Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6. 12. 2018 o 10:02 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 6. 12. 2018 10:02 - 10:03 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vo veľmi krátkom čase odôvodniť náš poslanecký návrh na zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce.
Hlavným cieľom nášho návrhu a úsilie tohto celého zákona je v tom, aby sme navýšili rozpočtovú kapitolu ministerstva pôdohospodárstva, aby ministerstvo pôdohospodárstva malo dostatok zdrojov na to, aby mohlo podporovať slovenských výrobcov a slovenských farmárov.
Za posledné tri mesiace, ako je táto téma na stole, bola táto téma veľmi často medializovaná, zazneli často aj pravdivé fakty. Čo mňa trošku osobne mrzí, že sa spustila aj vlna antikampane, ktorá, si myslím, že do férového súboja nepatrí a snaží sa veľmi negatívnym spôsobom ovplyvňovať nielen poslancov, ale aj verejnosť na Slovensku.
Preto sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý sme dali už včera v predstihu, tak ako sme sľúbili, že ho v dostatočnom časovom predstihu predstavíme, aby si ho vedel každý naštudovať.
To je asi na začiatok všetko, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5. 12. 2018 17:03 - 17:03 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo. V mene troch poslaneckých klubov navrhujem termínovať bod č. 19, a to je návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, na zajtra po prerokovaní bodu, ktorý navrhla pani poslankyňa Sárközy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 12. 2018 19:31 - 19:32 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu na udeleniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.
Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 1242. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 1296 z 23. novembra 2018 pridelil tento návrh výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 27. novembra 2018.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval uvedený návrh na udelenie súhlasu a prijal k nemu uznesenie č. 356 z 26. novembra 2018, v ktorom
a) súhlasí s návrhom na udelenie súhlasu Národnej rady pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu,
b) odporúča Národnej rade podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov s navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov, vysloviť súhlas.
Zároveň ma týmto uznesením výbor poveril za spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 12. 2018 19:27 - 19:28 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výboru pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky za rok 2019 (tlač 1184).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto správu o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu rozpočtu. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1239 z 12. októbra 2018 pridelil návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2019 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a zároveň určil výbor pre financie a rozpočet ako gestorský.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 339 z 20. novembra 2018 súhlasil s návrhom rozpočtu a zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet schválil svojím uznesením č. 369 z 26. novembra 2018 správu výboru a zároveň týmto, týmto uznesením ma poveril za spoločného spravodajcu. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 12. 2018 19:09 - 19:11 hod.

Radovan Baláž
 

4. 12. 2018 19:06 - 19:09 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia (tlač 1133).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1432 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k vládnemu návrhu zákona.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, na ktoré, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 363 z 26. novembra 2018 a zároveň ma určila ako spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 12. 2018 18:35 - 18:39 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti. Dovoľte mi, kolegovia, aby som predniesol pozmeňujúci návrh, ktorý už tu bol avizovaný.
Tento pozmeňujúci návrh reaguje na dve situácie. Prvá, je to kolízia s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore pri novelizá..., a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony pri novelizácii Trestného poriadku, preto sa v bodoch 1, 3 a 5 a 7 tohto pozmeňujúceho návrhu navrhujú legislatívnotechnické úpravy potrebné na vyhnutie sa tejto kolízii.
A druhá časť tohto pozmeňujúceho návrhu súvisí s opätovným schválením Národnou radou návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony, ktorým sa okrem iného zaviedol príspevok na rekreáciu a ktorým vzhľadom na to, že ho majú ustanovený aj štátni zamestnanci, aj colníci, je žiaduce upraviť aj pre príslušníkov finančnej správy a deje sa tak v bodoch 2 a 4 tohto pozmeňujúceho návrhu. Teraz prečítam samotné paragrafové znenie tohto návrhu zákona, pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1131).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I § 9 ods. 2 písm. i) sa slová „v rozsahu podľa § 10 ods. 8 písm. b) a f) Trestného poriadku“ nahrádzajú slovami „spáchaných v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní alebo colných predpisov“.
2. V čl. I sa § 213 dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Príslušníkovi finančnej správy patrí príspevok na rekreáciu v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 152a Zákonníka práce.“
3. V čl. I sa § 316 dopĺňa ods. 3, ktorý znie:
(3) Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „poverený pracovník finančnej správy“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „poverený príslušník finančnej správy“ v príslušnom tvare.
4. V čl. I sa § 321 dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Príslušníkovi finančnej správy, ktorý sa stal príslušníkom finančnej správy podľa § 322 ods. 1 alebo § 325 ods. 2 až 7, ktorému bol pred 1. júlom 2019 poskytnutý príspevok na rekreáciu podľa predpisov účinných do 30. júna 2019 alebo podľa osobitného predpisu7), príspevok na rekreáciu podľa § 213 ods. 7 v roku 2019 nepatrí.“
5. V doterajšom čl. III sa vypúšťa doterajší bod 1. Zároveň sa vypúšťa označenie doterajšieho bodu 2.
6. Doterajší čl. 9 sa vypúšťa.
Ostatné články sa primerane prečíslujú.
7. V doterajšom č. XXI sa slovo „XX“ nahrádza slovom „XIX“.
A to je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4. 12. 2018 18:33 - 18:35 hod.

Radovan Baláž
 

Vystúpenie v rozprave 4. 12. 2018 16:45 - 16:46 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia dovoľte mi v ústnej rozprave krátko vystúpiť, aby som predniesol jeden pozmeňujúci návrh za skupinu poslancov, kde navrhujeme vyčleniť finančné prostriedky v sume do 50 mil. eur v závislosti od prípadných zmien návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorých výsledkom bude čistý výnos z odvodu nižší ako 50 mil. eur. Cieľom návrhu uznesenia je, aby rozpočet Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky mal v tomto prípade na podporu v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva dodatočné finančné zdroje. Teraz prednesiem samotný text pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Ladislava Kamenického, Emila Ďurovčíka a Irén Sárközy k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 (parlamentná tlač 1090).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.
Doplniť k uzneseniu č. 2 spoločnej správy k bodu B. po 2. nasledovné:
„v rámci rozpočtových výdavkov kapitoly Všeobecná pokladničná správa v roku 2019 v prípade potreby vyčleniť finančné prostriedky v sume do 50 mil. eur na krytie výdavkov kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3. 12. 2018 19:42 - 19:43 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, aj z týchto faktických poznámok vidno, že kto tejto téme sa venuje a kto nie, pretože keby niekto sa tejto téme venoval a poznal by tie problémy, ktoré majú slovenskí prvovýrobcovia a potravinári, tak by nemohol reagovať tak ako reagoval.
Spolu sme debatovali na túto tému veľmi veľakrát, vieme, ako veci sa majú a ako si správne podotkol, ten vzťah, v ktorom fungujú obchodné reťazce verzus slovenskí potravinári a prvovýrobcovia, nie je štandardné trhové prostredie. Pretože obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie takým spôsobom, ako si povedal. Tlačia tie marže maximálne, snažia sa za minimálne náklady nakupovať od našich výrobcov, a treba im dať pomocnú ruku.
Tu je ten rozdiel medzi nami a SaS, že my sa snažíme pomôcť aj z pozície štátu, aby sme tú rovnováhu síl na tom trhu znova nastolili tak, aby dokázali fungovať. Inak nedosiahneme tú potravinovú sebestačnosť, kým im nedáme pomocnú ruku. A nechať to na trh, tak ako to bolo doteraz, to je cesta do pekla, nakoľko znova získajú ešte väčšie dominantné postavenie a ešte ďaleko viacej výrobcov skončí na Slovensku, pretože už teraz sú na hrane a stále sú tlačení.
Čiže ja by som aj od kolegov z opozície rád počul, akým spôsobom oni by sa snažili získať alebo nastoliť, nazvime to, tú elementárnu spravodlivosť na trhu tak, aby slovenskí potravinári nekrvácali.
Skryt prepis