Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 12:46 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 12:46 - 12:55 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2017.
Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2017 pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do termínu 15. októbra 2018. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu a prijal k nej uznesenie č. 303 zo dňa 10. septembra 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade správu zobrať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené iné stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 312 zo dňa 10. septembra 2018 a zároveň ma určil ako za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a taktiež navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade, aby podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vyslovil súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pán Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

18.10.2018 12:36 - 12:44 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, prosím, kolegyne a kolegovia, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie (tlač 1122).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1235 z 1. októbra 2018 pridelil návrh na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet, ktorý bol zároveň určený ako za gestorský výbor. Uvedený návrh výbor prerokoval s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne. K predmetnej zmluve zaujal výbor pre financie a rozpočet toto stanovisko a odporúča Národnej rade vysloviť s týmto návrhom súhlas.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy. Gestorský výbor na základe stanoviska výboru vyjadreného v uznesení uvedeného pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie.
Predmetná správa výboru bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 zo dňa 16. októbra 2018 a zároveň ma výbor určil za spravodajcu výboru. Poveril ma predniesť správu na schôdzi Národnej rady a taktiež navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
To je všetko. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 11:00 - 11:01 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 10:37 - 10:38 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 9:57 - 9:58 hod.

Radovan Baláž
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 18:08 - 18:12 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Iba krátka poznámka k pánovi kolegovi Hegerovi. Vždy nás kritizujete za to, že neprichádzame s opatreniami, aby sme znížili daňové zaťaženie na Slovensku. A keď prídeme s návrhom zákona, ktorý znižuje úroveň dane o polovicu, tak sme zase podrobení kritike, že to nič neprinesie. Takže rád by som bol, kedy ste v týchto názoroch boli trošku konzistentný a nehľadeli na to, že kto to prekladá, ale kvôli čomu sa to predkladá.
Teraz dovoľte mi, vážení kolegovia a kolegyne, predniesť pozmeňujúci návrh. Najprv by som ho teda zdôvodnil. A týka sa to rozšírenia možnosti alebo rozšírenia uplatnenia tejto sadzby na všetky ubytovacie služby.
Odôvodnenie: V bode 1 je navrhovaná legislatívno-technická úprava z dôvodu zjednodušenia a zlepšenia prehľadnosti novelizovaného ustanovenia. V bode 2 tohto pozmeňujúceho návrhu je navrhovaná úprava obsahu prílohy tak, že sa znížená sadzba dane z pridanej hodnoty bude vzťahovať na všetky ubytovacie služby.
Navrhovaným rozšírením na všetky druhy ubytovacích služieb nebude dochádzať k zvýhodneniu určitých druhov ubytovacích služieb oproti zvyšným druhom ubytovacích služieb a taktiež nebude potrebná zmena informačných systémov na strane orgánov štátnej správy a predíde sa možným problémom v aplikačnej praxi z dôvodu rozlíšenia jednotlivých druhov ubytovacích služieb.
Teraz by som prečítal samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Radovana Baláža a Tibora Bernaťáka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1096.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1. V čl. I novelizačné body 1 a 2 znejú:
„1. V § 27 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a služby uvedené v prílohe č. 7a".
2. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
Zoznam služieb so zníženou sadzbou dane
Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA), poznámka pod čiarou 1)
55 Opis služby – Ubytovacie služby
Poznámka pod čiarou 1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4. 6. 2008) v platnom znení.".".
To bolo celé znenie nášho pozmeňujúceho návrhu. Prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 17:59 - 18:00 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ospravedlňujem sa. Dovoľte mi, vážené kolegyne, kolegovia, predstaviť návrh za skupinu poslancov, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
Cieľom tejto je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na vybrané ubytovacie služby, nakoľko je predpoklad aj na základe pozitívnych skúsenosti z iných členských štátov Európskej únie, že takéto legislatívne opatrenie zvýši dopyt po ubytovacích službách a tým pozitívne podporí ďalší rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Rovnako sa očakáva pozitívny dopad na občanov využívajúcich tieto vybrané ubytovacie služby z dôvodu predpokladaného zníženia konečnej ceny týchto ubytovacích služieb. Zároveň sa zavedením zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty na vybrané ubytovacie služby predpokladá zlepšenie dostupnosti ubytovacích služieb pre širšiu skupinu obyvateľstva.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.10.2018 11:00 - 11:01 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne. Chcel by som požiadať v mene navrhovateľov presunúť bod č. 42, a to je návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon 91/2010 o podpore cestovného ruchu, tlač 1108, na koniec tejto schôdze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne. Aj tebe, pán kolega, za tú faktickú poznámku. Som rád, že tých 80 % súhlasíš, takže myslím si, že väčšia bere, takže čakám tvoju podporu tohto návrhu. A vy stále rozprávate o tom názve a mene vášho predsedu. No, ak máte za potrebu takto si budovať kult osobnosti v tvojej strane, tak to je váš problém, nie náš.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 9:32 - 9:34 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovoľte mi, vážené kolegyne, kolegovia, aby som predniesol tiež pozmeňujúci návrh za skupinu poslancov Národnej rady o tých zmenách, o ktorých sme sa už bavili posledné hodiny. V prvom bode nášho pozmeňujúceho návrhu sa dopĺňa takisto ako s úpravou registrácie politických strán, že každá politická strana vrátane európskej politickej strany sa musí nielen svojím názvom, ale aj skratkou názvu líšiť od názvu a skratky politickej strany, ktorá je už zaregistrovaná.
Zároveň sa dopĺňa podmienka, že názov politickej strany ani jej skratka nemôže obsahovať meno alebo priezvisko štatutárneho orgánu alebo jeho člena alebo člena prípravného výboru strany.
V ďalších bodoch pozmeňujúceho návrhu navrhujeme, aby politická strana disponovala sídlom, ku ktorému má právny vzťah na základe relevantného a platného právneho titulu, nie je ale tým vylúčené, že politická strana môže mať sídlo napríklad aj na adrese trvalého pobytu štatutára strany.
V ďalšom bode nášho pozmeňujúceho návrhu doplňujeme povinnosť uverejňovať na webovom sídle informácie o pôžičkách, ktoré si politická strana zobrala, ktoré má za cieľ informovať verejnosť o tom, kto politickú stranu podporuje, a to nielen raz ročne vo výročných správach, ale aby túto informáciu mal k dispozícii volič v reálnom čase, keď sa napríklad rozhoduje pri voľbách, ktorej strane svoju podporu dá.
V ďalšom bode sa vkladá sankcia k tejto novej povinnosti politickej strany oznamovať právny vzťah strany k sídlu.
V ďalšom bode vkladá sa nová sankcia pre strany za nesplnenie si povinnosti uverejňovať na webe údaje o prijatých pôžičkách.
V bode č. 7, cieľom tohto ustanovenia je umožniť politickým stranám, ktoré splnia povinnosť jednoduchým vypustením zo svojho názvu mena a priezviska štatutára alebo člena štatutárneho orgánu, nemuseli úplne meniť svoj názov v prípade, že tento už bol v minulosti zaregistrovaný.
V ďalšom bode upravujeme prechodné ustanovenia, ktoré sa dopĺňajú o povinnosť pre strany zaregistrované pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah k sídlu strany.
A v poslednom bode navrhujeme ustanovenie lehoty na rozhodnutie správneho súdu o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany. Cieľom tohto návrhu je dosiahnutie včasného zabránenia v ďalšom protiprávnom konaní takejto politickej strany.
Teraz by som prečítal znenie samotného pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Radovana Baláža, Magdalény Kuciaňovej a Stanislava Kmeca k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1034).
V poslaneckom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia.
1. V čl. I 11. bod znie:
"11. V § 6 ods. 5 písm. a) znie:
"a) názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej strany podľa § 32a; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany."."
2. V čl. I 14. bode § 6 sa dopĺňa ods. 10, ktorý znie:
"(10) Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany."
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety v čl. I 14. bode.
3. V čl. I sa za 26. bod vkladá nový bod 27, ktorý znie:
"27. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „K vyhláseniu o zmene adresy sídla strany musí byť priložený doklad preukazujúci vzťah strany k sídlu strany."."
4. V čl. I 47. bode § 22 sa dopĺňa odsek 7, ktorý znie:
"(7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa aj obchodné meno a identifikačné číslo a ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke."
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety čl. I 47. bode.
5. V čl. I 80. bode § 31 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie:
"(4) Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana nesplní povinnosť podľa § 6 ods. 10 alebo § 34e ods. 3. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá."
V nadväznosti na uvedenú úpravu sa upraví aj znenie úvodnej vety čl. I v 80. bode, ustanovenie o preznačení doterajších odsekov na konci čl. I 80. bodu a vykoná aj nadväzujúca legislatívno-technická úprava označenia odsekov v čl. I 81. až 85. bode.
6. V čl. I 81. bod znie:
"81. V § 31 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „šesť alebo sedem“."
7. V čl. I 88. bode § 34e ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá už bola zaregistrovaná.“
8. V čl. I 88. bode § 34e sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Strany zaregistrované podľa predpisov určených do 31. decembra 2018 sú povinné najneskôr do 31. októbra 2019 doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany."
9. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
"1. V § 388 sa za slovo „rozsudkom“ vkladajú slová „do šiestich mesiacov odo dňa podania žaloby“.
2. Za § 493 sa vkladá § 493a, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 493a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Na konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2018 sa použijú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2019; lehota podľa § 388 začína v týchto konaniach plynúť od 1. januára 2019."."
To bol celý pozmeňujúci návrh. Ešte by som poprosil pána spravodajcu vyňať na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy bod č. 2.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis