Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 15:43 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 15:43 - 15:46 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som za skupinu poslancov uviedol tento návrh zákona.
Ešte predtým, než prejdem k samotnému meritu veci, chcel by som ešte raz ozrejmiť skutočnosť, na ktorú si mnohí určite spomínate, že za posledné obdobie postupným zvyšovaním sme dospeli k tomu, že materská dávka, ktorá je zákonom garantovaná 34 týždňov, dosiahla príjem 100-percentného čistého príjmu ženy, ktorý žena poberala pred nástupom na materskú dovolenku. Hlavným, žiaľ, po tých 34 týždňoch, a to si my predkladatelia tohto návrhu zákona uvedomujeme, ten príjem rodiny alebo ženy-matky klesol a preto hlavným cieľom predkladanej novely zákona o rodičovskom príspevku je zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, respektíve boli nemocensky zabezpečení a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské. Takýmto rodičom navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, sume 370 eur mesačne, čo predstavuje, dovolím si tvrdiť, historicky najvyššie zvýšenie rodičovského príspevku o približne 150 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku.
Pre ostatných rodičov navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok v sume 270 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o 50 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku.
Na rokovaní výboru pre sociálne veci bol schválený pozmeňujúci návrh, ktorým sa pre tento rok navrhuje neuplatňovať valorizačný mechanizmus rodičovského, nakoľko v tomto... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, poprosím kľud v sále. Ďakujem.

Kéry, Marián, poslanec NR SR
... nakoľko v tomto návrhu navrhujeme zvýšenie rodičovského príspevku, ktoré je vyššie ako predpokladané... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Puci! Nerušte kolegu, pán poslanec Puci.

Kéry, Marián, poslanec NR SR
Ďakujem. Ktoré je vyššie ako predpokladané zvýšenie podľa valorizačného mechanizmu. S touto úpravou súhlasím a zároveň sa uchádzam o podporu návrhu ako celku. Verím, že tento náš návrh zákona získa širokú podporu naprieč politickým spektrom.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:10 - 15:11 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ešte raz, len inou formou vám zopakujem to, čo som vo svojej faktickej poznámke adresoval aj pani poslankyni Krištúfkovej. Zastropovanie dôchodku a zohľadnenie skoršieho odchodu pre ženy, ktoré vychovávali deti, sú spojené nádoby. Vy ste priznali, že ste nehlasovali za tento ústavný zákon, ktorý zastropoval odchod do dôchodku vo veku 64 rokov, a súčasne tento ústavný zákon zohľadní výchovu detí pre ženy a vy ho idete teraz kritizovať. To je absolútne nemorálne. Opakujem. Súčasný právny stav vôbec nezohľadňuje to, či žena vychovala jedno dieťa, dve deti alebo viac detí. To rieši až samotný ústavný zákon o zastropovaní dôchodku a bude platiť až v budúcnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:34 - 14:35 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Pán poslanec Mihál, ak by sme pristúpili na vašu ponuku a stiahli tento návrh zákona z rokovania, tak by platil status quo, súčasný stav. A s tým súčasným stavom aj tie dámy na balkóne, ku ktorým ste sa tak často obracali, nesúhlasia. Takže chcem sa opýtať, lepšie by bolo ponechať súčasný stav, s ktorým ročníky 1958, ´59 a ´60 majú problém?
A pán poslanec, mne naozaj príde nespravodlivé, že my sme tento problém nespôsobili. Práve naopak. My máme ambíciu to vylepšiť a podľa vás my sme nakoniec tí najhorší. Takže tomu celkom nerozumiem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:17 - 14:19 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, po vypočutí si vášho príspevku som nadobudol pocit, že ste zrejme pozorne nepočúvali moje úvodné slovo. Ja som zdôraznil a viackrát som zdôraznil, že až potom, čo začne platiť ústavný zákon o zastropovaní dôchodku v praxi, budú mať ženy nárok na skorší odchod do dôchodku. To znamená, pri výchove jedného dieťaťa o šesť mesiacov, pri východe dvoch detí o 12 mesiacov, troch a viac o 18 mesiacov. Ale v súčasnosti, keď sa do dôchodku odchádza na základe tzv. dôchodcovského automatu, ktorým každoročne sa určuje a predlžuje dĺžka odchodu v závislosti od rastu strednej dĺžky života, ten v súčasnosti nezohľadňuje výchovu detí. A nezohľadňuje ju tak, ako ste ju premietli do vašej tabuľky.
My predkladatelia sme si vedomí určitého opodstatneného pocitu nespravodlivosti aj u ročníkov žien 58, 59, 60. Aj preto je tu, tak ako povedal pán poslanec Tomáš, kompromisný návrh, ktorý bol premietnutý do tabuľky, ktorá bola schválená na výbore pre sociálne veci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 11:46 - 11:52 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Opätovne ďakujem za slovo, pán predsedajúci Panie poslankyne, páni poslanci, predložený návrh novely zákona o sociálnom poistení navrhujeme prijať v súvislosti s prijatím ústavného zákona č. 99/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, ktorým sa zakotvilo zastropovanie dôchodkového veku do článku 39 Ústavy Slovenskej republiky.
V súlade s novelou ústavy poslanecký návrh v predloženej podobe upravuje maximálny dôchodkový vek, a to aj v závislosti od počtu vychovaných detí, definuje výchovu, pojem výchovu dieťaťa a zároveň koriguje vplyvy zavedenia tzv. dôchodkového stropu aj na ďalšie inštitúty, ktoré upravuje zákon o sociálnom poistení.
Vzhľadom na to, že v prvom čítaní som svoj návrh dostatočne predstavil a počas rokovania vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky bol k návrhu predložený pozmeňujúci návrh, z ktorého vyplývajú podstatné zmeny, zameriam sa na predstavenie tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ešte predtým je však nevyhnutné ozrejmiť jeden výkladový problém. Aj vzhľadom na diskusie o predmetnom návrhu počas druhého čítania bolo možné zaznamenať opakovanú dezinterpretáciu účelu dôchodkového stropu zakotveného v ústave. Je preto namieste opäť pripomenúť, že účelom dôchodkového stropu je zabrániť tomu, aby sa v dôsledku každoročného automatického zvyšovania dôchodkového veku podľa strednej doby dožitia dôchodkový vek zvýšil na stanovený maximálny vek. V praxi to teda znamená, že dôchodkový vek sa podľa aktuálnej právnej úpravy poistencom naďalej predlžuje, až pokým nedosiahne ústavou stanovenú hranicu 64 rokov, respektíve v prípade žien s jedným vychovaným dieťaťom 63 rokov 6 mesiacov, v prípade žien s dvomi vychovanými deťmi 63 rokov a v prípade žien s tromi vychovanými deťmi 62 rokov 6 mesiacov. Podčiarkujem, že ženám, ktorým dôchodkový vek neprevyšuje ústavou určený dôchodkový strop, ústava zníženie dôchodkového veku za výchovu detí nepriznáva.
Tu sa chcem zastaviť, naozaj je tu, niektoré ženy si, mylne sa domnievajú, že aj dnes, keď by prišli do dôchodku, tak automaticky si myslia, že za každé vychované dieťa sa im 6 mesiacov odchod do dôchodku skráti. Napriek uvedenému po schválení dôchodkového stropu nadobudla skupina žien do istej miery opodstatnený pocit nespravodlivosti. Podľa súčasnej právnej úpravy, avšak ani podľa ústavy totiž nemajú pri určení dôchodkového veku výchovu detí zohľadnenú.
Ústredným motívom pozmeňujúceho návrhu predloženého a schváleného na výbore pre sociálne veci je práve zmiernenie tohto pocitu nespravodlivosti. Okrem zníženia dôchodkového veku týchto žien sa zároveň navrhuje zmierniť rozdiely dôchodkového veku medzi jednotlivými ročníkmi žien, ktoré vychovali deti a dovŕšia dôchodkový vek v budúcnosti. V nadväznosti na tieto úpravy, reflektujúc čoraz väčšiu diferencovanosť dôchodkového veku jednotlivých skupín poistencov, sa pozmeňujúcim návrhom navrhuje upustiť od každoročného určovania dôchodkového veku v závislosti od rastu strednej dĺžky života, teda prostredníctvom dôchodkového automatu, nakoľko takto určený dôchodkový vek by sa ustanovoval iba pre zúženú skupinu poistencov, t. j. mužov a bezdetné ženy, a to iba počas krátkeho ústavou limitovaného obdobia. Konkrétne by išlo o roky 2024 až 2029. Následne by sa automat stal obsolentný, to znamená, že by stratil svoju opodstatnenosť.
V tejto súvislosti sa teda navrhuje ustanoviť dôchodkový vek všetkých poistencov priamo v prílohe zákona o sociálnom poistení vo forme tabuľky. Takáto právna úprava určovania dôchodkového veku svojou prehľadnosťou a zrozumiteľnosťou prispeje k zvýšeniu právnej istoty pri určovaní dôchodkového veku poistencov. Navrhnuté korektúry boli podrobne analyzované Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a nastavené tak, aby v citeľnej proporcionálnej miere a udržateľným spôsobom do istej miery vybalansovali rozdiely medzi dotknutými ročníkmi žien. Inými slovami povedané, pozmeňujúci návrh má ambíciu v primeranej miere zohľadniť výchovu dieťaťa pri určovaní budúcich dôchodkových vekov žien tak, aby predchádzal ďalším anomáliám, ktoré by iné kategórie poistencov mohli vnímať ako znevýhodňujúce a zároveň predišiel neprimeranej záťaži na verejné financie.
Vážené kolegyne, kolegovia, žiadam vás o podporu tohto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 11:37 - 11:40 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predloženým návrhom zákona, ktorým sa mení zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa rozširuje výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania na právnickú osobu, ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným a ktorá má najviac jedného spoločníka, ktorý je fyzickou osobou.
V súčasnosti sa výnimka z nelegálneho zamestnávania vzťahuje výlučne na fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, a na jeho rodinných príslušníkov. Nelegálnym zamestnávaním podľa § 2a ods. 1 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je, ak pre ňu vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade - súrodenec alebo manžel -, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov, alebo je žiakom alebo študentom do 26. roku veku. Výnimka z nelegálnej práce je v § 2a ods. 2 citovaného zákona upravená obdobne.
Táto výnimka sa v rovnakom rozsahu, to znamená s rovnakou definíciou rodinných príslušníkov a s rovnakými požiadavkami pre uplatnenie výnimky, to znamená dôchodkovo poistený, poberateľ dôchodku podľa osobitných predpisov, alebo žiak, alebo študent do 26. roku, vztiahne na spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom.
V záujme toho, aby bola navrhovaná úprava analogická súčasnej výnimke, navrhuje sa rozšíriť výnimku na spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka bez ohľadu na počet zamestnancov. Spoločnosť s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom predstavuje de facto fyzickú osobu podnikateľa, na ktorú sa už v súčasnosti vzťahuje výnimka z nelegálneho zamestnávania, a to bez ohľadu na počet jeho zamestnancov. Uvedený návrh tak spĺňa zásadu rovnakého zaobchádzania a požiadavku ústnej konformity.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

13.9.2019 18:50 - 18:50 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Heger, vaše vystúpenie v rozprave beriem ako povinnú jazdu tieňového ministra. Navyše vo vašom vystúpení zaznelo viacero nepresností a klamstiev.
Po prvé, Monika Jankovská nie je členom politickej strany SMER - sociálna demokracia.
Po druhé, vy aj vaši kolegovia hovoríte o tom, že jej bol zabavený telefón. Ja tu vidím pána poslanca Matoviča, ktorému orgány činné v trestnom konaní zobrali daňové priznania a nie je odsúdený. Prečo dávate hneď zato, že niekomu zoberú telefón, automaticky, že bude odsúdený? Nechajte pracovať, prosím vás, orgány činné v trestnom konaní a súdy.
Po tretie a to bolo absolútne neférové z vašej strany, čo vy máte čo obviňovať predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho za to, že tu je na rokovaní parlamentu návrh skupiny poslancov, ktorý hovorí o tom, že sa bude prerokovávať zvýšenie rodičovského príspevku? Pre ženy matky, ktoré pracovali, o 150 eur a pre tie ostatné o 50 eur. Čo on akú zodpovednosť za to nesie? A to ste vy aj celá opozícia, že pozitívne veci, s ktorými prichádza SMER - sociálna demokracia aj celá vládna koalícia, tak ich idete dehonestovať. Môžete sa za to hanbiť!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 10:36 - 10:38 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa, my dvaja máme veľmi korektné vzťahy a chcem oceniť, že vo vašom vystúpení dominovala naozaj konštruktívnosť a vecný tón. Ale argumentácia o tom, že vy vo vašom poslaneckom klube ste priniesli rad veľmi dobrých prorodinných opatrení, nie je celkom namieste. Viete, je naozaj veľký rozdiel sedieť v poslaneckých laviciach ako opozičný politik a nemať zodpovednosť za riadenie štátu, navyše ste limitovaní tým, že aby ste dodržali nejaký deficit a podobné veci.
Ja odmietam aj tvrdenie, že náš návrh alebo naše návrhy na riešenie sú nesystémové. Áno, priznávam jedine to, že v niektorých návrhoch badať z našej strany určitú diferenciáciu a zásluhovosť, ale my sa za to ani neskrývame a viackrát som to zdôraznil aj vo svojom vystúpení, že je tu snaha motivovať.
A jedna konkrétna vec. Tiež sa o tom môžeme porozprávať, čo ste naznačili, žena pracovala, otehotnela, išla na materskú, dostávala materský príspevok, neskôr rodičovský. Potom, keď automaticky prešla do, opäť na, otehotnela, na materskú, tam problém nie je, takéto ženy budú mať nárok na zvýšený rodičovský. Problém je, že medzi tým, ako skončila poberať rodičovský príspevok, chvíľu sa stala nezamestnanou a potom opäť otehotnela a nastúpila na materskú dovolenku, tu by sme sa mohli baviť o tom, a pripúšťam, že či tam zvoliť nejakú ochrannú lehotu, ale opäť to budeme musieť diferencovať a nie každému sa to bude páčiť, ale pripúšťam minimálne diskusiu na túto tému.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.6.2019 9:40 - 9:45 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, nuž nedá mi, aby som nezareagoval na pána poslanca Hegera.
Pán poslanec, nuž ja chápem, že vy ste vo veľmi zložitej situácii, pretože ste opozičný politik a vaša úloha je v prvom rade kritizovať, ale nečakal som, že návrh zákona, na ktorý čakajú mladé rodiny na Slovensku, že vy nájdete tú odvahu a takto ju podrobíte kritike.
Pán poslanec, chcem vám pripomenúť, že v doterajšej histórii Slovenskej republiky ani jedna vláda neprišla s takýmto razantným navýšením rodičovského príspevku. A vy poviete, že je to nepoctivé, lebo je to polroka pred voľbami. Viete čo? Doprial by som slovenskému národu, keby vo vláde vládla pravica a keby to bolo len dva mesiace pred voľbami a prišla by s takýmto razantným opatrením, s takýmto razantným navýšením rodičovského príspevku, nikdy by som sa neznížil k tomu, aby som ich takto kritizoval, nepoctivé.
Vo vašom videní sveta je nepoctivé, keď pridáme slovenským rodinám 150 eur, to je nepoctivé? Čo je na tom, preboha, nepoctivé?
Pán poslanec, zavádzali ste aj tým, keď ste hovorili o tom, že zle hospodárime. Nuž SMER - sociálna demokracia nikdy v histórii neprivatizoval. Boli to pravicové vlády, hlavne vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá predala strategické podniky, či to bol Slovenský plynárenský podnik, Slovenské elektrárne. Dostala peniaze do rozpočtu a máte pocit, že sa to prejavilo na nejakej vyššej životnej úrovni ľudí? Že podporovala mladé slovenské rodiny?
Veď my s našimi koaličnými partnermi sme teraz prvýkrát prijali tuná v Národnej rade Slovenskej republiky vyrovnaný rozpočet. To sa nepodarilo ani tým, ktorí privatizovali, opakujem, a neboli to malé financie, ktoré vtedy prišli do rozpočtu.
Čo sa týka verejného dlhu, pán Heger, vy ste nás kritizovali a na druhej strane ste potom nám dali za pravdu, že verejný dlh nám naozaj percentuálne klesá, keď ho dávame voči percentuálnemu vyjadreniu DPH. Momentálne za minulý rok je na úrovni 48,9 % a už piaty rok po sebe klesá. To sú zlé ekonomické ukazovatele?
Veď sa skúste porovnať mimo Českej republiky s ostatnými krajinami z Visegrádskej štvorky alebo váš veľký vzor Spojené štáty, pozrite sa, aké majú, aké majú zadlženie.
Čo sa týka vašej výtky opäť voči nám, že zdá sa vám to neférové, že diferencujeme výšku rodičovského príspevku. Viete, keby sme boli v období roku 2012, keď som sa prvýkrát stal poslancom Národnej rady a nezamestnanosť lámala rekordy, tento váš argument by som mohol brať. Ale v súčasnej dobe, keď nezamestnanosť stále každým rokom klesá, takmer každý na Slovensku, kto chce pracovať, tak si prácu môže pohodlne nájsť. Tak práveže tu je obdobie, aby sme naozaj dokázali ešte väčším spôsobom motivovať ženy matky, aby pracovali. A aj kvôli tomu prichádza ten návrh, že takýmto ženám chceme pridať 150 eur. Ale nezabúdame ani na tie ostatné ženy matky, ktoré niekedy aj nie vlastnou vinou nepracovali, ale aj tým pridávame o 50 eur. Koľko pridali predchádzajúce vlády, tie, v ktorých nebol SMER - sociálna demokracia? Zďaleka ani toľko, pán poslanec.
A ďalším argumentom, prečo chceme zvýšiť výšku rodičovského príspevku, je ten, že my sme v minulosti prijali jedno dôležité opatrenie a každoročne sme navyšovali výšku materskej dávky. Veď dnes má žena na materskej materskú dávku za 34 týždňov vo výške takmer 100-percentnej čistej, 100-percentného čistého príjmu, aký mala počas zamestnania pred nástupom na materskú. A sme si vedomí toho, že po tridsiatich štyroch týždňoch táto materská dávka, keď skončí, tak dosť prudko klesnú príjmy takýmto matkám, a preto sme išli cestou razantného navýšenia rodičovského príspevku.
Takže vaše argumenty absolútne neobstoja. A ja som rád, že sme viacerí predkladatelia dokázali dať na papier takýto návrh zákona. Chcem vysloviť poďakovanie aj našim koaličným partnerom, ktorí nás v tomto snažení podporili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.6.2019 9:11 - 9:13 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Opätovne ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom nášho návrhu je predovšetkým posilnenie podpory rodín s deťmi v útlom veku a zvýšenie ich príjmov. Navrhované úpravy poskytovania rodičovského príspevku tvoria neoddeliteľnú súčasť právnych úprav, ktorými štát aktívne podporuje rodiny s deťmi a prispieva na zabezpečenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom až do veku šiestich rokov.
Hlavným cieľom nášho návrhu zákona je zmierniť stratu príjmu zo zárobkovej činnosti rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, resp. boli nemocensky zabezpečení, a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské, a znížiť rozdiel medzi materským a rodičovským príspevkom. Takýmto rodičom navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok vo vyššej sume, t. j. v sume 370 eur mesačne, čo predstavuje zvýšenie o cca 150 eur mesačne oproti súčasnej sume rodičovského príspevku.
Aj pre ostatných rodičov navrhujeme poskytovať rodičovský príspevok v nižšej sume, avšak tiež navrhujeme zvýšiť rodičovský príspevok o približne 50 eur mesačne oproti súčasnej sume na sumu 270 eur mesačne.
Ďakujem za úvodné slovo.
Skryt prepis