Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2018 o 15:52 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 15:52 - 15:54 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, viem, že ste vo svojej funkcii niečo vyše dva roky a ten odpočet, ktorý ste spravili, bolo tam toľko opatrení na zlepšenie vecí vo vašom rezorte, že niektorí kritici, ktorí sa pred chvíľkou ozvali, by to nestihli ani za dve funkčné obdobia.
Ja som rád, že ste sa vrátili aj k tým dôvodom, ktoré sú napísané pod tým návrhom na vaše odvolanie, a išli ste bod po bode. Reálne fakty, aká je skutočnosť a všetko ste vyvrátili do posledného bodu.
Mňa len trošku mrzí, že zástupcovia opozície, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, nie sú všetci v tejto sále. Myslím si, že drvivá väčšina tu nie je. Preto si myslím, že keď budú mať svoje vystúpenia, tak budú znova opakovať tie obvinenia, ktoré ste teraz vyvrátila, ale na to sme si už nejako zvykli, že chcú zažiť svojich desať minúť slávy pred kamerami, povedia si, čo chcú, pán Pčolinský so mnou súhlasí, kýve hlavou, že to tak je. To som rád. (Smiech v sále.) A budeme to musieť jednoducho pretrpieť.
Ja viem, že ste silná žena, sme Slovenská národná strana, stojí za vami, takže nemajte žiadnu obavu.
A mňa trošku prekvapilo aj to, že opozícia pomocou výborov, ktorými sú členmi, že vôbec nie sú iniciátormi poslaneckých prieskumov, či už na vašom ministerstve, alebo vami podriadených organizácií, a to je tá reálna kontrola opozície, ísť na miesto a zisťovať relevantné fakty, tak ako to naozaj je. Nie ako niekto niečo napíše a berú to automaticky za fakt. Preto aj tie dôvody, ktoré sú uvedené v tom návrhu, je iba kopa informácií, ktoré sú poprekrúcané, účelovo pospájané.
Ja by som ešte poslednú vec vypichol, a to k strane SaS, a sama ste to zdôraznila, tá dvojitá kvalita potravín, že to nie je žiadny hoax, ako nás sa SaS snaží presvedčiť, ale je to reálny fakt, ktorý rieši Európska komisia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.5.2018 10:56 - 10:58 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2017.
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu rozhodnutím č. 965 z 28. marca 2018 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 9. mája 2018. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet. Tento výbor uvedenú správu prerokoval a prijal k nej uznesenie č. 274 z 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 277 z 10. mája 2018 a zároveň ma určil ako spoločného spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade, aby podľa § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vyslovil súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2018 11:12 - 11:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2018 9:08 - 9:09 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2018 11:52 - 12:04 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Radovana Baláža a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslancov Národnej rady Jána Podmanického, Martina Glváča, Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Najprv by som prečítal odôvodnenie k tomuto nášmu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu: Keďže v § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neboli navrhované ustanovenia § 118 ods. 4 a § 130 ods. 2 Zákonníka práce vylúčené, problematika 13. a 14. platu by sa mala vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Z pohľadu legislatívnej úpravy zákona o odmeňovaní je potrebné, aby bol novelizovaný aj tento zákon. V zmysle pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Takto definované peňažné plnenie však nekorešponduje s úpravou zákona o odmeňovaní, podľa ktorého zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý je tarifný plat, príplatky tvoriace funkčný plat a ďalšie zložky platu. Z uvedeného peňažného plnenia podľa navrhovanej novely Zákonníka práce nie je možné identifikovať tarifný plat, respektíve ďalšie príplatky. Jedinou zložkou platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá sa svojím charakterom približuje uvedenému peňažnému plneniu, je odmena. Táto je však odlišným spôsobom upravená a medzi dôvody jej poskytnutia nepatrí príležitosť letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby boli predmetné peňažné plnenia v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme poskytované formou odmeny.
Navrhuje sa zosúladiť nové inštitúty slúžiace na odmeňovanie zamestnancov, ktoré zavádza Zákonník práce, s právnou úpravou odmeňovania v štátnej službe. Ide o peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov. Tieto peňažné plnenia sa navrhujú v štátnej službe poskytovať formou odmeny. Za splnenia podmienok ustanovených v osobitných predpisoch budú peňažné plnenia do sumy 500 eur postupne daňovo a odvodovo zvýhodňované rovnakým spôsobom ako peňažné plnenia podľa Zákonníka práce.
Účelom návrhu je zabezpečiť, aby štátni zamestnanci neboli v nevýhodnejšom postavení v porovnaní so zamestnancami, ktorých odmeňovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Teraz by som prečítal samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780), v opakovanom druhom čítaní podľa § 85 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1. Čl. III sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
"3. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
"f) prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g) prácu pri príležitosti vianočných sviatkov."
4. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Odmena podľa ods. 1 písm. f) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa ods. 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka."
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5. V § 29 ods. 4 sa slová "§ 118 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "§ 118 ods. 2 až 4" a slová "§ 120 až 124" sa nahrádzajú slovami "§ 120 až 122, § 122a ods. 2 až 4, § 122b ods. 2 až 4, § 123 ods. 2 až 3, § 124"."
2. V čl. IV bod 1 znie:
"1. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
"n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,
o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n), do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g znejú:
"24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z.
24e) § 130 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z.
Poznámka pod čiarou 24f): § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.
24g) § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z."
3. V čl. IV bodoch 3 (§ 39 ods. 2) a 4 (§ 52zp) sa slová "osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".
4. V čl. IV bode 4 § 52zp ods. 2 sa za slová "mesačného zárobku" vkladajú slová "(funkčného platu)".
5. V čl. VI bode 4 § 38em odsek 1 znie:
"(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov, najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov."
6. V čl. VI bod 4 § 38em ods. 2 a 3 sa slová "osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".
7. V čl. VI bode 4 poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 67 znejú:
"66) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z.
"67) § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z."
8. V čl. VIII sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 6, ktoré znejú:
"3. V § 142 sa ods. 1 dopĺňa písm. g) a h), ktoré znejú:
"g) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh,
h) pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh."
4. V § 142 ods. 4 sa slová "odseku 1 písm. a) a b)" nahrádzajú slovami "odseku 1 písm. a), b), g), h)".
5. § 142 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa odseku 1 písm. h) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka."
6. V § 154 ods. 7 sa slová "§ 142 ods. 1 písm. d)" nahrádzajú slovami "§ 142 ods. 1 písm. d), g), h)"."
Doterajší bod 3 sa primerane prečísluje.
Ďakujem pekne za strpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2018 11:29 - 11:30 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľujem si teda navrhnúť na opakovanie druhého čítania návrhu poslancov Národnej rady Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780).
Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o poslaneckom návrhu zákona. Navrhujeme predsedovi Národnej rady, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi Národnej rady. Dôvody už predniesol pán minister.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 15:26 - 15:27 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel ako parlamentný nováčik poďakovať pánovi podpredsedovi vlády, že aj nám nováčikom ozrejmil, ako to fungovalo v roku 2010 až 2012, ako členovia výboru pre obranu a bezpečnosť za pôsobenia pána exministra Galka. A usvedčili ste ho, že v priamom prenose klamal, keď povedal, že nič nebolo tajné. Vy sám ste ho usvedčili v tom, že všetko, čo ste vy ako opoziční politici požadovali, bolo v režime tajné. Taktiež ste nám aj ozrejmili, ako to fungovalo, že každý svoj poslanec mal nejakého toho spravodajcu. To naozaj vykresľuje obraz o tom, kto nám vtedy na ministerstve obrany pôsobil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:34 - 14:36 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na začiatok mojej faktickej poznámky by som chcel prečítať dva profesijné životopisy.
Ten prvý, veliteľ roty 8. mechanizovaného pluku, zástupca veliteľa práporu 8. mechanizovaného pluku, zástupca veliteľa mechanizovaného pluku Bratislava, veliteľ 10. tankového pluku, osobný tajomník na ministerstve obrany, riaditeľ protokolu ministra obrany, vedúci starší dôstojník, náčelník kancelárie Generálneho štátu, náčelník štábu operácií a výcviku Generálneho štábu, prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu, v súčasnosti minister obrany.
Ten druhý životopis, programátor, samostatne zárobkovo činná osoba, riadenie vlastnej siete maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok, riaditeľ hypermarketu, zástupca manažéra prevádzky, riaditeľ spoločnosti, minister obrany a v súčasnosti poslanec Národnej rady. To je iba pre uvedenie pre naše budúce generácie, že kto koho kritizuje a kto na to akú má odbornú spôsobilosť.
Pán minister Galko, teda exminister, pardon, lebo, chvalabohu, mali ste niekoľko výčitok. Hlavne týkalo sa toho utajovania skutočností, pán minister. Vy si nespomínate, že táto istá smernica platila aj za vášho pôsobenia na ministerstve obrany? A vtedy ste sa nechystali ju zrušiť a veľmi vo veľkom ste ju využívali? Čo ste urobili vy pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Zlikvidovali ste tankové jednotky, všetky tanky, ktoré boli, ste zakonzervovali, všetky, ste spôsobili, že sú nebojaschopné. Taktiež ste v Prešove zrušili vrtuľníkovú základňu. Všetky bojové vrtuľníky, ktoré boli letuschopné, bojaschopné ste posadili na zem a rozpredali ste ich na súčiastky. Čo vy ste spravili pre ozbrojené sily, že chcete kritizovať tohto človeka, ktorý ako prvý minister sa konečne chopil sa toho, že navýšil sa štátny rozpočet a výdavky na obranu a konečne spravil zmyslu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:55 - 13:57 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán kolega Krajniak, budem reagovať len na to nové, čo ste povedali, pretože tri štvrtiny vášho prejavu ste zopakovali to, čo ste povedali na začiatku, a keby sme išli týmto spôsobom, tak sa zacyklíme a stratíme sa v tom ako beduíni v púštnej búrke, preto budem sa snažiť iba to nové, čo ste povedali
Mne sa zdá, že na pána ministra Gajdoša sa hrnie tá kritika aj za veci, za ktoré nemohol. Je ministrom obrany rok a pol. To, že od roku 1993 nebola nejaká zmysluplná koncepcia rozvoja ozbrojených síl, to nie je jeho chyba. Práve on ako nový minister obrany sa, ale aj vy ste reagovali na pána Ridoška, že ste nám to dávali za vinu, tak práve pán minister, a to chcem zdôrazniť, že pán minister obrany Gajdoš ako prvý minister vypracoval dlhodobú koncepciu, podľa ktorej sa budú ozbrojené sily rozvíjať.
A ešte stále, nedá mi to nepovedať, stále vás trápi tá predpokladaná cena tých 8 x 8. Ako viete, že to bude toľko stáť? V tom materiáli je uvedená predpovedaná cena. Ešte neprešlo ani verejné obstarávanie, neboli žiadne analýzy k tomu spravené, ani cenové ponuky. Stále mi tu rozprávate, a to boli aj vo faktických poznámkach pred vami, že sa tu ide niečo robiť na úkor niečoho za nejakú cenu. To sú všetko vymyslené cifry, ktoré nie sú reálne ani skutočné. Čiže naozaj by som aj ostatných upozornil na to, že sa stále jedná o vývoj a výskum. A budem to stále dookola opakovať, pretože si vy vymyslíte stále, že prebieha nejaký tender. Aj pán poslanec Baránik vravel, že nejaký tender, potom sa opravil, že možno predpokladaný tender, a pospájate nespojiteľné. Tak vás naozaj poprosím, držme sa faktov, aby táto diskusia niekam viedla, pretože sa mi zdá, že za chvíľočku, ako už bolo spomenuté, prídu ďalší rečníci a zacyklíme sa tak, že tu budeme do rána rozprávať stále o tom istom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:00 - 13:02 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán minister, ja by som chcel vo vašom príhovore vyzdvihnúť vysvetlenie, ktoré bolo podrobné a detailné, procesov týkajúcich sa obstarania či už bojových obrnených vozidiel 8 x 8 alebo tých viacúčelových taktických vozidiel. Taktiež ste veľmi podrobne vysvetlili, ako to je naozaj s tým nadzvukovým letectvom a ako to je s tým obstaraním rádiolokátorov. Všetky tie obvinenia, ktoré sú napísané v dôvodovej správe pri zvolaní tejto schôdze, ste podľa mňa rozdrvili na prach. Tam nezostal kameň na kameni. Tie podozrenia, ktoré opozícia má také všeobecné, ste všetky dopodrobna vysvetlili. O to viac ma to mrzí, že keď ste mali príhovor, tak neboli tu niektorí opoziční poslanci, ktorí sa hlásili do rozpravy a nebudú mať tie aktuálne informácie, aby mohli zareagovať na to, čo ste povedali. Ale na to sme si už zvykli, že si zvyknú napísať prejav deň vopred a nie sú schopní flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu. A zase to je iba dôkaz toho, že tu niektorým poslancom z opozície nejde o objektívnu debatu, ktorá má byť odborná a vyjadrovať sa naozaj k veci, ale zanechá len nejaké politické stanoviská na vašu adresu a tým pádom aj na Slovenskú národnú stranu.
Taktiež ste vo svojom príhovore zdôraznili dôležitú úlohu Útvaru hodnoty za peniaze, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť projektov, ktoré sú rozbehnuté na ministerstve obrany, a to taktiež nikto z opozície nevyzdvihol, že takáto aktivita ministerstva obrany voči Útvaru hodnoty za peniaze je. Preto ja váš príhovor hodnotím vysoko odborne, profesionálne a tento príhovor bol naozaj hodný trojhviezdičkového generál poručíka vo výslužbe.
Skryt prepis