti návrh na zvolenie JUDr. Zuzany Šabovej za člena Rady pre štátnu službu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci na svojej 48. schôdzi dňa 29. januára 2019 uznesením č. 147 konštatuje, že návrh na člena rady spĺňa podmienky ustanovené v ustanovení § 12 ods. 6 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a odporúča Národnej rade zvoliť za člena Rady pre štátnu službu JUDr. Zuzanu Šabovú.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Výbor ma svojím uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:36 - 14:38 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, pán kolega, ja súhlasím so všetkým, čo si v rozprave povedal, a dovolím si ešte umocniť, že skutočne štátne symboly ako štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať či štátna hymna by nemali byť znevažované, tobôž by nemali podliehať nejakému zneucteniu. Tak v rodinách, ako aj v školách by nemala chýbať ani výchova k vlastenectvu a úcte k štátnym symbolom. Tak ako je hodné o tom učiť naše deti a nové generácie, je potrebné dbať na ochranu štátnych symbolov ako jedného zo základných pilierov štátnosti, aby nedochádzalo k ich znevažovaniu.
Ja osobne sa veľmi teším, že práve tento návrh z dielne našej prichádza do tejto sály, do Národnej rady Slovenskej republiky. Štátne symboly mnohokrát sprevádzajú, ako si spomínal, aj naozaj našich športovcov a tak ako sme hrdí a veľmi hrdí na ich športové výsledky, rovnako sme, ba vyššiu hrdosť prikladáme aj symbolom a symbolu, ktorý sa vypína na ich odeve, to je veľmi dôležité a reprezentuje tým našu vlasť.
Ja sa tiež vrátim k nie tak dávno k športovým výsledkom našich lyžiarok, či už to bola najmä Petra Vlhová, ale aj Nasťa Kuzminová, kedy stáli na tom najvyššom stupienku a zaznela slovenská štátna hymna. A vtedy sme skutočne, a to mi nikto nemôže odoprieť, že sa nám naozaj aj nezovrelo hrdlo, možno aj zvlhli oči a aj rozbúšilo to srdiečko. Takže naozaj nedovoľme stratu našej národnej identity a nedopusťme, aby bolo ku štátnym symbolom pristupované inak, ako si povedal, s vážnosťou, úctou a hrdosťou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2019 11:57 - 11:59 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1238. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1306 zo 7. decembra 2018 a rozhodnutím č. 1288 z 12. novembra 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 14:16 - 14:19 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1156.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1426 z 23. októbra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 1156, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh zákona dňa 20. novembra 2018 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 140 z 27. novembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2018 19:11 - 19:13 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1156. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1209 z 1. októbra 2018 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2018 17:53 - 17:53 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Pán predsedajúci, poprosím vás o opravu hlasovania pri tlači 1098. Vykázalo mi zariadenie, že som „nehlasovala“, ale hlasovala som „proti“. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 18:51 - 19:00 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani kolegyňa, vážení páni kolegovia, vážený pán kolega Dostál, nedozviete sa odo mňa, kto predkladal, sú tu šiesti predkladatelia a dôvod iste nie je ten, o ktorom hovoríte vy a už vôbec nie práve ohavná vražda dvoch mladých ľudí. To majte na pamäti a na zreteli.
Účelom tejto novely Trestného poriadku, a budem hovoriť skôr z praktického hľadiska, ale veľmi stručne, aby som vás jednak nezdržiavala, ale ak budete mať záujem, dokážem s vami na túto tému rozprávať ako advokátka. Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť predovšetkým vlastnú rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach, čo významne súvisí so skutočnými a reálnymi trestnými oznámeniami, ktorým je potrebné venovať nielen čas a priestor, ale i sústredenú pozornosť a tak prispieť k očiste spoločnosti. O to ide predovšetkým všetkým nám, aj vám, aj mne.
Nie je, pravda, možné súhlasiť s názorom, že ide o nástroj zakrývania trestnej činnosti či korupcie, ba práve naopak. Táto novela účinne prispeje k jej odhaľovaniu, k vyšetreniu, k postaveniu páchateľa pred súd za predpokladu uvedenia ale pravdivých skutočností v podaniach odosielateľa.
Ak požadujeme od orgánov činných v trestnom konaní dôsledne postupovať v súlade so zákonmi, je nevyhnutné v prípade, ak máme vedomosť o páchaní trestnej činnosti alebo spáchaní trestnej činnosti napomôcť a napomáhať im k splneniu si ich zákonných povinností podaním trestného oznámenia alebo iného podania, ktorých primárnym znakom bude ich pravdivosť, úplnosť, overiteľnosť totožnosti odosielateľa.
Nie je namieste, pán kolega, ani tvrdenie, že anonymné podania, napríklad že je tu obava o život alebo zdravie, majetok alebo zo straty zamestnania, ako to mnohí tvrdia a nakoniec aj naše médiá to veľmi laxne ponúkali v posledných, v posledných dňoch, pretože tu existuje účinná právna úprava na ochranu fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To je na ochranu oznamovateľov tak písomne podávajúcich anonymy, ako aj oznamovateľov, ktorí prídu a oznámia orgánom činným v trestnom konaní, o čo ide, a tam nemôžu požiadať o to, aby mali ochranu, aby im tá ochrana bola zabezpečená. To isté platí, samozrejme, aj pre toho, kto takéto podanie dáva tým, že to pošle, len teda odosielateľovi.
Paragraf 62 Trestného poriadku vo svojom druhom odseku upravuje postup orgánu činného v trestnom konaní pri podaní oznámenia v ústnej forme do zápisnice. Podľa dotknutého paragrafu, ak sa oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, podáva ústne, treba oznamovateľa poučiť o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom, či už v pracovno-právnom vzťahu a podľa osobitného predpisu, vypočuť o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný, o osobných pomeroch toho, na koho sa oznámenie podáva, o dôkazoch, o výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom. A ak je oznamovateľ súčasne aj poškodeným alebo je splnomocnencom, musí sa vypočuť aj o tom, čo žiada, aby súd rozhodol o jeho nároku na náhradu škody v trestnom konaní. Výsluch osoby, ktorá podáva oznámenie, sa má vykonať tak, aby sa získali tie najpravdivejšie, najobjektívnejšie podklady pre ďalšie konanie.
Pri anonymnom písomnom podaní alebo pri písomnom podaní, ktoré obsahuje nepravdivé, neúplné a neoveriteľné údaje o totožnosti odosielateľa, neexistuje možnosť orgánu činného v trestnom konaní odosielateľa poučiť o zodpovednosti za uvedenie vedome nepravdivých údajov vrátane následkov krivého obvinenia, poučiť ho o možnosti a podmienkach poskytnutia ochrany pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu podľa osobitného predpisu a vypočuť ho o okolnostiach, za ktorých bol čin spáchaný a osobných pomerov toho, koho, na koho to oznámenie sa podáva, o dôkazoch a výške škody a iných následkoch, ktoré boli spôsobené trestným činom. Rovnako ak je odosielateľ napríklad poškodeným, nemôže byť vypočutý o tom, čo žiada, aby súd rozhodol o jeho prípadnom nároku na náhradu škody v trestnom konaní, čo je primárne v záujme poškodeného.
Pokúsim sa, pretože čas beží, skrátiť a len to najpodstatnejšie vari v závere.
Viete, ono aj v civilnom procese existuje, ak niekto urobí podanie, a je, to nejde o to, či je anonymné, alebo neanonymné, v tomto prípade ani neexistuje tá možnosť, lebo to nie je trestné konanie, existuje možnosť, že aj v civilnom konaní je povinný ten, kto podanie podáva nezrozumiteľné, neúplné, nepresné, že ho súd vyzve, aby to doplnil. Takže analogicky je to možné aj a môžme to aplikovať aj pre trestné konanie. Takže v súčasnosti ak je podané písomné anonymné trestné oznámenie a orgán činný v trestnom konaní zistí, že je potrebné ho doplniť, on v podstate nemôže naplniť literu zákona Trestného poriadku, pretože nemôže v podstate ani oznámiť oznamovateľovi alebo odosielateľovi, ako naložil orgán činný v trestnom konaní s takýmto anonymným podaním a potom, samozrejme, že sa tvrdí, že sa všetko zametie pod koberec.
Takže veľmi stručne, veľmi kratučko, táto, táto, toto konanie, alebo, respektíve títo, títo oznamovatelia či odosielatelia anonymných podaní by si mali byť vedomí toho, že nie je možné, nie je možné im dať odpoveď a nie je možné potom ďalej pokračovať a konať tak, aby bola spokojná aj jedna strana, aj druhá strana, teda aby sa, aby bolo dané zadosť takým oznámeniam, ktoré môžu často byť veľmi škodlivé. A nakoniec aj pripomeňme len príkladmo, možno pre vás to bol nekonkrétny príklad alebo nie najšťastlivejší príklad, ale určite to, čo povedal aj pán kolega Jarjabek. Po tomto nastáva akýsi hon na čarodejnice, akýsi lov, lov na zajacov. A práve preto je tá možnosť, aby orgány činné v trestnom konaní pokračovali a zisťovali aj, nie je problém aj napriek tomu, že sa upustí, ale tá možnosť v rámci Trestného poriadku tu zostáva.
Takže neberme to tak, že by sme išli vedome niečo mariť alebo niečo zakrývať, alebo, bohchráň, chrániť aj korupciu. Tak toto ani predkladatelia na mysli nemajú, ani to nie je ich cieľom. Takže ak, neviem, ale môžme, samozrejme, že je krátkosť času, ja by som vám toho povedala ďaleko viac, ale pre krátkosť času som to naozaj zhrnula len do toho najpodstatnejšieho. Pokiaľ, ešte raz opakujem, keď chcete debatovať, môžme.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis