Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.12.2018 o 19:42 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 19:42 - 19:43 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, aj z týchto faktických poznámok vidno, že kto tejto téme sa venuje a kto nie, pretože keby niekto sa tejto téme venoval a poznal by tie problémy, ktoré majú slovenskí prvovýrobcovia a potravinári, tak by nemohol reagovať tak ako reagoval.
Spolu sme debatovali na túto tému veľmi veľakrát, vieme, ako veci sa majú a ako si správne podotkol, ten vzťah, v ktorom fungujú obchodné reťazce verzus slovenskí potravinári a prvovýrobcovia, nie je štandardné trhové prostredie. Pretože obchodné reťazce zneužívajú svoje dominantné postavenie takým spôsobom, ako si povedal. Tlačia tie marže maximálne, snažia sa za minimálne náklady nakupovať od našich výrobcov, a treba im dať pomocnú ruku.
Tu je ten rozdiel medzi nami a SaS, že my sa snažíme pomôcť aj z pozície štátu, aby sme tú rovnováhu síl na tom trhu znova nastolili tak, aby dokázali fungovať. Inak nedosiahneme tú potravinovú sebestačnosť, kým im nedáme pomocnú ruku. A nechať to na trh, tak ako to bolo doteraz, to je cesta do pekla, nakoľko znova získajú ešte väčšie dominantné postavenie a ešte ďaleko viacej výrobcov skončí na Slovensku, pretože už teraz sú na hrane a stále sú tlačení.
Čiže ja by som aj od kolegov z opozície rád počul, akým spôsobom oni by sa snažili získať alebo nastoliť, nazvime to, tú elementárnu spravodlivosť na trhu tak, aby slovenskí potravinári nekrvácali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 15:17 - 15:25 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil taktiež pozmeňujúci návrhy, ktorý reaguje na diskusiu k vládnemu návrhu zákona o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prvom čítaní a vo výboroch, kde sa navrhovalo zaradiť novú kategóriu príslušníkov finančnej správy do pôsobnosti vznikajúceho Úradu inšpekčnej služby. Deje sa tak v bode 1 a 2 pozmeňujúceho návrhu. Zároveň sa vykonávajú potrebné úpravy v ďalších súvisiacich novelizačných článkoch vládneho návrhu zákona, to je v bodoch 3 až 7 pozmeňujúceho návrhu. Taktiež tento návrh navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu vybavovania sťažností smerujúcich proti postupu príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov aj na príslušníkov finančnej správy, tak sa deje v bodoch 8 až 10.
Teraz by som predniesol znenie samotného pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1140).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
1. V čl. I doterajšom bode 2 § 4a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov."
V čl. I doterajšom novelizačnom bode 2 v § 4a ods. 1 druhá veta nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
2. V čl. I doterajšom bode 5 § 7 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rovnaké oprávnenie má policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby aj voči finančnej správe".
V čl. I doterajšom novelizačnom bode 5 v § 7 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
3. V doterajšom čl. II doterajšom bode 1 § 10 ods. 8 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí, aj ak ide o trestné činy colníkov a nejde o trestné činy uvedené v písmene c),".
V doterajšom čl. II doterajšom novelizačnom bode 1 v § 10 ods. 8 písm. b) časť vety za bodkočiarku nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
4. V doterajšom čl. II doterajšom bode 7 § 202 ods. 2 sa slová "Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b)." nahrádzajú slovami "Skrátené vyšetrovanie o trestných činoch príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov vykonáva policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b); policajt uvedený v § 10 ods. 8 písm. b) vykonáva aj skrátené vyšetrovanie o trestných činoch colníkov.".
V doterajšom čl. II doterajšom novelizačnom bode 7 v § 202 ods. 2 v poslednej vete časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
5. V doterajšom čl. II doterajšom bode 9 § 230 ods. 2 písm. i) sa za slovami "§ 10 ods. 8 písm. a)" bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo "pričom" a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rovnako je prokurátor oprávnený postupovať aj pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní trestného činu colníka.".
V doterajšom čl. II a doterajšom novelizačnom bode 9 v § 230 ods. 2 písm. i) časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
6. V doterajšom čl. III doterajšom bode 17 § 33h ods. 1 sa za slová "minister spravodlivosti Slovenskej republiky" vkladajú slová "minister financií Slovenskej republiky," a vypúšťajú sa slová "generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže,".
Bod č. 7. V doterajšom čl. IV doterajšom bode 3 § 4 (pozn. red.: správne má byť – "§46") ods. 7 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "na konanie pred okresným súdom a v trestnom konaní je príslušný krajský prokurátor a prokurátori krajskej prokuratúry, aj ak ide o trestné činy colníkov uvedené v Trestnom poriadku. 30b)".
V doterajšom čl. IV doterajšom novelizačnom bode 3 v § 46 ods. 7 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
8. V doterajšom čl. VI v doterajšom bode 1 § 6 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "to platí, aj ak ide o odloženie sťažnosti podľa odseku 1 písm. g) smerujúcej proti postupu colníka.".
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 1 v § 6 ods. 5 časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
9. V doterajšom čl. VI doterajší bod 3 znie: "3. V § 21 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "pričom ak ide o sťažnosť smerujúcu proti postupu príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru, sťažovateľa súčasne poučí o možnosti postupu podľa § 23a; rovnako sa postupuje, aj ak ide o sťažnosť smerujúcu proti postupu colníka."."
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 3 v § 21 ods. 3 v prvej vete časť vety za bodkočiarkou nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
10. V doterajšom čl. VI doterajšom bode 5 § 23a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Sťažovateľ môže podať žiadosť o preskúmanie postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti, aj ak nesúhlasí s vybavením svojej predchádzajúcej sťažnosti smerujúcej proti postupu colníka vybavenej podľa § 6 ods. 1 písm. g) alebo § 21 ods. 2 druhej vety.".
V doterajšom čl. VI doterajšom novelizačnom bode 5 v § 23a ods. 1 posledná veta nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovení o účinnosti.
To bolo celé znenie pozmeňujúceho návrhu. Ešte pre pána spravodajcu, by som teda poprosil o týchto pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať nasledovne: osobitne o bodoch 1 až 7 a osobitne o bodoch 8 až 10.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

29.11.2018 19:00 - 19:02 hod.

Radovan Baláž
Hlasovať o tomto návrhu budeme v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.11.2018 16:08 - 16:10 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o hazardných hrách (tlač 1136). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1435 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy 1 až 118 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 366 z 26. novembra 2018 a zároveň ma týmto uznesením poveril za spoločného spravodajcu k tomuto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2018 15:49 - 15:58 hod.

Radovan Baláž
O tomto bode budeme hlasovať dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2018 15:48 - 15:57 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, ešte raz, dovoľte mi, aby som podal pozmeňujúci návrh k tomu predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Najskôr odôvodnenie: Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme DPH umožňuje, aby členské štáty Európskej únie implementovali do svojej národnej legislatívy oslobodenie od DPH pri transakciách spojených s medzinárodným obchodom. Ide predovšetkým o oslobodenie od dane dodávok tovarov, ktoré sú umiestnené v colných skladoch alebo iných skladoch.
Takéto oslobodenie má zavedené viacero členských štátov Európskej únie. Slovenská republika zatiaľ netransponovala príslušné dobrovoľné ustanovenie citovanej smernice, v dôsledku čoho sa obchodníci s určitými komoditami obchodovateľnými na medzinárodných burzách vyhýbajú práve tuzemsku, nakoľko sú tieto tovary zaťažené daňou z pridanej hodnoty pri každom ich predaji, aj keď fyzicky neopustia územie skladov nachádzajúcich sa v Slovenskej republike.
Navrhovaná právna úprava umožní komerčne relevantné obchodovanie s uskladnenou surovou ropou, motorovou naftou a benzínom tak, ako sú vymedzené v navrhovanej prílohe č. 9 k zákonu o dani z pridanej hodnoty.
Okrem toho zavedenie takejto úpravy bude mať pre Slovenskú republiku viacero pozitívnych vplyvov. Následkom oslobodenia od dane totiž možno predpokladať zvýšený objem skladovanej surovej ropy na Slovensku, v dôsledku ktorého dôjde k zlepšeniu energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.
Navrhovaná právna úprava bude mať pozitívny dopad na zvýšenie príjmov prevádzkovateľov takýchto skladov zo skladovacích a k nim pridružených služieb.
V neposlednom rade je potrebné spomenúť priaznivý vplyv na peňažné toky obchodníkov s vymedzenými komoditami, ktoré môže znamenať zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k ostatným členským štátom Európskej únie.
Teraz prečítam samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1132).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. K čl. I, nový bod
V doterajšom čl. I sa za doterajší bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie:
„22. Za § 48b sa vkladajú § 48c a 48d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
§ 48c
(1) Oslobodené od dane je dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti I v colnom sklade, index 25, a v osobitnom sklade podľa § 48d a dodanie služieb uskutočnených v týchto skladoch, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom.
(2) Oslobodený od dane je:
a) dovoz tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, 25a),
b) dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu a dodanie služieb, ktoré súvisia s dodaním tovaru,
c) dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v daňovom sklade a dodanie služieb uskutočnených v daňovom sklade, ak ich dodanie súvisí s týmto tovarom,
d) nadobudnutie tovaru uvedeného v prílohe č. 9 časti II v tuzemsku z iného členského štátu, ktorý je určený na umiestnenie do daňového skladu, a dodanie služieb, ktoré súvisia s nadobudnutím tohto tovaru.
(3) Oslobodenie od dane podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie tovarov, ktoré sú určené na konečné použitie alebo spotrebu, a dodanie s tým súvisiacich služieb.
(4) Výška splatnej dane pri ukončení režimu alebo situácie podľa odsekov 1 a 2 zodpovedá výške dane, ktorá by bola splatná, keby každý uskutočnený zdaniteľný obchod podliehal dani.
(5) Osoba, ktorá spôsobí, že sa na tovar prestane vzťahovať režim alebo situácia uvedená v odsekoch 1 a 2, je povinná platiť daň.
§ 48d
Osobitný sklad
(1) Osobitným skladom sa rozumie priestorovo ohraničené miesto v tuzemsku, v ktorom sa v rámci podnikania tovar uvedený v prílohe č. 9 časti I skladuje, prijíma alebo odosiela. Osobitný sklad musí spĺňať podmienky podľa osobitného predpisu, 25b).
(2) Zdaniteľná osoba, ktorá chce prevádzkovať osobitný sklad, je povinná požiadať colný úrad o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobitného skladu. Na podanie žiadosti o prevádzkovanie osobitného skladu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu, 25c)"."
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 až 25c znejú:
"Poznámka pod čiarou 25) Čl. 240 nariadenia EÚ č. 952/2013.
Poznámka pod čiarou 25a) § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poznámka pod čiarou 25b) § 20 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z.
Poznámka pod čiarou 25c) § 21 a § 22 zákona č. 98/2004 Z. z. "
Doterajšie body 22 až 56 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 22 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti v čistopise schváleného zákona (doterajší čl. II).
2. K čl. I, nový bod
V doterajšom čl. I sa za doterajší bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. Zákon sa dopĺňa prílohou č. 9, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 9 k zákonu 222/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
Zoznam tovarov, na ktoré sa môže uplatniť oslobodenie od dane pri zdaniteľných obchodoch spojených s medzinárodným obchodom
Časť I.
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
2709 00 90 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, surové; Ostatné
Časť II.
Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka
Opis tovaru
2710 12 41 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s oktánovým číslom (RON) menej ako 95;
2710 12 45 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s oktánovým číslom (RON) 95 alebo viac, ale menej ako 98;
2710 12 49 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s oktánovým číslom (RON) 98 alebo viac;
2710 19 43 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %;
2710 19 46 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %;
2710 19 47 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %;
2710 19 48 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %;
2710 20 11 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry nepresahujúcim 0,001 hmotnostného %;
2710 20 15 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,001 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,002 hmotnostného %;
2710 20 17 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,002 hmotnostného %, ale nepresahujúcim 0,1 hmotnostného %;
2710 20 19 Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové,
s obsahom síry presahujúcim 0,1 hmotnostného %"."
Nový bod 57 nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti v čistopise schváleného zákona (doterajší čl. II).
To je všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.11.2018 15:45 - 15:47 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážení kolegovia, vážené kolegyne, dovoľte mi teda ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 1132).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1431 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom a to: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a aj výbor pre hospodárske záležitosti.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sa uvedené v spoločnej správe nachádzajú, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 10 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 362 z 26. novembra 2018 a týmto uznesením som bol zároveň určený za spravodajcu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som. Ešte sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.11.2018 11:02 - 11:02 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Navrhujem v mene troch poslaneckých klubov presunúť bod č. 19, a to je zákon o osobitnom odvode, na koniec aktuálnej schôdze. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 15:24 - 15:26 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, ako teraz nič v zlom, ale už mám podozrenie, že používate jednu aj tú istú osnovu pri každom vystúpení, pretože úvod vašich vystúpení je v tom, že kritizujete, že to bolo predložené ako poslanecký návrh. Zase stále dookola o tom istom sa rozprávame, že aj my na to máme právo predložiť svoje zákony. Ak nájdu podporu v tejto Národnej rade, tak aj budú schválené.
Vraveli ste, že nebola k tomuto zákonu žiadna odborná diskusia, no mýlite sa. K tomuto zákonu sme mali niekoľko stretnutí so stavovskými organizáciami aj so zástupcami zamestnávateľov, aj so zástupcami zamestnancov a tento návrh zákona bol prerokovaný aj v hospodárskej a sociálnej rade, alebo v takzvanej tripartite.
Ja sa opýtam vás, koľko zákonov vy ste obhajovali pred tripartitou? Chcel by som vám dopriať, keď tam ste a komunikujete s týmito všetkými ľuďmi a obhajujete svoj zámer a nie je to nič nepríjemné, ale malo to aj pozitívny efekt v tom, že sme ten zákon sa snažili vylepšiť tak, aby naozaj nebol zaťažujúci pre tých malých a stredných. A tu sa teda plynulo dostávam k tej druhej časti vášho vystúpenia. Kvôli tomu sme to tak spravili a sám ste to aj povedali, aby sme nezaťažili tých malých a stredných, a chceme to vyskúšať najprv u tých veľkých, ako sa tento nástroj ujme. A máme tú ambíciu tento inštitút zaviesť aj pre tých malých a stredných časom, kým vyskúšame alebo otestujeme, akým spôsobom bude fungovať pri tých veľkých.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2018 14:05 - 14:07 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Heger, s väčšinou vecí, ktoré si spomenul, možno len súhlasiť. Naozaj je potrebné dobudovať cyklocesty. Aj tento zákon trošku nastavuje tie počiatočné mechanizmy, akým spôsobom by sa to dalo spraviť. Len je tam ďaleko viacej problémov, ako je vyvlastňovanie pozemkov, dohoda jednotlivých samospráv. Je tam ix vecí, do ktorých treba vstúpiť, aby to bolo úspešné, aby sme mali ucelené cyklocesty. Súhlasím s tebou, že aj reklama Slovenska v zahraničí je slabá. Čiže určite treba vyvíjať maximálne úsilie aj z našej strany k tomu, aby Slovensko malo jednotnú prezentáciu Slovenska v zahraničí a možno zriadiť, tak ako vravíme, ministerstvo, ktoré by malo pod gesciou aj cestovný ruch, aby tá prezentácia Slovenska v zahraničí bola úspešná a efektívna.
Spomínal si, a to vlastne aj pánovi Dostálovi odpoviem jednou vetou, že zavádzame dve kategórie ľudí, že prečo tie firmy áno, tie nie. Áno, v pôvodnom návrhu bolo, že tá povinnosť bude pre všetky spoločnosti, ale po diskusiách s malými zamestnávateľmi bola veľká obava, či by to vedeli oni finančne utiahnuť, či by to nebolo pre nich veľmi či administratívne náročné a aj finančne. Ale v ďalšej fáze pôjdeme aj na tie menšie firmy. Necháme tieto veľké spoločnosti, akým spôsobom to bude fungovať a máme ambíciu ísť aj na tie menšie spoločnosti. A odmietam to, že nútime zamestnancov stráviť dovolenku na Slovensku. Nenútime, je to jeho slobodná vôľa, či využije alebo nevyužije tento benefit, či požiada zamestnanca alebo nepožiada zamestnanca. A zdôrazňujem, že aj tí zamestnávatelia, ktorí majú 50 zamestnancov a menej, môžu tento benefit po dohode so zamestnancom využiť.
A spomínal si tam aj, že živnostníci nebudú môcť využívať tento benefit. No môžu. Oni si to môžu dať ako samostatne zárobkovo činné osoby do svojho daňového základu a môžu si svoj benefit, ktorý využijú oni na dovolenku na Slovensku, použiť takým istým spôsobom.
Skryt prepis