Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

18.10.2018 o 10:37 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 10:37 - 10:38 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 9:57 - 9:58 hod.

Radovan Baláž
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 18:08 - 18:12 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Iba krátka poznámka k pánovi kolegovi Hegerovi. Vždy nás kritizujete za to, že neprichádzame s opatreniami, aby sme znížili daňové zaťaženie na Slovensku. A keď prídeme s návrhom zákona, ktorý znižuje úroveň dane o polovicu, tak sme zase podrobení kritike, že to nič neprinesie. Takže rád by som bol, kedy ste v týchto názoroch boli trošku konzistentný a nehľadeli na to, že kto to prekladá, ale kvôli čomu sa to predkladá.
Teraz dovoľte mi, vážení kolegovia a kolegyne, predniesť pozmeňujúci návrh. Najprv by som ho teda zdôvodnil. A týka sa to rozšírenia možnosti alebo rozšírenia uplatnenia tejto sadzby na všetky ubytovacie služby.
Odôvodnenie: V bode 1 je navrhovaná legislatívno-technická úprava z dôvodu zjednodušenia a zlepšenia prehľadnosti novelizovaného ustanovenia. V bode 2 tohto pozmeňujúceho návrhu je navrhovaná úprava obsahu prílohy tak, že sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty bude vzťahovať na všetky ubytovacie služby.
Navrhovaným rozšírením na všetky druhy ubytovacích služieb nebude dochádzať k zvýhodneniu určitých druhov ubytovacích služieb oproti zvyšným druhom ubytovacích služieb a taktiež nebude potrebná zmena informačných systémov na strane orgánov štátnej správy a predíde sa možným problémom v aplikačnej praxi z dôvodu rozlíšenia jednotlivých druhov ubytovacích služieb.
Teraz by som prečítal samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Radovana Baláža a Tibora Bernaťáka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1096.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1. V čl. I novelizačné body 1 a 2 znejú:
„1. V § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a služby uvedené v prílohe č. 7a".
2. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
Zoznam služieb so zníženou sadzbou dane
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), poznámka pod čiarou 1)
55 Opis služby – Ubytovacie služby
Poznámka pod čiarou 1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.".".
To bolo celé znenie nášho pozmeňujúceho návrhu. Prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 17:59 - 18:00 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ospravedlňujem sa. Dovoľte mi, vážené kolegyne, kolegovia, predstaviť návrh za skupinu poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Cieľom tejto je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na vybrané ubytovacie služby, nakoľko je predpoklad aj na základe pozitívnych skúsenosti z iných členských štátov Európskej únie, že takéto legislatívne opatrenie zvýši dopyt po ubytovacích službách a tým pozitívne podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Rovnako sa očakáva pozitívny dopad na občanov využívajúcich tieto vybrané ubytovacie služby z dôvodu predpokladaného zníženia konečnej ceny týchto ubytovacích služieb. Zároveň sa zavedením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané ubytovacie služby predpokladá zlepšenie dostupnosti ubytovacích služieb pre širšiu skupinu obyvateľstva.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.10.2018 11:00 - 11:01 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne. Chcel by som požiadať v mene navrhovateľov presunúť bod č. 42, a to je návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 91/2010 o podpore cestovného ruchu, tlač 1108, na koniec tejto schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne. Aj tebe, pán kolega, za tú faktickú poznámku. Som rád, že tých 80 % súhlasíš, takže myslím si, že väčšia bere, takže čakám tvoju podporu tohto návrhu. A vy stále rozprávate o tom názve a mene vášho predsedu. No, ak máte za potrebu takto si budovať kult osobnosti v tvojej strane, tak to je váš problém, nie náš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovoľte mi, vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol tiež pozmeňujúci návrh za skupinu poslancov Národnej rady o tých zmenách, o ktorých sme sa už bavili posledné hodiny. V prvom bode nášho pozmeňujúceho návrhu sa dopĺňa takisto ako s úpravou registrácie politických strán, že každá politická strana vrátane európskej politickej strany sa musí nielen svojím názvom, ale aj skratkou názvu líšiť od názvu a skratky politickej strany, ktorá je už zaregistrovaná.
Zároveň sa dopĺňa podmienka, že názov politickej strany ani jej skratka nemôže obsahovať meno alebo priezvisko štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo člena prípravného výboru strany.
V ďalších bodoch pozmeňujúceho návrhu navrhujeme, aby politická strana disponovala sídlom, ku ktorému má právny vzťah na základe relevantného a platného právneho titulu, nie je ale tým vylúčené, že politická strana môže mať sídlo napríklad aj na adrese trvalého pobytu štatutára strany.
V ďalšom bode nášho pozmeňujúceho návrhu doplňujeme povinnosť uverejňovať na webovom sídle informácie o pôžičkách, ktoré si politická strana zobrala, ktoré má za cieľ informovať verejnosť o tom, kto politickú stranu podporuje, a to nielen raz ročne vo výročných správach, ale aby túto informáciu mal k dispozícii volič v reálnom čase, keď sa napríklad rozhoduje pri voľbách, ktorej strane svoju podporu dá.
V ďalšom bode sa vkladá sankcia k tejto novej povinnosti politickej strany oznamovať právny vzťah strany k sídlu.
V ďalšom bode vkladá sa nová sankcia pre strany za nesplnenie si povinnosti uverejňovať na webe údaje o prijatých pôžičkách.
V bode č. 7, cieľom tohto ustanovenia je umožniť politickým stranám, ktoré splnia povinnosť jednoduchým vypustením zo svojho názvu mena a priezviska štatutára alebo člena štatutárneho orgánu, nemuseli úplne meniť svoj názov v prípade, že tento už bol v minulosti zaregistrovaný.
V ďalšom bode upravujeme prechodné ustanovenia, ktoré sa dopĺňajú o povinnosť pre strany zaregistrované pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah k sídlu strany.
A v poslednom bode navrhujeme ustanovenie lehoty na rozhodnutie správneho súdu o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany. Cieľom tohto návrhu je dosiahnutie včasného zabránenia v ďalšom protiprávnom konaní takejto politickej strany.
Teraz by som prečítal znenie samotného pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Radovana Baláža, Magdalény Kuciaňovej a Stanislava Kmeca k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034).
V poslaneckom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia.
1. V čl. I 11. bod znie:
"11. V § 6 ods. 5 písm. a) znie:
"a) názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany."."
2. V čl. I 14. bode § 6 sa dopĺňa ods. 10, ktorý znie:
"(10) Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany."
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety v čl. I 14. bode.
3. V čl. I sa za 26. bod vkladá nový bod 27, ktorý znie:
"27. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K vyhláseniu o zmene adresy sídla strany musí byť priložený doklad preukazujúci vzťah strany k sídlu strany."."
4. V čl. I 47. bode § 22 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie:
"(7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke."
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety čl. I 47. bode.
5. V čl. I 80. bode § 31 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 10 alebo § 34e ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá."
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety čl. I v 80. bode, ustanovenie o preznačení doterajších odsekov na konci čl. I 80. bodu a vykoná aj nadväzujúca legislatívno-technická úprava označenia odsekov v čl. I 81. až 85. bode.
6. V čl. I 81. bod znie:
"81. V § 31 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „šesť alebo sedem“."
7. V čl. I 88. bode § 34e ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá už bola zaregistrovaná.“
8. V čl. I 88. bode § 34e sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Strany zaregistrované podľa predpisov určených do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany."
9. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
"1. V § 388 sa za slovo „rozsudkom“ vkladajú slová „do šiestich mesiacov odo dňa podania žaloby“.
2. Za § 493 sa vkladá § 493a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 493a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Na konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019; lehota podľa § 388 začína v týchto konaniach plynúť od 1. januára 2019."."
To bol celý pozmeňujúci návrh. Ešte by som poprosil pána spravodajcu vyňať na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy bod č. 2.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:17 - 18:18 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pani kolegyňa, môžem s vami súhlasiť v tom, že je potrebná zmena zákona o politických stranách tak, aby tá súťaž medzi jednotlivými stranami bola férová, aby každá politická strana mala rovnaké podmienky na súťaž, aby niektoré strany neboli diskriminované, aby získali tým deformality, ktoré tu v minulosti boli. Ten zákon, ktorý sme predkladali alebo teraz predkladáme, má svoje pozitíva a má aj stransparentniť peňažné toky jednotlivých politických strán, aby to financovanie bolo transparentné a prehľadné pre všetky politické strany bez rozdielu.
A poslednú vec, chcel by som vás vyviesť trošku z omylu. Nie je to zákon proti opozičným stranám a už vôbec nie proti vašej politickej strane. Vaša politická strana bola spomínaná ako príklad, nie je to proti vám. Chceme naozaj spraviť tak, aby tie strany, ktoré sa budú uchádzať o voličov, mali rovnaké podmienky a mali plniť rovnakú funkciu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 9:43 - 9:47 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi krátko, kolegovia a kolegyne, k tomu alebo k tej diskusii, ktorá tu momentálne prebehla. Začnem od tých menej podstatných príspevkov, ktoré boli, a prídem k tým relevantným.
Pán poslanec Simon, ja som rád, že po ohlásení vašej novej politickej strany ste sa aktivizovali aj v pléne tejto sály a vybrali ste si za cieľ Slovenskú národnú stranu. A tak sa dohodnite s pánom Hegerom, že či vplyv DPH, ktorým boli znížené potraviny, má výsledok alebo za následok zníženie ceny alebo nie. Pán Heger tvrdí, že ceny potravín neklesajú, vy tvrdíte, že by klesli všetky potraviny. Tak máme tu dva protichodné názory. Páni, tak sa dohodnite, ktorý z vás má pravdu.
Pán kolega Heger, mali ste tu dve vystúpenia. Bavili sme sa zase, od zákona o DPH sme sa dostali zase k administratívnej záťaži celého podnikateľského prostredia. Áno, poďme znižovať byrokratické zaťaženie podnikateľov na Slovensku. Ja som za. Majme diskusiu o tom. Povedzme konkrétne, ktoré zákony treba zmeniť, ale nemiešame to, poprosím vás, s tým zákonom o DPH, pretože tento zákon nemôže vyriešiť všetky zložitosti, ktoré systém má, a ani to nemá primárne riešiť. Ale tú diskusiu samozrejme sme už mali posledné dva dni. Spomínali ste, že zníženie, alebo čo s tými, ktorí nie sú platcami DPH, že ich sa táto zmena nebude vôbec týkať. No ja som to aj v predošlých rozpravách rozprával. My nemôžme brať jedno ustanovenie v zákone, že vyrieši celý problém. Jednoducho to je tá druhá tehlička v tom celom, v tej celej stene toho domu, ktorá postupne bude slúžiť tomu, aby ten dom sme postavili. Iba vám pripomeniem k tomu, že pre tých malých a stredných podnikateľov už v minulom období sme znížili daň z príjmu právnických osôb o jeden percentuálny bod, to je pre tých malých. Pre živnostníkov sme zvýšili paušálne výdavky, rapídne, zrušili sme daňové licencie, zatiaľ. Máme ambíciu pokračovať v tom ďalej. Ale sme v koaličnej vláde a tie rozhodnutia a následné návrhy prechádzajú veľmi zložito, musíme hľadať kompromisy tak, aby to bolo prechodné parlamentnou väčšinou. Čiže nie je pravda, že by sme tým malým nepomáhali. Tým malým sa už pomohlo. Neberte zase toto, že toto jedno ustanovenie vyrieši všetko. Vravím, je to jedno z mnohých opatrení, ktoré majú napomôcť k tomu, aby sme cestovný ruch rozhýbali ako taký. A nielen cestovný ruch. Spomenul som vám tri opatrenia, ktoré majú vplyv na celé podnikateľské prostredie.
A čo sa týka tých administratívnych záťaží alebo bariér, ako ste to nazvali, tak poďme sa o tom rozprávať. Konkrétne povedzte návrhy a môžte ich aj predložiť do Národnej rady a môžme sa o tom slobodne porozprávať.
A, pán kolega Jurzyca, viem, že to je veľmi lákavá otázka znižovať dane a odvody. Kto by nechcel? My tak isto áno. Máme ambíciu znížiť daň z príjmu na pätnásť percent, máme ambíciu znížiť aj odvody. Urobili sme to formou trinástych a štrnástych platov, kedy sme vylobovali u našich koaličných partnerov, že budúci rok bude možné dať zamestnancom odmeny, ktoré budú úplne oslobodené od daní a odvodov. Ako ste sa postavili k tomuto návrhu? Zhadzovali ste ho. Vraveli ste, že je nesystémové a že je to blamáž. O rok takto sa tu môžme stretnúť a môžme bilancovať, koľko podnikateľov využilo tento inštitút, keď to bude už atraktívne, bude to oslobodené od daní a od odvodov. Dobre viete, pán Jurzyca, že znižovanie daní ako takých má za následok automaticky zníženie príjmu do štátneho rozpočtu. Koniec koncov to povedal aj pán Heger. Ale o dva mesiace, keď tu budeme schvaľovať štátny rozpočet, tak nás budete týrať, že máme deficit pod jedným percentom, že treba robiť neviem čo. Čiže na jednej strane vravíte, že máme znižovať príjmy, ale pri súčasnej štruktúre výdavkov v štátnom rozpočte nebude dlh pod jedným, ale troch percent hrubého domáceho produktu. Čiže ak hovoríte znižovať dane, tak povedzte jedným dychom aj to, kde ten výpadok nahradíte, ktoré výdavkové kapitoly v štátnom rozpočte zoškrtáte, a na rovinu to ľuďom povedzte, či budete znižovať platy pre učiteľov, či budete znižovať dôchodky. To sú všetko výdavky v štátnom rozpočte. Čiže nebude dostatok na cestnú infraštruktúru, pán Marosz, všetci hovoria, že je málo peňazí na cesty. To sú všetko výdavky v štátnom rozpočte. Tak povedzte, aby vám sedela tá rovnica príjmy sa rovnajú výdavkom, že keď znížite dane, že čo ukrojíte na tej výdavkovej strane, aby sme boli najasno.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.9.2018 9:20 - 9:22 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, k tomu dopadu na štátny rozpočet. Inštitút finančnej politiky nám dal stanovisko k tomuto návrhu. Rok 2019 mínus 24,3, 2020 25,4 a 2021 mínus 26,6. Ako komunikuje ministerstvo financií s IFP netuším, ale máme to vyčíslené, máme to, tie údaje dodané.
Ja sa priznám, že som trošku nie sklamaný, ale rozčarovaný z toho. Posledné dva dni sme sa tu o cestovnom ruchu rozprávali a všetci z opozície vraveli, že čo pomôže cestovnému ruchu, je zníženie daní a odvodov. A keď tu máme návrh, ktorý sčasti znižuje daň na ubytovacie služby, ktoré sú súčasťou cestovného ruchu, tak za každú cenu hľadáte niečo na tom zlé. A teraz hovoríš, že to nebude mať vplyv na cenu a nepomôže to cestovnému ruchu. Ja sa už fakt v tom nevyznám.
Spomínal si nejaké tržby veľkých štvorhviezdičkových hotelov. Však skôr nám ide o tie menšie, dvoj- aj trojhviezdičkové, pretože tam tá cena má zmysel. A tie objemy, ktoré si rozprával, sú minuloročné, nie budúcoročné. Čiže my chceme práveže motivovať ľudí. Keď poklesne cena, tak logicky vzrastú tržby, možno aj tým štvorhviezdičkovým, ale narastú tržby aj tým "dvom" aj "trom". Nerozumiem, prečo sem montuješ neplatcov DPH, však tí DPH-čku neplatia, oni majú stanovenú cenu, ktorú teda určuje trh na základe ponuky a dopytu. Hádam nechceš, aby sme my ako poslanci určovali, za koľko majú oni predávať svoje služby. Však to má vyriešiť trh podľa vašich poučiek. Jediné, čo štát môže spraviť, ukrátiť sám seba, aby zvýhodnil konečnú cenu pre obyvateľov tejto krajiny. To, že prídu turisti zo zahraničia, že oni to nepotrebujú. No, prečo ostatné krajiny znižujú sadzby DPH na cestovný ruch a majú nárast tržieb z toho dôvodu, že tie ceny sú atraktívnejšie pre nich. A hľadať analógiu medzi potravinami a ubytovacími službami, bolo by dobré sa pozrieť, kvôli čomu tie ceny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis