Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.11.2016 o 11:26 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 23.11.2016 11:26 - 11:26 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v mene skupiny poslancov predniesol jeden pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona, a týka sa tento pozmeňujúci návrh zrušenia daňových licencií.
Zrušenie daňových licencií bol záväzok viacerých politických strán vrátane aj Slovenskej národnej strany, ktorá sa zaviazala svojim voličom daňové licencie v tomto volebnom období zrušiť, a preto som rád, že tento záväzok sa stal aj súčasťou... (Ruch v sále, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás o väčší kľud!
Nech sa páči, pán poslanec.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Stal sa aj súčasťou programového vyhlásenia vlády a tento pozmeňujúci návrh vlastne reflektuje na to, že tento záväzok chceme v tomto volebnom období splniť. Preto by som chcel predniesť tento pozmeňujúci návrh a upozorňujem vás, že došlo k miernej zmene v názve tohto pozmeňujúceho návrhu. Nový názov znie nasledovne:
Doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Tibora Bernaťáka, Radovana Baláža, Tibora Jančulu a Gábora Gála k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 258).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa týmto návrhom dopĺňa takto:
1. V čl. 1 sa za bod 36 vkladá nový bod 37, ktorý znie:
"§ 46b sa vypúšťa. Poznámky pod čiarou k odkazom 136bb a 136be sa vypúšťajú. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú."
2. V čl. 1 sa bod 39 dopĺňa tak, že za § 52zj sa vkladá nový § 52zk, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 52zk Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2018
Ustanovenie § 46b v znení účinnom do 31. decembra 2017 sa naposledy uplatní..." (Neutíchajúci ruch v sále, odmlčanie sa rečníka, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, debatujte vonku.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
Ešte raz ďakujem.
"... uplatní za zdaňovacie obdobie končiace 31. decembra 2017, a ak je zdaňovacím obdobím hospodársky rok, za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu kalendárneho roka 2018. Ak daňovník zaplatil za zdaňovacie obdobie a končiace v rokoch 2015 až 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok končiaci v rokoch 2015 a 2018, daňovú licenciu podľa § 46b v znení účinnom do 31. decembra 2017, nárok podľa § 46b ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017 na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní sa uplatňuje aj po 31. decembri 2017 v súlade s § 46b ods. 5 v znení účinnom do 31. decembra 2017.
Čl. 1
Nový bod 37 a nový bod 39b § 52zk nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti."
Odôvodnenie:
V súčasnosti sú daňovníci - právnické osoby povinné platiť daňovú licenciu. Daňová licencia predstavuje minimálnu výšku dane stanovenú na základe zákonom stanovených kritérií, ktorú sú daňovníci povinní zaplatiť, ak ich daňová povinnosť vyčíslená v daňovom priznaní je nižšia ako zákonom stanovená výška daňovej licencie.
Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je s účinnosťou od 1. 1. 2018 zrušiť inštitút daňovej licencie. V zmysle navrhovaného prechodného ustanovenia sa v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, daňová licencia poslednýkrát uplatní za zdaňovacie obdobie 2017. Ak zdaňovacím obdobím daňovníka je hospodársky rok, daňová licencia sa poslednýkrát uplatní v zdaňovacom období končiacom v priebehu kalendárneho roka 2018.
Navrhovaná právna úprava aj po zrušení inštitútu daňovej licencie dáva možnosť daňovníkovi uplatniť zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní vyčíslený za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr 31. 12. 2017 a pri zdaňovacom období, ktorým je hospodársky rok, končiacom v roku 2018, a to v súlade s ustanovením § 46b ods. 5 účinným do 31. 12. 2017.
Takýto daňovník má možnosť započítať si kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní v troch bezprostredne po sebe zdaňovacích období, za ktoré bola daňová licencia zaplatená. To znamená, že v prípade daňovej licencie daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, zaplatenej za zdaňovacie obdobie 2017 má daňovník možnosť jej zápočtu v zdaňovacích obdobiach 2018 až 2020. Zápočet daňovej licencie je možné vykonať len na tú časť daňovej povinnosti, ktorá prevyšuje sumu daňovej licencie ustanovenej v § 46b ods. 2 účinnom do 31. 12. 2017.
Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, má nárok na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou vypočítanou v daňovom priznaní za rovnakých podmienok, ako je to pri kalendárnom roku, pričom posledným zdaňovacím obdobím, v ktorom si môže uplatniť zápočet daňovej licencie, je tretie zdaňovacie obdobie nasledujúce po zdaňovacom období končiacom v priebehu roka 2018.
Toto bol pozmeňujúci návrh skupiny poslancov z vládnej koalície, ktorým chceme doplniť vládny návrh zákona o dani z príjmov. Tento návrh, ktorý dávame formou pozmeňujúceho návrhu, ja pevne verím, že bude mať oporu nielen medzi koaličnými, ale aj medzi opozičnými poslancami, pretože väčšina, ak nie všetky opozičné strany majú zrušenie daňových licencií vo svojich predvolebných programoch.
Viem, aké budú reakcie, že prečo sa to nerobí hneď, však sme to mohli zrušiť v tomto roku, aby už na budúci rok nebola platená tá daňová licencia. Treba naozaj rešpektovať všetkých koaličných partnerov. Toto je výsledok naozaj dohody medzi už troma vládnymi stranami, ktoré sa dohodli na tom, že daňové licencie budú zrušené od 1. 1. 2018.
Čiže reagujem na možné faktické poznámky, čiže naozaj je to výsledok dohody a naozaj treba si uvedomiť, že nechceli sme nejakým spôsobom rozvrátiť verejné financie, nakoľko už sa počítalo aj s daňovými licenciami v návrhu vládneho rozpočtu, štátneho rozpočtu, ktorý budeme mať za chvíľku na programe dňa. Predtým naozaj by som chcel vás poprosiť - aj koaličných, aj opozičných poslancov - o podporenie tohto pozmeňujúceho návrhu a ja dúfam, že budeme ďalej takto spolupracovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.11.2016 9:10 - 9:10 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím vás, z pozície spravodajcu naozaj oceniť tú konštruktívnu diskusiu, ktorá tu zaznela k tomuto ťažkému zákonu. Ako pán minister spomenul, naozaj tých pozmeňujúcich návrhov k tomuto zákonu bolo značné množstvo aj vo výboroch a aj v rozprave zaznelo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorých je značný počet, a ako už bolo avizované, preto navrhuje termín hlasovania na utorok na 11.00 hod., aby sme stihli si tie návrhy prejsť so zástupcami ministerstva financií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.11.2016 15:13 - 15:16 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 267 z 19. októbra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre zdravotníctvo. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom č. IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 53 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 113 z 21. novembra 2016. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní predmetného návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

12.10.2016 16:14 - 16:15 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby sa návrh zákona prerokoval v nasledovných výboroch: výbore pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Ďakujem. Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

12.10.2016 9:50 - 9:53 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na hlasovaní, ktoré bude o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.10.2016 9:40 - 9:42 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov, tlač 180. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 153 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod, pod bodom IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 20 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením som bol poverený, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.10.2016 9:28 - 9:28 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na najbližšom možnom hlasovaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.10.2016 9:05 - 9:07 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedenému vládnemu návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 151 zo 6. septembra 2016 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň, že výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý, ktorý nie je členom výboru pre financie a rozpočet, oznámil v určenej lehote gestorskému výboru svoje stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet. Po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ústavnoprávny výbor. Z uznesenia výboru uvedeného v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 82 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor poveril aby som na chôdzi Národnej rady pri prerokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 11:06 - 11:07 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán poslanec Galko, na vašu otázku, či mám Boha pri sebe, áno, mám. A práve mi to príde trošku prazvláštne z úst najväčšieho liberálneho politika, ktorý rozpráva o Bohu. Už tu ix-krát zaznelo, neviem, prečo stále spájate rokovanie o novele rokovacieho poriadku s kauzami, ktoré tu spomínate? Ja fakt nerozumiem. Vyšetrujú sa všetky kauzy, ktoré ste spomenuli. S rokovacím poriadkom to nemá nič spoločné. Spájate niečo, čo sa spojiť nedá.
A jedna vec, ktorá ma na tom tiež vyrušuje, je to, že už dopredu, teda dopredu deklarujete, že ten rokovací poriadok nebudete naschvál nedodržiavať. Naschvál. Je to norma, ktorú treba dodržiavať, a ja si myslím, že každý normálne sa správajúci politik sa nemá prečo nového rokovacieho poriadku báť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.9.2016 9:18 - 9:20 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ja sa vám tiež chcem poďakovať za vaše včerajšie vystúpenie. Naozaj to bolo príjemné, aj keď skončil rokovací deň, tak sme sa ešte o tom vonku nejaký ten čas rozprávali a naozaj ja si myslím, že takéto vystúpenia keby tu boli v tomto pléne, tak možno o rokovacom poriadku ani nemusíme sa rozprávať, nejako sprísňovať tie normy. Ten váš prejav, ako ste sám vraveli, bol aj za tým cieľom, aby ste možno otvorili srdcia poslancom. Ja si myslím, že naozaj takto by mali tie vystúpenia vyzerať, bez nejakej nenávisti, bez nejakej peny okolo úst, racionálne sa baviť o jednotlivých veciach. Však ste si aj vyslúžili potlesk celej sály. Myslím, že na nováčička, že na nováčika trinásť faktických je tiež celkom dobré.
No a k tým vytkám jednotlivým, čo sa..., ale vo všeobecnej rozprave čo boli ohľadom rokovacieho poriadku, ja som zaznamenal nejaké dve. A to je to, že opozícii vadí, že je obmedzený čas pre poslancov na tých 20 minút. Veľa opozičných poslancov povedalo, že tých 20 minút naozaj stačí do tej rozpravy. Problém majú s tým, že neobmedzený čas majú ministrovia alebo členovia vlády. Ale zase niektorí poslanci z opozície vraveli, že naozaj pri niektorých zákonoch tých 20 minút nepostačuje, ako napríklad návrh rozpočtu alebo niektoré spoločné správy. (Reakcia z pléna.) Prosím? (Reakcia z pléna.) Potom, pán Lipšic.
Čiže naozaj je treba nájsť nejaký ten stred toho, aby to nebolo zle. A ďalšia vec, ktorú stále kritizuje opozícia, sú tie vizuály. Myslím si, že naozaj keď sme už v tom 21. storočí, tak nie je problém poslať všetkým poslancom na ich mailové stránky, keď chcete, nejaký graf, nejakú tabuľku s číslami. Keď pán Vašečka dokáže poslať všetkým poslancom pozvánku na modlitby, myslím si, že dokážeme poslať aj graf, aj tabuľky. To, že tu nejaká A4 je vpredu, ja tam ani nedovidím, čo na tých číslach je. Myslím si, že keby každý poslanec to mal na notebooku, tak ďaleko lepšie sa k tomu vie vyjadriť a vie, čo tie čísla znamenajú.
Ďakujem.
Skryt prepis