Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.2.2018 o 10:12 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 10:12 - 10:15 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (tlač 762).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 919 z 28. novembra 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný vládny návrh (tlač 762) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 762) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 94 z 30. januára 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu, do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.2.2018 9:46 - 9:47 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegynka, neviem, či ste sa dôsledne oboznámili s touto novelou zákona, ale zdá sa mi, že nie, a zrejme ani nepoznáte celkový postup, ako to prebieha v rámci konaní, pokiaľ ide o samotné rozvodové konanie cez kolízneho opatrovníka, ktorý dáva stanoviská.
Rodičia majú právo kedykoľvek vstúpiť do spisu aj na úrade práce, sociálnych vecí na príslušnom odbore, samozrejme, ale v konečnom dôsledku konečné stanovisko, aby sa zbytočne nespôsobovali prieťahy v konaniach, tak, samozrejme, že toto má právo vidieť a oboznámiť sa až na súde. A v rámci súdneho konania nemá žiaden problém, aby tam namietal, navrhoval, menil atď. To znamená, tu ide naozaj o ochranu detí, aby zbytočne jeden alebo druhý rodič nespôsoboval prieťahy. Ide o zásadnú zmenu a dobrú zmenu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.2.2018 10:42 - 10:44 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Želám príjemný dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou výboru za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou č. 817. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 12. marca 2018 a v gestorskom výbore do 13. marca 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.11.2017 15:01 - 15:03 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s ustanovením v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 762. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 786 z 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2017 16:29 - 16:36 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, prichádzam rovnako s pozmeňovacím návrhom a musím v úvode vysloviť aj poďakovanie a potešenie. Pán minister, viem aj poďakovať za tú prácu, ktorá bola odvedená na ministerstve práce, sociálnych vecí v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a následne potom ešte stále sme spoločne s predsedníčkou výboru Alenou Bašistovou veľmi citlivo a pozorne počúvali podnety, ktoré prichádzali od ostatných zúčastnených strán, ktoré majú čo-to hovoriť práve k tomuto zákonu a k tejto novele zákona 448 z roku 2008. Môj pozmeňovací návrh, ktorý predkladáme spoločne, Alena Bašistová, Magdaléna Kuciaňová, Jana Vaľová a Edita Pfundtner je stručnejší, ale o to dôležitejší, už aj s poukazom na to, že ide o prechodné ustanovenie.
Novela definuje právne podmienky určenia finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. V novele zákona je finančný príspevok označený ako finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a tento bude ministerstvo poskytovať zariadeniam tak, ako ste už počuli aj z úst pána ministra Richtera. Ale zopakujem, aby nám bolo všetkým jasnejšie, pretože tak, jak počúvam, tak počúvam, ale poniektoré vystúpenia, ako keby sme si nevedeli nájsť miesto a kompetencie, kto áno a kto nie, čo môžu VÚC-ka, čo môžu obce a čo môže ministerstvo, a potom to uvádza, uvádza do nejakých pochybností a zbytočných neistôt. Takže sú to zariadenia podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár. Pre každý vyššie vymenovaný druh sociálnej služby je v zákone vymedzený stupeň odkázanosti pre fyzické osoby, respektíve prijímateľov sociálnej služby a tu je treba sa tiež pozastaviť a povedať a pripomenúť, o aké stupne v ktorom zariadení ide. Zariadenie podporovaného bývania – stupne 2 až 6, zariadenie pre seniorov – stupne 4 až 6, zariadenie opatrovateľskej služby – stupne 2 až 6, rehabilitačné stredisko – stupne 2 až 6, domov sociálnych služieb – stupne 5 až 6, v prípade nevidiacej osoby – 3 až 6, špecializované zariadenie – stupne 5 až 6, denný stacionár – stupne 3 až 6. Navrhovaným pozmeňovacím návrhom bude zabezpečená previazanosť na prechodné ustanovenia v súčasnosti platnom znení zákona, najmä s poukazom, a tie ustanovenia iste vám citovať nebudem, ale ide o ustanovenie § 106 ods. 5, ods. 6, § 110 písm. c), § 110 písm. l).
Po prijatí tohto pozmeňovacieho návrhu bude možné spolufinancovať sociálnu službu v zariadeniach podmienených odkázanosťou, a to v zariadení teda podporovaného bývania, zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenia, denný stacionár, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a to tak, že bude poskytovaný finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou pre neverejných poskytovateľov, ustanovenie § 78a, obciam, ustanovenie § 71 písm. o) ods. 6, ktoré zriadili vyššie uvedené druhy sociálnych služieb, a aj pre prijímateľov sociálnej služby, na ktorých sa vzťahujú v súčasnosti prechodné ustanovenia, teda nedosahujú zákonom stanovené stupne odkázanosti, nemajú priznaný stupeň odkázanosti, alebo majú priznaný stupeň odkázanosti nižší, než je ustanovený platnou právnou úpravou pre príslušný druh sociálnej služby v zariadení.
Verím, vážené kolegyne, kolegovia, že aj tento návrh nájde oporu v pléne a že ho podporíte.
A teraz mi dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej, Jany Vaľovej a Edity Pfundtner k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448 z roku 2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 663.
V čl. I bode 198 sa ustanovenie § 110ac dopĺňa odsekom 11, ktorý znie: "(11) Prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou k 31. decembru 2017 a ktorý nemá priznaný stupeň odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení alebo má priznaný nižší stupeň odkázanosti, ako je ustanovená podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení, sa na účely určenia výšky finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a § 78a považuje za prijímateľa sociálnej služby s najnižším stupňom odkázanosti podľa prílohy č. 3, ktorý je ustanovený ako podmienka na vznik odkázanosti na príslušný druh sociálnej služby v zariadení.".
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.6.2017 11:27 - 11:35 hod.

Magdaléna Kuciaňová
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Termín bude budúci týždeň v utorok o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2017 9:32 - 9:32 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán kolega, mňa vždy veľmi teší, keď vystupujete a hovoríte, lebo skutočne, ako to všetci hovoria doposiaľ, veľmi zanietene a odborne sa vyjadrujete k danej téme. Je dobré, že ste tu. A to absolútne nezáleží na tom, či je to koalícia, opozícia. Ale čo ma ešte viac teší, že hovoríte tak, ako by som to hovorila aj ja, lebo my sme rodáci a vieme, o čom hovoríme. A tam to bolo veľmi ťažké a nielen v rámci východného Slovenska, ale celkove aj v rámci Slovenska. Ešte raz chcem vám poďakovať za to, že ste, za to, že ste prínosom v odbornej rovine a o to tu všetkým by nám malo predovšetkým ísť. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2017 14:51 - 14:52 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 512. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 533 z 24. apríla 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2017 19:49 - 19:51 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega Farkašovský, aj keď nie si právnik, nemusíš byť smutný, tvoje vystúpenie v rozprave obsiahlo nielen ľudský rozmer, ale aj racionálne videnie zložitej témy. Oceňujem tvoju výzvu k spolupráci, k súčinnosti koalície i opozície. Ide nám predsa o spoločnú vec. Každý má právo na svoj názor, má právo vyjadriť sa a zároveň každý by mal rešpektovať iného. Len tak dosiahneme, že bude komunikácia medzi nami efektívna a že prinesie svoje ovocie.
Ja osobne som hlboko presvedčená o tom, že občania od nás chcú riešenie ich každodenných problémov, ktoré ich trápia. A preto ja osobne súhlasím s tým, že treba túto kapitolu definitívne a navždy uzavrieť.
Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.3.2017 10:16 - 10:17 hod.

Magdaléna Kuciaňová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pán poslanec Podmanický veľmi podrobne rozobral každý jeden príspevok v rámci rozpravy, čo znamená, že z pozície mňa ako spravodajkyne ani neprislúcha nejak vyhodnocovať, ale v každom prípade chcem vás veľmi pekne požiadať a poprosiť, aby ste, aj keď nie som predkladateľka tohto návrhu, chcem vás poprosiť, aby ste dali šancu tomuto, tomuto návrhu zákona a ja verím, že čas a život ukáže, či toto rozhodnutie bolo správne a nielen po, po ľudskej, ale aj po tej právnej stránke. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis