Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.10.2019 o 9:12 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 28.10.2019 9:12 - 9:24 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, určite si pamätáte, že v prvom čítaní v rozprave som avizoval, že budeme mať záujem viacerí poslanci zmeniť termín nezávislý kandidát na slovné spojenie kandidát bez politickej príslušnosti. Je to hlavne kvôli tomu, že ten "nezávislý kandidát" na jednej strane hneď evokuje to, že tí kandidáti, ktorí kandidujú na kandidátnych listinách politických strán alebo koalícií, sú akoby závislí.
A jedinú, jediný rozdiel, čo môžem pripustiť, pán poslanec Dostál, je v tom, že nezávislého kandidáta nikto nemôže stiahnuť na rozdiel od kandidátov, ktorí sa nachádzajú ma kandidátnej listine politickej strany, ale iný rozdiel nevidím. Pretože ak sa niekto dostane ako poslanec či už do obecného zastupiteľstva, do zastupiteľstva samosprávneho kraja, alebo aj do Národnej rady, každý poslanec má rovnakú váhu svojho hlasu. Preto mi dovoľte, aby som odôvodnil našu legislatívnu iniciatívu.
Pojem nezávislý kandidát bol zavedený do právneho poriadku Slovenskej republiky za tým účelom, aby vo voľbách mohli okrem politických strán, resp. kandidátov na kandidátnych listinách politických strán rovnako mohli kandidovať aj kandidáti, ktorí nie sú členmi strany, a teda sa nemôžu uchádzať o miesto na kandidátnej listine politickej strany. Títo kandidáti môžu kandidovať iba v prípade, že ich podporí potrebný počet voličov volebného obvodu, v ktorom sa kandidát uchádza o ich hlasy. Toto označenie bolo pre voliča jasným signálom, že kandiduje kandidát, ktorý je nezávislý na ktorejkoľvek politickej strane, že nie je členom žiadnej politickej strany, a teda po zvolení sa bude správať a konať nezávisle od vôle ktorejkoľvek politickej strany a bude konať iba podľa vlastného vedomia a svedomia.
Dnes už, bohužiaľ, táto formulka neplatí a voliči na hlasovacích lístkoch nachádzajú kandidátov s označením nezávislý kandidát, a pritom majú vedomosť, že ide o člena politickej strany, dokonca niekedy vysokopostaveného funkcionára tejto strany. Označenie nezávislý kandidát akoby stratilo svoj pravý význam a označuje iba kandidáta, ktorý si sám zbiera podpisy na podporu kandidatúry vo voľbách do orgánov územnej samosprávy, pričom svoje politické zameranie pred voličom z rôznych dôvodov utajuje. A postavenie nezávislého kandidáta akoby sa stalo predmetom rôznych špekulácií.
Voliči sa vo voľbách do orgánov územnej samosprávy rozhodujú veľakrát podľa mena, teda osobného poznania kandidáta, a politická príslušnosť nie vždy je rozhodujúca, avšak v žiadnom prípade by sme voliča nemali zavádzať uvádzaním nepravdivých informácií na hlasovacom lístku. Toto je dôvod pre ktorý navrhujeme, aby sa pojem nezávislý kandidát nahradil novým pojmom kandidát bez politickej príslušnosti, čo v podstate presne vystihuje pravý zmysel slovného spojenia nezávislý kandidát. Keďže toto slovné spojenie sa používa nielen v zákone o podmienkach výkonu volebného práva a v zákone o volebnej kampani, je potrebné ho nahradiť okrem toho aj v zákone o Ústavnom súde a v Správnom súdnom poriadku. Zároveň v zákone o obecnom zriadení sa slovné spojenie nezávislý poslanec navrhuje nahradiť slovným spojením poslanec bez politickej príslušnosti.
Pán predsedajúci, dovoľte, aby som teraz prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Mariána Kéryho, Martina Nemkyho, Juraja Blanára, Stanislava Kmeca a Eleméra Jakaba k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. I sa za bod 17 dopĺňa nový bod 18, ktorý znie:
„18. Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.“
Za čl. I sa vkladajú nové články II až V, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. Z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 Z. z. sa mení takto:
V § 295 a v § 305 sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 5/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 14 ods. 2 sa slová „nezávislých poslancov“ nahrádzajú slovami „poslancov bez politickej príslušnosti“.
Čl. IV
Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 208/2019 Z. z. sa mení takto:
Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 31/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V § 160 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“.“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nových článkov sa upraví názov zákona.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.10.2019 9:03 - 9:08 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som návrh stručne uviedol. S kolegom Martinom Nemkym sme predložili na minulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V posledných rokoch so stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiaducim spoločenským javom sa stalo určitou "módou" túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán.
Cieľom nášho návrhu je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine, ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní, aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení v prípade iných právnických osôb, resp. aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát má, samozrejme, právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov.
Zdôrazním, že aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala, že zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Zodpovednosť za údaje o zamestnaní uvedené na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny, na politickú reklamu.
Slovenský právny poriadok pojem zamestnanie síce nešpecifikuje a iba podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje pravidelná práca za mzdu. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú. A určite mi dáte za pravdu, že uvádzať v kolónke zamestnanie Tím Hattas alebo Team Vallo je naozaj nekorektné a zavádzajúce.
Čo sa týka; novela zákona má teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Domnievame sa, že volič má právo na pravdivé, neskreslené informácie o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať.
Čo sa týka osobitnej časti, tak upravuje sa obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj zamestnanie nesmie obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa.
Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiaducej úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu, ako ustanovuje zákon, a v rozsahu, ako mal zákonodarca aj v pôvodnom znení zákona na mysli.
Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň po vykonaní doplňujúcich volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali uskutočniť ešte pred týmto dátumom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2019 16:17 - 16:18 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, absolútne nemôžem súhlasiť s dvoma vecami, ktoré si spomenula. Tá prvá vec sa týka kauzy Gorila. Ja neviem, niekedy mi to už príde tak, že sa tu musíme opakovať do nepríčetna, ale kauza Gorila je kauzou druhej Dzurindovej vlády, primárne v nej išlo o províziu z privatizácie strategických podnikov. Išlo v nej o kupovanie poslancov. Významnú úlohu zohral pán Haščák, Penta a to, či niekto pil alebo nepil Coca-colu, nedelí a nenásobí. To je snaha zbytočne prekryť túto tému.
Druhá vec, ktorá ma dosť vyrušila, je, pani poslankyňa, že si povedala, že bola tu skupina poslancov, ktorí v kauze Čistý deň boli na strane tých, ktorí mali niečo spáchať v Čistom dni. To je rozdiel. My sme ochraňovali pána ministra Richtera a tvrdili sme, že nie ste na to vy politici, ani nikto iný, aby vynášal súdy, ale majú to byť orgány činné v trestnom konaní. A ja ti garantujem, keby sa situácia zopakovala, rovnako by som postupoval aj dnes. Orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, súdy rozhodli o vine a tak to má v demokratickej spoločnosti vyzerať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 15:48 - 15:50 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za všetky faktické poznámky. Pán poslanec Poliačik, no ja sa nečudujem, že vy budete zastávať pána primátora Valla, je to predsa váš kandidát a vždycky platilo a bude platiť, že košeľa je bližšia ako kabát.
Pán poslanec Grendel, keby aj tá ostatná skupina, poviem príklad, nezávislých kandidátov v Nitre sa rozhodla po vzore Tím Hattas si dať nejaké, ja viem o tom, že boli určití kandidáti, ktorí sa zoskupili a na bilbordoch mali, že „Žiť pre Nitru", ale nedali si to na kandidátnu listinu, ani na ten hlasovací lístok. Tak v tomto pravidlá neboli pre všetkých rovnaké. (Reakcia z pléna.)
Pán poslanec Nedoba, spomínali ste o tom, že či som teda vlastne za, alebo proti tej občianskej angažovanosti. Veď ja som to jasne v rozprave povedal. Ja dokonca obdivujem ľudí, ktorí si nájdu čas, angažujú sa v športe, v kultúre, na ochranu životného prostredia. Ja nemám najmenší problém, aby sa nejakým spôsobom aj propagovali vo voľbách, ale jednoducho to nepatrí na kandidátnu listinu. Nie! A tým pádom ani na hlasovací lístok.
A tým, že niektorí to obišli tým, že si to napísali do zamestnania, tak vedeli o tom, že volebné komisie neskúmajú, či to zamestnanie sa zakladá na pravde, alebo že či je reálne, a preto ich nemohli vyškrtnúť zo zoznamu. A oni to dobre vedeli, a predsa to urobili, a preto naposledy hovorím, že tu je naša ambícia, aby sme týmto urobili poriadok.
Všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2019 15:26 - 15:34 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Pani poslankyne, páni poslanci, chcel som záverečné slovo, ale toho sa zriekam, vystúpim v rozprave, aby ste na mňa mohli ešte reagovať.
Pán poslanec Dostál, som veľmi rád, že tak trošku ste nadviazali na slová vášho kolegu pána poslanca Slobodu, ktorý nás kritizoval, že niekto si nebude môcť na hlasovací lístok, teda na kandidátnu listinu uviesť trebárs povolanie IT technik, tak nie je to pravda, pretože toto naše obmedzenie sa týka len vlastných mien, a medzi všeobecným podstatným menom a vlastným menom je veľký rozdiel. To vlastné meno je meno vzťahujúce sa na, iba na určitú jedinočnú vec alebo osobu, to je napríklad Národná rada Slovenskej republiky, ale už keď si dá niekto Národná rada s malým „n“, tak už je to všeobecné.
Pán poslanec, teší ma aj vaša starostlivosť o predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu, myslíte na neho, že keď pôjde v budúcnosti kandidovať, tak si nebude môcť dať do kolónky zamestnanie, že je predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale ak sa on rozhodne kandidovať, bude kandidovať len v nitrianskom regióne, a keď si tam dá predseda samosprávneho kraja alebo predseda VÚC, každému bude jasné, akú pozíciu doteraz zastával.
Som veľmi rád, že sme sa zhodli aspoň na jednom, že označenie Team Vallo, resp. Tím Hattas nie je ani zamestnanie a nie je to ani názov politickej strany, na úvod celkom dobre, zhoda aspoň na tomto.
Vy ste teraz navodili takú atmosféru, ako keby sme my boli proti všetkým, ktorí sa nejak, sú nejak občiansky angažovaní, ale to nie je pravda. V dnešnej dobe konzumnej ja oceňujem všetkých ľudí, ktorí sa angažujú či už v oblasti športu, kultúry, ochrany životného prostredia, resp. jedným slovom majú záujem o veci verejné, a ak to chcú propagovať vo volebnej kampani, ani voči tomu absolútne nenamietam, nech to je na volebných letákoch, nech to je na plagátoch, nech to je na bilbordoch, ale, prosím vás, toto nepatrí naozaj na kandidátnu listinu ani na hlasovací lístok.
Zákon dnes umožňuje uviesť na hlasovacom lístku zamestnanie, podľa dnešnej právnej úpravy, teda už podľa dnešnej úpravy by na hlasovacom lístku nemali byť uvádzané názvy občianskych združení ako vodítko, resp. reklama. Jediný problém bol doposiaľ v tom, že sa zamestnanie nemusí preukazovať, a preto v komunálnych voľbách miestne volebné komisie nemali dostatočnú oporu v zákone, aby mohli vyzvať kandidátov, aby kandidátne listiny a hlasovacie lístky upravili, a toto my teraz v našom návrhu zákona chceme riešiť.
Pán poslanec, a asi posledná vec... A ešte aby som nezabudol na pani poslankyňu Žitňanskú. Tá prišla s teóriou, že podľa nej by bolo ideálne absolútne kolónku zamestnanie dať preč, a ja s tým nesúhlasím. Nesúhlasím s tým, pretože tu máme aj komunálne a regionálne voľby, máme tu obce. A teraz, ja mám najradšej príklady zo života, ja pochádzam z malej obce, aj keď tam už nebývam, z Červeného Hrádku, ktorý má 430 obyvateľov a 40 % obyvateľov má priezvisko Šabík, Šabíková. Vy si viete predstaviť, že budú kandidovať traja ľudia, ktorí budú mať meno Ján Šabík? Tak ako ich ten volič má identifikovať? Môže ich identifikovať na základe veku a na základe povolania, ale nech si, prosím vás, každý dáva také povolenie, povolanie, aké je reálne zo života, a nie si niečo vymýšľať.
Posledná vec, pán Dostál, k vám, ale aj na ostatných kolegov. Je to teraz taká paradoxná situácia, ale na základe toho, čo sa udialo v Nitre, ja svojím spôsobom teraz, nejakým spôsobom zastávam aj nezávislých kandidátov, ktorí kandidovali a držali sa dikcie zákona a nedali si také podobné veci ako skupina ľudí, ktorí kandidovala za Tím Hattas. A aj s odstupom niekoľkých mesiacov si dovolím tvrdiť, že pán primátor Marek Hattas by voľby vyhral, ale ja sa pohybujem v politike už dosť dlhú dobu a ubezpečujem vás, že tí ľudia, ktorí kandidovali za poslancov mestského zastupiteľstva v Nitre, boli neznámi ľudia, a nebyť toho, že by tam nemali na hlasovacom lístku označenie Tím Hattas, tak by neboli tak ľahko identifikovaní ako teraz. A ja si dovolím tvrdiť, že polovica z tých kandidátov, ktorí sú dnes poslancami mestského zastupiteľstva, by sa tohto, bez tohto - ja sa to nebojím nazvať - podvodu do mestského zastupiteľstva nedostali.
Pán primátor Marek Hattas kritizoval aj mňa, aj kolegu Nemkyho za to, že takýto návrh zákona sme podali, ale ja chcem pripomenúť jednu vec. Pán primátor Hattas kandidoval ako nezávislý a veľmi sa tým hrdil. Pár mesiacov po voľbách už svoju nezávislosť odhodil a vstúpil do politického subjektu bývalého pána prezidenta Andreja Kisku Za ľudí, takže to už nechám na zvážení ľudí a voličov, hlavne z Nitry, ktorí mu naozaj mnohí verili a mnohí verili v jeho nezávislosť, ktorá sa však teraz absolútne stratila.
A posledná vec, ja už teraz vás chcem niektorých upozorniť na to, že v druhom čítaní bude mojou ambíciou zmeniť aj názov nezávislí kandidáti, a poviem vám prečo. Dneska môžete kandidovať na kandidátke politickej strany, hnutia alebo koalície a druhá možnosť je ako nezávislí. A v dnešnej dobe tá nezávislosť sa stala veľkou módou a častokrát zavádzaná verejnosť je tým, že takíto kandidáti sa dávajú do pozície, že my sme tí nezávislí, a na druhej strane to hneď evokuje, že my, čo kandidujeme za politické strany alebo koalície, my sme tí závislí. A na čom sú, na čo sme, sme my závislí? A na čom sú oni nezávislí? Keď, keď sa dostanú do parlamentu, či už regionálneho, alebo mestského, a chcú niečo dosiahnuť, takisto sa musia stretávať, musia sa dohadovať, veď to nejde len tak, ako si to niektorí predstavujú predtým, než kandidujú a neni sú poslancami mestského zastupiteľstva. Častokrát sa stáva a sú to príklady z regionálneho parlamentu v Nitre, že nás kritizujú, ako sa tie politické strany stretávajú, dohadujú, ako majú hlasovať, a keď sa nezávislí stanú poslancami, tak robia presne to isté.
Preto moja ambícia bude, aby názov nezávislý kandidát bol nahradený termínom kandidát bez politickej príslušnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 11:47 - 11:48 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, náš politický svetonázor a videnie sveta je diametrálne odlišné, ale chcem oceniť aspoň váš, váš vecný tón, a že ste mali ambíciu argumentovať.
Čo sa týka, priznávam za seba, že tento návrh predkladám na základe posledných skúseností z komunálnych volieb v minulom roku.
Čo sa týka vašej výčitky voči nám, že chceme zakázať skratky, ale chcem zakázať skratky vlastných podstatných mien. A súhlasím aj s tým, že uviedli ste príklad, že v budúcnosti nebude môcť byť uvedené poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ale urobili sme to preto, že nechceme urobiť jednu výnimku, ktorá môže spustiť lavínu ďalších výnimiek, ale môžete si uviesť poslanec Národnej rady s malým „n“, môžete si uviesť poslanec parlamentu, čo sa týka VÚC, tak VÚC nie je skratka vlastného mena, VÚC je skratka pre vyšší územný celok, čo je všeobecné podstatné meno, a táto skratka nie je zakázaná.
A posledná vec. Hovorili ste dosť veľa o príkladoch Českej republiky, ale vy viete dobre, že Česká republika má úplne iný volebný systém, čo sa týka komunálnych volieb a regionálnych volieb, tam sa napríklad nevolí predseda alebo starosta tak ako u nás, tam sa volia len zastupitelia, ktorí si potom vyberú svojho starostku, primátora alebo hejtmana. Takže tá paralela s Českou republikou tuná v tomto prípade vôbec neobstojí.
A chcem sa opýtať, podľa vás čo je to Team Vallo alebo Tím Hattas, je to politická strana, je to zamestnanie, lebo podľa mňa to nie je ani jedno, ani druhé, iba politická propagácia.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2019 10:37 - 10:46 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Panie poslankyne, páni poslanci, s kolegom Martinom Nemkym predkladáme na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V posledných rokoch sa stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiaducim spoločenským javom, sa stalo určitou módou túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy už je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán. Cieľom nášho návrhu je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine, ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní, aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení v prípade iných právnických osôb, resp. aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne.
Kandidát má, samozrejme, právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu, avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov. Aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí dňa 8. októbra 2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala, že zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny. Zodpovednosť za údaje o zamestnaní uvedených na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny na politickú reklamu.
Pripomínam, že slovenský právny poriadok pojem zamestnanie síce nešpecifikuje a iba podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje pravidelná práca za mzdu, a to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú. Nezávislí kandidáti najmä v ostatných voľbách do orgánov samosprávy obcí v kolónke zamestnanie uvádzali namiesto zamestnania svoju príslušnosť k hnutiu, občianskemu združeniu a podobne, čím budili u voliča dojem organizovanosti v politickej strane. Niektoré občianske združenia dokonca zašli až tak ďaleko, že na svojich reklamných plagátoch, ktoré v čase volebnej kampane uverejňovali ako zaevidované tretie strany, uvádzali informáciu o našich kandidátoch, čo ovplyvňovalo voličov v ich rozhodovaní, keďže sa domnievali, že kandidát je organizovaný v politickej strane. Posledná informácia o kandidátovi, nezávislý kandidát, v tomto prípade akoby stratila zmysel a význam a volič bol takýmito informáciami uvádzaný do omylu.
Novela zákona má teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Volič má právo na pravdivé, neskreslené informácie o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať.
Predložený návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá negatívny sociálny vplyv ani negatívny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie.
Ak dovolíte, dotkol by som sa ešte niektorých zmien, ktoré by mali nastať po prijatí novely čl. 1, kde sa upravuje obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj zamestnanie nesmie obsahovať žiadne vlastné mená ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní, ak ich vykonáva, avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa.
Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiaducej úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu, ako ustanovuje zákon, a v rozsahu, ako mal zákonodarca v pôvodnom znení zákona na mysli. Ďalej sa k bodom 2, 4 , 8, 11, 14 a 17 - nesúlad obsahu údaja o zamestnaní so zákonom je dôvodom na nezaregistrovanie kandidáta. Rozhodnutiu o nezaregistrovaní nezávislého kandidáta alebo vyčiarknutie kandidáta z kandidátnej listiny politickej strany alebo hnutia, alebo koalície politických strán a hnutí však musí predchádzať výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní. Okrem zapisovateľa príslušnej volebnej komisie, ktorý hneď pri preberaní kandidátnej listiny môže kandidáta alebo splnomocnenca politickej strany upozorniť na nesúlad kandidátnej listiny so zákonom, príslušná volebná komisia je povinná vyzvať kandidáta alebo splnomocnenca politickej strany, alebo splnomocnenca koalície politických strán na odstránenie vlastných mien, resp. ich skratiek z údajov o zamestnaní. Komisia rozhodne o nezaregistrovaní kandidáta, resp. jeho vyčiarknutie z kandidátnej listiny až potom, ako kandidát, resp. splnomocnenec politickej strany výzvu príslušnej volebnej komisie v stanovenej lehote neuposlúchne.
A posledná vec k čl. 2, účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvýkrát uplatniť až po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň až po vykonaní doplňujúcich volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali uskutočniť ešte pred týmto dátumom.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2019 17:34 - 17:42 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vystúpim v rozprave, nebudem mať záverečné slovo, aby ste mali možnosť na mňa reagovať. Postupne skúsim.
Najskôr pán poslanec Heger. Povedal to vo svojom, vo svojej rozprave aj pán poslanec Mihál, že váš návrh zákona nerieši prakticky nič, lebo aj druhá oprávnená osoba, napríklad otec, ktorý pracoval a mal nárok na materské, môže požiadať o rodičovský príspevok a bude mať nárok na vyšší, ak poberal materské.
Pani poslankyňa Blahová. Pani poslankyňa Blahová vyzvala nás predkladateľov, aby sme neprichádzali s takýmito hanebnými návrhmi zákona. Takže pani poslankyňa, ak sa mám ja a moji kolegovia hanbiť za to, že bude zvýšený rodičovský príspevok o 150 eur alebo o 50 eur, tak vás ubezpečujem, že sa budem hanbiť aj naďalej a veľmi rád.
Pán poslanec Mihál. My dvaja máme dlhodobo korektný vzťah možno založený aj na tom, že nás spája šport, osobitne futbal a z času na čas sa aj stretneme na rôznych športových podujatiach, a preto celkom nechápem vašej nekorektnej poznámke smerom ku mne. Priznám sa, že som ju nečakal, ale ubezpečujem vás, že ja vám to rovnakou mincou nevrátim a pokúsim sa zostať v argumentačnej rovine.
Je pravda, že náš pohľad na vec je diametrálne odlišný. Súhlasím s vami a určite je to ambíciou všetkých vytvoriť podmienky na to, aby sa na Slovensku rodilo viacej detí. Súhlasím dokonca aj s vaším tvrdením, že napriek tomu, že príde k rapídnemu zvýšeniu rodičovského príspevku, automaticky to nemusí znamenať, že sa bude rodiť viacej detí. Súhlasím. Nepáčilo sa vám, keď som vám dal poznámku smerom k materským školám, že je to kompetencia miest a obcí. A zopakujem to tu opäť. Je to naozaj kompetencia miest a obcí.
Ja si pamätám obdobie, kedy sa rodilo oveľa menej detí, že samosprávy museli prichádzať k opatreniam, že rušili materské školy alebo ich zlučovali, ale o čo horšie, mnohé samosprávy predali takéto budovy. A dneska je to férové, keď naťahujú ruky smerom k vláde, vláda pomôž, na to si tu? Podľa mňa to nie je vôbec férové. A prichádza to najmä od veľkých miest. Ale aj v tomto vláda Roberta Fica a Petra Pellegriniho sa nesprávajú úplne macošsky a napriek tomu, že opäť zdôrazňujem, že to je kompetencia miest a obcí, prišli sme s viacerými opatreniami. Napríklad bolo to opatrenie na rozšírenie kapacít v materských školách, opäť to bolo hlavne pre väčšie mestá.
Pán poslanec, budem ešte reagovať na vaše vystúpenie týkajúce sa aj vášho pozmeňujúceho návrhu a prečítam vám trebárs, neni to moje stanovisko, je to stanovisko sekcie sociálneho poistenia. Táto sekcia nevidí dôvod na predlžovanie ochrannej lehoty na prípady, kedy dochádza k ukončeniu pracovného pomeru v priebehu rodičovskej dovolenky, nakoľko v tomto prípade by nešlo iba o zvýšenie rodičovského príspevku pre dotknuté skupiny, ale aj o priznávanie materského osobám, ktoré naň podľa aktuálnej právnej úpravy nemajú nárok. Ak by sme niečo také aj pripustili, tak samotné predĺženie ochrany lehoty by ani nedokázalo konvalidovať nedosiahnutie podmienky 270 dní nemocenského poistenia v dvoch rokoch predchádzajúci vzniku nároku na materské. Muselo by sa to napríklad doplniť aj tým, aby sa v takýchto prípadoch, rovnako ako pri samostatne zárobkovo činných osobách, do obdobia 270 dní započítavalo aj obdobie poberania rodičovského príspevku na toto dieťa. Bolo by to celé o ďalšej špecifikácii podmienok pre úzku skupinu poistencov, čo by prispelo k neprehľadnosti a nejednotnosti systému sociálneho poistenia. Rozhodne by to bolo zadanie na dlhú diskusiu a prípravu. Nemôžeme si dovoliť schváliť ani predložiť polotovar bez diskusií o kontextoch. Museli by sme si to prejsť, zamyslieť sa nad detailami a súvislosťami a prebrať so samotnou Sociálnou poisťovňou aj reálnu vykonateľnosť zmien.
A ešte čo sa týka vášho návrhu, pán poslanec, návrh je podľa mňa zmätočný, nakoľko by takéto znenie nezahŕňalo iba reťazové pôrody, ale materské na akékoľvek dieťa poberané pred vznikom nároku na rodičovský príspevok. Napríklad poberal by som materské, potom rodičovský príspevok, potom budem desať rokov nezamestnaný a budem mať rovnako nárok na vyšší rodičovský príspevok. Tu absolútne chýba zásluhovosť.
A posledná vec, a to nielen k vám, ale aj k ďalším, ktorí vystúpili v rozprave.
Prečo dvojúrovňové zvýšenie rodičovského príspevku nevnímam ako trestanie rodičov? Nuž preto, veď v príspevku hradenom z daní aj pre tých rodičov, čo nepracovali, sa pridáva tiež historických 50 eur. Naviazanie podmienok na materské je preto, lebo je to nejaké objektívne a existujúce kritérium, aby úrady nemuseli komplikovane pri rodičáku skúmať napríklad zásluhovosť. A dovolím si ukončiť to tým, že čím sa budeme bližšie, budeme sa blížiť k termínu konania parlamentných volieb, tak vy v opozícii ste vo veľmi komfortnej situácii. My keby sme povedali, že A, vy hneď poviete B. My by sme povedali variant B, vám by sa nepáčil, skritizovali by ste ho a povedali by ste, že to A je správne. A teraz nadviažem hypoteticky.
Viete si predstaviť, že teraz my s predkladateľmi by sme prišli s návrhom, ktorý vyššie rodičovské bude garantovať všetkým rovnako 370 eur? Boli by to konzervatívci, liberáli, a to už nehovorím o poslancoch za Ľudovú stranu Naše Slovensko, ako by sa na tomto vybíjala politika a ako by ste si na nás zgustli. Takže s predkladateľmi si stojíme na tomto návrhu zákona, nemienime ho nejakým spôsobom meniť a zopakujem, že ide naozaj o historické navýšenie rodičovského príspevku, čo verím, že ocení široká verejnosť a najmä mladé rodiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:11 - 16:13 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa, na úvod oceňujem naozaj váš vecný prístup bez zbytočných emócií. Ale zdôraznili ste, že v tejto oblasti rodičovských príspevkov sa malo urobiť už dávno niečo.
No ja som vo svojej úvodnej reči hovoril o tom, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riešilo výšku materskej dávky a postupne navyšovaním ho dostalo na úroveň 100-percentnej čistej mzdy, akú mala žena pred nástupom na materskú dovolenku. Ja som rád a spoločne aj moji kolegovia predkladatelia za to, že sme dostali zelenú od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a najmä od ministerstva financií a môžeme prísť k tejto úprave, pričom nevylučujeme, že v budúcnosti sa budeme môcť zaoberať ďalšími skupinami poberateľov.
Čo sa týka vášho návrhu týkajúceho sa študentiek vysokej, vysokých škôl. môže tu vzniknúť otázka: a čo študentky stredných škôl? Prečo len vysokoškolské študentky, resp. doktorandky? Myslím si, že nedá sa narýchlo takýmto opozičným návrhom v druhom čítaní priniesť tak zásadný zásah do filozofie nároku na jednak vyšší rodičovský príspevok, ale aj na materskú dávku bez širšej a odbornej diskusie. Dá sa pripustiť debata v budúcnosti, ako som už povedal, ale táto debata by mala byť systémová a odborná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 16:01 - 16:03 hod.

Marián Kéry Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, my sa netajíme tým, že náš pohľad na riešenie tejto problematiky je iný, ako mal napríklad bývalý pán minister Mihál, ktorý v roku 2011 zjednotil výšku rodičovského príspevku pre všetkých na úrovni, ak sa nemýlim, ktorá bola vtedy nižšia, ako je 200 eur. Správne ste pochopili, že týmto návrhom máme ambíciu rozdeliť ľudí do dvoch skupín: tí, ktorí budú poberať vyšší rodičovský príspevok a tí, ktorí budú poberať nižší. Ale keď to mám zhodnotiť jedným slovom, že prečo je to o zásluhovosti? Chceme naozaj viacej odmeniť pracujúcich rodičov. Podľa vás je to populistické, aspoň tak ste to viackrát zdôraznili, ale mne sa to nezdá absolútne populistické, keď chceme motivovať ľudí, aby pracovali a najmä v období, keď nezamestnanosť na Slovensku láme historické rekordy na úrovni 5 %.
Dám vám konkrétnu otázku, bolo by podľa vás rozumnejšie, ak by sme sa my navrhovatelia rozhodli zvýšiť všetkým poberateľom rodičovského príspevku sumu o 50 eur, alebo je to spravodlivejšie tak, ako sme to zadefinovali v tomto našom návrhu zákona? A ďalšia konkrétna otázka: dali ste si, pán poslanec, tú námahu a boli ste jednať, či už so zamestnancami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo so zamestnancami Sociálnej poisťovne tak, ako my navrhovatelia?
Skryt prepis